Almindelige betingelser for ClassFlow Marked.

Almindelige betingelser for ClassFlow Marked.

V.1 Ikrafttrædelsesdato : 29. juli 2016


ClassFlows markedsplads (omtales i dette dokument som ”markedspladsen”) er en funktion, der tilbydes som en del af ClassFlow-tjenesten. Markedspladsen er en søgbar database, der indeholder eller giver adgang til originale, digitale undervisningsmaterialer udarbejdet af lærere, tredjepartsudgivere og Promethean (“ressourcerne”).  Alle over 18 år, der har en ClassFlow konto, kan gratis videregive eller sælge deres ressourcer til andre brugere af ClassFlow. Alle over 18 år med en ClassFlow konto kan få adgang til de gratis ressourcer eller købe de ressourcer, der tilbydes, mod et gebyr.  Når Promethean, ClassFlow-kontohavere eller tredjepartsudgivere sælger ressourcer eller tilbyder gratis ressourcer via markedspladsen, betegnes de i dette dokument som “sælgere.”  Indehavere af ClassFlow-konti, der køber ressourcerne eller får adgang til/downloader ressourcer gratis, betegnes i dette dokument som “købere.” Anvendelse af og deltagelse på markedspladsen, være sig som køber eller sælger, er underlagt ClassFlows servicevilkår, ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger, ClassFlows regler om acceptabel brug, ClassFlows regler om cookies og også disse almindelige betingelser for ClassFlow markedsplads (alt det foregående omtales samlet i dette dokument som “ClassFlows juridiske vilkår”).  Hvis du ikke har registreret dig med en ClassFlow-konto, kan du på de betingelser, der gælder ifølge ClassFlows juridiske vilkår, se eller se en forhåndsvisning af ressourcerne i markedspladsen, men du kan ikke deltage som køber eller sælger, før du registrerer dig med en ClassFlow-konto.

Markedspladsen er kun beregnet til at blive brugt af voksne, som har en ClassFlow konto.  Du skal være 18 år eller ældre og have en ClassFlow-konto for at deltage som køber eller en sælger på markedspladsen.

Sælgere, der uploader Ressourcer til markedspladsen, anerkender, at sælgerens elektroniske indlevering af en ressource til Markedspladsen udgør sælgerens indforståelse med og hensigt om at være bundet af ClassFlows juridiske vilkår. Købere, der køber eller gratis downloader ressourcer fra markedspladsen anerkender, at de pågældende køb og downloads udgør køberens indforståelse med og hensigt om at være bundet af ClassFlows juridiske vilkår.

Udtryk, der ikke specifikt er defineret i nærværende dokument, har samme betydning som de tilsvarende udtryk i ClassFlows servicevilkår og/eller ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger.

A. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG. Dette afsnit forklarer en sælgers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med ressourcer, som en sælger uploader til markedspladsen, og betingelserne i den licens, sælgeren skal give Promethean og/eller købere vedrørende ressourcerne, med henblik på at gøre det muligt for Promethean og eller køberne at anvende ressourcen.

1. UPLOAD AF RESSOURCER TIL markedspladsen. Hvis du har oprettet en ClassFlow-konto som lærer, kan du uploade en ressource til markedspladsen til brug (som beskrevet i dette dokument) for alle, der har oprettet en ClassFlow-konto som lærer. Når du indsender en ressource til markedspladsen, kan du vælge, om du vil tilbyde ressourcen gratis eller mod et gebyr. Sælgeren anerkender, at en ressource, når den er uploadet til markedspladsen, vil kunne findes via en søgning i ClassFlow og efterfølgende downloades til brugerens ClassFlow konto. Ressourcen kan også findes via søgemaskiner uden for ClassFlow-tjenesten som f.eks. Google eller Bing, i hvilket tilfælde ressourcen kan ses, men ikke downloades eller redigeres. Autoriserede brugere (som defineret i ClassFlows servicevilkår), der uploader til markedspladsen på vegne af en virksomhedsbruger (som defineret i ClassFlows servicevilkår), skal gøre dette med de relevante tilladelser og bemyndigelser fra virksomhedsbrugeren.

1.1          Sælgerprofil.     Med henblik på mod et gebyr at sælge eller gratis tilbyde en ressource på markedspladsen kan sælgeren oprette en profil i ClassFlow. Sælgeres for- og efternavn kræves i sælgerens profil, men alle andre felter er valgfri. Alle de oplysninger, sælgeren lægger ind i sin profil, vil være offentligt tilgængelige for ikke alene ClassFlow-kontohavere, men også for alle, der støder på sælgerens ressource i en off-line søgning på markedspladsen eller i en søgning via en søgemaskine som f.eks. Bing eller Google. Sælgeren er klar over, at sælgeren bør undlade at udfylde de valgfrie felter, hvis sælgeren ikke ønsker, at oplysninger gøres offentligt tilgængelige.

2. ADFÆRDSKODEKS. Som en betingelse for at uploade ressourcer til markedspladsen, skal sælgere overholde betingelserne i ClassFlows regler for acceptabel brug(www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Ifølge reglerne om acceptabel brug må sælgere ikke: (a) uploade ressourcer, der indeholder reklame, salgsfremmende materiale, junk-mail, spam, kædebreve, affilierede links eller nogen anden form for reklame, (b) uploade nogen ressource, der indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden den pågældende persons udtrykkelige samtykke, (c) uploade nogen ressource, der indeholder virus, orme, trojanske heste, spyware eller anden skadelig computerkode, eller (d) bevidst uploade en ressource, der krænker tredjemands ret.  Reglerne om acceptabel brug indeholder et sæt af indholdsstandarder, der gælder for alle ressourcer uploadet af en sælger.  Disse indholdsstandarder omfatter bl.a. kravet om, at ingen ressource uploadet til markedspladsen må:

 1. indeholde materiale, som er krænkende for nogen,
 2. indeholde materiale, som er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller provokerende,
 3. fremme seksuelt eksplicit materiale,
 4. fremme vold,
 5. fremme forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,
 6. fremme ulovlig aktivitet,
 7. være egnet til at chikanere, forulempe, bringe nogen i vanskeligheder, alarmere eller genere nogen,
 8. bruges til at efterligne en person eller til at forvanske din identitet eller tilknytning til en person, eller
 9. give indtryk af, at de stammer fra Promethean, hvis dette ikke er tilfældet.

Sælgere skal læse og overholde hele ClassFlow-regelsættet om acceptabel brug, og sælgere bør læse ClassFlow regler om acceptabel brug, før de poster nogen ressource til markedspladsen.

2.1          Upassende ressourcer.   Promethean forbyder upload af ressourcer, der er i strid med ClassFlows regler om acceptabel brug.  Købere og sælgere anerkender og accepterer imidlertid, at (i) Promethean ikke er og ikke kan være ansvarlig for indhold, oplysninger eller materiale, der af sælgere indsendes til markedspladsen, at (ii) brugere af markedspladsen kan blive udsat for upassende materiale, og at (iii) brugerne bærer alle risici forbundet med eksponering for og/eller brug af de pågældende ressourcer, herunder uden begrænsning enhver handlen i tillid til rigtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af ressourcerne.  Promethean forbeholder sig retten (men påtager sig ikke nogen forpligtelse) til at overvåge din brug af markedspladsen, og Promethean vil udfolde rimelige bestræbelser på at fjerne upassende ressourcer fra markedspladsen.  Uden at begrænse de retsmidler, som Promethean måtte have, forbeholder Promethean sig retten til helt eller delvist og til enhver tid efter Prometheans eget skøn at fjerne enhver ressource, bringe en sælgers mulighed for at uploade yderligere ressourcer til markedspladsen til ophør eller bringe en sælgers ClassFlow-konto til ophør. Hvis du mener, at nogen ressource, der er uploadet til markedspladsen, indeholder indhold, der er stødende eller upassende og derfor i strid med ClassFlow regler om acceptabel brug, bedes du hjælpe os ved at sende en e-mail til support@classflow.com og i e-mailen anføre nærmere oplysninger om ressourcen.

3. SÆLGERS LICENS TIL PROMETHEAN OG KØBERE.

3.1 Sælger bevarer alle rettigheder til de ressourcer, sælgeren uploader. Men ved at stille ressourcen til rådighed på markedspladsen, bevilliger enhver lærer, der sælger eller tilbyder gratis ressourcer via markedspladsen (en “sælgende lærer”) herved Promethean en royalty-fri, verdensomspændende, permanent, uopsigelig, underlicenserbar, ikke-eksklusiv ret og licens til at udøve alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, reklamerettigheder og eller databaserettigheder, sælgeren har til ressourcen i alle nu kendte eller senere udviklede medier, dog udelukkende i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt for at stille ressourcen til rådighed på markedspladsen. Dette er kun en licens – sælgerens ejendomsret til ressourcen påvirkes ikke.

3.2 Medmindre andet er særskilt aftalt gennem en separat licensaftale mellem Promethean og en tredjepartsudgiver, der sælger eller tilbyder gratis ressourcer via markedspladsen (en “sælgende udgiver”), indrømmer den pågældende sælgende udgiver herved Promethean en royalty-fri, verdensomspændende, permanent, uopsigelig, underlicenserbar, ikke-eksklusiv ret og licens til at udøve alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, reklamerettigheder og eller databaserettigheder, sælgeren har til ressourcen i alle nu kendte eller senere udviklede medier, dog udelukkende i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt for at stille ressourcen til rådighed på markedspladsen. Dette er kun en licens – sælgerens ejendomsret til ressourcen påvirkes ikke.

3.3 Ved at indsende en ressource til markedspladsen giver den sælgende udgiver hhv. den sælgende lærer herved køberen en licens til ressourcen. Det er sælgers ansvar at underrette købere om de licensbetingelser (herunder bl.a. ophavsrettigheder og varemærkerettigheder), hvorunder sælgeren tilbyder ressourcen til købere på markedspladsen. For eksempel vil en lærer, der sælger eller stiller en ressource til rådighed gratis på markedspladsen, kunne overveje at anvende en af de ophavsretlige licenser, der findes på Creative Commons, på ressourcen. Læs mere om disse licenser på Creative Commons webstedet på creativecommons.org. Sælgeren har ansvaret for at beskytte og håndhæve de betingelser, på hvilke en sælger tilbyder en ressource via markedspladsen, og sælgeren accepterer, at Promethean ikke har nogen forpligtelse til at gøre dette på sælgerens vegne. I det omfang, sælgeren ikke underretter køberen om de konkrete licensvilkår for en ressource, er sælgeren enig i, at sælgeren bevilliger køberen en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere og tilpasse ressourcen (helt eller delvis) uden ret til at videregive eller udbrede ressourcen til nogen tredjepart bortset fra til køberens elever til undervisningsformål eller til andre tredjeparter med henblik på at bidrage til eller facilitere undervisningsformålene.

3.4 Det forhold, at sælgeren fjerner ressourcen fra markedspladsen, fjerner alene Prometheans ret til at stille ressourcen til rådighed for yderligere download fra køberes side; det påvirker ikke Prometheans ret til fortsat at stille ressourcen til rådighed for købere, der downloadede ressourcen før sælgerens fjernelse af ressourcen. Den licens, sælgeren har indrømmet (som beskrevet i afsnit 3.3 i nærværende dokument) købere, der allerede har downloadet sælgerens ressource fra markedspladsen, før ressourcen blev fjernet, vil fortsat være gældende i henhold til vilkårene for licensen.

3.5 Hvis en sælger vælger at ophæve sin ClassFlow-konto, eller en sælgers ClassFlow-konto bringes til ophør af Promethean, accepterer sælgeren, at sælgeren forud for ophøret eller ophævelsen af ClassFlow-kontoen skal fjerne alle ressourcer, der er indsendt af sælgeren, fra markedspladsen. Det forhold, at sælgeren fjerner ressourcen fra markedspladsen, fjerner alene Prometheans ret til at stille ressourcen til rådighed for yderligere download fra køberes side; det påvirker ikke Prometheans ret til fortsat at stille ressourcen til rådighed for købere, der downloadede den pågældende ressource før sælgerens fjernelse af ressourcen. Den licens, der af sælgeren er bevilliget købere, som allerede har downloadet sælgerens ressourcer fra markedspladsen, før sælgerens konto bliver ophævet eller bragt til ophør, vil være gældende efter ophøret.

3.6 Ved ophøret eller ophævelsen af sælgerens ClassFlow-konto har Promethean ingen forpligtelse til at betale sælgeren noget gebyr eller nogen kompensation for salg af sælgerens Ressourcer, der forbliver tilgængelige for salg på markedspladsen efter den faktiske dato for ophøret eller lukningen af sælgerens ClassFlow-konto. Sælgeren er ansvarlig for at fjerne sælgerens ressourcer fra markedspladsen før den faktiske dato for ophøret eller lukningen af sælgerens ClassFlow-konto.  Hvis sælgeren undlader at fjerne sælgerens ressourcer fra markedspladsen før ophøret eller ophævelsen af sælgerens ClassFlow-konto, kan Promethean efter ophøret eller ophævelsen frit vælge at fjerne sælgerens ressourcer fra markedspladsen eller fortsætte med at tilbyde ressourcen via markedspladsen.

4. SÆLGERENS TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER. Ved at uploade eller sende ressourcer til markedspladsen tilkendegiver og garanterer sælgeren, at a) ressourcen udelukkende er skabt af sælgeren, eller at sælger er indehaver af alle rettigheder og eller den licens, der er nødvendig for at bruge, offentliggøre, distribuere, gengive, sælge og/eller på anden måde udnytte ressourcen, herunder retten til at indrømme Promethean og andre ClassFlow-brugere rettigheder og licenser som anført i nærværende dokument, at b) ressourcen ikke krænker eller på anden måde er i strid med immaterialrettigheder (herunder blandt andet ophavsrettigheder og varemærkerettigheder) eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart, at c) sælgeren har opnået samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbare person, der er afbildet i sælgerens ressource, til at uploade, sende, offentliggøre, give i underlicens og eller udbrede deres navn og eller billede via markedspladsen, og at d) enhver ressource, sælgeren uploader til markedspladsen, er den samlede ressource, der vil kunne downloades fuldstændigt i sin helhed, og at ingen del af ressourcen vil blive leveret separat eller kræve et separat eller yderligere køb, for eksempel via en tredjeparts websted eller ad anden vej.  I det omfang, sælgeren får kendskab til, at en ressource, som sælgeren har uploadet, krænker en sådan ret, skal sælgeren straks fjerne ressourcen fra markedspladsen.

