Fra den 31. december 2023 vil ClassFlow.com-tjenesten være solnedgang. På det tidspunkt vil du ikke længere kunne få adgang til din classflow-konto. Hvis du gerne vil beholde noget af indholdet på din ClassFlow-konto, skal du eksportere dette indhold inden den 31. december 2023. Vores supportartikel vil lede dig gennem eksport af dit klasseflow-indhold i nogle få nemme trin.

I mellemtiden inviterer vi dig til at tilmelde dig en Explain Everything-konto på http://www.explaineverything.com , hvor du finder de forskellige servicemuligheder. Explain Everything giver dig mulighed for nemt at importere dine klasseflow PDF-lektioner, billeder og videoer og udforske dine muligheder for at oprette interaktive lektioner, optage videoøvelser og samarbejde i realtid med dine elever.

 

Terms of Service

ClassFlow servicevilkår

Ikrafttrædelsesdato: 6. juli 2018

“ClassFlow” eller “tjenesten” leveres af Promethean Limited ( “Promethean”, “vi”, “os” eller “vores”). Vi er et aktieselskab, der er registreret i England og Wales under selskabsnummer 1308938, og vores hjemsted er Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

Når vi bruger ordet “tjeneste(r)”, mener vi (i) ClassFlow-tjenesten på www.ClassFlow.com eller andre webadresser, som bestemmes af brugerens placering (f.eks. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) ClassFlows tjenester til skoler, der er adgang til via abonnement på skoler, skoledistrikter eller andre tilsvarende institutioner, og som der kun er adgang til gennem opsætning af et unikt ClassFlow-underdomæne med en privat webadresse (f.eks. www.jeresskoledistriktnavn.classflow.com) til brug udelukkende for den pågældende skole eller det pågældende distrikt, og (iii) alle de øvrige tilknyttede websteder, produkter, tjenester og ClassFlow-relaterede apps, som Promethean stiller til rådighed via iTunes Store og Google Play Store.  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eller betænkeligheder i forbindelse med disse servicevilkår eller vores tjeneste, kan du kontakte os på support@ClassFlow.com.

Disse servicevilkår udgør sammen med ClassFlows regler om acceptabel brug, ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger og ClassFlows regler om cookies, hvortil der er henvist i disse servicevilkår, en retligt bindende kontrakt mellem dig og os (samlet omtalt i disse dokumenter som “kontrakten”). Du bedes læse dem grundigt, før du begynder at bruge vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester angiver du, at du accepterer ClassFlows servicevilkår, regler om acceptabel brug, regler om cookies samt reglerne om beskyttelse af personoplysninger, og du accepterer at være bundet af bestemmelserne i dem alle. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og regler, bedes du undlade at bruge tjenesten.

“Du/I” eller “din/jeres” er defineret som en bruger af tjenesten. En “individuel bruger” som anført i disse regler betyder en lærer (eller administrator), elev eller forælder/værge, der bruger den gratis ClassFlow tjeneste.  I givet fald kan “du/I” eller “din/jeres ” også betyder en skole eller et skoledistrikt eller en anden institution inden for uddannelsessektoren, der også betegnes som en “virksomhedsbruger”, som anvender ClassFlows tjeneste for skoler, og som brugeren er tilknyttet enten som elev, lærer eller forælder/værge til en elev, og som af virksomhedsbrugeren har fået tilladelse til at bruge tjenesten (en “autoriseret bruger”). Udtrykket “bruger(e)” som anvendt hér henviser til individuelle brugere, autoriserede brugere og virksomhedsbrugere.

 1. DIN ADGANGSKODE OG KONTO

1.1        For at få adgang til tjenesten skal du registrere en konto med et brugernavn og en adgangskode (dit “ClassFlow bruger-ID”).

1.2        Du er ansvarlig for at holde dit ClassFlow bruger-id fortroligt og for at begrænse adgangen til dit ClassFlow bruger-id og din ClassFlow-konto. I overensstemmelse hermed accepterer du, at du alene bærer ansvaret over for os for aktiviteter, som foregår i forbindelse med din konto. Du lover at holde de oplysninger, du indsender om dig selv, korrekte og aktuelle. Du lover at underrette os straks, hvis du mener, at der er foregået uautoriseret brug af din konto.

1.3        Alle brugere (undtagen elever) skal registrere deres ClassFlow-konto ved brug af en gyldig e-mailadresse, som brugeren regelmæssigt går ind på. Hvis du er lærer/administrator, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste som individuel bruger uafhængigt af den uddannelsesinstitution, du er tilknyttet, i modsætning til en autoriseret bruger, der er underordnet en virksomhedsbruger, er du forpligtet til at kende og overholde din uddannelsesinstitutions bestemmelser og regler for brug af din uddannelsesinstitutions e-mailadresse knyttet til at oprette en konto på tjenesten.

Du må ikke som dit ClassFlow-bruger-id vælge et navn, du ikke har ret til at bruge, eller en anden persons navn med den hensigt at udgive dig for at være denne person. Konti, der er registreret med en andens e-mailadresse eller med midlertidige e-mailadresser, kan lukkes uden varsel. Vi kan kræve, at brugere genvaliderer deres konto, hvis vi mener, at de har brugt en ugyldig e-mailadresse. Hvis du på noget tidspunkt bliver bekendt med, at en bruger af tjenesten hævder at være tilknyttet din uddannelsesinstitution, men rent faktisk ikke er tilknyttet din uddannelsesinstitution, skal du straks underrette Promethean.

Hvis du er elev under 18 år, er det forbudt for dig at bruge tjenesten, medmindre du har fået adgang til tjenesten via en klasse-kode, der er stillet til rådighed af og er under ledelse og vejledning af en lærer og/eller en uddannelsesinstitution. Når du har fået adgang til tjenesten, må du ikke dele den pågældende klassekode eller ClassFlow bruger-id med andre.

Hvis du er virksomhedsbruger, der bruger ClassFlows tjeneste til skoler, vil du modtage et unikt skole- eller distrikts- “ClassFlow underdomæne” (eller “område”) i ClassFlow (f.eks. www.jeresskolediskriktnavn.classflow.com) til brug udelukkende for autoriserede brugere tilknyttet den pågældende virksomhedsbruger (skole eller distrikt).  Hver virksomhedsbruger tildeler ClassFlow bruger-id’er på deres ClassFlow underdomæne til sine autoriserede brugere.

Hvis du er virksomhedsbruger, skal du ved ophøret af en lærers ansættelse hos jer eller ved ophøret af indskrivningen af en elev kræve, at de pågældende autoriserede brugere tilbageleverer og ophører med at bruge alle klasse-koder, han eller hun har i sin besiddelse, og som den pågældende har modtaget fra jer. Hvis du vil overføre en autoriseret brugerkonto til en anden individuel bruger (hvis f.eks. en af jeres lærere forlader sit ansættelsesforhold hos jer, og du vil overlade den fratrædende lærers konto til hans eller hendes efterfølger), skal du kontakte info@ClassFlow.com, hvor en repræsentant vil hjælpe dig.  Du må ikke overføre din konto til andre uden Prometheans tilladelse.

 1. PERSONOPLYSNINGER OG ELEVDATA

2,1.       “Personoplysninger” betyder alle oplysninger, der kan identificere en bestemt person.  “Elevdata” er personoplysninger, der direkte vedrører en identificerbar nuværende eller tidligere elev, der opbevares af en skole, et skoledistrikt eller en hertil knyttet enhed eller organisation eller af os.  I det omfang, amerikansk lov finder anvendelse, kan elevdata omfatte “skoleregistre” som defineret i Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232 (g).

2.2        ”Følsomme personoplysninger”betyder følgende kategorier af personoplysninger: social security-numre (kun brugere i USA), fødselsdatoer, race eller etnisk oprindelse, politiske opfattelser, medlemskab af politiske foreninger, fysisk eller psykisk sundhedstilstand, sundhedsrelaterede personlige data, deltagelse i et offentligt program, religiøs overbevisning eller andre overbevisninger af lignende art, filosofisk overbevisning, medlemskab i en faglig forening eller fagforening, seksuel orientering eller praksis, strafferetlige forhold, genetiske oplysninger og biometriske oplysninger. VI HAR IKKE TIL HENSIGT AT INDSAMLE FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER FRA NOGEN AF VORES BRUGERE. Undlad venligst at afgive disse oplysninger til tjenesten af egen drift.

2,3.       Fortrolighed. Promethean lover at behandle personoplysninger fortroligt og ikke at videregive dem til tredjeparter i videre omfang end beskrevet i disse vilkår og i vores ClassFlow regler om beskyttelse af personoplysninger.

2,4.       Adgang til elevoplysninger som skolemedarbejder i henhold til FERPA. I det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten, vil vi muligvis tilgå og indsamle elevdata på en række forskellige måder. I USA har vi adgang til, indsamler og behandler elevdata som skolemedarbejder med en berettiget pædagogisk interesse, jf. FERPA 34 CFR Part 99.31(a)(1).  Du accepterer, at i forholdet mellem parterne ejer og kontrollerer skolen eller uddannelsesinstitutionen alle elevdata, uanset om de er leveret af skolen, skolens administrator, en elev, forælder/værge eller enhver anden tredjepart.

(i)   Hvis du er virksomhedsbruger, der bruger ClassFlows tjeneste til skoler, og du vælger at integrere din skoles eller dit distrikts Student Information Management System (“SIS”) i tjenesten, vil vi kun indsamle og behandle de oplysninger fra SIS, der er nødvendige med henblik på at levere tjenesten. Ved at benytte tjenesten og integrere tjenesten med et SIS accepterer og godkender virksomhedsbrugeren denne dataindsamling. Hvis du ikke giver adgang til din SIS, skal du sørge for en passende metode, på grundlag af hvilken vi kan indhente disse oplysninger, for eksempel via en sikker filoverførsel eller manuel indtastning af data. Du accepterer, at du ikke vil give os personoplysninger om dine autoriserede brugere, der ikke er påkrævede med henblik på at levere tjenesten, og du lover, at du aldrig vil give os følsomme personoplysninger om dine autoriserede brugere.

(ii) Hvis du er individuel lærer, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste, kan du stille elevdata til rådighed ved manuelt at oprette en klasseliste for hver af dine klasser. Du accepterer, at du ikke vil give os personoplysninger om dine elever, der ikke er påkrævede med henblik på at levere tjenesten, og du lover, at du aldrig vil give os følsomme personoplysninger om dine elever. Du tilkendegiver og garanterer, at du har den fornødne bemyndigelse på din skoles ellers institution vegne til at acceptere disse vilkår.

(iii) Vi kan indsamle oplysninger, herunder personoplysninger, fra de elever, der har tilladelse til at bruge tjenesten, men Promethean indsamler kun de pågældende oplysninger under ledelse af og på vegne af skolen eller læreren.

2.5        Samtykke og bemyndigelse vedrørende personoplysninger og elevdata.  Du skal have det fornødne samtykke og den fornødne bemyndigelse til at videregive elevdata til Promethean eller tillade Promethean at indsamle elevdata via tjenesten.

(i) Hvis du er virksomhedsbruger, der bruger ClassFlows tjeneste til skoler, eller hvis du er individuel lærer, skole eller distrikt, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste, tilkendegiver og garanterer du, at du har bemyndigelse til at videregive personoplysninger, herunder elevdata, til Promethean med henblik på at levere tjenesten, og at du har givet passende underretning til autoriserede brugere eller andre slutbrugere vedrørende din videregivelse af de pågældende personoplysninger til Promethean.  Promethean og skolen, skoledistriktet eller læreren lover hver især at varetage deres ansvar i henhold til lovgivning om personoplysninger og elevdata, herunder i USA Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) og Children’s Online Privacy and Protection Act (“COPPA”).  Vi er afhængige af, at hver enkelt skole eller lærer om fornødent indhenter og sørger for passende samtykke og giver underretninger, således at Promethean kan indsamle elevdata, i det omfang, det er tilladt ifølge COPPA.  Vi anbefaler, at du giver en kopi af ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger til forældre og værger.

(ii) Hvis du befinder dig uden for USA, er du forpligtet til at overholde disse vilkår og alle love og regler om beskyttelse af børns personoplysninger, der gælder inden for dit geografiske område. Du tilkendegiver og garanterer, at du overholder alle love om databeskyttelse, der gælder for beskyttelse af personoplysninger og videregivelse af uddannelsesoptegnelser om elever.

(iii) Hvis du er lærer i Danmark, Sverige, Norge eller Tyskland, skal du, før du bruger ClassFlow, afklare, om du først skal indhente tilladelse fra ledelsen af den uddannelsesinstitution, du arbejder for. ClassFlow lagrer oplysninger i skyen og ikke på nogen enheder, men i det omfang, du lagrer personoplysninger om elever på dine enheder, skal de opbevares sikkert (f.eks. password-beskyttet backup på separat harddisk) for at undgå misbrug. Desuden skal du sikre, at personoplysninger om elever, der er indsamlet, brugt eller lagret af dig i forbindelse med tjenesten, er nødvendige med henblik på at gennemføre din undervisning. I tilfælde af tvivl herom skal du spørge ledelsen af den​uddannelsesinstitution, du arbejder for. Du kan med hensyn til alle forhold vedrørende dette afsnit også kontakte os på privacy@ClassFlow.com, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

(iv) Hvis vi konstaterer, at personoplysninger om en elev under 18 år er blevet videregivet til eller indsamlet af ClassFlow uden de nødvendige tilladelser eller bemyndigelser, vil vi tage rimelige skridt til at destruere disse oplysninger sikkert og så hurtigt som muligt, og vi vil kunne suspendere eller bringe den hertil knyttede konto til ophør. Hvis du mener, at vi har modtaget personoplysninger om en eller flere elever i strid med dette pkt., bedes du kontakte os på privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Anvendelse af elevdata. Ved at indsende eller give os adgang til elevdata accepterer du, at Promethean kun vil kunne bruge elevdata med henblik på (i) at levere tjenesten, (ii) at forbedre og udvikle vores tjeneste, (iii) at håndhæve vores rettigheder i henhold til disse vilkår og (iv) som tilladt med den autoriserede brugers eller individuelle brugers samtykke. Uanset alt øvrigt foreliggende vil vi ikke bruge elevdata til at gennemføre målrettet reklame.

2,7.       Anvendelse af anonymiserede elevdata. Du accepterer, at vi vil kunne indsamle og både under og efter ophøret af vores aftale bruge data, der er afledt af elevdata, til vores egne formål, forudsat at de pågældende data bliver anonymiseret og/eller samlet i et sådant omfang, at identifikation af en bestemt autoriseret bruger eller person kan undgås.

2.8        Brug af personoplysninger til marketing. Du accepterer, at Promethean vil kunne levere særligt tilpassede meddelelser relateret til tjenesten til skolens eller distriktets administrative brugere og lærere, forudsat at det pågældende indhold og de pågældende meddelelser ikke bliver baseret på elevdata vedrørende individuelt identificerbare elever. Promethean vil også kunne levere særligt tilpassede meddelelser relaterede til tjenesten til forældre eller værger, der har accepteret at modtage det pågældende indhold og de pågældende meddelelser, forudsat at indholdet og meddelelserne ikke bliver baseret på elevdata, medmindre vi har modtaget udtrykkeligt samtykke fra den pågældende forælder eller værge eller skolen til, at elevdata kan bruges til dette formål, og i det omfang den pågældende brug af data er tilladt ifølge gældende lov. Lærere, administratorer og forældre, der modtager meddelelser fra Promethean, vil altid have mulighed for at afmelde modtagelsen af​meddelelserne. Promethean må ikke rette reklame- eller markedsføringsbeskeder til elever, der bruger tjenesten.

2.9        Prometheans tredjeparts tjenesteudbydere. Du anerkender og accepterer, at Promethean kan stille elevdata til rådighed for vores medarbejdere, tilknyttede virksomheder og visse tredjeparts tjenesteudbydere, som har et legitimt behov for at få adgang til de pågældende oplysninger med henblik på at levere deres tjenester til os.  Vi og vores medarbejdere, tilknyttede virksomheder, serviceudbydere eller agenter, der er involveret i håndteringen, overførslen og behandlingen af elevdata er forpligtet til at opretholde fortroligheden af de pågældende oplysninger.  Du anerkender også, at personoplysninger herunder elevdata, på den måde det er bestemt i disse vilkår, og i det omfang, det er tilladt ifølge loven, kan tilgås og behandles af vores tilknyttede virksomheder eller personale hos vores tredjepartsudbydere i udlandet, herunder andre lande end den jurisdiktion, hvorfra personoplysningerne er indsamlet, og du giver hermed tilladelse til denne adgang og behandling. For at finde ud af, hvor vores tredjeparts tjenesteudbydere behandler dine personoplysninger, kan du kontakte privacy@classflow.com.

2.10      Opbevaring af elevdata og anmodninger om sletning. Promethean vil omgående slette eller anonymisere elevdata efter anmodning eller anvisning fra skolen eller læreren inden for tredive (30) dage efter anmodningen eller anvisning. Kontakt os på privacy@ClassFlow.com for at anmode om sletning af en konto.  Vi vil opbevare, slette eller anonymisere elevdata i henhold til vores ClassFlow regler om beskyttelse af personoplysninger.

2.11      Datalokalisering.  Du anerkender og accepterer, at Promethean kan lagre og behandle personoplysninger i forskellige datacentre rundt om i verden, herunder USA, og at dine personoplysninger muligvis ikke kun lagres eller behandles inden for det land, hvor de er blevet indsamlet, medmindre og undtagen i det omfang, det kræves ifølge lovgivningen.  Du indestår for og accepterer, at du har opnået alle nødvendige tilladelser fra dine autoriserede brugere til, at Promethean kan behandle de pågældende personoplysninger i USA og andetsteds i verden. Se ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger for at finde flere oplysninger om, hvor dine data befinder sig.

 1. SIKKERHED, BRUD PÅ DATASIKKERHEDEN, ADGANG OG SUPPORT

3.1        Datasikkerhed.  Vi har implementeret forretningsmæssigt rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre personoplysninger herunder elevdata mod uautoriseret adgang, videregivelse eller brug, hvilket kan omfatte datakryptering, firewalls, fysisk adgangskontrol til bygninger og filer og løbende uddannelse af og kursusvirksomhed for medarbejdere. Vi har indført regler og procedurer med henblik på at begrænse adgangen til vores systemer til kun at være forbeholdt de ansatte og betroede tredjeparter, der nødvendigvis må have kendskab til data på grund af deres konkrete jobfunktion eller rolle.

3.2        UNDERRETNING OM BRUD PÅ DATASIKKERHEDEN OG GODTGØRELSE.  I tilfælde, hvor vi har en rimeligt begrundet formodning om, at en uautoriseret part har fået adgang til eller har fået videregivet personoplysninger herunder elevdata, som vi har indsamlet eller modtaget via tjenesten (en “sikkerhedsbegivenhed”), vil vi straks underrette dig som ejer af skolens data og vi vil inden for rimelighedens grænser bestræbe os på at samarbejde med din efterforskning af sikkerhedsbegivenheden.  Hvis en sikkerhedsbegivenhed er forårsaget af uagtsomme handlinger eller undladelser fra Prometheans eller virksomhedens agenters side, og begivenheden i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger udløser krav om underretning af tredjeparter, vil Promethean godtgøre skolen faktiske og rimelige omkostninger, som skolen har haft i forbindelse med underretning foretaget med henblik på at reagere på sikkerhedsbegivenheden i det omfang, en sådan underretning er krævet ifølge lov.  Promethean vil endvidere godtgøre skolen alle faktiske og rimelige omkostninger, som skolen har haft, og som er en følge af misbrug af elevdata, som er direkte forårsaget af bevidste eller forsætlige handlinger eller undladelser fra Prometheans eller virksomhedens agenters side. Promethean hæfter ikke i det omfang, sikkerhedsbegivenheden skyldes skolens agenter, entreprenører, medarbejdere eller repræsentanter.

3.3        Vi hæfter ikke, hvis tjenesten (eller en del af den) af den ene eller anden grund ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode.   Derudover kan adgang til tjenesten suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager, som vi ikke er herre over. Derudover påhviler ansvaret for adgang til internettet, hvis dette benyttes, dig selv og den eller de internetudbyder(e), du vælger. Promethean påtager sig intet ansvar for fejl i tjenesten på grund af internetfaciliteter, herunder tilknyttet telekommunikation eller udstyr.

3.4        On-line support til tjenesten er tilgængelig for alle brugere via ClassFlow Support. Hvis du er virksomhedsbruger, henvises til din abonnementsaftale og bestillingsdokumenter med henblik på at konstatere, om du er berettiget til yderligere support.

 1. DIN ADFÆRD

Når du bruger tjenesten, skal du overholde alle love, der gælder for dig.  For din brug af tjenesten gælder tillige bestemmelserne i ClassFlows regler for acceptabel brug, som beskriver, hvad du må og ikke må gøre med og på tjenesten. Du bør gennemgå ClassFlows regler om acceptabel brug, før du bruger tjenesten.  En tilsidesættelse af ClassFlows regler for acceptabel brug vil kunne give grundlag for at fjerne ressourcer/indlæg og endog, at din ret til at bruge eller få adgang til tjenesten bringes til ophør.

 1. LINK TIL VORES TJENESTE

Du kan linke til vores tjenestes websted, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller uberettiget udnytter det, men derimod må du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det kan give anledning til en formodning om nogen form for sammenslutning med os eller godkendelse eller opbakning fra vores side, hvor en sådan ikke foreligger. Vi forbeholder os ret til at trække tilladelsen til at linke tilbage uden varsel.

 1. LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER, RESSOURCER OG TJENESTER

Tjenesten kan indeholde links eller forbindelser til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes, drives eller kontrolleres af Promethean. Når du får adgang tredjeparts websteder eller bruger tredjeparts tjenester, accepterer du, at der er risici forbundet med at gøre det, og at Promethean ikke er ansvarlig for disse risici. Sørg for at læse de almindelige betingelser og regler om beskyttelse af personoplysninger for hver tredjeparts websted eller tjeneste, du besøger eller bruger. Ved at bruge tjenesten frafalder du over for og holder Promethean, virksomhedens ledelse, medarbejdere, agenter og efterfølgere skadesløse for ethvert ansvar som følge af din brug af en tredjeparts websted eller service.

Dine interaktioner med organisationer og/eller enkeltpersoner fundet på eller gennem tjenesten, herunder betaling og levering af varer eller tjenesteydelser, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse med sådanne transaktioner, er udelukkende et anliggende mellem dig og de pågældende organisationer og/eller personer. Du bør foretage de undersøgelser, du anser for nødvendige eller hensigtsmæssige, før du gennemfører on-line eller off-line transaktion af nogen art med nogen af disse tredjeparter. Du accepterer, at Promethean ikke er ansvarlig eller hæfter for tab eller skader af nogen art, der er lidt som følge af sådanne forretninger, herunder tab eller skade som følge af deres brug af dine personligt identificerbare oplysninger.

 1. TILLID TIL INDSENDTE OPLYSNINGER

Kommentarer, chats, lektioner, pdf-filer, hjemmesider og andre materialer (“ressourcer”), der er uploadet/indsendt til ClassFlow Marked, er ikke beregnet på at skulle gøre det ud for rådgivning om, hvad der kan fæstes lid til, og vi kan heller ikke give nogen garanti for, at oplysninger, der er indsendt, er fuldstændige, korrekte eller ajourførte, eller at ophavsmanden til de pågældende ressourcer har givet sit samtykke til anvendelse af materialerne. Vi fraskriver os derfor enhver hæftelse og ethvert ansvar, der følger af, at brugere af vores tjeneste eller nogen, der har modtaget oplysning om indholdet af den, har fæstet lid til materialerne eller oplysningerne.

 1. DELTAGELSE I CLASSFLOW MARKED

8.1        Når du gør brug af funktioner på tjenesten, som giver dig mulighed for at deltage i diskussioner eller samtaler med andre brugere af tjenesten eller sender spørgsmål eller kommentarer på tjenesten, skal du overholde de indholdsstandarder, der er fastsat i ClassFlows regler for acceptabel brug. Du skal læse ClassFlows regler om acceptabel brug, før du lægger noget materiale eller oplysninger på tjenesten. Alt indhold, du bidrager med, skal overholde de indholdstandarder, der er anført i ClassFlows regler om acceptabel brug, og du accepterer at holde os, vores partnere og tilknyttede virksomheder skadesløse for enhver tilsidesættelse af denne betingelse. Autoriserede brugere, der lægger indhold på tjenesten på vegne af en virksomhedsbruger, er enige i, at de skal gøre dette med de relevante tilladelser og bemyndigelser fra virksomhedsbrugeren.

8.2        ClassFlows markedspladsfunktion på tjenesten giver dig adgang til en søgbar database, der indeholder eller giver adgang til originale, digitale undervisningsmaterialer udarbejdet af lærere, tredjepartsudgivere og Promethean, herunder bl.a. lektioner, spørgsmålssæt, prøveeksemplarer, prøveopgaver og andre tilsvarende ressourcer (“ressourcer”). Under forbehold af accept af Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads, der er indarbejdet i og gjort til en del af disse servicevilkår gennem henvisningen, kan en bruger over 18 år uploade ressourcer til markedspladsen med henblik på at dele med andre brugere, gratis eller mod betaling.  Tilsvarende kan ClassFlow-brugere over 18 år i henhold til de Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads gratis downloade eller købe disse ressourcer fra ClassFlows markedsplads. Som betingelse for og før du deltager i ClassFlows markedsplads som enten sælger eller køber (som hver især er defineret i Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads, skal du læse og acceptere Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads, som også omfatter en adfærdskodeks og overholdelse af ClassFlows regler for acceptabel brug.

 1. MEDDELELSE OG FJERNELSE.

9.1        På trods af kravet om overholdelse af ClassFlows regler om acceptabel brug kan visse former for materiale lagt på tjenesten indeholde eller henvise dig til websteder, der indeholder oplysninger, som du vil kunne finde stødende eller upassende, og Promethean kan ikke styre dette.  Vi overvåger ikke alt indhold indsendt til tjenesten. Men hvis du mener, at materiale lagt på eller indsendt til tjenesten er ærekrænkende og/eller overtræder servicevilkårene eller ClassFlows regler om acceptabel brug, bedes du hjælpe os ved at stille en skriftlig erklæring til rådighed for os med emnelinjen “Meddelelse om ærekrænkende indhold.” Meddelelsen skal indeholde dit navn, postadresse, firmanavn og din titel (i givet fald). Du bør i meddelelsen angive præcis hvilke ord, du anser for at være ærekrænkende eller i strid med acceptabel brug, og du skal klippe og indsætte adressen på den relevante webside i meddelelsen.  Angiv grundene til, at du anser ordene for at være i strid med acceptabel brug eller for at være ærekrænkende, og forklar, hvorfor det er tilfældet, og hvor du tror, ordene er ærekrænkende, forklar, hvorfor de ord, der klages over er usande, og hvad du tror, den sande situation er.  Send venligst meddelelsen med e-mail til support@ClassFlow.com. Vi vil inden for rimelighedens grænser bestræbe os på at fjerne ethvert indhold, som vi anser for at være ærekrænkende eller i strid med reglerne for acceptabel brug, fra vores tjeneste inden for en rimelig tidsramme og under alle omstændigheder i overensstemmelse med eventuelle tidsrammer, der er fastsat i gældende lovgivning.

9.2        I medfør af bestemmelsen om meddelelse om ophavsret og fjernelse i Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads bør du, hvis du mener, at en ressource på ClassFlows markedsplads krænker din ophavsret eller anden immaterialret, underrette Promethean om dit krav i overensstemmelse med de detaljerede procedurer, der er angivet i de Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads.  Promethean vil behandle meddelelser om påståede krænkelser i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) og anden gældende lovgivning om ophavsret.  DMCA kræver, at meddelelsen om en påstået krænkelse skal være skriftlig og sendes til Promethean via e-mail til copyright@prometheanworld.com.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Promethean er indehaver af eller licenshaver til alle immaterielle rettigheder vedrørende tjenesten, herunder indehaver af en række varemærker vedrørende vores brand i flere jurisdiktioner rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt. Intet i disse servicevilkår giver dig ret til at bruge vores handelsnavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske forhold i forbindelse med mærket uden Prometheans udtrykkelige skriftlige tilladelse.

I det omfang, du indsender “ideer” eller “forslag” til tjenesten eller på anden måde indleverer sådanne ideer eller forslag til Promethean herunder bl.a. til nye reklamekampagner, nye salgsfremstød, nye eller forbedrede produkter eller teknologier, produktforbedringer, processer, produktnavne eller andre opfindelser eller opdagelser (alle hér benævnt “idéer”), er du klar over og accepterer, at ideerne tilhører Promethean, og at du ikke er berettiget til kompensation, royalty, anerkendelse eller tilskrivning i forbindelse med Prometheans brug af eller aktiviteter, der er iværksat som følge af de pågældende ideer. I det omfang Promethean anmoder om det, lover du at overdrage alle rettigheder og interesser i de pågældende ideer til Promethean og at underskrive og indlevere alle dokumenter til Promethean og foretage alle lovlige handlinger, som Promethean anser for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på udførelse, forfølgning , udstedelse, erhvervelse og vedligeholdelse af ophavsrettigheder eller patenter i henhold til gældende lov i USA eller udenlandske jurisdiktioner.  Alle dokumenter, der er nødvendige i denne forbindelse, vil blive udarbejdet af Promethean og for Prometheans regning.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

11.1      Vores tjeneste er til rådighed “som den er og forefindes” og “som den er stillet til rådighed”, (medmindre andet udtrykkeligt fremgår af servicevilkårene). I det omfang gældende lovgivning tillader det, fraskriver vi os udtrykkeligt alle garantier, tilkendegivelser, betingelser og andre vilkår af enhver art, være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder blandt andet stiltiende garantier, tilkendegivelser, betingelser eller andre bestemmelser om salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, eller at tjenesten ikke krænker immaterielle rettigheder.

11.2      Vi afgiver ingen garanti for eller tilkendegivelse om, at (i) tjenesten vil opfylde dine krav, at (ii) tjenesten vil være uafbrudt, sikker eller fejlfri, at (iii) de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være rigtige eller pålidelige, at (iv) kvaliteten af de produkter, tjenester, information eller andet materiale, du har modtaget gennem tjenesten, vil opfylde dine forventninger, eller at (v) eventuelle fejl i softwaren vil blive rettet.

11.3      Du anerkender og accepterer, at alt materiale, der downloades eller på anden måde fås gennem anvendelse af tjenesten, modtages efter eget skøn og for egen risiko, og at du alene er ansvarlig for skader på dit computersystem eller for tab af data, der følger af download af materialet.

11.4      Bortset fra det, der følger af pkt. 11.5, er der intet retsgrundlag (herunder uden begrænsning ansvar (herunder ved uagtsomhed) uden for kontrakt, i kontrakt, objektivt ansvar eller i øvrigt, selvom vi er blevet gjort opmærksom på muligheden for de pågældende tab eller skader), på grundlag af hvilket Promethean kan blive ansvarlig over for dig eller nogen anden for:

 1. mistet fortjeneste,
 2. tab af goodwill,
 3. tab af data,
 4. arbejdsstandsning,
 5. resultaters rigtighed,
 6. computerfejl eller -svigt, eller
 7. indirekte, accessoriske, inadækvate skader eller følgeskader eller tab eller skade af pønal karakter, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse betingelser eller din brug af (eller at du ikke er i stand til at bruge) vores tjeneste.

11.5      Intet i servicevilkårene begrænser eller udelukker vores ansvar:

 1. for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed,
 2. for bedrageri eller svigagtig vildledning, eller
 3. for ethvert forhold, med hensyn til hvilket det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar i nogen jurisdiktion.

11.6      Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af visse former for hæftelse. Derfor gælder nogle af de ovenfor anførte begrænsninger muligvis ikke for dig. Navnlig når du bruger vores tjeneste som forbruger, påvirker intet i servicevilkårene dine lovbestemte rettigheder.

 1. VARIGHED OG OPHØR

Bortset fra det, der fremgår af servicebetingelserne, vil din ClassFlow-konto for individuelle lærere, der bruger tjenesten, forblive til rådighed for dig, så længe tjenesten er tilgængelig, medmindre du anmoder om, at din konto bliver slettet. For virksomhedsbrugere vil ClassFlow-kontoen være tilgængelig for dig, så længe du har et løbende abonnement på tjenesten ClassFlow til skoler, eller indtil din skole eller dit distrikt anmoder om, at tjenesten bringes til ophør. Nærværende bestemmelser gælder for dig, så længe du bruger tjenesten.  Bestemmelser, der efter deres art forsat skal være gældende og finde anvendelse, også efter at du ikke længere bruger tjenesten, vil forsat være gældende og fortsat finde anvendelse.  For eksempel vil alt det følgende forsat være gældende, efter at tjenesten er bragt til ophør: enhver forpligtelse, der påhviler dig til at betale eller skadesløsholde os, begrænsninger af vores ansvar, bestemmelser vedrørende ejendomsret eller immaterielle rettigheder, herunder indrømmede licenser i afsnit 10 samt bestemmelser vedrørende tvister mellem os.

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan suspendere eller bringe tjenesten eller en del af den eller din brug af tjenesterne eller din konto til ophør af enhver årsag, herunder din misligholdelse af servicevilkårene (herunder Almindelige betingelser for ClassFlows markedsplads), ClassFlows regler om acceptabel brug, ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger, eller, for så vidt angår en virksomhedsbruger, tilsidesættelse af abonnementsaftalen.  Det er os alene, der afgør, om du har handlet i strid med de pågældende vilkår.

 1. MEDDELELSER

Alle meddelelser, du afgiver til os, skal, medmindre andet er specifikt anført i nærværende, gives til Promethean Limited med rekommanderet brev til adressen på servicevilkårenes første side. Vi kan give meddelelse til dig på enten e-mail eller på den postadresse, du oplyser os om, når du afgiver en ordre (hvis du er virksomhedsbruger), eller som du har givet os i forbindelse med registreringen. En meddelelse vil blive anset for modtaget og behørigt afgivet 24 timer efter afsendelsen af en e-mail eller fem dage efter datoen for afsendelsen af et brev. Som bevis for, at en meddelelse er afgivet, er det tilstrækkeligt at bevise, for så vidt angår et brev, at brevet blev behørigt adresseret, stemplet og indgivet til postbesørgelse, og for så vidt angår en e-mail, at e-mailen blev sendt til modtagerens opgivne e-mailadresse.

 1. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

14.1      Du må ikke overføre, overdrage, behæfte eller på anden måde disponere over kontrakten eller dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til den uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean.

14.2      Promethean kan til enhver tid i kontraktens løbetid overføre, overdrage, behæfte, give i underentreprise og på anden måde disponere over kontrakten og vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til den.

 1. SKRIFTLIGE MEDDELELSER

Gældende lovgivning kræver, at nogle af de oplysninger eller meddelelser, vi sender til dig, skal være skriftlige. Når du bruger tjenesten, accepterer du, at kommunikationen med os hovedsagelig vil finde sted elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller give dig oplysninger ved opslag på tjenesten. I forhold til kontrakten accepterer du denne elektroniske kommunikationsmåde, og du anerkender, at alle kontrakter, bekendtgørelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, overholder ethvert juridisk krav om, at meddelelsen skal være skriftlig.

 1. BEGIVENHEDER, SOM VI IKKE ER HERRE OVER

16.1      Vi hæfter ikke og er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser ifølge kontrakten, der er forårsaget af begivenheder, som vi ikke i rimelig grad er herre over (”force majeure-begivenhed”).

16.2      En force majeure-begivenhed omfatter enhver handling, begivenhed, omstændighed, der ikke indtræffer, undladelse eller ulykke, som vi ikke er herre over, og omfatter navnlig (uden begrænsning) følgende:

 1. Strejker, lockouter eller andre faglige aktioner.
 2. Uroligheder, optøjer, invasion, angreb eller trusler om terroristangreb, krig (uanset om den er erklæret) eller trussel om eller forberedelse til krig.
 3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, landsænkning, epidemi eller anden naturkatastrofe.
 4. Umulighed af ​at brug​e jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller andre former for offentlig eller privat transport.
 5. Umulighed af at bruge ​offentlige eller private telenet.
 6. Enhver myndigheds handlinger, dekreter, lovgivning, regler eller begrænsninger.
 7. Svigt eller afbrydelse af forbindelse til internettet.

16.3      Vores opfyldelse af kontrakten anses for at være suspenderet i den periode, force majeure-begivenheden varer, og i det omfang, vi har opfyldelsesforpligtelser, mens force majeure-begivenheden varer, forlænges alle opfyldelsesforpligtelser med varigheden af force majeure-begivenheden plus en rimelig frist efter begivenheden til at give os rimelig mulighed for at opfylde de pågældende forpligtelser. Vi vil i rimeligt omfang på alle måder bestræbe os på at bringe force majeure-begivenheden til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af force majeuren. Hvis force majeure-begivenheden fortsætter i to måneder, kan vi bringe kontrakten til ophør.

 1. EKSPORTKONTROLLOVE

Du anerkender, at brugen af tjenesten er underlagt de amerikanske love om eksportbegrænsninger og andre eksportlove, restriktioner og regler (samlet “eksportlovgivningen”), og at du skal overholde eksportlovgivningen. Du må ikke levere, overføre, eksportere eller reeksportere tjenesten i strid med gældende eksportlove. Derudover er du ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love, der kan begrænse import, eksport eller brug af tjenesten, software eller materialer. Alle rettigheder til at bruge tjenesten gives på betingelse af, at rettighederne fortabes, hvis du ikke overholder betingelserne i kontrakten. Hvis Promethean har viden om eller rimelig grund til at formode, at en overtrædelse har fundet sted, kan Promethean være forhindret i at yde vedligeholdelse og support til tjenesten, og/eller Promethean vil kunne bringe din brug af tjenesten til ophør.

 1. ADSKILLELIGHED

Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være uvirksom eller ugyldig, skal bestemmelsen begrænses eller ophæves i det omfang, det som minimum er nødvendigt for, at servicevilkårene i øvrigt kan forblive i kraft og og kan håndhæves.

 1. AFKALD

19.1      Din eller vores manglende udøvelse på nogen måde af nogen ret ifølge nærværende anses ikke for et afkald på andre rettigheder ifølge aftalen og fritager dig ikke for at overholde de pågældende forpligtelser.

19.2      Et afkald fra vores side på at gøre en misligholdelse gældende, udgør ikke et afkald i forhold til nogen senere misligholdelse.

19.3      Intet afkald fra vores side i forhold til nærværende bestemmelser skal være gældende, medmindre det udtrykkeligt angiver at være et afkald og meddeles dig skriftligt i medfør af pkt. 14 ovenfor.

 1. DEN FULDE AFTALE

20.1      Vi er enige om, at bestemmelserne i denne kontrakt er det fulde og hele udtryk for den gensidige forståelse mellem dig og Promethean, og at de erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, meddelelser og andre forståelser i forbindelse med brugen af tjenesten, og at alle ændringer af betingelserne i kontrakten skal være skriftlige og underskrevet af begge parter (medmindre andet er fastsat i nærværende dokument).

20.2      Vi anerkender hver især, at ingen af os har fæstet lid til nogen tilkendegivelse, noget tilsagn eller noget løfte givet af den anden part eller til noget, der udledes af det, der er sagt eller skrevet i forbindelse med forhandlinger mellem os, undtagen det der udtrykkeligt fremgår af bestemmelserne.

 1. ÆNDRINGER

21.1      Den leverede tjeneste ændrer sig regelmæssigt for at holde trit med dine behov og ønsker.  Som følge heraf vil vi kunne ændre servicevilkårene fra tid til anden.  Når der kommer en væsentlig ændring i servicevilkårene, vil du blive underrettet om ændringerne, næste gang du logger på ClassFlow.  Hvis du vælger ikke at acceptere ændringerne, vil du ikke kunne fortsætte med at bruge ClassFlow.

21.2      Hvis du er virksomhedsbruger med et abonnement på ClassFlows tjeneste til skoler, vil du være omfattet af de regler og betingelser, der gælder på det tidspunkt, hvor du tilmelder dig vores tjeneste, medmindre en ændring af reglerne eller betingelserne skal ske ved lov eller offentlig foranstaltning, eller vi underretter din skole eller dit distrikt skriftligt om ændringer i reglerne og betingelserne.

 1. ANVENDELIG LOV

Medmindre der gælder særlige vilkår ifølge vores aftale med en skole, er servicevilkårene reguleret af loven i staten Georgia, USA, hvis du er bruger med hjemsted i USA (og dets territorier), Canada eller Caribien. Alle tvister eller uenigheder, der opstår på baggrund af servicevilkårene, er underlagt enekompetence for de statslige domstole i Fulton County, Georgia, USA.  Medmindre der gælder særlige vilkår ifølge vores aftale med en skole, er servicevilkårene reguleret af loven i England og Wales, hvis du er bruger med hjemsted andetsteds i verden. Alle tvister eller uenigheder, der opstår på baggrund af vilkårene, er underlagt enekompetence for engelske domstole.

 1. KUN FOR BRUGERE I AUSTRALIEN

23.1      I Australien kan du, i det omfang, du erhverver varer eller tjenesteydelser fra os som forbruger i henhold til den australske Consumer Law, have visse rettigheder og retsmidler (herunder, uden begrænsning, rettigheder om forbrugergaranti), som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale.  Intet i betingelserne (herunder, uden begrænsning, i pkt. 11) har den virkning at udelukke, begrænse eller ændre anvendelsen af nogen implicitte betingelse eller garanti, bestemmelse, udøvelsen af nogen rettighed eller anvendelsen af noget retsmiddel eller pålæg af ansvar ifølge Australian Consumer Law eller enhver anden lov, hvor dette ville være i strid med den nævnte lov eller bevirke, at nogen bestemmelse i aftalen bliver ugyldig ( “forpligtelser, der ikke kan udelukkes”).

23.2      I forhold til forpligtelser, der ikke kan udelukkes (ud over garanti vedrørende adkomst, byrder eller ubestridt besiddelse, der er tillagt ved den australske Consumer Law), bortset fra med hensyn til varer eller tjenesteydelser af en art, der normalt anskaffes til personlig brug eller hjemmebrug eller forbrug (i forhold til hvilke vores ansvar ikke er begrænset i denne henseende i henhold til nærværende pkt. 23.2), er vores ansvar over for dig for manglende overholdelse af en forpligtelse, der ikke kan udelukkes, (efter vores valg) begrænset til: a) for så vidt angår tjenesteydelser, udgifter til at levere ydelserne igen eller betaling af omkostningerne ved at få ydelserne leveret igen, og b) for så vidt angår varer, udgifter til ombytning af varerne, levering af tilsvarende varer eller reparation af varen, eller betaling af omkostningerne ved at ombytte varerne, levering af tilsvarende varer eller reparation af varen.

©2017 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdes.