Politika přijatelného využívání služby ClassFlow

(V. ze 3 – února 2016)

Datum účinnosti:  20. února 2016


„ClassFlow“ nebo „služba“ je poskytována společností Promethean Limited (dále jen „Promethean“ nebo též „my“, „nás“ nebo „naše“ a příslušné odvozeniny tohoto slova).  Jsme společností s ručením omezeným registrovanou v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Velká Británie.

Použitím slova “služba(y)” v této politice přijatelného využívání máme na mysli (i) veřejnou službu ClassFlow zdarma dostupnou na adrese www.classflow.com nebo jiné URL adrese určené geografickou polohou uživatele (např. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) službu ClassFlow pro školy, která je dostupná prostřednictvím předplatného pro školy, školní obvody, nebo podobné instituce a je dostupná pouze přes nastavení jedinečné poddomény ClassFlow se soukromou URL adresou (př. www.yourschooldistrictname.classflow.com) pro výhradní použití konkrétní školou nebo oobvodem; a (iii) všechny ostatní relevantní webové stránky, produkty, služby a aplikace dostupné prostřednictvím společnosti Promethean (včetně veškerých ClassFlow aplikací, které lze stáhnout přes iTunes Store a Google Play store).

Tato Politika přijatelného využívání spolu s Politikou cookies ClassFlow, Podmínkami služby a Politikou ochrany soukromí vytvářejí závaznou smlouvu mezi vámi a námi (dále společně jen „smlouva“)  Přečtěte si je prosím pozorně před zahájením využívání naší služby.  Využíváním naší služby dáváte najevo, že Podmínky služby ClassFlow, Politiku cookies, Politiku ochrany soukromí a tuto Politiku přijatelného využívání přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami všech těchto dokumentů a budete je dodržovat.  Jestliže s těmito podmínkami a politikami nesouhlasíte, tak prosím službu nepoužívejte.  Pro veškeré termíny, které zde používáme, aniž bychom je definovali, platí definice uvedené v Podmínkách služby.  V případě jakéhokoliv rozporu mezi Podmínkami služby a Politikou ochrany soukromí, mají přednost Podmínky služby.

Termín „vy“ nebo „váš“ znamená uživatele služby. Termínem „individuální uživatel“ se v těchto Podmínkách může rozumět učitel (nebo administrátor), student nebo rodič využívající bezplatnou službu ClassFlow.  V příslušných případech může být termín „vy“ nebo „váš“ rovněž definován  jako škola nebo školní obvod či jiná vzdělávací instituce jinak označovaná jako „podnikový uživatel“, využívající služby ClassFlow pro školy, s nímž je příslušný uživatel pojen buď jako student, učitel nebo rodič studenta a je oprávněn tímto Podnikovým uživatelem danou službu používat („oprávněný uživatel“). Termín „uživatel(é)“ bude v tomto dokumentu znamenat všechny uživatelš služby: Individuální uživatelé, pověření uživatelé a podnikoví uživatelé.

  1. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ.

Tuto službu nesmíte používat:

1.1          Pro komerční/ziskové účely bez výslovného svolení společnosti Promethean.

1.2          Způsobem, který jakkoliv porušuje příslušné místní, národní nebo mezinárodní zákony či předpisy.

1.3          Způsobem, který je jakkoliv nezákonný nebo podvodný nebo má nezákonný či podvodný účel nebo efekt.

1.4          Způsobem, který porušuje nebo narušuje práva duševního vlastnictví nebo jakákoliv jiná práva nějaké jiné osoby.

1.5          Způsobem, který je škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, nactiutrhačný, vulgární, obscénní či jinak napadnutelný nebo není z jiných důvodů v souladu s našimi Obsahovými standardy (viz níže).

1.6          Takovým způsobem, že vaším účelem bude uškodit nebo se pokusit jakkoliv uškodit nezletilým osobám či zranitelným dospělým osobám.

1.7          Pro přenášení nebo zajištění přenosu jakékoliv nevyžádané nebo neoprávněné reklamy nebo propagačního materiálu nebo jakékoliv jiné formy obdobných nabídek (spam); nebo

1.8          Pro vědomý přenos jakýchkoliv dat, zasílání nebo nahrávání jakýchkoliv materiálů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, keyloggery, spyware, adware nebo jakékoliv jiné škodlivé programy či obdobné počítačové kódy určené k tomu, aby negativním způsobem ovlivnily činnost jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru.

Rovněž se zavazujete:

1.9          Nereprodukovat, neduplikovat, nekopírovat ani dále neprodávat žádnou část služby v rozporu s ustanoveními Podmínek služby ClassFlow.

1.10       Nepřistupovat bez oprávnění, nenarušovat, nepoškozovat či neničit:

(a) žádnou část služby,

(b) žádné zařízení či síť, na kterých je služba uložena,

(c) žádný software používaný při poskytování služby; ani

(d) žádné zařízení nebo síť či software vlastněný nebo používaný nějakou třetí stranou.

1.11       Nepoužívat přístupový kód, k jehož používání nejste oprávněni. Například jste-li studentem, znamená to, že nebudete používat žádný přístupový kód, který vám nebyl přímo vydán vaším učitelem.

1.12       Zachovávat mlčenlivost ohledně vašeho uživatelského identifikátoru nebo identifikátorů pro služby ClassFlow.

  1. OBSAHOVÉ STANDARDY.

2.1          Tyto obsahové standardy se vztahují na veškeré materiály, jimiž přispíváte na naše stránky (Předkládané materiály) a na veškeré interaktivní služby, jež jsou s nimi spojeny.

2.2          Musíte zajistit soulad s duchem i literou následujících standardů. Tyto standardy se vztahují na každou část jakéhokoliv příspěvku i na jeho celek.

2.3          Předkládané materiály musejí:

(a)  být přesné (v případech, kdy uvádějí fakta),

(b) být skutečně zastávané (v případech, kdy uvádějí názory),

(c)  respektovat příslušné právo v zemi, ze které jsou umísťovány.

2.4          Předkládané materiály nesmějí:

(a)  obsahovat žádný materiál, který je pomlouvačný vůči jakékoliv osobě,

(b)  obsahovat žádný materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující,

(c)  propagovat sexuálně explicitní materiál,

(d)  propagovat násilí,

(e)      propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženského přesvědčení, národnosti, postižení, sexuální orientace či věku,

(f)   porušovat jakákoliv autorská práva, databázová práva nebo ochrannou známku jakékoliv jiné osoby,

(g)  vykazovat pravděpodobnost, že povedou k podvedení jakékoliv osoby,

(h) být učiněny s porušením jakékoliv zákonné povinnosti vůči nějaké třetí straně, jako jsou např. smluvní povinnosti nebo povinnost zachování mlčenlivosti,

(i)    propagovat jakoukoliv nezákonnou činnost,

(j)    ohrožovat, zneužívat nebo napadat soukromí jiné osoby nebo způsobovat obtěžování, nepohodlí či zbytečnou úzkost,

(k) vykazovat pravděpodobnost, že povedou k obtěžování, rozrušení, zmatení, poplašení nebo rozhněvání jakékoliv jiné osoby,

(l)    být využívány k napodobování jakékoliv osoby nebo k zastírání vaší totožnosti nebo sdružování s jakoukoliv osobou,

(m) vzbuzovat dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak ve skutečnosti není,

(n)  obhajovat, propagovat nebo napomáhat při jakémkoliv nezákonném počínání, jako (např.) porušování autorských práv nebo zneužívání počítačů.

  1. ODSTRANĚNÍ, POZASTAVENÍ A UKONČENÍ.

3.1          Berete na vědomí, že neprovádíme předběžnou cenzuru obsahu, který umístíte na službu, ale že máme právo (avšak nikoliv povinnost) monitorovat komunikaci, která probíhá prostřednictvím služby, a materiály umístěné na službu.  Jestliže dojdeme dle našeho vlastního přesvědčení k závěru, že jste vy nebo jiný uživatel porušili jakoukoliv část této Politiky přijatelného využívání služby ClassFlow nebo že nějaký obsah je nevhodný nebo jinak napadnutelný, můžeme odmítnout akceptování takového obsahu nebo můžeme odstranit jakýkoliv obsah z dané služby, bez jakéhokoliv závazku vůči vám nebo třetí straně. Jestliže máte námitku ke zveřejnění nějakého materiálu umístěného na službě, postupujte prosím podle instrukcí pro oznámení a odstranění v Podmínkách služby ClassFlow.

3.2         Pokud jste přesvědčeni, že nějaký obsah na službě porušuje vaše autorská práva, měli byste uvědomit společnost Promethean o vašem nároku v souladu s postupy Zákona o autorských právech pro digitální tisíciletí („DMCA“), jak je uvedeno v Podmínkách služby ClassFlow.

3.3          Nedodržování této Politiky přijatelného využívání představuje závažné porušení Podmínek služby ClassFlow, na jejichž základě je vám povoleno využívat službu, a může vést k tomu, že podnikneme všechny nebo některé z následujících kroků:

(a)  okamžité, dočasné nebo trvalé odejmutí vašeho práva používat službu,

(b) okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoliv podání či materiálu nahraného vámi do služby,

(c)  zaslání výstrahy na vaši adresu,

(d)  zahájení právních kroků proti vám za účelem odškodnění za veškeré náklady z titulu náhrady škody (včetně zejména přiměřených administrativních nákladů a nákladů na právné zastoupení) plynoucích z daného porušení,

(e)  další právní postup vůči vám,

(f)  oznámení takových informací orgánům činným v trestním řízení, jak budeme důvodně považovat za nutné,

(g) oznámení takových informací vaší škole/zaměstnavateli, jak budeme důvodně považovat za vhodné.

3.4          Nebudeme nikterak ručit za kroky podniknuté v reakci na porušení této Politiky přijatelného využívání. Reakce popsané v této politice nejsou omezeny a můžeme podniknout jakékoliv další kroky, jež budeme přiměřeně považovat za náležité.

  1. VZDÁNÍ SE PRÁV.

4.1          Pokud někdy nebudeme trvat na striktním plnění některé z vašich povinností podle této Politiky přijatelného využívání nebo jakýchkoliv z těchto podmínek, nebo pokud neuplatníme některá z práv či nápravných prostředků, na které máme  podle této Politiky přijatelného využívání nárok, nebude to představovat vzdání se takových práv či nápravných opatření a nebude vás to zprošťovat povinnosti  takové povinnosti splnit.

4.2          Pokud se vzdáme našeho práva při některé vašem neplnění, nebude to znamenat vzdání se práva z naší strany při některém vašem následném neplnění.

4.3          Žádné vzdání se práva z naší strany vzhledem k uplatňování jakýchkoliv z těchto podmínek nebude účinné, pokud nebude výslovně uvedeno, že se jedná o vzdání se práva a nebude vám oznámeno písemnou formou v souladu s oddílem 14 Podmínek služby ClassFlow.

  1. ZMĚNY TÉTO POLITIKY PŘIJATELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ.

5.1          Naše služba se soustavně mění, aby držela krok  s měnícími se potřebami našich uživatelů.  Společně se změnami naší služby můžeme rovněž potřebovat provést změnu podmínek této Politiky přijatelného využívání služby.  Pokud provedeme nějakou podstatnou změnu u této politiky, vynaložíme maximální úsilí, abychom vás o tom předem informovali umístěním oznámení na stránky ClassFlow.com nebo zasláním e-mailové zrpávy na vaši adresu.  Podstatné změny u Politiky ochrany soukromí u služby ClassFlow budou oznámeny předem, jak je popsáno v Politice ochrany soukromí.

5.2          Pokud se vám nové podmínky po provedené změně nebudou líbit, můžete je samozřejmě odmítnout tím, že službu nebudete dále používat.  Jestliže budete službu nějakým způsobem používat po nabytí účinnosti takové změny podmínek, pak to bude znamenat, že s nově změněnými podmínkami souhlasíte.