5. SÆLGERENS ERSTATNINGSANSVAR. Sælger lover at skadesløsholde og friholde Promethean og Prometheans datterselskaber, moderselskab, associerede selskaber, ledere, agenter, repræsentanter og ansatte for ethvert krav, ansvar, udgift eller skatteansættelse, herunder rimelige advokathonorarer, der udspringer af et krav fra tredjepart eller en handling fra en offentlig myndighed eller et tilsynsorgan, som skyldes, udspringer af eller har forbindelse til  (i) en ressource, som sælgeren sender, sælger, posterer, overfører, tilvejebringer eller på anden måde stiller til rådighed gennem markedspladsen, (ii) sælgerens faktiske eller hævdede tilsidesættelse af ClassFlows juridiske vilkår, (iii) sælgers faktisk eller påstået krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder, eller (iv) sælgerens faktiske eller hævdede krænkelse af gældende love, regler, bestemmelser eller nogen andens rettigheder.

6. PRISFASTSÆTTELSE AF RESSOURCER, INDTÆGTSDELING, GEBYRER OG BETALINGER.

6.1          Prisfastsættelse af ressourcer.  Sælgerne er alene ansvarlige for fastsættelsen af priserne for salg af deres ressourcer på markedspladsen (“listeprisen”), forudsat, at den pågældende pris (hvis ressourcen ikke tilbydes gratis) ikke ligger under den mindstepris, der kræves af Promethean. Den mindstepris, der kræves af Promethean, kan ændres af Promethean efter Prometheans eget skøn, men det på det tidspunkt gældende krav om mindstepris vil blive oplyst over for sælgeren, hvis sælgeren forsøger at lægge ressourcen på markedspladsen til en pris, der ligger under den krævede mindstepris. Prislisten skal være inklusive al moms eller lignende afgifter, der er indeholdt i den salgspris, der vises til købere.  Listeprisen må kun være i US dollars.

6.2          Skatter og afgifter og karakteren af forholdet til sælger.          Sælgere er helt og holdent ansvarlige for alle føderale, nationale, statslige eller lokale skatter, herunder moms, der gælder for salg, som sælgeren foretager via markedspladsen.  Sælgeren er ligeledes helt og holdent ansvarlig for enhver indkomst- eller anden skat, der skyldes og skal betales som følge af betalinger til sælger. Hvis du/I sælger en eller flere ressourcer via markedspladsen, lover du/I at give Promethean alle formularer, dokumenter eller andre certificeringer, som Promethean måtte anmode om med henblik på at opfylde alle forpligtelser vedrørende rapportering eller skat i forhold til din/jeres brug af markedspladsen. Intet i ClassFlows juridiske vilkår konstituerer et ansættelsesforhold, agentur eller partnerskab mellem Promethean og nogen sælger.

6.3          Omsætningsandel og transaktionsgebyr.         Som modydelse for, at Promethean stiller et sted, hvorfra en sælger kan sætte sælgerens ressourcer til salg, indvilger sælgeren i, at Promethean skal modtage 35 % af listeprisen for hver ressource, der bliver uploadet og solgt via markedspladsen, og at sælgeren skal modtage 65 % af listeprisen (“omsætningsandel”) med fradrag af et transaktionsgebyr på 0,25 USD pr. solgt ressource (“transaktionsgebyr”).  Med henblik på at beregne det beløb, der bliver betalt til sælgeren, medregnes skatter og afgifter ikke i listeprisen.  Med andre ord, hvis listeprisen for ressourcen er 2,00 USD, vil Promethean ved salg af ressourcen beholde 35 % af hele beløbet på 2,00 USD som sin omsætningsandel og yderligere 0,25 USD pr. ressource som transaktionsgebyr, uanset hvilken omsætningsafgift, der måtte være indeholdt i listeprisen.  For en ressource med en listepris på 2,00 USD vil Promethean således beholde 0,70 USD som omsætningsandel og yderligere 0,25 USD som transaktionsgebyr, og sælgeren vil have ret til 1,05 USD.  Omsætningsandelen og transaktionsgebyret vil automatisk blive fratrukket den salgspris, der opkræves hos køberen gennem en tredjeparts betalingsformidler, som vil gøre det muligt for sælgere at acceptere og købere at foretage betalinger online.  Promethean forbeholder sig ret til at tilføje, fjerne eller på anden måde ændre den tredjeparts betalingsformidler, der anvendes af Promethean til at muliggøre transaktioner mellem sælgere og købere via markedspladsen.

6.4          Betalinger til sælgeren.               Sælgeren accepterer og anerkender, at intet af det, Promethean har angivet eller skrevet, og intet i ClassFlows juridiske vilkår, skaber eller har skabt nogen forventning om salg eller noget bestemt niveau for salg eller vederlag til sælgeren for ressourcer, som sælgeren har uploadet til salg eller distribution gennem markedspladsen. Af hensyn til sælgeren stiller Promethean tjenester fra en tredjeparts betalingsformidler til rådighed. For at kunne modtage betalinger for ressourcer solgt via markedspladsen skal sælgeren enten linke til en eksisterende konto eller oprette en konto hos den pågældende tredjeparts betalingsformidler. Betaling kan kun ske i amerikanske dollars. Under forudsætning af, at sælgeren overholder ClassFlows juridiske vilkår, vil betalingerne automatisk blive indsat på sælgerens konto hos tredjeparts betalingsformidleren senest tredive (30) dage fra den dato, hvor ressourcen blev solgt. Promethean fremsætter ingen tilkendegivelser vedrørende de tjenester, som tredjeparts betalingsformidleren leverer, og Promethean er ikke ansvarlig for forsinkede betalinger, der kan være forårsaget af en tredjepart, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, enhver tredjeparts betalingsformidler.  Derudover giver sælgeren afkald på enhver ret til at kræve betaling via nogen anden ordning end den, der er beskrevet i nærværende dokument, og accepterer, at der ikke opstår noget andet skyldforhold i medfør af ClassFlows juridiske vilkår.

6.5          Regler om tilbagebetaling.       I det omfang, Promethean vælger at foretage en tilbagebetaling til en køber (som beskrevet i afsnit B., pkt. 4, nedenfor) vedrørende en ressource, som køberen har downloadet, skal Promethean underrette sælgeren af den pågældende ressource. Promethean forbeholder sig ret til at fjerne enhver ressource fra markedspladsen, hvis ressourcen har ført til tilbagebetaling. Senest 10 dage efter modtagelsen af en underretning fra Promethean skal sælgeren foretage tilbagebetaling til Promethean via Prometheans tredjeparts betalingsformidler på det fulde beløb, sælgeren har modtaget for ressourcen.  Hvis sælger undlader at foretage tilbagebetaling til Promethean, forbeholder Promethean sig ret til (i) at fjerne sælgerens ressource eller ressourcer fra markedspladsen, (ii) indskrænke sælgerens upload af yderligere ressourcer til markedspladsen eller (iii) bringe sælgerens ClassFlow-konto til ophør.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE. PROMETHEAN PÅTAGER SIG INGEN HÆFTELSE OG INTET ANSVAR FOR (I) FEJL, FEJLTAGELSER ELLER URIGTIGHEDER i INDHOLD, (II) PERSON- ELLER TINGSSKADE AF NOGEN ART SOM FØLGE AF DIN/JERES ADGANG TIL OG BRUG AF MARKEDSPLADSEN, (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF PERSONOPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, SOM SÆLGEREN HAR GIVET TIL TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLEREN, (IV) AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA MARKEDSPLADSEN, (IV) SOFTWAREFEJL, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM MARKEDSPLADSEN GENNEM TREDJEMAND, OG/ELLER (V) FEJL ELLER UDELADELSER I EN RESOURCE, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER ER PÅDRAGET SOM FØLGE AF BRUGEN AF RESSOURCER, SOM ER SOLGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER GJORT TILGÆNGELIGE VIA MARKEDSPLADSEN. PROMETHEAN ER IKKE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF TRANSAKTIONER MELLEM KØBER, SÆLGER OG TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLER. DERUDOVER BÆRER PROMETHEAN IKKE ANSVARET FOR SKADER ELLER TABT FORTJENESTE, DER ER EN FØLGE AF TRANSAKTIONER, SOM GENNEMFØRES UDEN FOR MARKEDSPLADSEN, HERUNDER TRANSAKTIONER DER KAN HAVE DERES OPRINDELSE PÅ MARKEDSPLADSEN, MEN ER TAGET OFFLINE ELLER UD AF MARKEDSPLADSEN.

B. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KØB.

1. Download af ressourcer fra ClassFlow markedsplads. For at downloade en ressource fra markedspladsen, skal en køber have en ClassFlow-konto.  En køber kan købe en ressource fra markedspladsen ved at bruge en eksisterende konto eller oprette en konto hos den tredjeparts betalingsformidler, der er angivet af Promethean, eller med kreditkort eller betalingskort. Alle ressourcer, der fås via markedspladsen, er digitale ressourcer. Således kan Promethean efter modtagelse af betaling via tredjeparts betalingsformidleren straks stille den pågældende ressource til rådighed [levere ressourcen] for en køber til køberens umiddelbare anvendelse og adgang i mappen “Mine ressourcer” på køberens ClassFlow-konto. Promethean vil i almindelighed stille en ressource, som køberen køber, til rådighed for køberen på ubestemt tid, så længe ressourcen er tilgængelig via markedspladsen.  Promethean giver imidlertid ingen garanti for dette, og ressourcen kan til enhver tid blive fjernet fra markedspladsen af sælgeren, eller den kan blive fjernet af Promethean som reaktion på en klage over ressourcen.

2. Købers rettigheder og forpligtelser i forhold til ressourcen. Køberens køb af ressourcer fra markedspladsen sker kun under licens; der vil ikke ske nogen direkte overførsel af adkomst eller ejendomsret til ressourcen. De licensvilkår, hvorunder køberen kan bruge den købte ressource, er de vilkår, der er fastsat af sælger som beskrevet i afsnit A, pkt. 3.3 i nærværende dokument. Ved at købe ressourcen indvilger køberen i at acceptere og være bundet af de licensvilkår, der er knyttet til den pågældende ressource, herunder alle meddelelser om ophavsret, varemærkeregler, oplysninger og licens- eller anvendelsesbegrænsninger som anført af sælgeren. Under alle omstændigheder lover du ikke at bruge nogen ressource, du køber eller modtager gratis via markedspladsen, i strid med eller under tilsidesættelse af licensvilkårene for din brug af ressourcen.

3. Betaling for ressourcer. Køberen accepterer at være ansvarlig for og at betale fuldt ud for alle Ressourcer købt via markedspladsen via den tredjeparts betalingsformidler, der er angivet af Promethean.  Køber erklærer sig endvidere enig i, at Promethean kan debitere den konto, som køberen har etableret hos tredjeparts betalingsformidleren, for enhver ressource, der er købt af køberen.  Køberen bærer ansvaret for at forsyne Promethean med gyldige og aktuelle kontooplysninger med henblik på betalinger af alle gebyrer.

4. Regler om tilbagebetaling. Alle ressourcer, der fås via markedspladsen, er digitale ressourcer, som ved købet stilles til rådighed for en køber til køberens umiddelbare anvendelse og adgang i mappen “Mine ressourcer” på køberens ClassFlow-konto.  Køber anerkender og accepterer, at alle salg af ressourcer via markedspladsen er endelige, og der ikke kan ske tilbagebetaling. Uanset ovenstående regel vil Promethean efter eget skøn kunne gøre visse undtagelser fra reglen på konkret grundlag, for eksempel hvis en køber ikke kan bruge, downloade eller få adgang til ressourcen på grund af en defekt eller fejl ved ressourcen.  Hvis en undtagelse gøres, kan Promethean foretage tilbagebetaling til køberen for det pågældende køb på enhver måde, som Promethean finder passende, herunder uden begrænsning i form af en kredit til markedspladsen.

5. Links til andre websteder og ressourcer. En ressource kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer.  Promethean har ingen kontrol over sådanne eksterne websteder og ressourcer.  Køberen er enig i, at (i) Promethean ikke er ansvarlig for tilgængeligheden eller rigtigheden af sådanne eksterne websteder og ressourcer, og at (ii) Promethean hverken støtter eller er ansvarlig for eller hæfter for indhold, reklame, produkter, tjenester eller materialer, der befinder sig på eller er tilgængelige fra sådanne eksterne websteder og ressourcer.  Hvis køberen går ind på de pågældende eksterne websteder eller ressourcer, gør køberen det på køberens egen risiko, og køberen påtager sig alt ansvar og alle konsekvenser, der kan følge heraf.

6. KØBEREN ACCEPTERER, AT KØBEREN VED AT KØBE EN RESSOURCE FRA MARKEDSPLADSEN, GØR DETTE PÅ EN “SOM DEN ER OG FOREFINDES”- OG “SOM DEN ER STILLET TIL RÅDIGHED”-BASIS, OG AT KØBERENS BRUG AF DEN MARKEDSPLADS, DER ER STILLET TIL RÅDIGHED AF PROMETHEAN, SKER PÅ KØBERENS EGEN RISIKO. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER PROMETHEAN, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DETS OG DERES LEDELSER, BESTYRELSER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER I FORBINDELSE MED MARKEDSPLADSEN, KØBERENS ADGANG TIL OG ANVENDELSE AF DENNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, ADKOMST, LOVLIGHED ELLER ENHVER STILTIENDE GARANTI, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED HANDEL ELLER HANDELSBRUG. PROMETHEAN GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE SANDHEDSVÆRDIEN, RIGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF RESSOURCER, DER FINDES PÅ MARKEDSPLADSEN, ELLER OM TILGÆNGELIGHED, KVALITET, EGENSKABER, LEGITIMITET, FUNKTIONALITET ELLER SIKKERHED VEDRØRENDE NOGEN RESOURCE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING UNDERVISNINGSINDHOLD), DER ER SAT TIL SALG ELLER FÅS GRATIS PÅ MARKEDSPLADSEN. PROMETHEAN GIVER HELLER INGEN TILKENDEGIVELSER ELLER GARANTIER FOR, AT INDHOLDET AF DE RESSOURCER, DER FÅS PÅ MARKEDSPLADSEN, ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OPFYLDER ENHVER KØBERS KRAV, OG PÅTAGER SIG INGEN HÆFTELSE OG INTET ANSVAR FOR (I) FEJL, FEJLTAGELSER ELLER URIGTIGHEDER I INDHOLD, (II) PERSON- ELLER TINGSSKADE AF NOGEN ART SOM FØLGE AF DIN/JERES ADGANG TIL OG BRUG AF MARKEDSPLADSEN, (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF PERSONOPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, SOM DU/I HAR GIVET TIL TREDJEPARTS BETALINGFORMIDLEREN, (IV) AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA MARKEDSPLADSEN, (IV) SOFTWAREFEJL, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM MARKEDSPLADSEN GENNEM TREDJEMAND, (V) FEJL ELLER UDELADELSER I EN RESSOURCE, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER ER PÅDRAGET SOM FØLGE AF BRUGEN AF RESSOURCER, SOM ER SOLGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER GJORT TILGÆNGELIGE VIA MARKEDSPLADSEN OG/ELLER (VI) RESSOURCER ELLER EN DEL AF EN RESSOURCE, DER KRÆNKER IMMATERIALRETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPARTER. PROMETHEAN INDESTÅR IKKE FOR ELLER STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVARET FOR NOGEN RESSOURCE, DER TILBYDES AF EN SÆLGER VIA MARKEDSPLADSEN ELLER ET HYPERLINKET WEBSTED, OG PROMETHEAN ER IKKE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF TRANSAKTIONER MELLEM KØBER, SÆLGER OG TREDJEPARTS BETALINGFORMIDLER. SOM VED KØB AF EN VARE ELLER TJENESTEYDELSE GENNEM ET HVILKET SOM HELST MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR KØBEREN BRUGE SIT BEDSTE SKØN OG UDVISE FORNØDEN FORSIGTIGHED. DERUDOVER BÆRER PROMETHEAN IKKE ANSVARET FOR SKADER ELLER TABT FORTJENESTE, DER ER EN FØLGE AF TRANSAKTIONER, SOM GENNEMFØRES UDEN FOR MARKEDSPLADSEN, HERUNDER TRANSAKTIONER DER KAN HAVE DERES OPRINDELSE PÅ, MEN ER TAGET OFFLINE ELLER UD AF MARKEDSPLADSEN.

C. MEDDELELSE OM OPHAVSRET OG FJERNELSE.    

1. Underretning om krænkelse. Hvis du mener, at en ressource, der ligger på markedspladsen, krænker din ophavsret, bør du underrette Promethean om din påstand i overensstemmelse med følgende procedurer.  Promethean vil behandle underretninger om påståede krænkelser i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) og anden gældende lovgivning om ophavsret.  DMCA kræver, at underretningen om påstået krænkelse skal være skriftlig og gives til Promethean via e-mail til copyright@prometheanworld.com.

De oplysninger, der anmodes om i forbindelse med meddelelsen om krænkelse, har til formål at sikre, at parter, der anmelder forhold, enten er rettighedshavere eller har bemyndigelser fra rettighedshaverne, og at gøre det muligt for os på korrekt måde at identificere den ressource, der skal fjernes. For at få virkning skal meddelelsen om krænkelse indeholde følgende oplysninger:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift af eneindehaveren af​ en enerettighed, eller af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af en enerettighed, som hævdes krænket,
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over de pågældende værker,
 3. Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade udbyderen at lokalisere materialet,
 4. Tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade udbyderen at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og en elektronisk mailadresse, hvis der findes en sådan, hvorpå den klagende part kan kontaktes,
 5. En erklæring om, at den klagende part har en begrundet formodning om, at brug af materialet på den måde, der er klaget over, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes agent eller i henhold til loven, og
 6. En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og, under trussel om straf for urigtig erklæring, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af​en enerettighed, der påstås krænket.

2. Proceduren efter modtagelsen af en meddelelse om krænkelse. Efter modtagelse af en korrekt indgivet meddelelse om krænkelse forbeholder vi os ret til at:

 1. jerne eller deaktivere adgangen til det krænkende materiale,
 2. meddele den sælger, der beskyldes for krænkelse, at vi har fjernet eller deaktiveret adgangen til det pågældende materiale,
 3. bringe den pågældende sælgers adgang til markedspladsen til ophør og
 4. bringe sælgerens ClassFlow-konto til ophør.

Hvis sælgeren mener, at den ressource, der er blevet fjernet, eller hvortil adgang er blevet deaktiveret, ikke er krænkende, eller sælgeren mener, at sælgeren har ret til at poste og bruge den pågældende ressource, har sælger ret til at sende os en indsigelse med følgende oplysninger til copyright@prometheanworld.com :

 1. en elektronisk underskrift af sælger eller af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af sælgeren,
 2. identifikation af den ressource, der er blevet fjernet eller hvortil adgang er blevet deaktiveret, og det sted, hvor ressourcen blev vist, før den blev fjernet eller deaktiveret,
 3. en erklæring om, at sælgeren har en begrundet formodning om, at ressourcen blev fjernet eller deaktiveret som følge af fejl eller forkert identifikation af ressourcen, og
 4. Sælgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, hvis en sådan findes.

Hvis vi modtager en indsigelse, kan vi sende en kopi af indsigelsen til den oprindelige klagende part med oplysning om, at vi efter Prometheans skøn vil kunne genoprette den fjernede ressource eller ophøre med at deaktivere den 14 arbejdsdage efter modtagelsen af indsigelsen.

D. ANSVARSBEGRÆNSNING.

KØBER OG SÆLGER ER ENIGE I, AT PROMETHEAN, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DETS LEDELSER, BESTYRELSER, MEDARBEJDERE, OG/ELLER AGENTER IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER, HERUNDER BL.A. ERSTATNING FOR MISTET FORTJENESTE, GOODWILL, OMDØMME, MISTET BRUG ELLER MISTEDE DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB SOM FØLGE AF ADGANG TIL, BRUG AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL ELLER BRUG AF MARKEDSPLADSEN ELLER ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE MARKEDSPLADSEN. VISSE US-AMERIKANSKE STATER ELLER ANDRE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR ACCESSORISKE SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER. PROMETHEANS ANSVAR OVER FOR EN SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SAMLET OVERSTIGE DET MINDSTE BELØB AF A) DE SAMLEDE BELØB, DER AF PROMETHEAN ER BETALT TIL SÆLGEREN I LØBET AF DE TOLV (12) MÅNEDER, DER GIK UMIDDELBART FORUD FOR DET KRAV ELLER DEN HANDLING, DER ANGIVELIGT GIVER ANLEDNING TIL DET PÅGÆLDENDE ANSVAR, ELLER B) ET HUNDREDE DOLLARS (100,00 USD).  PROMETHEANS ANSVAR OVER FOR EN KØBER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SAMLET OVERSTIGE DET MINDSTE BELØB AF A) DE SAMLEDE BELØB, DER AF KØBEREN ER BETALT TIL PROMETHEAN I LØBET AF DE TOLV (12) MÅNEDER, DER GIK UMIDDELBART FORUD FOR DET KRAV ELLER DEN HANDLING, DER ANGIVELIGT GIVER ANLEDNING TIL DET PÅGÆLDENDE ANSVAR, ELLER B) ET HUNDREDE DOLLARS (100,00 USD).

SÆLGEREN OG KØBEREN ANERKENDER HERMED OG ER KLAR OVER, AT SÆLGEREN OG KØBEREN VED AT FÅ ADGANG TIL OG BRUGE TJENESTEN OG VED AT ACCEPTERE BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, MULIGVIS GIVER AFKALD PÅ RETTIGHEDER MED HENSYN TIL KRAV, DER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT ER UKENDTE ELLER UPÅAGTEDE. HVIS KØBEREN ELLER SÆLGEREN ER BOSIDDENDE I CALIFORNIEN, ANERKENDER KØBEREN ELLER SÆLGEREN, AT DE HAR LÆST OG FORSTÅET, OG HERMED UDTRYKKELIGT FRAFALDER ANVENDELSEN AF, SECTION 1542 I DEN BORGERLIGE LOVBOG FOR CALIFORNIEN, DER HAR FØLGENDE ORDLYD: “ET GENERELT FRAFALD OMFATTER IKKE KRAV, SOM KREDITOR IKKE HAR KENDSKAB TIL ELLER IKKE HAR MISTANKE OM EKSISTERER I HANS FAVØR PÅ DET TIDSPUNKT, DA FRAFALDET SKER, OG SOM, HVIS DE HAVDE VÆRET KENDT AF HAM, I VÆSENTLIGT OMFANG MÅ HAVE PÅVIRKET HANS OVERENSKOMST MED DEBITOR.” ENDVIDERE ACCEPTERER DU PÅ FORHÅND, HVIS KØBEREN ELLER SÆLGEREN ER BOSIDDENDE I EN ANDEN AMERIKANSK STAT ELLER ANDEN JURISDIKTION, AT FRAFALDE ANVENDELSEN AF LIGNENDE LOVGIVNING I DENNE ANDEN STAT ELLER JURISDIKTION.

E. DEN FULDE AFTALE

Som anført ovenfor består ClassFlows juridiske vilkår af disse Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads, ClassFlows servicevilkår, ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger, ClassFlows regler om acceptabel brug og ClassFlows regler om Cookies.  ClassFlows juridiske vilkår regulerer brugen af markedspladsen og udgør den fulde aftale mellem køberen og Promethean og mellem sælgeren og Promethean. Med hensyn til køb eller salg af en ressource via markedspladsen (uanset om ressourcen er gratis eller mod betaling): (i) de specifikke betingelser i disse betingelser for ClassFlows markedsplads skal være gældende, og (ii) i tilfælde af konflikt mellem betingelserne for ClassFlows markedsplads og en anden bestemmelse i ClassFlows juridiske vilkår, har reglerne i betingelserne for ClassFlows markedsplads forrang.

©2017 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdes.