Zásady ochrany osobních údajů služby ClassFlow


 Datum účinnosti:  6. července 2018
Závazek služby ClassFlow v oblasti ochrany osobních údajů studentů

Zachování důvěrnosti osobních údajů studentů, ze kterých lze určit totožnost, je pro nás velmi důležité.  Je nám ctí, že si naši zákazníci vybírají službu ClassFlow jako důvěryhodného poskytovatele vzdělávacích služeb a usilujeme o to, abychom v praxi uplatňovali vysoké normy ochrany soukromí a bezpečnosti dat. V případech, kdy máme přístup k osobním údajům studentů, se zavazujeme k následujícím zásadám ochrany dat:

 • Shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a sdílíme osobní údaje studentů pouze za účelem poskytování naší Služby nebo v rozsahu oprávnění poskytnutého školou či rodiči.
 • Shromažďujeme pouze takový rozsah osobních údajů o studentech, který je potřebný k poskytování naší Služby.
 • Jasným a transparentním způsobem podáváme informace o našich zásadách a postupech zpracování dat.
 • Osobní údaje studentů nesdílíme ani neprodáváme třetím stranám pro marketingové účely.
 • Osobní údaje studentů neposkytujeme pro účely behaviorálního cíleného marketingu.
 • Osobní údaje studentů nepoužíváme pro účely behaviorálního cíleného marketingu, a to kromě případů rodičů, kteří vyjádřili výslovný souhlas.
 • U zásad ochrany osobních údajů či podmínek služby, co se týče shromažďování a používání osobních údajů studentů, neprovedeme významnou změnu, aniž bychom ji předem neoznámili škole a neumožnili škole učinit ohledně údajů studentů rozhodnutí ještě předtím, než budou osobní údaje studentů použity zásadně odlišným způsobem, než o jakém byla informována v rámci shromažďování takových údajů.
 • Průběžně budeme uplatňovat program komplexní ochrany dat, jehož účelem je chránit druhy osobní údajů studentů, které jsou v rámci služby ClassFlow shromažďovány.
 • Nebudeme-li osobní údaje studenta nadále potřebovat nebo na žádost školy, provedeme odstranění či anonymizaci osobních údajů studenta.

Chcete-li se dozvědět více o postupech a metodách ochrany osobních údajů studentů, seznamte se prosím důkladně se Zásadami ochrany osobních údajů, Zásadami pro soubory cookie, Podmínkami služby a Zásadami přijatelného používání, případně se na nás s případnými dotazy obraťte na adrese privacy@ClassFlow.com. „ClassFlow“ nebo „Služba“ je poskytována společností Promethean Limited (dále jen „Promethean“ nebo též „my“, „nás“ nebo „naše“ a příslušné odvozeniny tohoto slova).  Jsme společností s ručením omezeným, registrovanou v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Spojené království.

Výrazy „Služba“ či „Služby“ se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů rozumí (i) veřejná služba ClassFlow dostupná na adrese www.ClassFlow.com nebo jiné obdobné adrese URL určené národním prostředím uživatele nebo jazykem prohlížeče, (ii) služba ClassFlow pro školy, která je prostřednictvím přihlášení k odběru k dispozici školám, školním obvodům či obdobným institucím a je dostupná pouze přes nastavení jedinečné subdomény ClassFlow s privátní adresou URL (např. www.yourschooldistrictname.classflow.com) pro výhradní použití konkrétní školy či obvodu, (iii) všechny ostatní související webové stránky, produkty, služby a aplikace zpřístupněné společností Promethean (včetně aplikací ClassFlow, které mohou být k dispozici prostřednictvím obchodů App Store, Google Play nebo jiných obchodů s aplikacemi třetích stran).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, společně se Zásadami pro soubory cookie služby ClassFlow, Podmínkami služby ClassFlow a Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow, na které odkazují tyto Zásady ochrany osobních údajů, tvoří právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi a námi (souhrnně dále jako „Smlouva“).  Před zahájením používání naší Služby se s nimi důkladně seznamte.  Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas s Podmínkami služby ClassFlow, Zásadami přijatelného používání, Zásadami pro soubory cookie a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že pro vás budou podmínky těchto dokumentů závazné.  Pokud s těmito podmínkami a zásadami nesouhlasíte, Službu nepoužívejte.  Veškeré výrazy používané v tomto dokumentu bez vlastní definice ponesou význam uvedený v Podmínkách služby.  V případě rozporu mezi Podmínkami služby a Zásadami ochrany osobních údajů mají přednost Podmínky služby.

Výrazy „vy“ nebo „váš“ se rozumí Uživatel Služby.  Výrazem „Individuální uživatel“ se v těchto Podmínkách může rozumět pedagog (nebo administrátor), student či rodič využívající bezplatnou službu ClassFlow. V příslušných případech může výraz „vy“ či „váš“ rovněž označovat školu, školní obvod či jinou vzdělávací instituci, jinak označovanou jako „Podnikový uživatel“, využívající službu ClassFlow pro školy, k níž příslušný uživatel náleží buď jako student, pedagog, nebo rodič studenta a který je takovým Podnikovým uživatelem oprávněn takovou službu používat („Oprávněný uživatel“).  Výrazy „Uživatel“ či „Uživatelé“ se v tomto dokumentu rozumějí všichni uživatelé Služby:  Individuální uživatelé, Oprávnění uživatelé a Podnikoví uživateli.

Obsah:

 1. Jaký je účel těchto Zásad ochrany osobních údajů?
 2. Jaké informace shromažďujeme?
 3. Jakým způsobem sdílí společnost Promethean informace s ostatními subjekty?
 4. Jsou údaje o mé osobě v bezpečí?
 5. Uchování a odstranění osobních informací
 6. Preference pro komunikaci
 7. Mohu zobrazovat, opravovat či odstraňovat svoje osobní údaje??
 8. Kde se nacházejí moje osobní údaje?
 9. Ochrana osobních údajů dětí
 10. Bude společnost Promethean někdy měnit Zásady ochrany osobních údajů?
 11. Kam se mohu obrátit s dotazem či stížností ohledně Zásad ochrany osobních údajů?

1. Jaký je účel těchto Zásad ochrany osobních údajů?

Společnost Promethean respektuje vaše soukromí a zavazuje se ho dodržováním těchto Zásad chránit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů služby ClassFlow (společně s našimi Zásadami pro soubory cookie služby ClassFlow, Podmínkami služby ClassFlow a Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow a ostatními dokumenty, na které je v tomto dokumentu odkazováno) popisují, jak společnost Promethean shromažďuje, uchovává, využívá a sděluje osobní údaje, které od vás shromažďujeme, když používáte službu ClassFlow.

Výrazem „osobní údaje”, tak jak se používá v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, se rozumí jakékoliv informace, pomocí kterých lze identifikovat konkrétní osobu.

Tyto Zásady se nevztahují na webové stránky třetích stran či postupy společností, které společnost Promethean nevlastní nebo nekontroluje, nebo na aplikace, na které odkazujeme v rámci naší Služby. Před používáním webových stránek třetích stran vám doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů takových webových stránek.

 1. Jaké informace shromažďujeme?

2.1 To, jaké osobní údaje shromažďujeme, závisí na tom, zda jste pedagog, student nebo rodič.

 1. Informace o školách, pedagozích a administrátorech:Registruje-li pedagog či školní administrátor účet služby ClassFlow nebo komunikuje-li s námi online, žádáme takovou osobu o sdělení určitých údajů, jako je např. křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, a dalších údajů, které osoba dobrovolně uvede na profilu služby ClassFlow. Ty mohou zahrnovat zejména příslušenství ke škole a místu, ročník a předměty, které vyučuje, pracovní pozice ve škole a typ zařízení, která vaši studenti používají (souhrnně dále jako „Údaje o škole“).  Údaje o škole můžeme také shromažďovat v případě, že nám škola zasílá nějaké sdělení, pedagog umístí obsah nebo zdroj na webovou stránku nebo prostřednictvím Služby nebo reaguje na e-maily a průzkumy.   Tyto informace používáme k provozování, udržování a zajišťování funkcí a prvků Služby, k analýze a zlepšování naší nabídky a funkcí Služby a ke komunikaci s našimi školami a uživateli.
 2. Informace o studentech:Společnost Promethean poskytuje školám a pedagogům Službu za účelem zlepšování výuky během vyučování a vzdělávacích výsledků studentů. Poskytováním Služby škole může docházet ke shromažďování nebo přístupu k osobním údajům studentů („osobní údaje studentů“). Registrovat se jako „Student“ k účtu ClassFlow a používat Službu mohou pouze studenti, kteří obdrželi od školy či pedagoga třídní přístupový kód.  Při registraci proběhne shromažďování Osobních údajů studenta. To, jaké druhy údajů shromažďujeme, závisí na tom, jak pedagog, škola či obvod Službu využívá, nicméně mohou zahrnovat křestní jméno a příjmení studenta, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, údaje o hodnocení, údaje o zadáních a ostatním obsahu výuky. Osobní údaje studentů považujeme za vysoce důvěrná data, která využíváme výhradně k poskytování našich Služeb škole či jménem škol a v omezené míře pro interní účely v souladu s našimi Podmínkami služby ClassFlow nebo konkrétními dohodami se školami.  Shromažďování, používání a sdělování osobních údajů studenta se řídí našimi smlouvami se školou, ve Spojených státech amerických ustanoveními Zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (v angl. Family Educational Rights and Privacy Act, tj. FERPA) a příslušnými státními zákony a ostatními státními, federálními a mezinárodními zákony.  Pokud dojde k rozporu mezi příslušnými zákony, jakýmkoli ustanovením smlouvy se školou a těmito zásadami ochrany osobních údajů, bude mít v rozsahu tohoto rozporu přednost a rozpor se bude řídit příslušnými zákony a jakoukoli smlouvou.  Máte-li jakékoliv otázky ke shromažďování a používání osobních údajů studentů, obraťte se na nás na adrese privacy@ClassFlow.com.  Máte-li otázky ohledně kontroly, úpravy či odstranění osobních údajů studenta, obraťte se prosím přímo na vzdělávací instituci.Další informace o tom, jak v omezené míře sdělujeme údaje o škole a osobní údaje studentů, naleznete níže v oddílu „Jakým způsobem sdílí společnost Promethean informace s ostatními subjekty“. Další informace o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní informace dětí, jsou uvedeny v oddílu „Ochrana osobních údajů dětí“.
 3. Informace o rodičích a zákonných zástupcích:Registruje-li rodič či zákonných zástupce účet služby ClassFlow nebo do související aplikace, žádáme takovou osobu o sdělení určitých údajů. Ty mohou mimo jiné zahrnovat křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo a další informace, které rodič či zákonný zástupce dobrovolně poskytne. Ty mohou mimo jiné zahrnovat název a sídlo školy dítěte a vztah k dítěti (rodič, prarodič, zákonný zástupce apod.). Tyto informace používáme k provozování, udržování a zajišťování funkcí a prvků Služby, k analýze a zlepšování naší nabídky a funkcí Služby a ke komunikaci s vámi.

2.2 Informace shromažďované prostřednictvím technologií:

Během návštěv našich webových stránek či používání naší Služby automaticky shromažďujeme určité druhy informací o používání. Při návštěvě Služby můžeme na váš počítač zaslat jeden či několik souborů cookie (sledovací zařízení), které jedinečným způsobem identifikují váš prohlížeč a umožňují nám pomáhat vám s rychlejším přihlášením, zlepšováním funkcí a ovládáním stránek.  Soubor cookie nám může také sdělovat informace o tom, jak Službu používáte (např. stránky, které zobrazujete, odkazy, na které klikáte, a jiné kroky, které prostřednictvím Služby realizujete). Kdykoliv Službu navštívíte, můžeme od vás shromažďovat informace ze souboru protokolu vašeho prohlížeče či mobilního zařízení.  Informace ze souboru protokolu mohou zahrnovat anonymní informace, jako např. webový požadavek, adresa internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, informace o mobilním zařízení, odkazující stránky a výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy ve Službě, názvy domén, cílové stránky, zobrazené stránky a ostatní takové informace. Můžeme také používat webové signály (tzv. technologii „clear gif“), které slouží k anonymnímu sledování online chování našich uživatelů. Webové signály můžeme používat také v HTML e-mailových zprávách, které zasíláme uživatelům, kteří nejsou studenty, abychom sledovali, které e-maily příjemci otevírají a na které odkazy klikají.  Tyto informace nám umožňují přesnější reporting a zlepšování našich Služeb. Můžeme také shromažďovat analytická data či používat analytické nástroje třetích stran, abychom mohli měřit vývoj přenosů a využívání Služby.  Přestože děláme maximum, abychom našim návštěvníkům umožnili uplatňovat jejich předvolby ochrany soukromí, momentálně nejsme schopni reagovat na signály z vašeho prohlížeče vyžadující nesledování zařízení (tzv. Do Not Track). Chcete-li se blíže seznámit s tím, jaké soubory cookie v naší bezplatné službě ClassFlow používáme a jaké soubory cookie používáme v rámci služby ClassFlow pro školy, seznamte se s našimi Zásadami pro soubory cookie služby ClassFlow.

Přistupujete-li ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme získávat či shromažďovat a ukládat informace o vašem mobilním zařízení, jako jsou např. poskytovatel mobilních služeb, typ zařízení, model a výrobce, značka operačního systému mobilního zařízení a model, a to v závislosti na nastavení mobilního zařízení, vaší zeměpisné poloze na úrovni města, státu či země. Tyto informace jsou nám předávány jako souhrnné za účelem sledování obecných trendů a statistik využívání.

Používáme či můžeme používat informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, souboru protokolu, identifikátorů zařízení, informací o poloze a webových signálů k:  (a) zapamatování údajů, abyste je nemuseli opětovně zadávat během návštěvy nebo příští návštěvy webu, (b) poskytování vlastního individualizovaného obsahu a informací, a to včetně cíleného obsahu týkajícího se našich služeb, (c) zajišťování a sledování efektivity naší Služby, (d) sledování souhrnných parametrů, jako např. celkový počet návštěvníků, přenosový provoz, využití a demografické vzorce na našich webových stránkách a v naší Službě, (e) diagnostika nebo oprava technologických problémů, (f) šetření podvodů či zneužití Služby a (g) jinak k plánování a zlepšování naší Služby.  Neumožňujeme reklamním sítím třetích stran shromažďovat údaje o studentech, pedagozích nebo rodičích, kteří jsou přihlášení k naší službě.

3. Jakým způsobem sdílí společnost Promethean informace s ostatními subjekty?

Informace v rámci Služby sdílíme tak, jak je zapotřebí k poskytování Služby.  Například osobní údaje studentů a údaje o škole sdílíme s pedagogem, školním administrátorem a rodičem, kteří jsou oprávněni pro vzdělávací účely takové údaje obdržet.  Sdílení informací v rámci Služby závisí na nastavení a funkcích vybraných školou či pedagogem. Společnost Promethean sdílí Osobní údaje se třetími stranami pouze v omezené míře popsané níže.  OSOBNÍ ÚDAJE STUDENTŮ NIKDY NESDĚLUJEME ANI NEPRODÁVÁME TŘETÍM STRANÁM PRO MARKETINGOVÉ ANI REKLAMNÍ ÚČELY.  Třetím stranám nikdy nesdělujeme ani neprodáváme Osobní údaje pedagogů, administrátorů či rodičů pro marketingové či reklamní účely, pokud od vás k tomu neobdržíme souhlas.

 1. Jste-li pedagog či administrátor a rozhodnete-li se uložit zdroj do nástroje ClassFlow Marketplace (ať už za úplatu či bezplatně), bude vám automaticky vytvořen profil. Veškeré informace, které zadáte do profilu, budou veřejně přístupné ostatním pedagogům, kteří jsou držiteli účtu ClassFlow, ale také komukoliv, kdo zobrazí váš zdroj během offline vyhledávání v nástroji Marketplace nebo pomocí vyhledávačů, jako např. Bing či Google. V profilu musíte vyplnit pole křestní jméno a příjmení, nicméně pokud si nepřejete, aby bylo s vaším profilem spojováno vaše skutečné jméno, můžete místo skutečného jména a příjmení použít pseudonym (krycí jméno). V profilové stránce budete mít možnost vyplnit další informace o vaší osobě, a to vyplněním ostatních volitelných polí.  Tyto informace budou v souvislosti s vaším profilem veřejně přístupné. Nepřejete-li si, aby byly takové informace veřejně přístupné, volitelná pole nevyplňujte.  Viz Všeobecné podmínky nástroje ClassFlow Marketplace.
 2. Vaše osobní údaje můžeme sdělovat v souladu se zákonem nebo v rozsahu povoleném zákonem nebo v případě, že se budeme domnívat, že je jejich sdělení nutné k zajištění souladu se soudním řízením, soudním nařízením nebo právním procesem, který jsme obdrželi, k prosazování či uplatňování Podmínek služby, Zásad přijatelného používání nebo jiných dohod (včetně sdělení osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, škole či zaměstnavateli), nebo abychom chránili práva, majetek či bezpečnost společnosti Promethean, našich zaměstnanců, uživatelů či jiných osob.
 3. Pokud dojde k prodeji nebo převodu společnosti Promethean nebo části jejího majetku nebo pokud společnost Promethean ukončí činnost nebo proti ní bude zahájeno konkurzní řízení, mohou být informace o uživatelích, včetně osobních údajů, převedeny na třetí stranu nebo jí nabyty, kdy ovšem tato třetí strana bude vázána stejnými závazky v souvislosti s dříve shromážděnými osobními údaji jako společnost Promethean v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů. V takových případech vás na takovou skutečnost upozorníme a poskytneme vám příležitost zrušit účet, a tak předání osobních údajů studenta odmítnout.
 4. Osobní údaje můžeme za účelem plnění určitých úkolů sdělovat vybraným důvěryhodným třetím stranám a osobám. V takovém případě jsou Osobní údaje sdělovány striktně pro účely plnění úkolů v náš prospěch, např. podpory poskytování Služby, zlepšování Služby, rozšiřování funkcí a zlepšování uživatelského rozhraní a zlepšování vaší zkušenosti při používání Služby. Využíváme například pro naši Službu hosting na serverech služby Amazon Web Services, používáme program Google Analytics, který nám pomáhá sledovat chování uživatelů, přenosy uživatelů, návštěvnost a zajišťuje systémovou analytiku. Dále využíváme automatizovanou marketingovou službu Pardot, pomocí které zaznamenáváme interakce uživatelů v rámci Služby. Pro marketingovou automatizaci, získání zpětné vazby od uživatelů, poskytování zákaznické podpory, kontaktování uživatelů ohledně funkcí v rámci Služby a vedení chatu v rámci Služby v reálném čase využíváme službu Intercom. Služba Intercom však není aktivní (zapnutá) u studentských účtů.  To znamená, že studenti nebudou prostřednictvím služby Intercom kontaktováni a nebude pro ně k dispozici na účtu funkce chatu v reálném čase.

Neposkytneme-li vám informace jiné, pak tyto důvěryhodné třetí strany nemají žádná práva k používání vašich osobních údajů nad rámec nezbytně nutný pro poskytování co nejlepších služeb.  Chcete-li se o těchto třetích stranách a zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran dozvědět více, seznamte se s nimi na jejich vlastních webových stránkách:

Příležitostně můžeme navázat partnerství s dalšími poskytovateli služeb, přičemž učiníme maximum, abychom zachovali i s takovými partnery z řad třetích stran aktuální informace uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů.

e. Anonymní a souhrnné informace, jejichž prostřednictvím nelze přímo identifikovat konkrétní osobu, můžeme také sdílet s dalšími subjekty. Například prostřednictvím služby ClassFlow pro školy poskytujeme analytické informace a informace o využívání, jako např. zprávy pro školy pro účely stanovení, jak často uživatelé Službu používají, které funkce používají nejčastěji a které nejméně, které zdroje Uživatelé používají, a to vše pro účely zlepšování Služby, rozšiřování funkcí a uživatelského rozhraní Služby a zlepšování celkové zkušenosti školy a uživatelů s používáním Služby.

f. Jak probíhá sdílení osobních údajů studentů: Kromě výše popsaných kroků může společnost Promethean umožnit sdílení osobních údajů studentů se třetími stranami prostřednictvím Služby, avšak činí tak pouze na základě pokynu a pověření jménem školy. Například některé prvky naší Služby umožňují školám interakci s rodiči, studenty, administrátory a ostatními pedagogy, což je přínosné pro vzdělávání studentů. Společnost Promethean neumožňuje sdělování osobních údajů studentů třetím stranám ve Službě nebo jejím prostřednictvím, a to kromě případů, činí-li tak jménem školy na základě pověření školou.

4. Jsou údaje o mé osobě v bezpečí?

Ochrana dat je pro společnost Promethean velice důležitá.  Společnost Promethean využívá pro ochranu informací uložených na našich serverech striktní administrativní, technické a fyzické postupy. Přístup k informacím je omezen (pomocí přihlašovacího jména a hesla a dvoufaktorového ověřování) pouze na zaměstnance, kteří data potřebují k výkonu své pracovní náplně. Společnost Promethean používá pro přenos osobních údajů standardní technologii šifrování SSL (v angl. Secure Socket Layer). Ostatní bezpečnostní opatření zahrnují mimo jiné šifrování dat, brány firewall a fyzická opatření řízení přístupu do budov a k souborům.  Vy nám můžete pomoci chránit svůj účet a osobní údaje před nepovoleným přístupem tím, že si řádně zvolíte a budete chránit své heslo a omezíte přístup ke svému počítači a prohlížeči tím, že se vždy po skončení relace odhlásíte ze svého účtu.

Služba může obsahovat odkazy na jiné weby. Kliknutím na takový odkaz opouštíte stránky služby ClassFlow a na další prohlížení se již nevztahují naše Zásady ochrany osobních údajů. Za zásady ochrany osobních údajů a/nebo postupy jiných webových stránek neneseme odpovědnost (nicméně s jejich zásadami ochrany osobních údajů byste se měli seznámit ještě předtím, než se rozhodnete na takové stránky vstoupit). Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromažďované společností Promethean prostřednictvím Služby.

5. Uchování a odstranění osobních informací:

a. Vaše údaje budeme uchovávat, dokud bude váš účet aktivní, nebo tak dlouho, dokud to bude zapotřebí pro poskytování Služby vaší osobě, nebo jak je uvedeno níže. Přejete-li si zrušit účet, obraťte se na nás na adrese info@ClassFlow.com.

b. Jste-li podnikový uživatel využívající službu ClassFlow pro školy, pak budeme během přihlášení k odběru služby ClassFlow pro školy uchovávat nebo likvidovat osobní údaje uchovávané v rámci účtu služby ClassFlow pro školy v souladu se zásadami konkrétní školy nebo dle pokynů vztahujících se na uchovávání nebo likvidaci údajů o škole s tím, že určité osobní údaje můžeme uchovávat a používat, jak to bude nutné, abychom dodržovali zákonné povinnosti, řešili spory a prosazovali naše dohody.

c. Pokud jste přispěli do nástroje ClassFlow Marketplace, bylo nutné, abyste si vytvořili profil. Při uzavření účtu ClassFlow zůstane váš profil v nástroji ClassFlow Marketplace pro veřejnost viditelný, pokud před uzavřením účtu neodstraníte z nástroje Marketplace vaše zdroje. Nechcete-li, aby zůstaly vaše osobní údaje v profilu viditelné, měli byste před uzavřením účtu odstranit z profilu volitelné informace a nahradit vaše skutečné jméno a příjmení pseudonymem (krycím jménem).

d. Osobní údaje studentů. Na žádost či pokyn školy či pedagoga společnost Promethean neprodleně odstraní nebo zbaví osobní údaje studenta informací umožňujících jejich identifikaci, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od podání takové žádosti či pokynu.  S žádostmi o odstranění údajů se prosím obracejte na adresu privacy@ClassFlow.com.  Osobní údaje studentů budeme uchovávat, odstraňovat či provádět jejich anonymizaci v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

(i)    Účty služby ClassFlow pro školy.  Po vypršení nebo ukončení přihlášení k odběru služby ClassFlow pro školy budou veškerá data včetně osobních údajů studenta uchovávána v rámci jedinečné školní subdomény společností Promethean po dobu devadesáti (90) dnů, během kterých bude mít škola přístup k subdoméně ClassFlow pro účely přístupu k osobním údajům studentů a/nebo opětovného zřízení účtu služby ClassFlow pro školy.  Kromě případů, kdy jsou se školou sjednány zvláštní podmínky, veškeré údaje v rámci jedinečné subdomény ClassFlow, včetně osobních údajů studentů, budou anonymizovány, aby byly trvale nevratné, nebo zlikvidovány během lhůty devadesáti (90) dnů od ukončení či vypršení období přihlášení k odběru nebo na žádost školy dříve. Není-li v podmínkách naší smlouvy se školou stanoveno jinak, u každého studentského účtu, ke kterému se student nepřihlásí po dobu dvanácti (12) měsíců, budou veškeré osobní údaje studenta na každém takovém účtu anonymizovány tak, aby byly osobní údaje studenta na každém takovém účtu trvale nevratné.   Anonymní či souhrnné osobní údaje studentů, včetně údajů o používání, můžeme uchovávat pro analytické účely v podobě, ve které nelze důvodně identifikovat konkrétní osobu.

(ii)  Bezplatné účty služby ClassFlow.  Individuální pedagogové, kteří vytvoří třídní seznamy pomocí bezplatného účtu ClassFlow, nesou odpovědnost za odstranění takových tříd z účtů ClassFlow, jakmile výuka takových tříd skončí.  Po odstranění třídy bude přístupový třídní kód deaktivován a studenti se pomocí kódu nebudou moci nadále do Služby přihlašovat.  Není-li student přiřazen do jiného třídního seznamu, bude účet studenta deaktivován.  Ukončí-li individuální pedagog svůj bezplatný účet služby ClassFlow, všechny studentské účty založené na pokyn takového pedagoga budou také deaktivovány, pokud nepoužívá student účet na pokyn jiného pedagoga či pedagogů, kteří disponují aktuálními účty ClassFlow.  Společnost Promethean provede deaktivaci studentského účtu založeného v bezplatné službě ClassFlow, pokud se student k účtu nepřihlásil po dobu delší než jeden (12) rok. Veškeré osobní údaje studenta na každém deaktivovaném účtu budou anonymizovány tak, aby byly osobní údaje studenta na každém takovém účtu trvale nevratné.  Po anonymizaci studentského účtu si student může vytvořit nový účet v budoucnosti pouze tehdy, pokud si student vytvoří nový účet ClassFlow a zadá platný přístupový třídní kód poskytnutý pedagogem.  Údaje spojené s dřívějším účtem studenta, které byly anonymizovány, nemohou být získány nebo zpřístupněny studentovi prostřednictvím žádného nového studentského účtu.  Anonymní či souhrnné osobní údaje studentů, včetně údajů o používání, můžeme uchovávat pro analytické účely v podobě, ve které nelze identifikovat konkrétní osobu.

Jste-li pedagogem využívajícím bezplatnou Službu ClassFlow a přejete-li si zrušit účet, obraťte se na adresu info@ClassFlow.com.  Po uzavření účtu nebude mít pedagog přístup k materiálům uloženým na účtu.  Nicméně my si můžeme ponechat a používat vaše osobní údaje, jak to bude nutné, abychom dodržovali zákonné povinnosti, řešili spory, prosazovali naše dohody a komunikovali s vámi.  Až nebude takových osobních údajů zapotřebí, přijmeme přiměřená opatření, abychom provedli bezpečnou anonymizaci a likvidaci takových údajů.

6. Preference pro komunikaci.

Jste-li pedagog/administrátor nebo rodič, pak můžete v rámci Služby dostávat od společnosti Promethean e-maily nebo jiná sdělení týkající se používání Služby nebo uživatelského profilu.  Používáním Služby berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že vám společnost Promethean a důvěryhodné třetí strany mohou jménem společnosti Promethean zasílat e-maily, kontaktovat vás nebo s vámi komunikovat jiným způsobem, dle našeho pokynu, ve vztahu k vašemu profilu nebo používání Služby.  E-mailem vás můžeme například kontaktovat při zasílání aktuálních informací, novinek nebo jiných zpráv týkajících se Služby nebo jednoduše za účelem zasílání oznámení.  Odběr těchto e-mailových zpráv můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit odběr“ uvedené v obsahu zprávy.  Vezměte prosím na vědomí, že není možné odhlásit či zamítnout odběr sdělení týkajících se vašeho účtu, která nejsou propagační povahy, jako např. ověření účtu, informace o změnách či aktualizacích funkcí Služby či technických a bezpečnostních sdělení.

Komunikace se studenty.  Společnost Promethean může zasílat e-mailová upozornění nebo jinak se studenty komunikovat pouze jménem nebo dle pokynu školy, pedagoga nebo obvodu.  V omezené míře můžeme studentům zasílat také sdělení týkající se Služby, např. ověření účtu, technická či bezpečnostní sdělení.

7. Mohu zobrazovat, opravovat či odstraňovat svoje osobní údaje?

Své osobní údaje v profilu můžete zobrazovat, opravovat, aktualizovat či odstraňovat, a to provedením změny na profilové stránce účtu nebo kontaktováním společnosti na adrese privacy@ClassFlow.com.

Vezměte prosím na vědomí, že vyžádáte-li si odstranění či neuvádění určitých informací, může to vést k tomu, že vám nebudou zasílána některá upozornění o aktualizacích Služby nebo jiné důležité informace týkající se používání Služby.  Neuvedete-li informace požadované společností Promethean nebo odstraníte-li některé informace, můžete v důsledku toho pozbýt přístup k určitým funkcím Služby, a dokonce se může stát, že nebudete moci používat Službu vůbec.

Používáte-li Službu ClassFlow pro školy, která je součástí školního systému SIS, pak žádosti o přístup, změnu či odstranění osobních údajů včetně osobních údajů studentů musí učinit škola v rámci systému SIS.  Jakmile budou změny v systému SIS provedeny, automaticky se projeví ve službě ClassFlow pro školy.

Používáte-li Službu ClassFlow pro školy, a tato škola není součástí školního systému SIS, pak žádosti o přístup, změnu či odstranění osobních údajů včetně osobních údajů studentů musí učinit pověřený administrátor účtu školy.  Administrátor uživatele bude mít přístup k profilovým stránkám oprávněných uživatelů školy, aby mohl aktualizovat, opravovat nebo odstraňovat informace v něm uvedené.

Jste-li individuálním pedagogem, který využívá bezplatnou službu ClassFlow, pak musíte po ukončení výuky všechny třídní seznamy, které obsahují osobní údaje studentů, odstranit.  Osobní údaje studentů přiřazené k účtu pedagoga v rámci bezplatné Služby ClassFlow jsou pod kontrolou pedagoga či školy.  Máte-li otázky ohledně kontroly, úpravy či odstranění osobních údajů studentů na účtu pedagoga, obraťte se přímo na příslušného pedagoga či školu nebo na společnost Promethean na adrese privacy@ClassFlow.com.

Uživatelé z EU:  Zobrazování, oprava a odstraňování osobních údajů:  Jste-li občanem EU, máte ve vztahu k osobním údajům určitá práva:  (i) právo být informován o způsobu používání vašich osobních údajů, (ii) právo na přístup k osobním údajům, kterými ve vztahu k vaší osobě disponujeme, a (iii) právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, kterými ve vztahu k vaší osobě disponujeme, a žádat blokování či odstranění osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s místními zákony na ochranu osobních údajů.  Chcete-li kterékoliv z výše uvedených práv uplatnit nebo máte-li otázky týkající se vašich práv, obraťte se na nás s využitím kontaktních údajů uvedených níže v oddílu „Kontaktujte nás“.  Dotaz týkající se osobních údajů prosím vysvětlete co nejpodrobněji.  Na vaši žádost odpovíme do (30) dnů (nebo ve lhůtě kratší, vyžaduje-li to zákon).  Požádáte-li nás o opravu, aktualizaci, odstranění či změnu osobních údajů, kterými o vaší osobě disponujeme, v případě potřeby takovou úpravu provedeme.  Rozhodneme-li se neměnit vaše osobní údaje vámi požadovaným způsobem, oznámíme vám to písemně spolu s informací o možnosti podání stížnosti v případě, že vám naše rozhodnutí nevyhovuje.  Žádáte-li o změnu osobních údajů a my změnu neprovedeme, můžete žádat, abychom v našich záznamech uvedli, že jste o změnu osobních údajů žádali, že změna nebyla provedena a důvod neprovedení takové změny.

S otázkami o zobrazování, opravě či odstranění vašich osobních údajů se na nás obraťte na adrese privacy@ClassFlow.com.

8. Kde se nacházejí moje osobní údaje?

a. Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean bude uchovávat a zpracovávat osobní údaje v různých datových centrech po celém světě, a to včetně USA, a že vaše osobní údaje nemusí být uchovávány či zpracovávány pouze v zemi, ve které byly shromážděny, pokud to nevyžaduje zákon, a v rozsahu vyžadovaném zákonem. Sídlíte-li v Evropské unii (dále jen „EU“) nebo jiných regionech, které uplatňují zákony o shromažďování a používání osobních údajů odlišných od zákonů USA, vezměte prosím na vědomí, že informace včetně osobních údajů můžeme přenášet do zemí či jurisdikcí, které neuplatňují stejné zákony na ochranu osobních údajů jako vaše země. Společnost Promethean proto uzavřela standardní smluvní doložky EU se svými vnitroskupinovými společnostmi, s nimiž sdílí osobní informace, aby zajistila, že přenos osobních údajů občanů EU mimo Evropský hospodářský prostor bude zajištěn stejným způsobem, jakým jsou údaje zajištěny v EU.  Vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean může přenášet a zpracovávat vaše osobní údaje ve Spojených státech amerických nebo jiné zemi, ve které sídlí provozy společnosti Promethean nebo její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb.  V příslušných případech tímto se zaručujete a vyjadřujete souhlas s tím, že jste od studentů či oprávněných uživatelů obdrželi veškeré nezbytné souhlasy, aby mohla společnost Promethean zpracovávat takové osobní údaje v USA a kdekoliv jinde na světě.

b. Nesete odpovědnost za to, že chápete a dodržujete místní zákony v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. Používáním služby ClassFlow udělujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje budou odesílány a uchovávány na příslušném místě, jak je uvedeno výše.

9. Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Promethean vědomě neshromažďuje žádné informace o dětech mladších 18 let, pokud a dokud pro konkrétního studenta mladšího 18 let neposkytne škola či pedagog řádný souhlas a pověření k používání Služby a svolení, že společnost Promethean může takové informace o studentovi shromažďovat.  Domníváte-li se, že jsme nedopatřením shromáždili osobní údaje o dítěti mladších 18 let bez řádného souhlasu, obraťte se na nás co nejdříve na adrese privacy@classflow.com, abychom mohli takové údaje odstranit.

10. Bude společnost Promethean někdy měnit Zásady ochrany osobních údajů?

a. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit, takže doporučujeme, abyste se s obsahem této stránky pravidelně seznamovali. Provedeme-li nějaké zásadní změny ve způsobu používání osobních údajů, budeme vás o takových změnách informovat při přihlášení do služby ClassFlow.  Nepřejete-li si změny odsouhlasit, můžete je zamítnout odstraněním svého účtu.

b. Změna Zásad ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů studentů. Změníme-li v Zásadách cokoliv, co zásadně ovlivní to, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme, uchováváme či sdělujeme osobní údaje studentů, oznámíme vám takovou skutečnost při přihlášení do služby ClassFlow.  Vynaložíme maximální úsilí, abychom vás o změnách Zásad ochrany osobních údajů, které by se zásadně lišily od dříve oznámených zásad, co se týče změny shromažďování, používání, uchovávání a sdělování osobních údajů studentů, informovali s předstihem třicet (30) dnů, abyste měli dostatečný čas na posouzení změn našich postupů.  Nebudete-li si přát změny odsouhlasit, můžete je zamítnout odstraněním vašeho účtu předtím, než změny vstoupí v platnost. Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů si můžete vyžádat na adrese privacy@ClassFlow.com.

11. Kam se mohu obrátit s dotazem či stížností ohledně Zásad ochrany osobních údajů?

Máte-li stížnost, otázku nebo obavu ohledně informací uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí nebo o tom, jak jsme zpracovali vaše osobní údaje, pošlete nám podrobnou zprávu na adresu privacy@ClassFlow.com, napište nám na adresu Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Velká Británie nebo 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Gruzie 30009 Spojené státy, nebo zavolejte nám na +1 (888)652-2848. Budeme se snažit vypořádat se se všemi stížnostmi, otázkami a obavami v přiměřeném časovém rámci.

 1. Jste-li občanem Austrálie a nejste-li spokojen(a) se způsobem řešení stížnosti, můžete podat stížnost u australského federálního komisaře pro ochranu osobních údajů (v angl. Australian Federal Privacy Commissioner). Další informace naleznete na webu www.oaic.gov.au.
 2. Kopie těchto Zásad ochrany osobních údajů služby ClassFlow bude bezplatně k dispozici na naší webové stránce Zásady ochrany osobních údajů služby ClassFlow, nebo si ji také můžete vyžádat na adrese privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena.