„ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos

(V.3, 2016 m. vasaris)

Įsigaliojimo data:  2016 m. vasario 20 d.


„ClassFlow“, arba Paslaugą, teikia „Promethean Limited“ (toliau – „Promethean“, mes arba mūsų).  Mes esame uždaroji akcinė bendrovė, registruota Anglijoje ir Velse. Mūsų registruotoji buveinė yra adresu „Promethean Limited“, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lankašyras, BB1 5TH, Jungtinė Karalystė.

Šiose Tinkamo naudojimo nuostatose vartodami žodį (žodžius) „Paslauga“ („Paslaugos“), turime mintyje (i) viešąsias „ClassFlow“ paslaugas, nemokamai prieinamas www.classflow.com, arba kitą tokį universalųjį ištekliaus adresą su naudotojo lokale (pvz., classflow.it / classflow.nl / classflow.de / classflow.co.uk); (ii) „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri mokykloms, mokyklų apskritims ir kitoms panašioms įstaigoms teikiama prisiregistravus, pasiekiama tik nustačius unikalųjį „ClassFlow“ posritį su privačiuoju universaliuoju ištekliaus adresu (pvz., www.yourschooldistrictname.classflow.com) ir skirta naudoti išimtinai konkrečiai mokyklai arba apskričiai; (iii) visas kitas susijusias interneto svetaines, produktus, paslaugas ir programas, kurias galima pasiekti per „Promethean“ (įskaitant bet kokias su „ClassFlow“ susijusias taikomąsias programėles, kurios gali būti pasiekiamos per „iTunes Store“ ir „Google Play store“). 

Šios Tinkamo naudojimo nuostatos kartu su „ClassFlow“ slapukų nuostatomis, „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis arba „ClassFlow“ privatumo nuostatomis sudaro teisiškai privalomą laikytis sutartį, ir ją sudarote jūs ir mes (toliau viskas kartu – Sutartis).  Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite.  Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nurodote, kad sutinkate su „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis, Slapukų nuostatomis ir Privatumo nuostatomis, ir įsipareigojate laikytis visuose šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų.  Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.  Visas sąvokas, kurias čia vartojame jų neapibrėždami, vartojame pagal apibrėžtis, pateiktas Paslaugų naudojimo sąlygose.  Jeigu Paslaugų naudojimo sąlygose ir Privatumo nuostatose būtų nustatyta neatitikimų, pirmumas teikiamas Paslaugų naudojimo sąlygoms.

„Jūs“ arba „jūsų“ reiškia Paslaugų naudotoją. „Pavienis naudotojas“ šiose Nuostatose reiškia mokytoją (arba administratorių), studentą arba vieną iš tėvų, kurie naudojasi nemokamomis „ClassFlow“ paslaugomis.  Tam tikrais atvejais „jūs“ arba „jūsų“ taip pat reiškia mokyklą arba mokyklos apskritį ar kokią kitą ugdymo įstaigą, dar vadinamą Naudotoja įmone, kuri naudojasi „ClassFlow“ mokyklos paslaugoms, su kuriomis Naudotojas susijęs arba kaip studentas, mokytojas, arba kaip vienas iš tėvų, ir turi Naudotojos įmonės įgaliojimą naudotis Paslaugomis (toliau – Įgaliotasis naudotojas). Čia vartojama sąvoka „Naudotojas“ („Naudotojai“) reiškia visus Paslaugos naudotojus: Pavienius naudotojus, Įgaliotuosius naudotojus ir Naudotojas įmones.

1. DRAUDIMAI NAUDOTI.

Jums draudžiama naudotis Paslaugomis:

1.1 komerciniais ir (arba) pelno siekimo tikslais, jeigu neturite aiškaus „Promethean“ leidimo.

1.2 taip, kad būtų kaip nors pažeidžiami bet kokie vietos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai arba reglamentai;

1.3 taip, kad tai kaip nors būtų neteisėta arba nesąžininga, arba tai būtų daroma neteisėtais arba nesąžiningais tikslais siekiant neteisėto arba nesąžiningo poveikio;

1.4 taip, kad tai pažeistų arba laužytų intelektinės nuosavybės teises ar bet kokias kitas kieno nors kito teises;

1.5 taip, kad tai pakenktų, keltų grėsmę, piktnaudžiavimo, priekabiavimo, šmeižto tikslais, vulgariai, nešvankiai ar kaip nors kitaip nepageidaujamai ar bet kokiu kitu būdu, kuris neatitinka Turinio standartų (žr. toliau);

1.6 kenkiant ar siekiant pakenkti mažumoms ar pažeidžiamoms suaugusiųjų grupėms bet kokiu būdu;

1.7 siekiant perteikti arba padėti išsiųsti bet kokią nepageidaujamą ar nepatvirtintą reklamą arba reklaminę medžiagą ar taikyti bet kokios kitos formos panašų tarpininkavimą (brukalus);

1.8 tyčia perduoti bet kokius duomenis, siųsti arba įkelti bet kokią medžiagą, kurioje yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, klavišo paspaudimų registruotuvas, šnipinėjimo programa, reklamos programa ar bet kokios kitokios kenksmingos programos ar panašūs kompiuterių kodai, sukurti tam, kad darytų kenksmingą poveikį bet kokio kompiuterio programinės arba aparatinės įrangos veikimui.

Jūs taip pat sutinkate:

1.9 neatgaminti, nedaryti dublikatų, nekopijuoti ar neperparduoti jokios Paslaugų dalies, pažeisdami šias nuostatas ir „ClassFlow“ nuostatas ir sąlygas.

1.10 nesijungti be leidimo, kliudyti, gadinti ar trikdyti:

(a) bet kurią Paslaugų dalį;

(b) bet kokią įrangą ar tinklą, kur laikomos Paslaugos;

(c) bet kokią programinę įrangą, kuri naudojama Paslaugoms teikti;

(d) bet kokią įrangą ar tinklą, ar programinę įrangą, kuri priklauso kuriai nors trečiajai šaliai arba yra jos naudojama.

1.11 nenaudoti prieigos kodo, kuriam naudoti neturite įgaliojimų. Pavyzdžiui, jeigu esate studentas, tai reiškia, kad negalite naudoti jokio prieigos kodo, kurio jums tiesiogiai nesuteikė jūsų mokytojas.

1.12 saugoti savo „ClassFlow“ naudotojo ID konfidencialumą.

2. TURINIO STANDARTAI.

2.1 Šie turinio standartai taikomi bet kokiai ir visai medžiagai, kuria papildote mūsų interneto svetainę (toliau ‒ Pateiktys) ir bet kokioms su ja susijusioms interaktyviosioms paslaugoms.

2.2 Privalote laikytis toliau pateiktuose standartuose ir rašte nustatyto požiūrio. Standartai taikomi kiekvienai bet kokios medžiagos daliai ir jos visumai.

2.3 Pateiktys privalo:

(a) būti tikslios (kai jose pateikiami faktai).

(b) būti tikroviškos (kai jose pateikiamos nuomonės).

(c) atitikti galiojančius šalies, iš kurios jos skelbiamos, įstatymus.

2.4 Pateiktyse draudžiama:

(a) skelbti bet kokią medžiagą, kuri būtų šmeižikiška bet kurio asmens atžvilgiu.

(b) skelbti bet kokią medžiagą, kuri būtų nepadori, įžeidžiama arba skatinanti neapykantą.

(c) skelbti atvirai seksualinio turinio medžiagą.

(d) skatinti prievartą.

(e) skatinti diskriminaciją dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, lytinės orientacijos ar amžiaus.

(f) pažeisti bet kokią autorių duomenų bazės teisę ar bet kurio kito asmens prekių ženklą.

(g) sudaryti galimybę klaidinti bet kurį asmenį.

(h) laužyti bet kokią teisinę prievolę, kurią turi trečioji šalis, pavyzdžiui, sutartinius įsipareigojimus arba įsipareigojimą saugoti konfidencialumą.

(i) skatinti nelegalią veiklą.

(j) grasinti, piktnaudžiauti, pažeisti kitų asmenų privatumą ar sukelti susierzinimą, nepatogumą ar nereikalingą nerimą.

(k) teikti priekabiaujamojo pobūdžio prie kito asmens, jį liūdinančią, gluminančią, bauginančią ar pykdančią informaciją.

(l) teikti informaciją, kuri būtų naudojama apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu arba kurioje būtų klaidingai pateikiama jūsų tapatybė ar ryšys su bet kuriuo asmeniu.

(m) teikti informaciją, kuri sudarytų įspūdį, kad yra kilusi iš „Promethean“, jeigu taip nėra.

(n) pritarti bet kokiam neteisėtam veiksmui, jį skatinti ar prie jo prisidėti, tokiam kaip (tai tik pavyzdys) autorių teisių pažeidimas ar piktnaudžiavimas kompiuteriu.

3. TURINIO PAŠALINIMAS, LAIKINAS SUSTABDYMAS, IR NUTRAUKIMAS

3.1 Pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatliekame Turinio, kurį skelbiate naudodamiesi Paslaugomis, pirminės patikros, bet turime teisę (bet ne pareigą) prižiūrėti komunikaciją, kuri vyksta naudojantis Paslaugomis, ir čia skelbiamą informaciją.  Jeigu savo vienašališka nuožiūra nustatome, kad jūs ar kitas Naudotojas sulaužėte bet kurią šių „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatų dalį ar kad bet kuri turinio dalis yra netinkama ar dar kaip nors nepageidaujama, galime atsisakyti priimti arba galime pašalinti bet kokį turinį iš Paslaugų, neužsitraukdami jokios atsakomybės prieš jus ar trečiąją šalį. Jeigu prieštaraujate, kad kokia nors medžiaga būtų skelbiama naudojantis Paslaugomis, laikykitės nurodymų dėl pranešimo ir turinio pašalinimo, kurie pateikti „ClassFlow“ paslaugų naudojimo nuostatose.

3.2 Jeigu manote, kad Turiniu, pateiktu naudojant Paslaugas, pažeidžiamos jūsų autorių teisės, turėtumėte pranešti „Promethean“, laikydamasis skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatyme „ DMCA“ nurodytų procedūrų, nustatytų „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygose.

3.3 Nesilaikant Tinkamo naudojimo nuostatų padaromas esminis „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygų pažeidimas, pagal kurias jums buvo suteiktas leidimas naudotis Paslaugomis, todėl tokiu atveju mes galime imtis visų ar vieno kurio iš šių veiksmų:

(a) nedelsdami, laikinai ar visam laikui atimti iš jūsų teisę naudotis Paslaugomis.

(b) nedelsdami, laikinai ar visam laikui pašalinti bet kokią informaciją arba medžiagą, kurią įkėlėte naudodamiesi Paslaugomis.

(c) išsiųsti jums įspėjimą.

(d) imtis prieš jus teisinių veiksmų dėl visų išlaidų kompensavimo atlyginant žalą, atsiradusią dėl pažeidimo (įskaitant pagrįstas administracines ir teisines išlaidas, bet jomis neapsiribojant).

(e) imtis prieš jus kitų teisinių veiksmų.

(f) atskleisti tokią informaciją teisės vykdomosioms institucijoms, jeigu pagrįstai manome, kad tai būtina.

(g) atskleisti tokią informaciją jūsų mokyklai ir (arba) darbdaviui, jeigu pagrįstai manome, kad tai tinkama.

3.4 Neprisiimame jokios atsakomybės už veiksmus, kurių buvo imtasi kaip atsako į šių Tinkamo naudojimo nuostatų pažeidimą. Atsakomaisiais veiksmais, aprašytais šiose nuostatose, neapsiribojama ir mes galime imtis bet kurių kitų veiksmų, kurie, mūsų manymu, gali būti tinkami.

4. ATSISAKYMAS.

4.1 Jeigu mums bet kuriuo metu nepavyktų pareikalauti griežtai vykdyti bet kurios iš jūsų pareigų pagal Tinkamo naudojimo nuostatas ar bet kurios iš šių nuostatų ir sąlygų arba jeigu mums nepavyktų naudotis bet kuria iš teisių ar taisomųjų priemonių, kurios mums priskirtos pagal šias Tinkamo naudojimo sąlygas, tai nereiškia, kad šių teisių ar taisomųjų priemonių atsisakoma, ir neatleidžia jūsų nuo tokių pareigų laikymosi.

4.2 Jei atsisakysime vykdyti kurį nors įsipareigojimą, nereiškia, kad atsisakome vykdyti tolesnes pareigas.

4.3 Joks bet kurių iš šių nuostatų ir sąlygų atsisakymas iš mūsų pusės neturi galios, jeigu apie tokį atsisakymą nebuvo nedviprasmiškai pareikšta ir pranešta jums apie tai raštu pagal „ClassFlow“ nuostatų ir sąlygų 14 dalį.

5. ŠIŲ TINKAMO NAUDOJIMO NUOSTATŲ PAKEITIMAI.

5.1 Mūsų Paslaugos nuolat keičiamos, kad būtų pritaikytos pagal mūsų Naudotojų poreikius.  Pakeitus mūsų Paslaugą, mums gali tekti pakeisti ir šių Tinkamo naudojimo nuostatų sąlygas.  Jeigu šiose Nuostatose bus padarytą esminių pakeitimų, dėsime visas galimas pastangas pranešti jums apie tai iš anksto, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje ClassFlow.com arba galime atsiųsti jį jums el. paštu.  Apie esminius „ClassFlow“ privatumo nuostatų pakeitimus bus pranešta iš anksto, kaip numatyta Privatumo nuostatose.

5.2 Jeigu jums nepatinka naujos sąlygos pakeitus, galite jas atmesti ir daugiau nebesinaudoti mūsų Paslaugomis.  Jeigu ir po to, kai įsigaliojo nuostatų pakeitimai, naudojate Paslaugas bet kokiu būdu, tai reiškia, kad sutinkate su naujai pakeistomis nuostatomis.