„ClassFlow“ privatumo nuostatos

 

Įsigaliojimo data: _______2020

 

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti „ClassFlow“ studentų duomenų privatumą

Mums labai svarbus studentų asmens tapatybę atskleidžiančios informacijos privatumas.  Džiaugiamės, kad mūsų klientai renkasi „ClassFlow“ kaip patikimą ugdymo paslaugų teikėją, ir siekiame laikytis aukštų duomenų privatumo ir saugumo standartų. Kai pasiekiame studentų Asmens duomenis, įsipareigojame laikytis toliau nurodytų duomenų privatumo principų.

 • Renkame, saugome, tvarkome studentų Asmens duomenis ir jais dalijamės tik savo Paslaugų teikimo tikslais arba kai esame įgalioti mokyklos ar tėvų.
 • Renkame tik tiek studentų Asmens duomenų, kiek reikia mūsų Paslaugoms teikti.
 • Aiškiai ir skaidriai atskleisime savo duomenų nuostatas ir praktiką.
 • Nesidalijame studentų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis ir jų neparduodame tokioms šalims rinkodaros tikslais.
 • Neatskleidžiame studentų Asmens duomenų reklamos taikymo pagal vartotojų veiksmus tikslais.
 • Nenaudojame studentų Asmens duomenų reklamos taikymo pagal vartotojų veiksmus tikslais, išskyrus atskleidimą tėvams, gavus jų aiškų sutikimą.
 • Neatliksime esminių privatumo nuostatų ar paslaugų naudojimo sąlygų pakeitimų, susijusių su studentų Asmens duomenų rinkimu ar naudojimu, pirma nepranešę apie tai mokyklai ir nesuteikę mokyklai galimybės pasirinkti, dar prieš pradėdami naudoti studento Asmens duomenis iš esmės kitaip, nei buvo pareikšta tuo metu, kai studento Asmens duomenys buvo renkami.
 • Vykdysime visapusišką duomenų apsaugos programą, kuri sukurta apsaugoti sistemoje „ClassFlow“ renkamiems studento duomenų tipams.
 • Ištrinsime studento Asmens duomenis arba pašalinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, kai jie nebebus reikalingi arba taip nurodžius ar paprašius mokyklai.

 

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų taikomą studentų Asmens duomenų apsaugos praktiką ir būdus, atidžiai perskaitykite šias Privatumo nuostatas, taip pat mūsų Slapukų nuostatas, Paslaugų naudojimo sąlygas ir Tinkamo naudojimo nuostatas. Jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

„ClassFlow“ arba Paslaugas teikia „Promethean Limited“ (toliau – „Promethean“, mes, mus, mums, mumis arba mūsų).  Esame ribotos atsakomybės bendrovė, įregistruota Anglijoje ir Velse. Mūsų registruotos buveinės adresas yra „Promethean Limited“, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Šiose Privatumo nuostatose vartojamas terminas „Paslauga“ („Paslaugos“) reiškia: i) viešąsias „ClassFlow“ paslaugas, kurios nemokamai pasiekiamos adresu www.ClassFlow.com, arba kitą tokį URL, kuris priklauso nuo Naudotojo lokalės arba naršyklės kalbos; ii) „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri mokykloms, mokyklų apskritims ar kitoms panašioms įstaigoms teikiama prisiregistravus, pasiekiama tik nustačius unikalų „ClassFlow“ padomenį su privačiu URL (pvz., www.yourschooldistrictname.classflow.com) ir skirta naudoti tik konkrečiai mokyklai ar apskričiai; iii) visas kitas susijusias svetaines, produktus, paslaugas ir programas, kurias galima pasiekti per „Promethean“ (įskaitant visas su „ClassFlow“ susijusias programas, kurios gali būti pasiekiamos „App Store“, „Google Play“ parduotuvėje ar kitose trečiųjų šalių programų parduotuvėse).

 

Šios Privatumo nuostatos kartu su „ClassFlow“ slapukų nuostatomis„ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis ir „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis, nurodytomis šiose Privatumo nuostatose, sudaro teisiškai privalomą sutartį, kurią sudarote jūs ir mes (toliau šiame dokumente bendrai vadinama Sutartimi).  Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, atidžiai perskaitykite šiuos dokumentus.  Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nurodote, kad sutinkate su „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis, Slapukų nuostatomis ir Privatumo nuostatomis, ir įsipareigojate laikytis visuose šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų.  Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.  Visų sąvokų, vartojamų šiame dokumente, bet jame neapibrėžiamų, apibrėžtys pateikiamos Paslaugų naudojimo sąlygose.  Jei Paslaugų naudojimo sąlygose ir Privatumo nuostatose būtų nustatyta neatitikimų, pirmumas teikiamas Paslaugų naudojimo sąlygoms.

„Jūs“ arba „jūsų“ reiškia Paslaugų naudotoją.  Terminas „Pavienis naudotojas“ šiose nuostatose reiškia mokytoją (arba administratorių), studentą arba vieną iš tėvų, kurie naudojasi nemokamomis „ClassFlow“ paslaugomis. Tam tikrais atvejais „jūs“ arba „jūsų“ taip pat reiškia mokyklą arba mokyklos apskritį ar kitą ugdymo įstaigą, dar vadinamą Naudotoja įmone, kuri naudojasi „ClassFlow“ paslaugomis mokykloms, su kuriomis Naudotojas susijęs arba kaip studentas, mokytojas, arba kaip vienas iš studento tėvų, ir turi Naudotojos įmonės įgaliojimą naudotis Paslaugomis (toliau – „Įgaliotasis naudotojas“).  Šiame dokumente vartojamas terminas „Naudotojas“ („Naudotojai“) reiškia visus Paslaugos naudotojus:  Pavienius naudotojus, Įgaliotuosius naudotojus ir Naudotojas įmones.

Turinys

 1. Kam reikia šių Privatumo nuostatų?
 2. Kokią informaciją renkame?
 3. Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?
 4. Ar informacija apie mane yra apsaugota?
 5. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas
 6. Komunikacijos nuostatos
 7. Ar galiu pasiekti, taisyti arba ištrinti Asmens duomenis?
 8. Kur patenka mano duomenys?
 9. Vaikų privatumas
 10. Ar „Promethean“ kada nors pakeis šias Privatumo nuostatas?
 11. Ką daryti, jei turiu klausimų arba pretenzijų dėl šių Privatumo nuostatų?

 

Kam reikia šių Privatumo nuostatų?

„Promethean“ gerbia jūsų privatumą ir yra įsipareigojusi saugoti jį, laikydamasi šių nuostatų. Šiose „ClassFlow“ privatumo nuostatose (kartu su mūsų „ClassFlow“ slapukų nuostatomis„ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis ir „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis arba bet kuriais kitais dokumentais, nurodytais šiame dokumente) paaiškinama, kaip „Promethean“ renka, saugo, naudoja ir atskleidžia bet kokius Asmens duomenis, kuriuos surenka iš jūsų, jums naudojantis „ClassFlow“ paslaugomis.

Terminas „Asmens duomenys“ šiose Privatumo nuostatose reiškią bet kokią informaciją, pagal kurią galima nustatyti konkretaus asmens tapatybę.

Šios nuostatos netaikomos trečiųjų šalių svetainėms ar bendrovių taikomai praktikai, kurios „Promethean“ nepriklauso ir kurių ji nevaldo, arba programoms, į kurias, teikdami Paslaugas, pateikiame nuorodas. Prieš naudodami bet kokias trečiųjų šalių svetaines, visada turėtumėte perskaityti jų privatumo nuostatas.

 1. Kokią informaciją renkame?

2.1 Tai, kokius Asmens duomenis renkame, priklauso nuo to, ar esate mokytojas, studentas ar vienas iš tėvų.

 1. Informacija apie mokyklas, mokytojus ir administratorius

Kai mokytojas ar mokyklos administratorius įregistruoja „ClassFlow“ paskyrą arba susisiekia su mumis internetu, prašome pateikti tam tikrą informaciją, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį, ir bet kurią kitą papildomą informaciją, kurią savo noru pateikiate „ClassFlow“ profilyje. Tokia informacija, be kita ko, gali apimti tokius duomenis kaip priklausymas mokyklos bendruomenei ir jos vieta, klasė arba dalykas, kurio mokote, jūsų pareigos mokykloje ir jūsų studentų naudojamų įrenginių tipas (toliau bendrai vadinama Mokyklos duomenimis). Taip pat galime rinkti Mokyklos duomenis, jei mokykla atsiunčia mums pranešimą, mokytojas paskelbia turinio arba išteklių mūsų svetainėje ar naudodamasis mūsų Paslauga arba atsako į el. laiškus ar apklausas.   Šią informaciją naudojame siekdami vykdyti, palaikyti ir teikti Paslaugų funkcijas, analizuoti ir gerinti Paslaugų pasiūlymus bei funkcionalumą ir palaikyti ryšį su savo mokyklomis ir naudotojais.

 1. Informacija apie studentus

„Promethean“ teikia Paslaugas mokykloms ir mokytojams, siekdama pagerinti mokymą klasėse ir studentų mokymosi rezultatus. Teikdami šias Paslaugas mokykloms, galime rinkti arba pasiekti studentų Asmens duomenis (toliau – Studento duomenys). Tik tie studentai, kuriems mokykla arba mokytojas suteikė pamokos kodą, gali įregistruoti „ClassFlow“ paskyrą kaip studentai ir naudotis mūsų Paslaugomis. Registruojantis rinksime studento Asmens duomenis. Informacijos, kurią renkame, tipas priklauso nuo to, kaip mokytojas, mokykla arba apskritis naudojasi Paslaugomis, bet ji gali apimti studento vardą, pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį, vertinimo duomenis, užduoties duomenis ir kitą klasės turinį. Studento duomenis laikome itin konfidencialiais ir juos naudojame išimtinai Paslaugų teikimo mokyklai arba mokyklos vardu reikmėms, ir ribotais būdais – vidaus reikmės, laikydamiesi „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygų ar konkrečių sutarčių su mokyklomis.  Tai, kaip renkame, naudojame ir atskleidžiame Studento duomenis, reglamentuojama mūsų sutartimis su mokyklomis, JAV šeimos ugdymo teisių ir privatumo įstatymo (FERPA) nuostatomis ir galiojančiais valstijos įstatymais bei kitais taikytinais valstijos, federaliniais ir tarptautiniais teisės aktais. Taikytini teisės aktai ar bet kokia sutartis su mokykla yra viršesnė ir jiems teikiama pirmenybė esant bet kokio taikytino įstatymo ar bet kokios sutarties su mokykla nuostatų ir šių Privatumo nuostatų kolizijai. Jei kyla kokių nors klausimų apie tai, kaip renkame ir naudojame Studento duomenis, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com. Jei kyla kokių nors klausimų apie tai, kaip peržiūrimi, keičiami arba ištrinami studento Asmens duomenys, tiesiogiai susisiekite su savo ugdymo įstaiga.

Daugiau informacijos apie ribotus būdus, kuriais dalijamės Mokyklos duomenimis ir Studento duomenimis, rasite toliau pateiktoje skiltyje „Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?“. Daugiau informacijos apie tai, kaip renkame ir naudojame vaikų Asmens duomenis, rasite toliau pateiktoje skiltyje „Vaikų privatumas“.

 1. Informacija apie tėvus ir globėjus

Tais atvejais, kai padarysime bet kurią tėvų ar globėjų paskyrą prieinamą sistemoje „ClassFlow“ arba leisime tėvams ar globėjams susieti jų paskyras su vaiko „ClassFlow“ paskyra, paprašysime teikiant informaciją įtraukti, be kita ko, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį, taip pat bet kokią papildomą informaciją, kurią savo noru pateikia tėvai ar globėjai ir kuri gali apimti, be kita ko, jūsų vaiko mokyklos pavadinimą ir vietą bei jūsų ryšį su vaiku (tėvai, seneliai, globėjai ir kt.). Šią informaciją naudojame siekdami vykdyti, palaikyti ir teikti Paslaugų funkcijas, analizuoti ir gerinti savo Paslaugų pasiūlymus bei funkcionalumą ir palaikyti ryšius su jumis.

2.2 Naudojant technologijas renkama informacija

Kai lankotės mūsų svetainėje ar naudojatės mūsų Paslaugomis, automatiškai renkame tam tikro tipo jūsų naudojimo informaciją. Kai lankotės mūsų Paslaugų svetainėje, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus (sekimo priemonę) į jūsų kompiuterį, kurie unikaliai nustato jūsų naršyklę ir sudaro mums galimybę padėti jums prisijungti greičiau, taip pat pagerinti svetainės funkcionalumą bei naršymą joje. Slapukas taip pat gali suteikti informacijos apie tai, kaip naudojatės Paslauga (pvz., kuriuos puslapius peržiūrite, kokias nuorodas spustelėjate ir apie kitus veiksmus, kuriuos atliekate naudodamiesi Paslauga). Galime rinkti žurnalo failo informaciją iš jūsų naršyklės arba mobiliojo įrenginio kaskart, kai pasiekiate Paslaugą. Žurnalo failo informacija gali apimti tam tikrą anoniminę informaciją, pvz., saityno užklausą, interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą, naršyklės kalbą, informaciją apie jūsų mobilųjį įrenginį, nukreipiančius ir (arba) išėjimo tinklalapius, URL, spustelėjimų skaičių ir kaip naudojate nuorodas, pateiktas Paslaugos svetainėje, domenų pavadinimus, įėjimo tinklalapius, peržiūrėtus tinklalapius ir kitą panašią informaciją. Galime naudoti skaidrius GIF failus (dar vadinamus saityno indikatoriais). Jie skirti anonimiškai sekti Naudotojų interneto naudojimo įpročiams. Be to, skaidrius GIF failus galime naudoti ir HTML pagrindo el. laiškuose, kurie siunčiami mūsų naudotojams ne studentams, siekdami sekti, kuriuos el. laiškus atveria ir kurias nuorodas spustelėja gavėjai. Ši informacija suteikia galimybę pateikti tikslesnes ataskaitas ir tobulinti Paslaugas. Taip pat galime rinkti analizės duomenis arba naudoti trečiosios šalies analizės priemones, kad būtų lengviau matuoti mūsų Paslaugų duomenų srautą ir vertinti naudojimo tendencijas.  Nors dedame visas pastangas stengdamiesi paisyti savo lankytojų privatumo nuostatų, šiuo metu negalime reaguoti į jūsų naršyklės signalus „Nesekti“. Norėdami gerai suprasti, kokie konkrečiai slapukai naudojami mūsų nemokamai teikiamose „ClassFlow“ paslaugose ir kokie slapukai naudojami teikiant „ClassFlow“ paslaugas mokykloms, perskaitykite mūsų „ClassFlow“ slapukų nuostatas.

Kai mūsų paslaugas pasiekiate naudodami mobilųjį įrenginį, galime gauti, rinkti ir saugoti informaciją apie jūsų mobilųjį įrenginį, pvz., mobiliojo ryšio operatorių, įrenginio tipą, modelį ir gamintoją, mobiliojo įrenginio operacinės sistemos prekės ženklą ir modelį, ir, atsižvelgiant į jūsų mobiliojo įrenginio nuostatas, duomenis apie jūsų geografinę vietą miesto, valstijos (regiono) arba šalies lygiu. Šią informaciją gauname apibendrintą, kad galėtume stebėti bendras tendencijas ir prieigos statistiką.

Naudojame arba galime naudoti duomenis, surinktus pasitelkiant slapukus, žurnalo failą, įrenginio identifikatorius, vietovės duomenis ir skaidrius GIF failus, siekdami: a) įsiminti informaciją, kad jums nereikėtų pakartotinai jos įvesti apsilankius ar per kitą apsilankymą svetainėje; b) teikti tinkintą, suasmenintą turinį ir informaciją, įskaitant tikslinį turinį, susijusį su mūsų Paslaugomis; c) teikti savo Paslaugas ir stebėti jų veiksmingumą; d) stebėti apibendrintą metriką, pvz., bendrą lankytojų skaičių, duomenų srautą, naudojimą ir demografinius modelius mūsų svetainėje ir Paslaugose; e) nustatyti arba pašalinti technologines problemas; f) tirti sukčiavimo arba piktnaudžiavimo atvejus naudojantis Paslaugomis; g) kitaip planuoti ir plėsti savo Paslaugas. Draudžiame trečiųjų šalių reklamos tinklams rinkti informaciją apie studentus, mokytojus arba tėvus, prisijungusius prie mūsų Paslaugų sistemos.

 1. Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?

Dalijamės duomenimis tik teikdami Paslaugas ir tada, kai to reikia joms teikti.  Pavyzdžiui, Studento duomenimis ir Mokyklos duomenimis dalijamasi su mokytoju, mokyklos administratoriumi ir vienu iš tėvų, įgaliotu gauti Studento duomenis ugdymo tikslais.  Dalijimasis duomenimis teikiant Paslaugas priklauso nuo mokyklos arba mokytojo pasirinktų nuostatų ir funkcijų. „Promethean“ Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis dalijasi tik tam tikromis apibrėžtomis aplinkybėmis, kurios aprašytos toliau. NIEKADA NESIDALIJAME STUDENTO DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS IR ŠIŲ DUOMENŲ JOMS NEPARDUODAME RINKODAROS AR REKLAMOS TIKSLAIS.  Niekada nesidalijame mokytojų, administratorių arba tėvų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis ir šių duomenų joms neparduodame rinkodaros arba reklamos tikslais, jei nesate davę sutikimo tai daryti.

 1. Jei esate mokytojas arba administratorius ir pasirenkate įkelti išteklius į „ClassFlow Marketplace“ (už mokestį arba nemokamai), jums automatiškai sukuriamas profilis. Visa informacija, kurią pateikiate savo profilyje, viešai prieinama kitiems mokytojams, kurie turi „ClassFlow“ paskyras, ir bet kuriems asmenims, randantiems jūsų išteklių ne internetinėje „Marketplace“ paieškoje arba naudojant tokias paieškos sistemas kaip „Bing“ ar „Google“. Profilyje būtina užpildyti vardo ir pavardės laukus, bet, jei nenorite, kad jūsų profilis būtų viešai susietas su jūsų tikru vardu ir pavarde, vietoj tikrojo vardo ir pavardės galite naudoti pseudonimą. Taip pat turėsite galimybę įtraukti kitą informaciją apie save, profilio puslapyje užpildydami kitus pasirenkamuosius laukus.  Ši informacija taip pat bus viešai prieinama kartu su jūsų profiliu. Jei nenorite, kad ši informacija būtų prieinama viešai, pasirenkamųjų laukų nepildykite.  Žr. „ClassFlow Marketplace“ sąlygas.
 2. Galime atskleisti jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama arba tam įgaliojama pagal įstatymus, arba jei manome, kad tai būtina siekiant laikytis teisminių procedūrų, teismų nutarčių ar mums taikomų teisinių procesų, siekdami vykdyti arba taikyti savo Paslaugų naudojimo sąlygas, Tinkamo naudojimo nuostatas ar kitas sutartis (įskaitant Asmens duomenų atskleidimą teisėsaugos institucijoms, jūsų mokyklai arba darbdaviui) arba siekiant apsaugoti „Promethean“, mūsų darbuotojų bei Naudotojų ir kitų asmenų teises, nuosavybę arba užtikrinti jų saugumą.
 3. Jei „Promethean“ arba kuris nors ar visas bendrovės turtas būtų nupirktas ar kitaip perleistas arba jei „Promethean“ (mažai tikėtinu atveju) pasitrauktų iš verslo ar bankrutuotų, naudotojo informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduota trečiajai šaliai arba jos įsigyta, bet tik tokiai trečiajai šaliai, kuri laikytųsi tokių pačių įsipareigojimų, susijusių su pirmiau surinktais Asmens duomenimis, kokių pagal šias Privatumo nuostatas laikosi „Promethean“. Tokiu atveju jus informuosime ir suteiksime jums galimybę atsisakyti perduoti Studento duomenis uždarant savo paskyrą.
 4. Galime dalytis Asmens duomenimis su tam tikromis patikimomis trečiųjų šalių bendrovėmis ir asmenimis, kad jie mūsų vardu atliktų tam tikras užduotis, bet griežtai tik siekiant atlikti mūsų užsakytą darbą, pavyzdžiui, padėtų mums teikti Paslaugas, jas tobulinti, didinti Paslaugų funkcionalumą bei patogumą naudotojui ir tobulinti naudojimosi Paslaugomis funkcijas. Pavyzdžiui, naudojame „Amazon Web Services“, kad įkeltume savo Paslaugas į jų serverius, tačiau „Amazon Web Services“ neturi prieigos prie „ClassFlow“ naudotojų Asmens duomenų.

Jei nepateiksime jums kitokios informacijos, bet kuri patikima trečiosios šalies bendrovė, su kuria galime bendradarbiauti, kad galėtume teikti jums „ClassFlow“ paslaugas, neturi ir neturės jokios teisės naudoti jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai būtina, kad galėtume jums teikti kuo geriausias paslaugas.

 

 

 

 1. Taip pat galime su kitais subjektais dalytis apibendrinta ir anonimine informacija, pagal kurią negalima tiesiogiai nustatyti jūsų, kaip asmens, tapatybės. Pavyzdžiui, teikiame analizės ir naudojimo informaciją per „ClassFlow“ paslaugas mokykloms, pvz., ataskaitas mokykloms siekiant nustatyti, kaip dažnai Naudotojai naudoja ar nenaudoja Paslaugų, kokias funkcijas Naudotojai naudoja daugiausia ar mažiausia, kuriuos Išteklius Naudotojai pasiekia. Visų šių veiksmų tikslas – tobulinti mūsų Paslaugas, plėsti jų funkcijas ir didinti Paslaugų patogumą Naudotojui, taip pat gerinti bendrą mokyklos bei Naudotojų patirtį naudojant Paslaugas.
 2. Kaip dalijamasi Studento duomenimis?Be pirmiau aprašytų veiksmų, „Promethean“ gali palengvinti dalijimąsi Studento duomenimis su trečiąją šalimi naudojantis Paslaugomis, bet tik tuo atveju, kai taip nurodoma ir įgaliojama mokyklos vardu. Pavyzdžiui, tam tikri mūsų Paslaugų elementai sudaro mokyklai galimybę bendrauti su tėvais, studentais, administratoriais ir kitais mokytojais studento ugdymo naudai. „Promethean“ nepalengvina dalijimosi Studento duomenimis su trečiosiomis šalimis naudojantis Paslaugomis, išskyrus mokyklos vardu, kai tokiais duomenimis dalytis įgalioja mokykla.

 

 1. Ar informacija apie mane yra apsaugota?

„Promethean“ labai svarbi duomenų apsauga. „Promethean“ taiko griežtas administracines, technines ir fizines procedūras, siekdama apsaugoti mūsų serveriuose saugomą informaciją. Galimybė pasiekti informaciją yra apribota (naudojant naudotojo vardo / slaptažodžio duomenis ir dviejų veiksnių tapatumo nustatymą) ir suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji reikalinga darbo pareigoms atlikti. Perduodami Asmens duomenis naudojame standartinę šio pramonės sektoriaus SSL (saugaus sujungimo sluoksnio) šifravimo technologiją. Kitos saugumo priemonės apima, be kita ko, duomenų šifravimą, užkardas ir fizinio patekimo į pastatus bei prieigos prie failų kontrolę. Apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie savo paskyros ir Asmens duomenų galite tinkamai pasirinkę ir saugodami savo slaptažodį, ribodami prieigą prie savo kompiuterio bei naršyklės, išsiregistruodami iš savo paskyros, kai baigiate ja naudotis.

Paslaugose gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines. Kai spustelėjate tokias nuorodas, išeinate iš „ClassFlow“ paslaugų ir šios Privatumo nuostatos nebetaikomos. Neatsakome už kitose svetainėse taikomas privatumo nuostatas ir (arba) praktiką (bet, prieš nutardami naršyti tose kitose svetainėse, turėtumėte perskaityti tas trečiųjų šalių privatumo nuostatas, kad įsitikintumėte, jog suprantate jas). Šiomis Privatumo nuostatomis reguliuojama tik ta informacija, kurią, teikdama šias Paslaugas, renka „Promethean“.

 1. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas.
 2. Saugosime jūsų informaciją tol, kol bus aktyvi jūsų paskyra, kol reikės jums teikti Paslaugas, arba toliau aprašytais atvejais. Jei norite atšaukti savo paskyrą, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.
 3. Jei esate Naudotoja įmonė, „ClassFlow“ paslaugos mokykloms registracijos laikotarpiu išsaugosime arba sunaikinsime bet kokius Asmens duomenis, esančius jūsų „ClassFlow“ mokykloms paskyroje, pagal konkrečias mokyklos nuostatas ar nurodymus, susijusius su Mokyklos duomenų saugojimu ir naikinimu, išskyrus tuos atvejus, kai galime saugoti ir naudoti tam tikrus Asmens duomenis, būtinus norint laikys mūsų juridinių prievolių, spręsti ginčus ir vykdyti sutartis.
 4. Jei naudojote „ClassFlow Marketplace“, jūsų buvo paprašyta susikurti profilį. Kai uždarote „ClassFlow“ paskyrą, jūsų profilis išlieka matomas viešai sistemoje „ClassFlow Marketplace“, jei, prieš uždarydami paskyrą, nepašalinate Išteklių iš „Marketplace“.  Jei nenorite, kad jūsų Asmens duomenys jūsų profilyje liktų matomi, prieš užverdami paskyrą, turėtumėte pašalinti pasirinktinai pildomą informaciją iš profilio ir pakeisti tikrą vardą bei pavardę pseudonimu.
 5. Studento duomenys. Gavusi mokyklos arba mokytojo prašymą ar nurodymą, „Promethean“ per trisdešimt (30) dienų ištrins Studento duomenis arba panaikins galimybę nustatyti jų tapatumą.  Norėdami pateikti prašymą dėl paskyros ištrynimo, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com. Saugosime, ištrinsime Studento duomenis arba panaikinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, laikydamiesi toliau nurodytų nuostatų.

 

 1. i)    „ClassFlow“ paslaugų mokykloms paskyros.  Pasibaigus „ClassFlow“ paslaugų mokykloms registracijai arba ją sustabdžius, „Promethean“ saugos visus duomenis, įskaitant Studento duomenis, esančius unikaliame mokyklos „ClassFlow“ padomenyje, devyniasdešimt (90) dienų; per šį laikotarpį mokykla turės prieigą prie „ClassFlow“ padomenio, kad galėtų pasiekti Studento duomenis, Mokyklos duomenis ir (arba) atkurtų mokyklos paskyrą.  Jei mūsų sutartyje su mokykla nenurodytos kitos konkrečios nuostatos, bus panaikinta galimybė nustatyti visų mokyklos unikaliame „ClassFlow“ padomenyje esančių duomenų, įskaitant Studento duomenis, tapatumą tokiu būdu, kad jų nebūtų įmanoma atkurti, per devyniasdešimt (90) dienų nuo tada, kai sustabdoma registracija, arba tam laikotarpiui pasibaigus ar anksčiau arba šie duomenys bus sunaikinti, mokyklai pateikus tokį prašymą. Analizės arba kito produkto projektavimo ar kūrimo tikslais galime laikyti anonimiškus arba apibendrintus Studento duomenis, įskaitant naudojimo duomenis, tokia forma, pagal kurią negalima nustatyti konkretaus asmens tapatybės.
 2. ii)  Nemokamos „ClassFlow“ paskyros. Pavieniai mokytojai, sudarantys pamokų sąrašus naudodami nemokamą „ClassFlow“ paskyrą, atsakingi už tai, kad, pamokoms pasibaigus, ištrintų jas iš savo „ClassFlow“ paskyrų.  Kai pamoka ištrinama, pamokos kodas tai pamokai nustoja galioti ir studentas nebegali prisijungti prie Paslaugų, naudodamas tos pamokos kodą.  Jei studentas nesusietas su kitos pamokos sąrašu, studento paskyra išjungiama.  Jei pavienis mokytojas sustabdo savo „ClassFlow“ paskyrą, visos studentų paskyros, kurios buvo sukurtos to mokytojo nurodymu, taip pat išjungiamos, išskyrus atvejus, kai Studentas naudoja tą pačią paskyrą kito mokytojo (kitų mokytojų), kuris (kurie) turi dabar veikiančią „ClassFlow“ paskyrą, nurodymu. „Promethean“ taip pat išjungia studento paskyrą, kuri sukurta naudojantis nemokama „ClassFlow“ paslauga, jei studentas nebuvo prie jos prisijungęs ilgiau nei dvylika (12) mėnesių. Panaikinama galimybė nustatyti visų Studento duomenų kiekvienoje išjungtoje paskyroje tapatumą tokiu būdu, kad jų nebūtų įmanoma atkurti.  Panaikinus galimybę nustatyti studento paskyros duomenų tapatumą, studentas ateityje galės susikurti naują paskyrą tik tuo atveju, jei susikurs naują „ClassFlow“ paskyrą ir įves galiojantį pamokos kodą, kurį jam suteikė mokytojas. Informacijos, kuri susijusi su ankstesne studento paskyra ir kurios tapatumo negalima nustatyti, negalima atkurti ar suteikti prieigos prie jos per naująją studento paskyrą. Analizės tikslais galime laikyti anonimiškus arba apibendrintus Studento duomenis, įskaitant naudojimo duomenis, tokia forma, pagal kurią negalima nustatyti konkretaus asmens tapatybės.

Jei esate mokytojas, kuris naudojasi nemokama „ClassFlow“ paslauga, ir norėtumėte atšaukti savo paskyrą, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com. Kai tik paskyra bus uždaryta, mokytojas nebeturės prieigos prie bet kokios paskyroje išsaugotos medžiagos. Tačiau galime išsaugoti ir naudoti jūsų Asmens duomenis, kai tai būtina siekiant laikytis mūsų juridinių prievolių, spręsti ginčus, vykdyt sutartis ir palaikyti ryšius su jumis.  Imsimės pagrįstų veiksmų, kad saugiai sunaikintume šią informaciją arba pašalintume galimybę nustatyti jos tapatumą, kai tokia informacija šiais tikslais nebebus reikalinga.

 

 1. Komunikacijos nuostatos.

Jei esate mokytojas ir (arba) administratorius ar vienas iš tėvų, teikiant „Promethean“ paslaugas galite gauti el. laiškų ar kito tipo pranešimų, susijusių su tuo, kaip naudojate Paslaugas ar savo naudotojo profilį.  Pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad jums naudojantis Paslaugomis „Promethean“ ir jos patikimos trečiosios šalys „Promethean“ vardu gali siųsti jums el. laiškus, susisiekti su jumis ar naudoti tam kitas ryšio priemones su jumis susisiekti klausimais, kurie, mūsų manymu, susiję su jūsų profiliu arba tuo, kaip naudojate Paslaugas.  Pavyzdžiui, galime atsiųsti jums el. laišką su naujiniais, naujienlaiškiais ar kitomis naujienomis, susijusiomis su Paslaugomis, ar tiesiog norėdami atsiųsti jums informacinių pranešimų.  Visada turėsite galimybę atsisakyti gauti šiuos el. laiškus, spustelėdami mygtuką „Atsisakyti“, esantį el. laiške.  Įsidėmėkite, kad jums draudžiama atsisakyti nereklaminių pranešimų, susijusių su jūsų paskyra, pvz., dėl paskyros patvirtinimo, pakeitimo arba Paslaugų funkcijų pakeitimų, arba techninių ir saugos pranešimų.

Bendravimas su studentais.  „Promethean“ gali atsiųsti el. laiškų ar kaip kitaip susisiekti su studentais tik mokyklos, mokytojo arba apskrities vardu ar nurodymu.  Tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis taip pat galime atsiųsti tam tikrų su Paslaugomis susijusių žinučių studentams, pavyzdžiui, apie paskyros patvirtinimą arba techninius bei saugos pranešimus.

 

 1. Ar galiu pasiekti, atnaujinti, taisyti arba ištrinti Asmens duomenis?

Galite pasiekti, taisyti, naujinti arba ištrinti savo Asmens duomenis savo profilyje, darydami pakeitimus profilio paskyros puslapyje. Jei kyla kokių nors problemų taisant, atnaujinant ar ištrinant bet kokius Asmens duomenis savo profilyje, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

Įsidėmėkite, kad paprašę pašalinti tam tikrą informaciją arba jos nesuteikę, galite nebegauti pranešimų apie Paslaugų naujinius ar kitos vertingos informacijos, susijusios su Paslaugų naudojimu.  Nepateikus informacijos, kurios prašo „Promethean“, arba pašalinus tam tikrą informaciją, gali būti, kad negalėsite naudotis susijusiomis Paslaugų funkcijomis ir gal net negalėsite naudotis Paslaugomis apskritai.

Jei naudojate „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri yra sudėtinė mokyklos SIS dalis, bet kokį prašymą gauti prieigą ar daryti pakeitimus arba ištrinti Asmens duomenis, įskaitant Studento duomenis, per SIS turi pateikti mokykla.  Kai pakeitimai per SIS padaromi, jie automatiškai pritaikomi „ClassFlow“ paslaugai mokykloms.

Jei naudojate „ClassFlow“ paslaugą mokykloms ir mokykla neįtraukia savo SIS į Paslaugas, bet kokį prašymą gauti prieigą, daryti pakeitimus arba ištrinti Asmens duomenis, įskaitant Studento duomenis, turi pateikti mokyklos paskirtas Naudotojas administratorius.  Naudotojui administratoriui bus suteikta prieiga prie mokyklos Įgaliotųjų naudotojų profilio puslapių, kad galėtų atnaujinti, taisyti arba ištrinti juose esančią informaciją.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad esame sudarę sutartis su tam tikromis mokyklomis, pagal kurias visus prašymus pakeisti, atnaujinti ar ištrinti Asmens duomenis, esančius su mokykla susietoje paskyroje, privalome perduoti konkrečiai mokyklai, kad ji imtųsi veiksmų.  Todėl kai kuriais atvejais mums gali reikėti nurodyti jums kreiptis į mokyklą ir paprašyti jūsų mokyklos nurodyti mums pakeisti, atnaujinti ar ištrinti Asmens duomenis jūsų „ClassFlow“ paskyroje.

Jei esate pavienis mokytojas, kuris naudojasi nemokama „ClassFlow“ paslauga, visi jūsų sukurti pamokų sąrašai, kuriuose yra Studento duomenų, turi būti ištrinti iš „ClassFlow“ paskyros iš karto pasibaigus pamokai.  Studento duomenis, susietus su mokytojo paskyra nemokamoje „ClassFlow“ paslaugoje, valdo mokytojas arba mokykla.  Jei turite klausimų apie tai, kaip peržiūrėti, keisti arba ištrinti Studento duomenis iš mokytojo paskyros, susisiekite su mokytoju arba mokykla tiesiogiai arba su „Promethean“ el. paštu privacy@ClassFlow.com.

 

ES naudotojai.  Prieiga prie jūsų Asmens duomenų, jų taisymas ir ištrynimas:  jei esate ES gyventojai, turite tam tikrų su savo Asmens duomenimis susijusių teisių:  i) teisę būti informuoti apie tai, kaip naudojami jūsų Asmens duomenys; ii) teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos apie jus turime; iii) teisę prašyti, kad pataisytume netikslius Asmens duomenis, kuriuos apie jus turime, ir teisę prašyti, kad sustabdytume duomenų tvarkymo veiksmus arba ištrintume jūsų Asmens duomenis, kai jų tvarkymas neatitinka vietos duomenų apsaugos įstatymų.  Norėdami pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių arba jei turite klausimų apie savo teises, susisiekite su mumis, pasinaudodami informacija, pateikta tolesniame skirsnyje „Kaip su mumis susisiekti?“.  Pateikite kuo daugiau informacijos apie Asmens duomenis, apie kuriuos teiraujatės.  Į jūsų užklausą atsakysime per trisdešimt (30) dienų (arba greičiau, jei to reikalaujama pagal įstatymus).  Jei paprašysite pataisyti, atnaujinti, ištrinti arba pakeisti Asmens duomenis, kuriuos apie jus turime, padarysime tai, jei tai privaloma.  Jei nuspręsime nekeisti jūsų Asmens duomenų taip, kaip to prašėte, pranešime jums apie tai raštu ir informuosime apie tai, kaip galite apskųsti šį sprendimą, jei esate juo nepatenkinti.  Jei paprašysite pakeisti savo Asmens duomenis, o mes jų nepakeisime, galite prašyti, kad savo įrašuose pažymėtume, kad prašėte pakeisti savo Asmens duomenis, tai nebuvo padaryta ir nurodytume priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta.

 

Jei turite klausimų apie tai, kaip pasiekti, taisyti ar ištrinti savo Asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

 

 

 

 1. Kur patenka mano duomenys?
 2. Pripažįstate ir sutinkate, kad „Promethean“ saugos ir tvarkys Asmens duomenis skirtinguose duomenų centruose visame pasaulyje, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, ir kad jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi arba tvarkomi ne tik toje šalyje, kurioje buvo surinkti, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Jei esate Europos Sąjungoje (ES) arba kituose regionuose, kuriuose galioja įstatymai dėl duomenų rinkimo bei naudojimo, kurie gali skirtis nuo JAV įstatymų, atminkite, kad galime perduoti informaciją, įskaitant Asmens duomenis, į šalį ir jurisdikciją, kurioje negalioja tokie patys duomenų apsaugos įstatymai kaip jūsų jurisdikcijoje. „Promethean“ su savo grupės bendrovėmis, su kuriomis dalijasi Asmens duomenimis, sudarė sutartis, kuriose numatytos standartinės ES pavyzdinių sutarčių sąlygos, siekdama užtikrinti, kad ES piliečių Asmens duomenys, perduodami už Europos ekonominės erdvės teritorijos, būtų apsaugoti tokiu pačiu lygmeniu, kokiu reikalaujama duomenis apsaugoti ES.  Garantuojate ir sutinkate, kad „Promethean“ gali perduoti ir tvarkyti jūsų Asmens duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas bei jose ar bet kurią kitą šalį (šalyje), kurioje „Promethean“ arba jos patronuojančioji bendrovė, patronuojamosios bendrovės, susijusios įmonės arba paslaugų teikėjai turi savo įmones.  Jei taikoma, taip pat garantuojate ir sutinkate, kad gavote iš savo studentų arba Įgaliotųjų naudotojų visus būtinus sutikimus, kad „Promethean“ galėtų tvarkyti tokius Asmens duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje.
 3. Esate atsakingi už tai, kad suprastumėte savo gyvenamojoje vietoje galiojančius duomenų apsaugos bei privatumo įstatymus ir jų laikytumėtės. Naudodami „ClassFlow“, sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų siunčiami į atitinkamą vietą ir laikomi ten, kaip nustatyta šiame dokumente.
 4. Vaikų privatumas

„Promethean“ sąmoningai nerenka jokios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų, jei mokykla arba mokytojas nesuteikė atitinkamo sutikimo ir įgaliojimo jaunesniam nei 18 metų amžiaus studentui naudoti Paslaugas, o „Promethean“ – rinkti informaciją iš tokio studento. Susisiekite su mumis el. paštu privacy@classflow.com, jei manote, kad netyčia rinkome Asmens duomenis iš jaunesnio nei 18 metų amžiaus vaiko, negavę tinkamo sutikimo, kad kuo greičiau galėtume ištrinti tokius duomenis.

 1. Ar „Promethean“ kada nors pakeis šias Privatumo nuostatas?
 2. Kartais pakeičiame šias Privatumo nuostatas, todėl šį puslapį turėtumėte reguliariai peržiūrėti. Jei būdas, kuriuo naudojame Asmens duomenis, bus pakeistas iš esmės, apie tokius pakeitimus būsite informuoti, kai prisijungsite prie „ClassFlow“.  Jei nenorite sutikti su pakeitimu (pakeitimais), galite atsisakyti jo (jų), pašalindami savo paskyrą.
 3. Studento duomenų Privatumo nuostatų pakeitimai. Jei nuostatose padarysime bet kokių pakeitimų, kurie daro esminį poveikį tam, kaip renkame, naudojame, saugome, laikome arba atskleidžiame Studento duomenis, apie tokius pakeitimus būsite informuoti, kai prisijungsite prie „ClassFlow“. Dėsime visas pastangas, kad apie Privatumo nuostatų pakeitimus, kurie iš esmės kitaip, negu pateikta ankstesnėje nuostatų versijoje, paveiktų būdą, kuriuo renkame, naudojame, saugome Studento duomenis ar jais dalijamės, pranešime bent prieš trisdešimt (30) dienų, kad turėtumėte pakankamai laiko įvertinti pakeitimus praktiškai. Jei pasirenkate nesutikti su pakeitimais, galite atsisakyti jų, pašalindami savo paskyrą, prieš įsigaliojant pakeitimams. Ankstesnes Privatumo nuostatų versijas galima gauti susisiekus su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Kalifornijos naudotojams
Atsižvelgdami į Kalifornijos asamblėjos įstatymą Nr. 1584 (Buchanan) „Mokinių įrašų privatumas. Trečiųjų šalių skaitmeninio saugojimo ir mokomoji programinė įranga (Švietimo kodekso 49073.1 skiltis), sutinkame su toliau išvardytais dalykais.

a. Mokinių įrašai, kuriuos Promethean gauna iš vietos švietimo įstaigos (toliau – VŠĮ), lieka VŠĮ nuosavybė ir VŠĮ toliau juos valdo. VŠĮ išlaiko visas nuosavybės teises į informaciją, pateiktą Asmens duomenyse ir švietimo įrašuose, kuriuos ji teikia „ClassFlow“.

b. „ClassFlow“ naudotojai gali išsaugoti savo sukurto turinio nuosavybės ir valdymo teises, prisijungę prie „ClassFlow“ paskyros ir pasiekdami ją bei atsisiųsdami (arba atnaujindami) savo informaciją sistemoje „ClassFlow“. Mokiniai turi prieigą prie savo informacijos bei mokinių sukurto turinio ir gali jį valdyti, laikydamiesi mokinio mokytojo nustatytų apribojimų. Pavyzdžiui, jei mokinys užbaigia vertinamą užduotį naudodamasis „Promethean“ „ClassFlow“ paslauga ir pateikia ją mokytojui sistemoje „ClassFlow“, jis gali išlaikyti tik vertinimo nuosavybės ir valdymo teisę (arba teisę pakeisti vertinimo atsakymus) tik tuo atveju, jei tai leidžia mokytojas.

c. Tėvai, teisėti globėjai ar reikalavimus atitinkantys mokiniai gali peržiūrėti asmens tapatybę atskleidžiančią informaciją mokinio įrašuose ir ištaisyti klaidingą informaciją, susisiekę su savo ugdymo įstaiga. Be to, „ClassFlow“ naudotojai gali pasiekti, taisyti, atnaujinti ar ištrinti Asmens duomenis savo profilyje, prisijungę prie „ClassFlow“, pasiekdami savo „ClassFlow“ paskyrą ir atlikdami reikiamus pakeitimus arba susisiekdami su mumis tiesiogiai sistemoje „ClassFlow“, spustelėdami klaustuką (?), esantį viršutiniame dešiniajame „ClassFlow“ puslapio kampe, taip pat pateikdami užklausą el. paštu privacy@classflow.com.

d. Esame įsipareigoję užtikrinti mokinių įrašų saugumą ir konfidencialumą. Tuo tikslu imamės šių veiksmų: a) apribojame darbuotojų galimybes pasiekti mokinių duomenis ir jas suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga reikalinga, kad galėtų vykdyti savo pareigas; b) atliekame savo darbuotojų ir, visų pirma, visų darbuotojų, kurie gali turėti prieigą prie mokinių duomenų, asmens patikrinimus; c) prieš suteikdami galimybę susipažinti su neskelbtinais duomenimis, reikalaujame, kad darbuotojai pasirašytų konfidencialumo susitarimus; d) reguliariai organizuojame darbuotojų privatumo ir duomenų saugumo mokymą bei kursus; e) saugome Asmens duomenis taikydami technines, sutartines, administracines ir fizinio saugumo užtikrinimo priemones, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, išleidimo ar naudojimo.

e. Neleistinai atskleidę mokinio įrašus, 1) nedelsdami apie tai informuosime VŠĮ, išskyrus atvejus, kai teisėsaugos pareigūnai konkrečiai nurodo apie tai neinformuoti; 2) taikysime atsako planą ir procedūras, aprašytas „Promethean“ reagavimo į duomenų saugumo pažeidimo incidentus plane, kurį VŠĮ gali gauti pateikusi prašymą.

f. Nenaudosime jokios mokinio įrašo informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus būtinuosius tikslus ar tikslus, kurie konkrečiai leidžiami pagal „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygas ir Privatumo nuostatas.

g. Sistemoje „ClassFlow“ nenaudosime jokių mokinio įrašuose esančių Asmens duomenų tikslinės reklamos tikslais.

h. Ištrinsime mokinio Asmens duomenis arba panaikinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, kai jie nebebus reikalingi, pasibaigus sutarties su VŠĮ galiojimui arba ją nutraukus, o bet kokie duomenų ištrynimo ar galimybės nustatyti jų tapatumą panaikinimo veiksmai bus atliekami laikantis mūsų sutarties su VŠĮ sąlygų arba VŠĮ (mokyklai) nurodžius ar paprašius tai padaryti.

i. Bendradarbiausime su ugdymo įstaiga, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi FERPA, suteikdami tėvams, teisėtiems globėjams ir mokiniams galimybę tikrinti bei peržiūrėti jų mokinių įrašus sistemoje „ClassFlow“ ir priemonių, skirtų ištaisyti bet kokiems šių įrašų netikslumams.

j. Neatliksime esminių Privatumo nuostatų pakeitimų, įskaitant esminės praktikos, susijusios su naujais ar papildomais surinktais duomenimis, įtraukimą, ar esminių pakeitimų, kuriais sumažinama pirmiau aprašyta apsauga, iš anksto apie tai nepranešę VŠĮ.

 1. Ką daryti, jei turiu klausimų arba pretenzijų dėl šių Privatumo nuostatų?

Jei turite klausimą, problemą ar pretenziją dėl šiose Privatumo nuostatose nurodytos informacijos ar apie tai, kaip tvarkome jūsų Asmens duomenis, išsiųskite mums išsamų pranešimą el. paštu privacy@ClassFlow.com, parašykite mums adresu „Promethean House“, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom arba 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022 United States arba paskambinkite telefonu +1 (888) 652-2848. Stengiamės išspręsti visus klausimus, problemas ir pretenzijas per pagrįstą laikotarpį.

 

 1. Jei esate Australijos gyventojai ir esate nepatenkinti tuo, kaip išnagrinėjome jūsų pretenziją, galite susisiekti su Australijos federaliniu privatumo reikalų komisaru ir pateikti jam skundą. Daugiau informacijos rasite adresu www.oaic.gov.au.

 

 1. Nemokamą šių Privatumo nuostatų egzempliorių rasite mūsų svetainėje „ClassFlow“ privatumo nuostatosarba gausite susisiekę su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

 

© „Promethean Limited“, 2020 m. Visos teisės saugomos.