Acceptable Use Policy

ClassFlows regler om acceptabel brug

(V.3 – Februar 2016)

Ikrafttrædelsesdato:  20. februar 2016


“ClassFlow” eller “tjenesten” leveres af Promethean Limited ( “Promethean”, “vi”, “os” eller “vores”).  Vi er et aktieselskab, der er registreret i England og Wales, og vores hjemsted er Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

Når vi bruger ordet “tjeneste(r)” i disse regler om acceptabel brug mener vi (i) den offentlige ClassFlow-tjeneste, der findes gratis på www.classflow.com eller andre webadresser, som bestemmes af brugerens lokale sprog (f.eks. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) ClassFlows tjenester til skoler, der er adgang til via abonnement på skoler, skoledistrikter eller andre tilsvarende institutioner, og som der kun er adgang til gennem opsætning af et unikt ClassFlow-underdomæne med en privat webadresse (f.eks. www.yourschooldistrictname.classflow.com) til brug udelukkende for den pågældende skole eller det pågældende distrikt, og (iii) alle de øvrige tilknyttede websteder, produkter, tjenester og applikationer, som stilles til rådighed af Promethean (herunder ClassFlow-relaterede apps, som kan være tilgængelige via iTunes Store og Google Play Store).

Disse regler om acceptabel brug udgør, sammen med ClassFlows regler om cookies, ClassFlows servicebetingelser og ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger, en retligt bindende kontrakt mellem dig og os (samlet omtalt i disse dokumenter som “kontrakten”).  Du bedes læse dem grundigt, før du begynder at bruge vores tjenester.  Ved at bruge vores tjenester, angiver du, at du accepterer ClassFlows servicevilkår, regler om acceptabel brug, regler om cookies samt nærværende regler om beskyttelse af personoplysninger, og du accepterer at være bundet af og skal overholde bestemmelserne i dem alle.  Hvis du ikke accepterer disse vilkår og regler, bedes du undlade at bruge tjenesten.  Alle udtryk, vi bruger hér uden at definere dem, har den betydning, der tillægges dem ifølge definitionerne i servicevilkårene.  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem servicevilkårene og regler om beskyttelse af personoplysninger har servicevilkårene forrang.

“Du/I” eller “din/jeres” betyder en bruger af tjenesten. En “individuel bruger” som anført i disse regler kan være en lærer (eller administrator), elev eller forælder, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste.  Når det er passende, kan “du/I” eller “din/jeres ” også betyde en skole eller et skoledistrikt eller en anden institution inden for uddannelsessektoren, der også betegnes som en “virksomhedsbruger”, som anvender ClassFlows tjeneste for skoler, og som brugeren er tilknyttet enten som elev, lærer eller forælder til en elev, og som af virksomhedsbrugeren har fået tilladelse til at bruge tjenesten (en “autoriseret bruger”). Udtrykket “bruger(e)” som anvendt hér henviser til alle brugere af tjenesten: individuelle brugere, autoriserede brugere og virksomhedsbrugere.

  1. FORBUDT BRUG.

Du må ikke benytte tjenesten:

1.1          til kommercielle mål eller profitformål, medmindre der foreligger en udtrykkelig tilladelse fra Promethean,

1.2         på en måde, som på nogen måde udgør en overtrædelse af lokale, nationale eller internationale love eller bestemmelser,

1.3          på en måde, som på nogen måde er ulovlig eller uhæderlig eller har ulovligt eller uhæderligt formål eller virkning,

1.4          på en måde, som er i uoverensstemmelse med eller overtræder de intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre tredjepartsrettigheder,

1.5          på en måde, som er skadelig, truende, grov, chikanerende, krænkende, vulgær, uanstændig eller på anden vis anstødelig eller på anden vis ikke lever op til vores samtykkestandarder (se nedenstående),

1.6          idet dit formål er at skade eller forsøge at skade mindreårige eller sårbare voksne på nogen måde,

1.7          med det formål at videregive eller tilvejebringe afsendelsen af uopfordrede eller ikke-autoriserede reklame- eller salgsfremmende materialer eller andre lignende henvendelser (spam),

1.8          bevidst at videregive data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, programbomber, keystroke loggers, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder, hvis mål er at forstyrre computersoftwares eller -hardwares funktion.

Du accepterer endvidere:

1.9          ikke at producere, mangfoldiggøre, kopiere eller videresælge dele af tjenesten, hvis dette sker i uoverensstemmelse med bestemmelserne i ClassFlows servicebetingelser,

1.10       ikke at tilgå nedenstående uden bemyndigelse, forstyrre, beskadige eller afbryde:

(a) dele af tjenesten,

(b) udstyr eller netværk, som tjenesten er lagret på,

(c) software, der anvendes i forbindelse med tjenesten, eller

(d) udstyr eller netværk eller software, der ejes eller anvendes af tredjeparter,

1.11       ikke at benytte en adgangskode, som du ikke er autoriseret til at bruge. Eksempel: Som elev må du ikke benytte en adgangskode, hvis denne ikke er blevet givet direkte til dig af din lærer,

1.12       at sikre fortroligheden af dine ClassFlow-bruger-id’er.

  1. INDHOLDSSTANDARDER

2.1          Disse indholdsstandarder finder anvendelse på alt materiale, du slår op på vores side (indlæg), samt alle interaktive tjenester forbundet hermed.

2.2          Formålet med følgende standarder og litraer skal overholdes. Standarderne gælder for den enkelte del i opslaget samt opslaget som helhed.

2.3          Indlæg skal:

(a) være korrekte (i forbindelse med fakta),

(b) gengives uforandret (i tilfælde af holdninger),

(c) være i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, indlæggene slås op i.

2.4          Indlæg må ikke:

(a) indeholde materiale, som er krænkende for nogen,

(b) indeholde materiale, som er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller provokerende,

(c) fremme seksuelt eksplicit materiale,

(d) fremme vold,

(e) fremme forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

(f)   overtræde en tredjeparts ophavsret, databaserettighed eller varemærke,

(g) kunne bedrage en person,

(h) slås op, idet de overtræder en tredjeparts lovmæssige forpligtelse, herunder en aftalemæssig forpligtelse eller en forpligtelse om fortrolighed,

(i)    fremme ulovlige aktiviteter af nogen art,

(j) være truende, misbruge eller krænke en tredjeparts privatliv eller forårsage irritation, gene eller unødvendig bekymring,

(k) kunne chikanere, forulempe, bringe nogen i vanskeligheder, alarmere eller genere nogen,

(l)    bruges til at efterligne en person eller til at forvanske din identitet eller tilknytning til en person,

(m) give indtryk af, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet,

(n) advokere for, fremme eller støtte ulovlige handlinger, herunder (og ikke begrænset til) overtrædelser af ophavsretten eller computermisbrug.

  1. ULOVLIGT INDHOLD, SUSPENSION OG OPSIGELSE.

3.1          Du accepterer, at vi ikke forhåndskontrollerer det indhold, du lægger op på tjenesten, men at vi dog er berettigede (men ikke forpligtede) til at overvåge de meddelelser, der udsendes via, og de opslag, der slås op på tjenesten.  Hvis vi efter vores egen vurdering opdager, at du eller en anden bruger har overtrådt dele af ClassFlows regler om acceptabel brug, eller at noget af indholdet er upassende eller på anden vis anstødeligt, kan vi nægte at acceptere det, eller vi kan fjerne indhold fra tjenesten, uden at dette medfører et ansvar over for dig eller tredjepart. Hvis du modsiger dig offentliggørelsen af materiale, der er lagt op på tjenesten, bedes du følge vejledningen om underretning og ulovligt indhold indeholdt i ClassFlows servicebetingelser.

3.2         Hvis du mener, at indhold på tjenesten overtræder din ophavsret, bør du underrette Promethean herom i overensstemmelse med bestemmelserne i den amerikanske lov om ophavsret (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) som gengivet i ClassFlows servicebetingelser.

3.3          Manglende overholdelse af disse regler om acceptabel brug udgør en alvorlig overtrædelse af ClassFlows servicebetingelser, der fastsætter din ret til at benytte tjenesten, og kan medføre, at vi træffer alle eller nogle af nedenstående foranstaltninger:

(a) umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at benytte tjenesten,

(b) umiddelbar, midlertidig eller permanent fjernelse af opslag eller materiale, du har uploadet til tjenesten,

(c) udstedelse af en advarsel til dig,

(d) retssager mod dig med henblik på en tilbagebetaling af alle omkostninger i form af erstatning (herunder, men ikke begrænset til rimelige administrations- og retsomkostninger) som følge af overtrædelsen,

(e) yderligere søgsmål mod dig,

(f) offentliggørelse af denne information over for retshåndhævende myndigheder, i det omfang vi finder nødvendigt,

(f) offentliggørelse af denne information over for din skole/arbejdsgiver, i det omfang vi finder passende.

3.4          Vi kan ikke holdes ansvarlige for de foranstaltninger, der træffes som følge af overtrædelser af disse regler om acceptabel brug. De konsekvenser, der er beskrevet i denne politik, er ikke begrænsede, og vi kan træffe andre foranstaltninger, vi finder passende.

  1. AFKALD.

4.1          Hvis vi på et hvilket som helst tidspunkt undlader at kræve den strenge opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til disse regler om acceptabel brug eller bestemmelserne heri, eller hvis vi undlader at gøre vores rettigheder eller retsmidler i henhold til disse regler om acceptabel brug gældende, udgør dette ikke et afkald på disse rettigheder eller retsmidler og fritager dig ikke for at skulle opfylde disse forpligtelser.

4.2          Et afkald fra vores side på at gøre en misligholdelse gældende udgør ikke et afkald i forhold til nogen senere misligholdelse.

4.3          Intet afkald fra vores side i forhold til nærværende bestemmelser skal være gældende, medmindre det udtrykkeligt angiver at være et afkald og meddeles dig skriftligt i medfør af pkt. 14 i ClassFlows servicebetingelser.

  1. ÆNDRINGER TIL NÆRVÆRENDE REGLER OM ACCEPTABEL BRUG

5.1          Vores tjeneste undergår konstant forandringer for at kunne imødekomme vores brugeres behov.  Samtidig med at vi ændrer i tjenesten, kan vi også ændre i bestemmelserne i disse regler om acceptabel brug.  Ved omfattende ændringer til disse regler gør vi vores bedste for at underrette dig på forhånd ved at lægge et opslag ud på ClassFlow.com eller sende dig en e-mail. Omfattende ændringer til ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger vil blive udsendt på forhånd som beskrevet i reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

5.2          Hvis du ikke kan acceptere de nye ændrede bestemmelser, har du ret til at afvise dem, hvorefter du ikke længere kan benytte tjenesten.  Ved fortsat at benytte tjenesten efter ændringens ikrafttrædelse accepterer du de nyligt ændrede bestemmelser.