Všeobecné podmínky nástroje ClassFlow Marketplace

V.1 Datum účinnosti:    29. července 2016


Nástroj ClassFlow Marketplace (dále jen jako „Marketplace“) je funkce nabízená jako součást služby ClassFlow. Nástroj Marketplace je databáze s možností prohledávání, která obsahuje nebo poskytuje přístup k původním digitálním vzdělávacím materiálům vytvořeným učiteli, vydavateli z řad třetích stran a společností Promethean (dále jen „Zdroje“).  Jakákoliv osoba starší 18 let, která disponuje účtem ClassFlow, může sdílet vlastní Zdroje bezplatně nebo za úplatu s ostatními uživateli služby ClassFlow. Jakákoliv osoba starší 18 let, která disponuje účtem ClassFlow, může přistupovat k bezplatným Zdrojům nebo kupovat zpoplatněné Zdroje.  Poskytují-li společnost Promethean, držitelé účtu ClassFlow nebo vydavatelé z řad třetích stran Zdroje bezplatně či za úplatu prostřednictvím nástroje Marketplace, pak jsou v těchto podmínkách označováni jako „Prodávající“.  Držitelé účtu ClassFlow, kteří Zdroje nakupují, přistupují k nim nebo je stahují bezplatně, jsou v těchto podmínkách označováni jako „Kupující“. Používání a účast v nástroji Marketplace, ať už v postavení Kupujícího či Prodávajícího, se řídí Podmínkami služby ClassFlow, Zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlow, Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow, Zásadami pro soubory cookie služby ClassFlow a také těmito Všeobecnými podmínkami nástroje ClassFlow Marketplace (vše z výše uvedeného je souhrnně označováno jako „Právní podmínky služby ClassFlow“).  Pokud jste si nezaregistrovali účet služby ClassFlow, můžete v souladu s Právními podmínkami služby ClassFlow prohlížet nebo zobrazovat náhled Zdrojů v nástroji Marketplace, nicméně bez registrace účtu ClassFlow nebudete moci v nástroji vystupovat jako Kupující či Prodávající.

Nástroj Marketplace je určen pouze dospělým osobám, které mají vytvořen účet ClassFlow.  Abyste mohli v nástroji Marketplace vystupovat jako Kupující či Prodávající, musíte být starší 18 let a disponovat účtem ClassFlow.

Prodávající, kteří ukládají Zdroje do nástroje Marketplace, tímto berou na vědomí, že elektronické odeslání Zdroje Prodávajícího do nástroje Marketplace představuje souhlas a záměr Prodávajícího, že bude vázán Právními podmínkami služby ClassFlow. Kupující, kteří zakoupí či bezplatně stáhnou Zdroje z nástroje Marketplace, tímto berou na vědomí, že takový nákup a stažení představuje souhlas a záměr Kupujícího, že bude vázán Právními podmínkami služby ClassFlow.

Výrazy označené velkým písmenem, které nejsou v těchto podmínkách výslovně definovány, ponesou význam stanovený v Podmínkách služby ClassFlow a Zásadách ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

 1. PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODÁVAJÍCÍ. Tento oddíl vysvětluje práva a povinnosti Prodávajícího ve vztahu ke Zdrojům, které Prodávající ukládá do nástroje Marketplace, a podmínky licence, kterou Prodávající uděluje společnosti Promethean a/nebo Kupujícím ve vztahu ke Zdrojům, aby umožnil společnosti Promethean a/nebo Kupujícím tyto Zdroje využívat.
 1. UKLÁDÁNÍ ZDROJŮ DO NÁSTROJE MARKETPLACE. Pokud jste si účet ClassFlow zaregistrovali jako pedagog, můžete se rozhodnout uložit Zdroj do nástroje Marketplace k použití (jak je zde uvedeno) každému, kdo si registroval účet ClassFlow jako pedagog. Při odeslání Zdroje do nástroje Marketplace se rozhodnete, zda chcete nabízet Zdroj bezplatně či za úplatu. Kupující tímto bere na vědomí, že po uložení Zdroje do nástroje Marketplace, lze Zdroj ve službě ClassFlow vyhledat prostřednictvím vyhledávacího dotazu a následně stáhnout na účet uživatele služby ClassFlow. Zdroje lze také vyhledávat prostřednictvím externích vyhledávacích webů mimo službu ClassFlow, jako např. Google či Bing. V takovém případě je možný náhled Zdrojů, ale nelze je stáhnout ani upravit. Oprávnění uživatelé (dle definice v Podmínkách služby ClassFlow), kteří ukládají do Nástroje Marketplace jménem Podnikových uživatelů (dle definice v Podmínkách služby ClassFlow), tak musí činit s náležitým povolením a pověřením ze strany Podnikového uživatele.

1.1        Profil Prodávajícího.    Za účelem prodeje za úplatu či bezplatného nabízení Zdroje v nástroji Marketplace si může Prodávající vytvořit ve službě ClassFlow vlastní profil. V profilu Prodávajícího musí být uvedeno jméno a příjmení Prodávajícího, avšak ostatní pole jsou volitelná. Veškeré informace, které Prodávající zadá do profilu Prodávajícího, budou veřejně přístupné nejen držitelům účtů ClassFlow, ale také komukoliv, kdo zobrazí Zdroj Prodávajícího během offline vyhledávání v nástroji Marketplace nebo pomocí vyhledávacích webů, jako např. Bing či Google. Prodávající chápe, že by neměl do volitelných polí informace zadávat, nepřeje-li si, aby byly veřejně přístupné.

 1. ZÁSADY CHOVÁNÍ. Při ukládání Zdrojů do nástroje Marketplace musí Prodávající dodržovat podmínky stanovené v Zásadách přijatelného používání služby ClassFlow (classflow.com/cz/acceptable-use-policy).  V souladu se Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow Prodávající nebudou: (a) ukládat Zdroje obsahující reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, řetězové dopisy, odkazy na přidružené subjekty ani žádnou formu žádostí, (b) ukládat Zdroje obsahující osobní údaje či identifikační údaje jiné osoby bez výslovného souhlasu osoby, které se údaje týkají, (c) ukládat Zdroje obsahující viry, červy, trójské koně, spyware nebo jiný škodlivý počítačový kód, ani (d) vědomě ukládat Zdroje, kterými dochází k porušování práv třetích stran.  Zásady přijatelného používání služby ClassFlow obsahují soubor norem vztahujících se k obsahu, které se vztahují na veškeré Zdroje ukládané Prodávajícím.  Normy vztahující se k obsahu zahrnují mimo jiné požadavek, aby žádný Zdroj uložený do nástroje Marketplace:
 • neobsahoval žádný materiál, který je hanlivý vůči jakékoliv osobě,
 • neobsahoval žádný materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující,
 • nepropagoval sexuálně explicitní materiál,
 • nepropagoval násilí,
 • nepropagoval diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženského přesvědčení, národnosti, postižení, sexuální orientace či věku,
 • nepropagoval nezákonné jednání,
 • nevykazoval pravděpodobnost, že jinou osobu bude obtěžovat nebo jí způsobí rozrušení, rozpaky, úzkost nebo rozčilení,
 • nebyl využíván k vydávání se za jakoukoliv jinou osobu, zastírání totožnosti nebo vazby na jakoukoliv jinou osobu, ani
 • nevzbuzoval dojem, že pocházejí od společnosti Promethean, pokud tomu tak ve skutečnosti není.

Prodávající se musí seznámit s úplným zněním Zásad přijatelného používání služby ClassFlow a dodržovat je. Povinností Prodávajících je seznámit se se Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow ještě před zveřejněním jakéhokoliv Zdroje v nástroji Marketplace.

2.1        Nehodné zdroje.       Společnost Promethean zakazuje ukládání Zdrojů, které porušují Zásady přijatelného používání služby ClassFlow.  Nicméně Kupující i Prodávající tímto berou na vědomí, že (i) společnost Promethean nenese a nemůže nést odpovědnost za obsah, informace či materiály uložené Prodávajícími do nástroje Marketplace, (ii) uživatelé nástroje Marketplace mohou být vystaveni nevhodnému materiálu, a (iii) Uživatelé nesou rizika související s expozicí či používáním takových Zdrojů, což bez omezení zahrnuje důvěru v přesnost, úplnost a použitelnost takových Zdrojů.  Společnost Promethean si vyhrazuje právo (ale nepřebírá závazek) sledovat používání nástroje Marketplace vaší osobou, přičemž společnost Promethean vynaloží přiměřené úsilí na odstranění nevhodných Zdrojů z nástroje Marketplace.  Aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky ve prospěch společnosti Promethean, společnost Promethean si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení odstranit jakýkoliv Zdroj, jako celek či jeho část, ukončit možnost Prodávajícího ukládat další zdroje do nástroje Marketplace nebo zrušit účet Prodávajícího ve službě ClassFlow. Domníváte-li se, že jakýkoliv Zdroj uložený v nástroji Marketplace obsahuje obsah, který je urážlivý nebo nevhodný a tudíž porušuje Zásady přijatelného používání služby ClassFlow, informujte nás prosím o takové skutečnosti prostřednictvím e-mailu na adresu support@classflow.com s uvedením podrobností o takovém Zdroji.

 1. LICENCE PRODÁVAJÍCÍHO VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI PROMETHEAN A KUPUJÍCÍCH.
 • Prodávajícímu zůstává zachováno vlastnictví k veškerým právům vztahujícím se ke Zdroji, který Prodávající ukládá. Nicméně tím, že pedagog poskytuje Zdroj k dispozici prostřednictvím nástroje Marketplace, uděluje takový pedagog, který Zdroje prodává nebo nabízí, bezplatně prostřednictvím nástroje Marketplace (dále jen jako „Prodávající-Pedagog“), společnosti Promethean bezplatné, celosvětové, nepřetržité, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci s možností udělení sublicence k uplatnění jakýchkoliv autorských práv, práv k ochranným známkám, práv na zveřejnění a práv k databázím, kterými Prodávající ve vztahu ke Zdroji disponuje, k médiím, která jsou dosud známa nebo budou vytvořena, a to výhradně v rozsahu důvodně nutném pro zpřístupnění Zdroje v nástroji Marketplace. Jedná se pouze o licenci – vlastnictví Prodávající k poskytnutému materiálu tím nebude dotčeno.
 • Pokud nebude jinak výslovně dohodnuto podle samostatné dohody mezi společností Promethean a vydavatelem z řad třetích stran, který Zdroje prodává nebo nabízí bezplatně prostřednictvím nástroje Marketplace (dále jen jako „Prodávající-Pedagog“), uděluje takový pedagog společnosti Promethean bezplatné, celosvětové, nepřetržité, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci s možností udělení sublicence k uplatnění jakýchkoliv autorských práv, práv k ochranným známkám, práv na zveřejnění a práv k databázím, kterými Prodávající ve vztahu ke Zdroji disponuje, k médiím, která jsou dosud známa nebo budou teprve vytvořena, a to výhradně v rozsahu důvodně nutném pro zpřístupnění Zdroje v nástroji Marketplace. Jedná se pouze o licenci – vlastnictví Prodávající k poskytnutému materiálu tím nebude dotčeno.
 • Odesláním Zdroje do nástroje Marketplace Prodávající-Vydavatel nebo Prodávající-Pedagog, v příslušných případech, uděluje Kupujícímu licenci ke Zdroji. Povinností Prodávajícího je oznámit Kupujícím licenční podmínky (což zahrnuje mimo jiné autorská práva a práva k ochranným známkám), za kterých Prodávající Zdroj Kupujícím v nástroji Marketplace nabízí. Například pedagog prodávající nebo poskytující bezplatně Zdroj v nástroji Marketplace může zvážit opatření Zdroje některou z licencí autorských práv, které jsou k dispozici prostřednictvím organizace Creative Commons. Více informací o těchto licencích se dozvíte na webu organizace Creative Commons na adrese creativecommons.org. Prodávající nese odpovědnost za ochranu a prosazování podmínek, za kterých Prodávající Zdroj prostřednictvím nástroje Marketplace nabízí. Prodávající tímto vyjadřuje svůj souhlas se skutečností, že společnost Promethean není povinna tak činit za Prodávajícího. V rozsahu, ve kterém Prodávající neoznámí Kupujícímu konkrétní licenční podmínky vztahující se ke Zdroji, Prodávající souhlasí s tím, že uděluje Kupujícímu celosvětovou, nevýhradní, neodvolatelnou licenci bez možnosti udělení sublicence, a to k použití, reprodukci a úpravě Zdroje (jako celku nebo jeho části) bez práva sdílet nebo distribuovat Zdroj třetím stranám s výjimkou studentů Kupujícího pro účely výuky nebo ostatním třetím stranám pro účely podpory či zajištění výuky.
 • Odstraní-li Prodávající Zdroj z nástroje Marketplace, společnost Promethean tím pozbude jednoduše právo zpřístupňovat zdroj k dalšímu stažení Kupujícím. Společnost Promethean tím nepozbude práva nadále zpřístupňovat takový Zdroj Kupujícím, kteří jej stáhli před odstraněním takového Zdroje Prodávajícím. Licence udělená Prodávajícím (jak je uvedeno v článku 3.3 těchto podmínek) Kupujícím, kteří Zdroj Prodávajícího z nástroje Marketplace stáhli před odstraněním Zdroje Prodávajícím, bude nadále platná v souladu s podmínkami příslušné licence.
 • Rozhodne-li se Prodávající zrušit svůj účet služby ClassFlow nebo je-li účet Prodávajícího ve službě ClassFlow zrušen ze strany společnosti Promethean, pak Prodávající souhlasí s tím, že před ukončením nebo zrušením účtu služby ClassFlow Prodávající odstraní z nástroje Marketplace veškeré Zdroje uložené Prodávajícím. Odstraní-li v takovém případě Prodávající Zdroj z nástroje Marketplace, společnost Promethean tím pozbude jednoduše právo zpřístupňovat zdroj k dalšímu stažení Kupujícím. Společnost Promethean tím nepozbude práva nadále zpřístupňovat takový Zdroj Kupujícím, kteří Zdroj stáhli před odstraněním takového Zdroje Prodávajícím. Licence udělená Prodávajícím Kupujícím, kteří již stáhli Zdroje Prodávajícího z nástroje Marketplace před zrušením nebo ukončením účtu Prodávajícího, bude platná i po ukončení účtu.
 • Po ukončení či zrušení účtu Prodávajícího u služby ClassFlow nebude mít společnost Promethean žádnou povinnost uhradit Prodávajícímu jakékoliv poplatky či vyrovnání ve vztahu k prodeji Zdrojů Prodávajícího, které budou k dispozici k prodeji v nástroji Marketplace po datu účinnosti ukončení či zrušení účtu Prodávajícího u služby ClassFlow. Prodávající nese odpovědnost za odstranění Zdrojů Prodávajícího z nástroje Marketplace před datem účinnosti ukončení či zrušení účtu Prodávajícího u služby ClassFlow.  Neodstraní-li Prodávající svoje zdroje z nástroje Marketplace před ukončením či zrušením účtu Prodávajícího u služby ClassFlow, pak po ukončení či zrušení účtu může dle vlastního uvážení společnost Promethean odstranit Zdroje Prodávajícího z nástroje Marketplace nebo je prostřednictvím nástroje Marketplace nadále nabízet.
 1. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO. Uložením či zveřejněním Zdrojů v nástroji Marketplace Prodávající prohlašuje a zaručuje, že (a) Zdroj byl vytvořen výhradně Prodávajícím nebo že Prodávající disponuje veškerými právy nebo licencemi potřebnými k používání, zveřejnění, distribuci, reprodukci, prodeji a jiných způsobů využívání Zdroje, což zahrnuje také právo udělit společnosti Promethean a ostatním uživatelům služby ClassFlow oprávnění a licence zde uvedené, (b) Zdroj nebude porušovat žádným způsobem práva duševního vlastnictví (což zahrnuje mimo jiné autorská práva či práva k ochranným známkám) ani jiná práva třetích stran, (c) Prodávající disponuje souhlasem, povolením a svolením každé osoby identifikovatelně vyobrazené ve Zdroji Prodávajícího pro účely uložení, přenášení, zveřejnění, poskytnutí sublicence a/nebo šíření jména nebo podoby takové osoby prostřednictvím nástroje Marketplace, a (d) každý Zdroj uložený Prodávajícím do nástroje Marketplace bude úplným zdrojem způsobilým ke stažení ve své úplné podobě, přičemž žádná ze součástí takového Zdroje nebude dodávána odděleně ani nebude vyžadovat samostatný nebo doplňkový nákup, např. prostřednictvím webu třetí strany nebo jiného kanálu.  V rozsahu, v jakém je Prodávající informován o skutečnosti, že Zdroj, který Prodávající uložil, porušuje kterékoliv z takových práv, zajistí Prodávající neprodleně odstranění takového Zdroje z nástroje Marketplace.
 1. ZAJIŠTĚNÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO. Prodávající souhlasí s tím, že poskytne náhradu škody a zbaví společnost Promethean a její dceřiné společnosti, mateřské společnosti, přidružené společnosti, ředitele, jednatele, zástupce a zaměstnance odpovědnosti vůči veškerým nárokům, požadavkům, odpovědnosti, výdajům či daňovým výměrům, a to včetně přiměřených nákladů na právní zástupce, které by vznikly v souvislosti s nárokem činěným jakoukoliv třetí stranou nebo opatřením přijatým vládním či regulačním úřadem, kvůli (i) Zdroji, který Prodávající uloží, prodá, zveřejní, přenese, poskytne nebo jinak zpřístupní prostřednictvím nástroje Marketplace, (ii) skutečnému či údajnému porušení právních podmínek služby ClassFlow, (iii) skutečnému či údajnému porušení práv duševního vlastnictví či majetkových práv třetí strany ze strany Prodávajícího, nebo (iv) skutečnému či údajnému porušení obecně závazných zákonů, pravidel, předpisů, práv jiné osoby ze strany Prodávajícího, z nich vyplývajících či ve vztahu k nim vzniklých.
 1. STANOVENÍ CENY ZDROJŮ, PODÍL NA TRŽBÁCH, POPLATKY A PLATBY.

6.1        Stanovení ceny Zdroje.           Výhradní odpovědnost za stanovení cen za prodej Zdrojů v nástroji Marketplace nesou Prodávající (dále jen jako „Katalogová cena“), a to za podmínky, že taková cena (není-li Zdroj nabízen bezplatně) není nižší než minimální cena požadovaná společností Promethean. Minimální cena požadovaná společností Promethean může být společností Promethean dle jejího uvážení upravena, nicméně v daném okamžiku aktuální požadavek na minimální cenu bude Prodávajícímu sdělen, pokud se Prodávající pokusí uvést Zdroj do nástroje Marketplace za cenu nižší, než je minimální požadovaná cena. Katalogová cena musí zahrnovat případnou DPH nebo obdobné daně zahrnuté v kupní ceně uvedené Kupujícím.  Katalogová cena musí být uvedena výhradně v USD.

6.2        Daňové záležitosti a povaha vztahu s Prodávajícím. Za případné federální, národní, státní, regionální či místní daně, a to včetně daní z obratu, které se mohou vztahovat na prodej realizovaný Prodávajícím prostřednictvím nástroje Marketplace, nesou výhradní a exkluzivní odpovědnost Prodávající.  Stejně tak nese Prodávající výhradní a exkluzivní odpovědnost za veškeré daně z příjmu či jiné daně vzniklé a splatné v důsledku plateb uhrazených vůči Prodávajícímu. Prodáte-li jakýkoliv Zdroj či Zdroje prostřednictvím nástroje Marketplace, vyjadřujete tím svůj souhlas s tím, že společnosti Promethean poskytnete případné formuláře, dokumenty či jiná potvrzení, které může společnost Promethean vyžadovat za účelem uspokojení daňových či vykazovacích povinností v souvislosti s používáním nástroje Marketplace vaší osobou. Žádným z ustanovení Právních podmínek služby ClassFlow nedochází k uzavření zaměstnaneckého poměru, zastoupení ani partnerství mezi společností Promethean a Prodávajícím.

6.3        Podíl na tržbách a transakční poplatek.         Prodávající souhlasí s tím, že společnost Promethean obdrží jako odměnu za poskytování lokality, ze které může Prodávající nabízet k prodeji vlastní Zdroje, 35 % z Katalogové ceny každého jednotlivého Zdroje uloženého a prodaného prostřednictvím nástroje Marketplace, přičemž Prodávající obdrží 65 % Katalogové ceny (dále jen jako „Podíl na tržbách“) ponížených o transakční poplatek ve výši 0,25 USD za jednotlivý prodaný Zdroj (dále jen jako „Transakční poplatek“).  Pro účely výpočtu částky k výplatě Prodávajícímu jsou z Katalogové ceny vyjmuty daně.  Jinými slovy, je-li Katalogová cena Zdroje 2,00 USD, pak si po prodeji Zdroje společnost Promethean ponechá 35 % z celkové částky 2,00 USD jako svůj Podíl na tržbách a dalších 0,25 USD jako Transakční poplatek, nehledě na případné daně z obratu, které mohou být zahrnuty v Katalogové ceně.  Tudíž u Zdroje s Katalogovou cenou 2,00 USD si společnost Promethean ponechá 0,70 USD jako Podíl na tržbách a dalších 0,25 USD jako Transakční poplatek, přičemž Prodávající bude mít nárok na 1,05 USD.  Podíl na tržbách a Transakční poplatek budou automaticky odečteny od prodejní ceny inkasované od Kupujícího, a to prostřednictvím služby zpracování plateb poskytované třetí stranou, která umožní Prodávajícím přijímat a Kupující hradit online platby.  Společnost Promethean si vyhrazuje právo doplnit, odstranit či jinak změnit zpracovatele plateb-třetí stranu, kterého bude společnost Promethean k realizaci plateb mezi Prodávajícími a Kupujícími prostřednictvím nástroje Marketplace využívat.

6.4        Platby Prodávajícímu. Prodávající vyjadřuje souhlas a bere na vědomí skutečnost, že žádné z prohlášení či písemných sdělení společnosti Promethean, ani žádné z ustanovení Právních podmínek služby ClassFlow nepředstavuje ani nevytváří očekávání, co se týče prodeje, konkrétního objemu prodeje nebo odměn vůči Prodávajícímu za Zdroje uložené Prodávajících za účelem prodeje či distribuce prostřednictvím nástroje Marketplace. Pro pohodlí Prodávajícího zpřístupňuje společnost Promethean služby zpracování plateb poskytované třetí stranou. Aby mohl Prodávající přijímat platby za Zdroje prodané prostřednictvím nástroje Marketplace, musí Prodávající buď propojit stávající účet u daného zpracovatele plateb-třetí strany, nebo vytvořit účet nový. Platby budou hrazeny výhradně v USD. Bude-li Prodávající dodržovat Právní podmínky služby ClassFlow, platby budou zasílány na účet Prodávajícího u zpracovatele plateb-třetí strany automaticky nejpozději do 30 dnů od data prodeje Zdroje. Společnost Promethean tímto nečiní žádná prohlášení o službách poskytovaných zpracovatelem plateb-třetí strany a společnost Promethean nenese odpovědnost za zpoždění platby, která mohou být způsobena třetí stranou, což zahrnuje mimo jiné zpracovatele plateb z řad třetích stran.  Navíc se Prodávající vzdává práva vyžadovat platbu jinou metodou, než jaká je uvedena v těchto podmínkách, a souhlasí s tím, že z Právních podmínek služby ClassFlow nevyplývají žádné jiné dluhy.

6.5        Zásady vracení peněz.            V rozsahu, ve kterém se společnost Promethean rozhodne vrátit Kupujícímu částku zaplacenou (jak je uvedeno v Oddílu B, Článek 4 níže) za Zdroj, který Kupující stáhl, bude společnost Promethean Prodávající o takovém Zdroji informovat. Společnost Promethean si vyhrazuje právo odstranit z nástroje Marketplace jakýkoliv Zdroj, u kterého došlo k vrácení peněz. Povinností Prodávajícího je vrátit společnosti Promethean částku za takový Zdroj v plné výši, kterou za takový Zdroj Prodávající obdržel, a to do 10 dnů od přijetí oznámení od společnosti Promethean a prostřednictvím zpracovatele plateb třetí strany.  Nevrátí-li Prodávající takovou částku společnosti Promethean, pak si společnost Promethean vyhrazuje právo (i) odstranit Zdroj či Zdroje Prodávajícího z nástroje Marketplace, (ii) zabránit Prodávajícímu v ukládání dalších Zdrojů do nástroje Marketplace, či (iii) ukončit účet Prodávajícího u služby ClassFlow.

 1. Odmítnutí záruk. SPOLEČNOST PROMETHEAN NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ZÁVAZKY ZA JAKÉKOLIV (I) CHYBY, OMYLY, NEPŘESNOSTI V OBSAHU, (II) ZRANĚNÍ OSOB ČI ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLIV POVAHY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K NÁSTROJI MARKETPLACE A JEHO POUŽÍVÁNÍ, (III) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM POSKYTNUTÝM ZPRACOVATELI PLATEB-TŘETÍ STRANĚ A JEJICH POUŽITÍ, (IV) PŘERUŠENÍ ČI ZASTAVENÍ PŘENOSU DO/Z NÁSTROJE MARKETPLACE, (V) CHYBY, VIRY, TRÓJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ JEVY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY DO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (VI) CHYBY ČI OPOMENUTÍ VE ZDROJI NEBO ZA ZTRÁTU ČI ŠKODU JAKÉKOLIV POVAHY, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV ZDROJE PRODANÉHO ČI JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE. SPOLEČNOST PROMETHEAN NEBUDE PROVÁDĚT ANI NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA SLEDOVÁNÍ TRANSAKCÍ MEZI KUPUJÍCÍM, PRODÁVAJÍCÍM A EXTERNÍM ZPRACOVATELEM PLATEB. DÁLE NEBUDE SPOLEČNOST PROMETHEAN ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ČI UŠLÉ ZISKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TRANSAKCÍ PROVÁDĚNÝCH MIMO NÁSTROJ MARKETPLACE, A TO VČETNĚ TRANSAKCÍ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE, ALE JSOU REALIZOVÁNY OFFLINE NEBO MIMO NÁSTROJ MARKETPLACE.
 1. PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA KUPUJÍCÍ.
 1. Stahování Zdrojů z nástroje Marketplace služby ClassFlow. Aby mohl Kupující stáhnout Zdroj z nástroje Marketplace, musí mít účet služby ClassFlow.  Kupující může zakoupit Zdroj z nástroje Marketplace pomocí stávajícího účtu nebo po vytvoření nového účtu u externího zpracovatele plateb určeného společností Promethean, nebo kreditní či debetní kartou. Veškeré Zdroje, které jsou k dispozici v nástroji Marketplace, jsou digitální zdroje. Díky tomu společnost Promethean okamžitě po přijetí platby prostřednictvím externího zpracovatele plateb zpřístupní takový Zdroj (dodá takový Zdroj) Kupujícímu k bezprostřednímu použití Kupujícím a zpřístupní jej ve složce My Resources (Moje zdroje) účtu Kupujícího u služby ClassFlow. Společnost Promethean obecně zpřístupní Zdroj, který Kupující zakoupí, na neomezenou dobu, dokud bude Zdroj prostřednictvím nástroje Marketplace k dispozici.  Nicméně společnost Promethean výše uvedené nezaručuje, neboť Zdroj může být z nástroje Marketplace kdykoliv odstraněn Prodávajícím nebo, v návaznosti na stížnost na dotyčný Zdroj, společností Promethean.
 1. Práva a povinnosti Kupujícího ve vztahu ke Zdroji. Nákup Zdroje Kupujícím v nástroji Marketplace probíhá pouze na základě licence a nedochází při něm k přímému přenosu právního titulu či vlastnictví k takovému Zdroji. Licenční podmínky, za kterých smí Kupující používat zakoupený Zdroj, jsou podmínky stanovené Prodávajícím tak, jak je uvedeno v Oddílu A, Článku 3.3 těchto podmínek. Nákupem Zdroje Kupující souhlasí s tím, že přijme a bude vázán licenčními podmínkami, které se na konkrétní Zdroj vztahují, a to včetně všech prohlášení o autorských právech, pravidlech ochranných známek, informací a licenčních či uživatelských omezení stanovených Prodávajícím. V každém případě souhlasíte s tím, že nebudete Zdroj, který jste zakoupili či získali bezplatně prostřednictvím nástroje Marketplace, používat v rozporu s licenčními podmínkami, kterými se řídí používání Zdroje vaší osobou.
 1. Platby za Zdroje. Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že bude zodpovědný a uhradí v plné výši platby za veškeré Zdroje zakoupené v nástroji Marketplace prostřednictvím externího zpracovatele plateb určeného společností Promethean.  Kupující dále souhlasí, že společnost Promethean smí inkasovat z účtu Kupujícího založeného u externího zpracovatele plateb částky za Zdroj zakoupený Kupujícím.  Kupující nese odpovědnost za to, že společnosti Promethean za účelem úhrady veškerých poplatků poskytne platné a aktuální údaje o účtu.
 1. Zásady vracení peněz. Veškeré Zdroje, které jsou k dispozici prostřednictvím nástroje Marketplace, jsou digitální zdroje, které jsou okamžitě po nákupu zpřístupněny Kupujícímu k bezprostřednímu použití Kupujícím ve složce My Resources (Moje zdroje) účtu Kupujícího u služby ClassFlow.  Kupující tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý prodej Zdrojů prostřednictvím nástroje Marketplace je konečný a že není k dispozici možnost vrácení peněz. Bez ohledu na předchozí zásadu může společnost Promethean dle vlastního uvážení u jednotlivých případů učinit určité výjimky z této zásady, např. nelze-li Zdroj používat, stáhnout či zpřístupnit Kupujícímu kvůli vadě nebo chybě dotyčného Zdroje.  Je-li taková výjimka připuštěna, pak může společnost Promethean vrátit Kupujícímu za takový nákup peníze způsobem, který považuje společnost Promethean za vhodný, což může mimo jiné zahrnovat také kredit v nástroji Marketplace.
 1. Odkazy na jiné webové stránky a zdroje. Zdroj může obsahovat odkazy na jiné webové stránky či zdroje.  Společnost nemá nad takovými externími webovými stránkami a zdroji žádnou kontrolu.  Kupující souhlasí s tím, že (i) společnost Promethean nenese odpovědnost za dostupnost či přesnost takových externích webových stránek a zdrojů, a (ii) společnost Promethean neschvaluje ani nenese odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby či materiály uvedené na takových externích webových stránkách a zdrojích na nich dostupné.  Vstoupí-li Kupující na takové externí webové stránky nebo zdroje, pak tak Kupující činí na vlastní riziko a přebírá veškerou zodpovědnost a důsledky, které tím může přivodit.
 1. Odmítnutí záruk. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘI NÁKUPU ZDROJE V NÁSTROJI MARKETPLACE NAKUPUJE ZDROJ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JE K DISPOZICI“ A ŽE POUŽÍVÁ ZDROJ POSKYTNUTÝ SPOLEČNOSTÍ PROMETHEAN PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST PROMETHEAN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S NÁSTROJEM MARKETPLACE, PŘÍSTUPEM KUPUJÍCÍHO K NÁSTROJI A JEHO POUŽÍVÁNÍM, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, PRÁVNÍHO TITULU, PRÁVNÍ ČISTOTY ČI JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ČI OBOROVÝCH POSTUPŮ. SPOLEČNOST PROMETHEAN NEČINÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, CO SE TÝČE PRAVDIVOSTI, PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI ZDROJŮ V NÁSTROJI MARKETPLACE, ANI CO SE TÝČE DOSTUPNOSTI, KVALITY, VLASTNOSTÍ, ZÁKONNOSTI, FUNKČNOSTI, ZABEZPEČENÍ ČI BEZPEČNOSTI JAKÉHOKOLIV ZDROJE (COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ JAKÝKOLIV VZDĚLÁVACÍ OBSAH) POSKYTNUTÉHO K PRODEJI ČI BEZPLATNĚ PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE. SPOLEČNOST PROMETHEAN NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY O TOM, ZDA JE OBSAH ZDROJŮ DOSTUPNÝCH V NÁSTROJI MARKETPLACE VHODNÝ PRO DANÝ ÚČEL NEBO ZDA BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM KUPUJÍCÍHO, NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ZÁVAZKY ZA JAKÉKOLIV (I) CHYBY, OMYLY, NEPŘESNOSTI V OBSAHU, (II) ZRANĚNÍ OSOB ČI ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLIV POVAHY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K NÁSTROJI MARKETPLACE A JEHO POUŽÍVÁNÍ, (III) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM VÁMI POSKYTNUTÝM EXTERNÍMU ZPRACOVATELI PLATEB A JEJICH POUŽITÍ, (IV) PŘERUŠENÍ ČI ZASTAVENÍ PŘENOSU DO/Z NÁSTROJE MARKETPLACE, (V) CHYBY, VIRY, TRÓJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ JEVY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY DO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE TŘETÍ STRANOU, (VI) CHYBY ČI OPOMENUTÍ VE ZDROJI NEBO ZA ZTRÁTU ČI ŠKODU JAKÉKOLIV POVAHY, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV ZDROJE PRODANÉHO ČI JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE, A/NEBO (VII) ZDROJ NEBO JEHO ČÁST, KTERÝ BY PORUŠOVAL PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST PROMETHEAN NEZARUČUJE, NESCHVALUJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA ZDROJE NABÍZENÉ PRODÁVAJÍCÍM PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE NEBO ZA JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICHŽ ODKAZ JE V NÁSTROJI UVEDEN, A SPOLEČNOST PROMETHEAN NEBUDE PROVÁDĚT ANI NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA SLEDOVÁNÍ TRANSAKCÍ MEZI KUPUJÍCÍM, PRODÁVAJÍCÍM A EXTERNÍM ZPRACOVATELEM PLATEB. STEJNĚ JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU ČI SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLIV MÉDIA ČI V JAKÉMKOLIV PROSTŘEDÍ, I ZDE MUSÍ BÝT KUPUJÍCÍ OBEZŘETNÝ A NÁKUP SI DŮKLADNĚ ROZMYSLET. DÁLE NEBUDE SPOLEČNOST PROMETHEAN ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ČI UŠLÉ ZISKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TRANSAKCÍ PROVÁDĚNÝCH MIMO NÁSTROJ MARKETPLACE, A TO VČETNĚ TRANSAKCÍ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE MARKETPLACE, ALE JSOU REALIZOVÁNY OFFLINE NEBO MIMO NÁSTROJ MARKETPLACE.
 1. OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV A ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU.
 2. Oznámení o porušení. Domníváte-li se, že jakýkoliv obsah nebo informace porušují vaše autorská práva, měli byste společnost Promethean uvědomit o vašem nároku v souladu s následujícími postupy. Společnost Promethean bude zpracovávat Oznámení o údajném porušení práv v souladu se zákonem o autorských právech pro digitální tisíciletí („DMCA“) a dalšími příslušnými zákony o autorských právech.  Zákon DMCA vyžaduje, aby Oznámení o údajném porušení bylo provedeno písemnou formou a bylo společnosti Promethean předáno e-mailem na adresu copyright@prometheanworld.com.

Účelem informací vyžadovaných Oznámením o porušení je zajistit, aby strany podávající hlášení byly buď samotnými vlastníky práv, nebo byly zmocněny příslušnými vlastníky práv, a pomoci nám správně identifikovat Zdroj, který má být odstraněn. Aby bylo takové Oznámení o porušení účinné, musí obsahovat následující informace:

(a)              Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka výhradního práva nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno;

(b)              Identifikace díla chráněného autorským právem, u něhož údajně dochází k porušení práva, nebo týká-li se oznámení několika děl chráněných autorskými právy, pak je reprezentativní seznam takových děl;

(c)             Identifikace materiálu, který údajně porušuje dané právo je údajně předmětem porušování práv, a který má být odstraněn nebo znepřístupněn, a informace přiměřeně postačující k tomu, aby bylo poskytovateli služby umožněno daný materiál lokalizovat;

(d)             Informace přiměřeně postačující k tomu, aby mohl poskytovatel služby kontaktovat stěžovatele, jako jsou adresa, telefonní číslo a případně adresa elektronické pošty, prostřednictvím které lze stěžovatele kontaktovat;

(e)              Prohlášení uvádějící, že stěžovatel jedná v dobré víře, že použití materiálu způsobem, jenž je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo zákonem; a

(f)               Prohlášení uvádějící, že informace v daném oznámení jsou přesné, a s vědomím právních následků křivé přísahy, že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

 1. Postup po přijetí Oznámení o porušení. Po obdržení řádného Oznámení o porušení si vyhrazujeme právo:

(a)             odstranit materiál, u něhož dochází k porušení, nebo zrušit přístup k tomuto materiálu,

(b)             informovat Prodávajícího, který je obviněn z porušení práva, o tom, že jsme odstranili příslušný materiál nebo jsme k němu zrušili přístup,

(c)              ukončit přístup takového Prodávajícího do nástroje Marketplace, a

(d)             ukončit účet Prodávajícího u služby ClassFlow.

Je-li Prodávající přesvědčen, že Zdroj, který byl odstraněn či znepřístupněn, právo neporušuje, nebo domnívá-li se Prodávající, že má právo zveřejňovat a používat takový Zdroj, pak má Prodávající právo zaslat na adresu copyright@prometheanworld.com reakci na dané oznámení, které musí obsahovat:

(a)              elektronický podpis Prodávajícího nebo osoby pověřené jednat jménem Prodávajícího,

(b) identifikace Zdroje, který byl odstraněn nebo znepřístupněn, a místo, kde se materiál nacházel před odstraněním či znepřístupněním,

(c)  prohlášení uvádějící, že Prodávající se v dobré víře domnívá, že daný materiál byl odstraněn či znepřístupněn v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu,

(d)              název/jméno, adresu, telefonní číslo a případně e-mailovou adresu Prodávajícího.

Jestliže obdržíme reakci na oznámení („protinávrh“), můžeme zaslat kopii takového protinávrhu původnímu stěžovateli s informací, že se může stát, že odstraněný či znepřístupněný materiál společnost Promethean dle svého vlastního uvážení opět zpřístupní ve lhůtě 14 pracovních dnů od přijetí protinávrhu.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

KUPUJÍCÍ I PRODÁVAJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST PROMETHEAN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A/NEBO ZÁSTUPCI NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ ŠKODY V PODOBĚ UŠLÉHO ZISKU, POŠKOZENÍ GOODWILLU, POVĚSTI, VYUŽITÍ, DAT NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU, POUŽITÍ ČI NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU ČI POUŽITÍ NÁSTROJE MARKETPLACE NEBO JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S NÁSTROJEM MARKETPLACE. NĚKTERÉ STÁTY V USA A JINÝCH JURISDIKCÍCH NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TUDÍŽ V TAKOVÝCH PŘÍPADECH TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEPLATÍ. CELKOVÁ HODNOTA ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI PROMETHEAN VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z HODNOT (A) CELKOVÝCH ČÁSTEK VYPLACENÝCH SPOLEČNOSTÍ PROMETHEAN PRODÁVAJÍCÍMU BĚHEM DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁROKU ČI ŽALOBĚ ÚDAJNĚ VEDOUCÍCH K TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI, NEBO (B) JEDNO STO DOLARŮ (100,00 USD).  CELKOVÁ HODNOTA ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI PROMETHEAN VŮČI KUPUJÍCÍMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z HODNOT (A) CELKOVÝCH ČÁSTEK VYPLACENÝCH KUPUJÍCÍM SPOLEČNOSTI PROMETHEAN BĚHEM DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁROKU ČI ŽALOBĚ ÚDAJNĚ VEDOUCÍCH K TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI, NEBO (B) JEDNO STO DOLARŮ (100,00 USD).

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ TÍMTO POTVRZUJÍ A CHÁPOU, ŽE PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY A VYJÁDŘENÍM SOUHLASU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY SE MOHOU KUPUJÍCÍ I PRODÁVAJÍCÍ VZDÁVAT PRÁV TÝKAJÍCÍCH SE NÁROKŮ, O KTERÝCH NEMAJÍ V SOUČASNOSTI POVĚDOMÍ NEBO JE NEPŘEDPOKLÁDAJÍ. JE-LI KUPUJÍCÍ ČI PRODÁVAJÍCÍ OBČANEM KALIFORNIE, PAK KUPUJÍCÍ ČI PRODÁVAJÍCÍ TÍMTO POTVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL A CHÁPE A TÍMTO SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁ ČLÁNKU 1542 OBČANSKÉHO ZÁKAZNÍKU STÁTU KALIFORNIE, KTERÝ STANOVÍ, ŽE: „OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY VE PROSPĚCH VĚŘITELE, KTERÉ VĚŘITELI NEJSOU ZNÁMY NEBO O JEJICHŽ EXISTENCI VĚŘITEL NEVÍ V OKAMŽIKU ZPROŠTĚNÍ A KTERÉ BY V PŘÍPADĚ, ŽE BY SI JICH BYL VĚDOM, VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY JEHO VYPOŘÁDÁNÍ S DLUŽNÍKEM.“ DÁLE, JE-LI KUPUJÍCÍ ČI PRODÁVAJÍCÍ OBČANEM JINÉHO STÁTU USA NEBO JINÉ JURISDIKCE, PAK VYJADŘUJE PŘEDEM SVŮJ SOUHLAS SE ZŘEKNUTÍM SE PODOBNÝCH ZÁKONŮ V PŘÍSLUŠNÉM STÁTĚ ČI JURISDIKCI.

 1. ÚPLNÁ DOHODA.

Jak je uvedeno výše, Právní podmínky služby ClassFlow se skládají z těchto Všeobecných podmínek nástroje ClassFlow Marketplace, Podmínek služby ClassFlow, Zásad ochrany osobních údajů služby ClassFlow, Zásad přijatelného používání služby ClassFlow a Zásad pro soubory cookie služby ClassFlow.  Právními podmínkami služby ClassFlow se řídí používání nástroje Marketplace a tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi Kupujícím a společností Promethean a mezi Prodávajícím a společností Promethean. S ohledem na nákup či prodej jakéhokoliv Zdroje prostřednictvím nástroje Marketplace (ať již je Zdroj bezplatný či zpoplatněn): (i) platí konkrétní podmínky těchto Všeobecných podmínek nástroje ClassFlow Marketplace, a (ii) v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito Všeobecnými podmínkami nástroje ClassFlow Marketplace a jakýmkoliv ustanovením uvedeným v Právních podmínkách služby ClassFlow, jsou závazné Všeobecné podmínky nástroje ClassFlow Marketplace.

©2016 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena.