„ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2018 m. Liepos 6 d

„ClassFlow“, arba Paslaugą, teikia „Promethean Limited“ (toliau – „Promethean“, mes arba mūsų). Mes esame ribotosios atsakomybės bendrovė, registruota Anglijoje ir Velse (bendrovės kodas 1308938). Mūsų registruotoji būstinė yra adresu „Promethean Limited“, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lankašyras, BB1 5TH, Jungtinė Karalystė.

Vartodami žodį (žodžius) „Paslauga“ („Paslaugos“), turime mintyje (i) „ClassFlow“ paslaugas, prieinamas www.classflow.com, arba kitą tokį universaliojo ištekliaus adresą su Naudotojo lokale (pvz., classflow.nl / classflow.de / classflow.co.uk); (ii) „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri mokykloms, mokyklų apskritims ir kitoms panašioms įstaigoms teikiama prisiregistravus, pasiekiama tik nustačius unikalųjį „ClassFlow“ posritį su privačiuoju universaliojo ištekliaus adresu (pvz., www.yourschooldistrictname.classflow.com) ir skirta naudoti išimtinai konkrečiai mokyklai arba apskričiai; (iii) visas kitas susijusias interneto svetaines, produktus, paslaugas ir su „ClassFlow“ susijusias programas, kurias pasiekti „Promethean“ sudarė sąlygas per „iTunes Store“ ir „Google Play store“.  Jeigu jums kyla bet kokių klausimų, pastabų ar kas nors dėl šių Paslaugų naudojimo sąlygų ar Paslaugų kelia jums susirūpinimą, susisiekite su mumis el. paštu support@ClassFlow.com.

Šios Paslaugų naudojimo sąlygos kartu su „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis, „ClassFlow“ privatumo nuostatomis ir „ClassFlow“ slapukų nuostatomis, nurodytomis šiose Paslaugų naudojimo sąlygose, sudaro teisiškai privalomą laikytis sutartį, ir ją sudarote jūs ir mes (toliau viskas kartu – Sutartis). Prieš pradėdami naudotis mūsų paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, nurodote, kad sutinkate su „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis ir taikomomis Slapukų nuostatomis ir Privatumo nuostatomis, ir įsipareigojate laikytis visuose šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.

„Jūs“ arba „jūsų“ reiškia Paslaugos naudotoją. „Pavienis naudotojas“ šiose nuostatose reiškia mokytoją (arba administratorių), studentą arba vieną iš tėvų ir (arba) globėją, kurie naudojasi nemokamomis „ClassFlow“ paslaugomis.  Tam tikrais atvejais „jūs“ arba „jūsų“ taip pat reiškia mokyklą arba mokyklos apskritį ar kokią kitą ugdymo įstaigą, dar vadinamą Naudotoja įmone, kuri naudojasi „ClassFlow“ mokyklos paslaugoms, su kuriomis Naudotojas susijęs arba kaip studentas, mokytojas, arba kaip vienas iš tėvų ir (arba) globėjas, ir turi Naudotojos įmonės įgaliojimą naudotis paslaugomis (toliau – Įgaliotasis naudotojas). Čia vartojama sąvoka „Naudotojas“ („Naudotojai“) reiškia Pavienius naudotojus, Įgaliotuosius naudotojus arba Naudotojas įmones.

 1. JŪSŲ SLAPTAŽODIS IR PASKYRA

1.1        Norėdami gauti prieigą prie Paslaugos, turite registruoti paskyrą su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu (jūsų „ClassFlow“ naudotojo ID).

1.2        Jūs atsakingas už tai, kad saugotumėte savo „ClassFlow“ naudotojo ID konfidencialumą ir už draudimą pasiekti jūsų „ClassFlow“ naudotojo ID ir „ClassFlow“ paskyrą. Todėl sutinkate, kad jūs vienintelis būsite mums atsakingas už savo paskyroje vykdomas veiklas. Jūs sutinkate informaciją, kurią pateikiate apie save, palaikyti tikslią ir atnaujintą. Jūs sutinkate nedelsdamas informuoti mus, jeigu manote, kad jūsų paskyra naudojamasi neteisėtai.

1.3        Visi Naudotojai (išskyrus studentus) privalo registruoti savo „ClassFlow“ paskyrą, tam naudodami galiojantį el. pašto adresą, kurį Naudotojas reguliariai tikrina. Jeigu esate mokytojas ir (arba) administratorius, kuris naudoja nemokamas „ClassFlow“ paslaugas kaip Pavienis naudotojas, nesvarbu, su kokia ugdymo įstaiga esate susijęs, priešingai negu Įgaliotasis naudotojas, paskirtas Naudotojos įmonės, iš jūsų reikalaujama, kad išmanytumėte ir atitiktumėte savo ugdymo įstaigos nuostatas ir taisykles dėl bet kokio ugdymo įstaigos el. pašto adreso naudojimo siekiant atsidaryti paskyrą Paslaugoje.

Negalite pasirinkti tokio savo „ClassFlow“ naudotojo ID vardo, kurio neturite teisės naudoti, ar kito asmens vardo, siekdami apsimesti tuo asmeniu. Paskyros, kurios buvo užregistruotos kieno nors kito el. pašto adresu arba laikinu el. pašto adresu, gali būti uždarytos be įspėjimo. Galime prašyti, kad Naudotojai dar kartą patvirtintų savo paskyrą, jeigu manome, kad jie naudojo negaliojantį el. pašto adresą. Jeigu bet kuriuo metu sužinote, kad Paslaugos naudotojas sakosi, kad yra susijęs su jūsų ugdymo įstaiga, nors iš tiesų su jūsų ugdymo įstaiga jis nesusijęs, turite nedelsdamas apie tai pranešti „Promethean“.

Jeigu esate jaunesnis nei 18 metų amžiaus studentas, jums draudžiama naudotis Paslaugomis, jeigu prieiga prie Paslaugų jums nebuvo suteikta kartu su pamokos kodu ir jeigu taip nenurodė ar nepatarė mokytojas arba ugdymo įstaiga. Gavę prieigą prie Paslaugų, jūs negalite dalytis tuo pamokos kodu arba „ClassFlow“ naudotojo ID su nieku kitu.

Jeigu esate Naudotoja įmonė, kuri naudojasi „ClassFlow“ mokyklos paslauga, jums bus suteiktas unikalus mokyklos arba apskrities „ClassFlow“ posritis (arba Nuomojamoji sritis), esantis „ClassFlow“ (pvz., jusumokyklosapskritiespavadinimas.classflow.com), skirtas naudoti išimtinai konkrečios Naudotojos įmonės (mokyklos arba apskrities) Įgaliotiesiems naudotojams.  Kiekvienai Naudotojai įmonei bus priskirti „ClassFlow“ naudotojo ID, skirti naudoti „ClassFlow“ posrityje jų Įgaliotiesiems naudotojams.

Jeigu jūs esate Naudotoja įmonė, atleidusi mokytoją iš einamų pareigų arba nutraukusi studento mokymą, turite paprašyti tokių Įgaliotųjų naudotojų grąžinti visus pamokų kodus, kuriuos jis arba ji turėjo, ir jų nebenaudoti arba grąžinti visas teises, kurias jiems buvote suteikusi. Jeigu norite perduoti Įgaliotojo naudotojo paskyrą kitam Pavieniam naudotojui (pvz., jūsų mokytojas išeina iš einamų pareigų jūsų įstaigoje ir jūs norėtumėte priskirti išeinančio mokytojo paskyrą jį pakeisiančiam mokytojui), susisiekite el. paštu info@ClassFlow.com ir mūsų atstovas jums padės.  Niekam negalite perduoti savo paskyros be „Promethean“ leidimo.

 1. ASMENINĖ INFORMACIJA IR STUDENTO DUOMENYS

2,1.       “Asmeninė informacija“ – bet kokia informacija, pagal kurią galima nustatyti bet kurio konkretaus asmens tapatumą.  “Studento duomenys“ yra Asmeninė informacija, kuri tiesiogiai susijusi su dabartiniu arba buvusiu studentu ir kurios tapatumą galima nustatyti. Asmeninę informaciją tvarko mokykla, mokyklos apskritis, susijusi įstaiga ar organizacija arba mes.  Tokiu mastu, kuriuo taikomi JAV įstatymai, Studento duomenys gali apimti ugdymo įrašus, kaip apibrėžta šeimos ugdymo teisių ir privatumo įstatymo (FERPA), 20 U.S.C., 1 232 straipsnio g punkte.

2.2        „Neskelbtina asmeninė informacija“ – tai šios asmeninės informacijos kategorijos: socialinio draudimo numeriai (tik JAV naudotojams), gimimo datos, rasė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, politinių asociacijų narystė, fizinė ar protinė sveikata arba būklė, su sveikata susiję asmeniniai duomenys, narystė vyriausybinėse programose, religiniai ar kiti panašaus pobūdžio įsitikinimai, filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse ar prekybos asociacijose arba sąjungose, lytinė orientacija arba praktikos, kriminalinės istorijos įrašai, genetinė informacija ir biometrinė informacija. NEKETINAME RINKTI NESKELBTINOS ASMENINĖS INFORMACIJOS IŠ BET KURIO MŪSŲ NAUDOTOJO. Neteikite šios informacijos naudodamiesi Paslauga savo noru.

2,3.       Konfidencialumas. „Promethean“ sutinka Asmeninę informaciją tvarkyti kaip konfidencialią informaciją ir nesidalyti ja su trečiosiomis šalimis, išskyrus tas, kurios nurodytos šiose sąlygose ir mūsų „ClassFlow“ privatumo nuostatose.

2,4.       Prieiga prie Studento duomenų esant Mokyklos pareigūnu pagal FERPA Mes galime pasiekti ir rinkti Studento duomenis skirtingais būdais tiek, kiek tai būtina šiai Paslaugai teikti. JAV mes pasiekiame, renkame ir apdorojame Studento duomenis kaip Mokyklos pareigūnas, laikydamiesi teisėtų ugdomųjų interesų pagal FERPA 34 CFR 99.31 dalies a punkto 1 papunktį.  Sutinkate, kad esant susitarimams tarp šalių, mokyklai arba ugdymo įstaigai priklauso visi Studento duomenys ir ji juos kontroliuoja, nesvarbu, ar juos būtų suteikusi mokykla, mokyklos administratorius, studentas, tėvai (globėjai) ar bet kuri kita trečioji šalis.

 1. i) Jeigu esate Naudotoja įmonė, kuri naudoja „ClassFlow“ mokyklos paslaugą, ir nusprendžiate į Paslaugą įtraukti savo mokyklos arba apskrities Studento informacijos valdymo sistemą („SIS“), mes rinksime ir apdorosime tik tą informaciją iš SIS, kuri būtina siekiant teikti šią Paslaugą. Naudodama Paslaugą ir įtraukdama Paslaugą į SIS, Naudotoja įmonė sutinka, kad šie duomenys bus renkami ir suteikia tam įgaliojimą. Jeigu nesuteikiate mums prieigos prie savo SIS, turite suteikti mums tinkamą metodą šiai informacijai gauti, pavyzdžiui, saugiai perduodant failą arba surenkant rankiniu būdu. Jūs sutinkate neteikti jokios Asmeninės informacijos apie savo Įgaliotuosius naudotojus, kurios neprivaloma teikti, kad būtų galima naudoti Paslaugą, ir jūs sutinkate niekada neteikti mums jokios Neatskleistinos asmeninės informacijos apie savo Įgaliotuosius naudotojus.
 2. ii) Jeigu esate Pavienis mokytojas, kuris naudojasi nemokama „ClassFlow“ paslauga, galite pateikti Studento duomenis kiekvienai savo pamokai rankiniu būdu, sukurdami pamokos sąrašą. Jūs sutinkate neteikti jokios Asmeninės informacijos apie savo studentus, kurios neprivaloma teikti, kad būtų galima naudoti Paslaugą, ir jūs sutinkate niekada neteikti mums jokios Neatskleistinos asmeninės informacijos apie savo studentus. Jūs atstovaujate savo mokyklai ir garantuojate, kad turite būtiną įgaliojimą veikti savo mokyklos ar įstaigos vardu sutikti su šiomis sąlygomis.

iii) Mes galime rinkti informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją, iš studentų, kurie įgalioti naudotis Paslauga, bet „Promethean“ tokią informaciją renka tik pagal mokyklos arba mokytojo nurodymą arba jų vardu.

2.5.       Asmeninė informacija ir sutikimai bei įgaliojimai dėl Studento duomenų  Privalote turėti būtiną sutikimą ir įgaliojimą teikti Studento duomenis „Promethean“ arba įgalioti „Promethean“ rinti Studento duomenis naudojant Paslaugą.

 1. i) Jeigu esate įmonė, kuri naudoja „ClassFlow“ mokyklos paslaugas, arba jeigu esate Pavienis mokytojas, mokykla arba apskritis, kuri naudoja nemokamas „ClassFlow“ paslaugas, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite įgaliojimą teikti „Promethean“ Asmeninę informaciją, įskaitant Studento duomenis, Paslaugų teikimo tikslais ir kad davėte įpareigojimą atskleisti informaciją Įgaliotiesiems naudotojams ar bet kuriam kitam galutiniam naudotojui dėl tokios Asmeninės informacijos dalijimosi su „Promethean“. „Promethean“ ir mokykla, mokyklos apskritis arba mokytojas – kiekvienas atskirai susitaria laikytis savo įsipareigojimų, susijusių su Asmeninę informaciją ir Studento duomenis reglamentuojančiais įstatymais, įskaitant JAV šeimos ugdymo teisių ir privatumo įstatymą („FERPA“), Moksleivių teisių apsaugos pakeitimą (PPRA) ir Vaikų privatumo ir apsaugos internete įstatymą („COPPA“). Pasikliauname kiekviena mokykla arba mokytoju, kad jie gautų ir pateiktų atitinkamą sutikimą ir duotų įpareigojimą atskleisti informaciją, jeigu būtina, kad „Promethean“ galėtų rinkti bet kokius Studento duomenis, kaip yra leidžiama pagal COPPA. Rekomenduojame jums įteikti tėvams ir globėjams „ClassFlow“ privatumo nuostatas
 2. ii) Jeigu gyvenate ne Jungtinėse Valstijose, privalote laikytis šių Sąlygų ir visų reglamentų ir įstatymų, kuriais reglamentuojamas Vaikų privatumas ir Asmeninė vaikų informacija jūsų teritorijoje. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad laikotės visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų, kuriais reglamentuojama Asmeninės informacijos apsauga ir dalijimasis Studento ugdymo įrašais.

iii) Jeigu esate mokytojas Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje ar Vokietijoje, prieš naudodami „ClassFlow“ turite išsiaiškinti, ar iš pirmiausia privalote gauti ugdymo įstaigos, kurioje dirbate, leidimą. „ClassFlow“ informaciją laiko debesijoje, o ne kokiuose nors prietaisuose ir tiek, kiek laikote bet kokią Asmeninę informaciją apie studentus savo prietaisuose, ji turi būti laikoma ten saugiai (pavyzdžiui, turi būti slaptažodžiu apsaugota atsarginė kopija ar atskiras kietasis diskas), kad būtų išvengta piktnaudžiavimo. Be to, privalote užtikrinti, kad Paslaugomis naudojantis jūsų renkama, naudojama, arba įrašoma Studentų asmeninė informacija yra tikrai reikalinga jūsų kursams dėstyti. Jeigu nesate tikri, teiraukitės ugdymo įstaigos, kurioje dirbate, administracijos. Visais šiame skirsnyje paliestais klausimais taip pat galite susisiekti su mumis privacy@ClassFlow.com, jeigu jums reikia papildomos informacijos.

 1. iv) Jeigu nustatome, kad bet kokia Asmeninė informacija apie jaunesnį nei 18 metų amžiaus studentą buvo atskleista arba renkama „ClassFlow“ neturint tam reikalingo sutikimo ar įgaliojimų, atsakingai imsimės veiksmų, kad tą informaciją saugiai ir kuo greičiau sunaikintume, taip pat galime sustabdyti arba uždaryti atitinkamą paskyrą. Jeigu manote, kad Studento ar Studentų duomenis gavome pažeidę šią dalį, praneškite mums apie tai el. paštu privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Studento duomenų naudojimas Pateikdami mums Studento duomenis arba suteikdami mums prie jų prieigą, sutinkate, kad „Promethean“ gali naudoti Studento duomenis išimtinai šiais tikslais: (i) Paslaugoms teikti; (ii) Paslaugoms gerinti arba vystyti; (iii) naudotis mūsų teisėmis pagal šias Sąlygas ir (iv) kiek leidžiama pagal Įgaliotųjų naudotojų arba Pavienių naudotojų sutikimą. Nepaisydami jokių kitų priešingų nuostatų, nenaudosime Studento duomenų elgesiu pagrįstai reklamai.

2,7.       Anonimizuotų Studento duomenų naudojimas Jūs sutinkate, kad mes galime rinkti ir (tiek mūsų susitartu laikotarpiu pagal šią Sutartį, tiek jam pasibaigus) naudoti duomenis, išvestus iš Studento duomenų mūsų tikslais, jei bus pašalinta galimybė tokios informacijos tapatumui nustatyti ir (arba) ji bus tinkamai apibendrinta, kad būtų neįmanoma nustatyti konkretaus Įgaliotojo naudotojo ar asmens tapatumo.

2.8        Asmeninės informacijos naudojimas rinkodaros tikslais Jūs sutinkate, kad „Promethean“ gali teikti tinkintą turinį ir siųsti pranešimus, susijusius su mokyklos ar apskrities administracijos naudotojams ir mokytojams teikiamomis paslaugomis, jei toks turinys ir informaciniai pranešimai nebus grįsti Studento duomenimis, susijusiais su pavieniais studentais, kurių tapatumą galima nustatyti. „Promethean“ taip pat gali teikti tinkintą turinį ir siųsti informacinius pranešimus, susijusius su tėvams arba globėjams teikiamomis paslaugomis, jei jie sutiko gauti tokį turinį ar informacinius pranešimus ir jeigu toks turinys arba pranešimai nebus grįsti Studento duomenimis, nebent būtume gavę aiškų tėvų ar globėjų arba mokyklos sutikimą Studento duomenis naudoti šiais tikslais ir tiek, kiek toks šių duomenų naudojimas leistinas pagal įstatymus. Mokytojai, administratoriai ir tėvai, kurie gauna informacinius pranešimus iš „Promethean“, visada turės galimybę atsisakyti tokių pranešimų. „Promethean“ Paslaugų kanalais nenaudos tiesioginės reklamos ir nesiųs rinkodaros pranešimų studentams.

2.9        „Promethean“ trečiosios šalies paslaugų teikėjai Jūs pritariate ir sutinkate, kad „Promethean“ gali suteikti prieigą prie Studento duomenų savo darbuotojams, įmonėms ir tam tikriems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, jei jie turi teisėtą reikalą pasiekti tokią informaciją, kad galėtų teikti savo paslaugas mums.  Mes ir mūsų darbuotojai, įmonės, paslaugų teikėjai arba agentai, kurie susiję su Studento duomenų tvarkymu, perdavimu ir apdorojimu, privalo saugoti šių duomenų konfidencialumą.  Jūs taip pat pripažįstate, kad pagal šias Sąlygas ir tiek, kiek leidžiama įstatymais, Asmeninė informacija, įskaitant Studento duomenis, gali būti pasiekiama ir apdorojama mūsų įmonių arba mūsų trečiosios šalies paslaugų teikėjų darbuotojų užsienio šalyse, įskaitant kitos jurisdikcijos šalis nei ta, kurioje Asmeninė informacija buvo surinkta, ir jūs suteikiate įgaliojimą taip pasiekti ir apdoroti duomenis. Norėdami sužinoti, kur mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai apdoroja jūsų Asmeninę informaciją, susisiekite su mumis el. paštu privacy@classflow.com.

2.10      Prašymai išsaugoti ir pašalinti Studento duomenis Gavusi mokyklos arba mokytojo prašymą ar nurodymą, „Promethean“ per trisdešimt (30) dienų pašalins Studento duomenis arba panaikins galimybę nustatyti jų tapatumą. Norėdami pateikti prašymą dėl paskyros pašalinimo, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.  Mes išsaugosime, pašalinsime Studento duomenis arba panaikinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, laikydamiesi savo „ClassFlow“ privatumo nuostatų.

2.11      Duomenų vietos nustatymas  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Promethean“ laikys ir apdoros Asmeninę informaciją skirtinguose duomenų centruose visame pasaulyje, įskaitant JAV, ir kad jūsų Asmeninė informacija gali būti laikoma ir apdorojama ne tik toje šalyje, kurioje buvo surinkta, nebent to būtų reikalaujama ir tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus.  Jūs garantuojate ir sutinkate, kad gavote iš savo Įgaliotųjų naudotojų visus būtinus sutikimus, kad „Promethean“ galėtų apdoroti tokią Asmeninę informaciją JAV ar bet kur kitur pasaulyje. Daugiau informacijos apie tai, kur laikomi jūsų duomenys, rasite „ClassFlow“ privatumo nuostatose.

 1. SAUGUMAS, DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI, PRIEIGA IR PAGALBA

3.1        Duomenų saugumas  Mes pritaikėme komerciškai pagrįstas administracines, fizines ir technines priemones, skirtas Asmeninei informacijai, įskaitant Studento duomenis, apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo ar naudojimo; šios priemonės gali apimti duomenų kodavimą, ugniasienes, fizinę patekimo į pastatus ir prieigos prie failų kontrolę ir nuolatinį darbuotojų mokymą ir švietimą. Turime sukūrę nuostatas ir procedūras, kad apribotume prieigą prie mūsų sistemų iki tų darbuotojų ir patikimų trečiųjų šalių, kuriems konkrečiai darbo funkcijai ar vaidmeniui atlikti šią informaciją pasiekti būtina.

3.2        Duomenų saugumo pažeidimai ir žalos atlyginimas  Tuo atveju, jeigu esame pagrįstai ir vadovaudamiesi sąžine įsitikinę, kad neįgaliotoji šalis gavo prieigą prie Asmeninės informacijos arba ji jai buvo atskleista (įskaitant Studento duomenis) ir kad šią informaciją mes surinkome ir gavome per Paslaugų teikimo kanalus (toliau ‒ Saugumo pažeidimo įvykis), nedelsdami pranešime apie tai jums kaip mokyklos duomenų savininkui ir dėsime pagrįstas pastangas bendradarbiauti su jumis jūsų atliekamame tyrime dėl šio Saugumo pažeidimo įvykio.  Jeigu toks saugumo pažeidimo įvykis įvyko dėl „Promethean“ arba jos agentų aplaidžių arba neatliktų veiksmų ir jeigu šio įvykio bet kuri trečioji šalis privalo vykdyti reikalavimą pranešti pagal galiojančius privatumo įstatymus, „Promethean“ atlygins žalą mokyklai už bet kurį faktinį ir pagrįstą pranešimą, susijusį su mokyklos patirtomis išlaidomis reaguojant į Saugumo pažeidimo įvykį tiek, kiek toks pranešimas privalomas pagal įstatymus.  „Promethean“ taip pat atlygins žalą mokyklai už visas faktines ir pagrįstas mokyklos patirtas išlaidas, jei jų atsirado dėl piktnaudžiavimo Studento duomenimis, kuris tiesiogiai susijęs su „Promethean“ agentų apgalvotais ir tyčiniais veiksmais arba jų neatlikimu. „Promethean“ neprisiima atsakomybės už saugumo duomenų pažeidimus, kuriuos sukėlė mokyklos agentai, subrangovai, darbuotojai arba atstovai.

3.3        Mes neprisiimsime atsakomybės, jeigu Paslaugos (arba kuri nors jų dalis) bet kuriuo metu ar bet kuriam laikotarpiui bus neprieinamos dėl bet kokios priežasties.   Be to, prieiga prie Paslaugų gali būti laikinai sustabdyta be jokio pranešimo dėl sistemos gedimo, techninės priežiūros darbų, remonto arba dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių. Be to, prieiga prie interneto, jeigu tokia yra, yra išimtinai jūsų atsakomybė ir jūsų pasirinkto interneto paslaugų teikėjo (teikėjų) atsakomybė. „Promethean“ neprisiima jokios atsakomybės už Paslaugų gedimus dėl interneto teikimo priemonių, įskaitant telekomunikaciją ar įrangą.

3.4        Pagalba dėl Paslaugų visiems naudotojams prieinama per „ClassFlow“ pagalbą. Jeigu esate Naudotoja įmonė, skaitykite Registracijos sutartį ir kitus reguliavimo dokumentus, norėdami sužinoti, ar galite gauti tolesnę pagalbą.

 1. JŪSŲ ELGESIO KODEKSAS

Naudodami Paslaugas, privalote laikytis visų jums taikomų įstatymų.  Taip pat jūsų naudojimuisi Paslaugomis taikomos šios „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos, kuriose apibrėžta, ką galite ir ko negalite daryti, naudodamiesi Paslaugomis. Prieš naudodami šią Paslaugą, turėtumėte peržiūrėti „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatas.  „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatų pažeidimas gali būti pagrindas pašalinti Išteklius ir (arba) paskelbtą informaciją ar net atimti iš jūsų teises toliau naudotis Paslaugomis ar prieigą prie jų.

 1. NUORODŲ Į MŪSŲ PASLAUGAS TEIKIMAS

Galite teikti nuorodą į Paslaugų pagrindinį puslapį, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, jei nepažeidžiate mūsų reputacijos (ir negaunate iš to naudos), bet negalite nuorodos teikti taip, kad būtų pateikta bet kokios formos sąsaja, patvirtinimas ar rekomendacija iš mūsų pusės, kur jos nėra. Pasiliekame sau teisę panaikinti leidimą teikti nuorodas be išankstinio pranešimo.

 1. NUORODOS Į TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINES, IŠTEKLIUS IR PASLAUGAS

Paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių, kurios nepriklauso „Promethean“, nėra jos valdomos arba kontroliuojamos, interneto svetaines arba paslaugas ir sąsajų su jomis. Kai pasiekiate trečiųjų šalių interneto svetaines ar naudojate trečiųjų šalių paslaugas, pripažįstate, kad taip elgiantis esama rizikos ir kad „Promethean“ neprisiima už šią riziką atsakomybės. Būtinai perskaitykite kiekvienos trečiosios šalies interneto svetainės ir paslaugų, kuriose apsilankote ar kuriomis naudojatės, naudojimo sąlygas ir privatumo nuostatas. Naudodamiesi Paslaugomis, apsaugote „Promethean“, jos pareigūnus, darbuotojus, agentus ir veiklos tęsėjus nuo bet kokios ir visos atsakomybės, kuri gali kilti dėl jūsų naudojimosi bet kokios trečiosios šalies interneto svetaine arba paslaugomis.

Jūsų sandoriai su organizacijomis ir (arba) pavieniais asmenimis, vykdoma naudojantis Paslaugomis arba jos kanalais, įskaitant mokėjimus ir prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, ir bet kokios kitos sąlygos, garantijos ar pareiškimai, susiję su tokiais sandoriais, vyksta išimtinai tarp jūsų ir šių organizacijų ir (arba) pavienių asmenų. Prieš atlikdami bet kokį sandorį internetu ar ne interneto priemonėmis su bet kuria iš šių trečiųjų šalių, turėtumėte atlikti visus, jūsų manymu, būtinus ar tinkamus tyrimus. Jūs sutinkate, kad „Promethean“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokios rūšies nuostolius, žalą, kurių kilo dėl tokių sandorių, įskaitant bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius dėl to, kad jie naudojosi jūsų informacija, kurios tapatumą galima nustatyti.

 1. PASKELBTOS INFORMACIJOS PATIKIMUMAS

Komentarai, pokalbiai, pamokos, PDF failai, interneto svetainės ir kita medžiaga (toliau ‒ Ištekliai), įkelti ir (arba) paskelbti „ClassFlow Marketplace“, nėra tokio rekomendacinio pobūdžio, kad jais būtų galima pasitikėti, taip pat negalime suteikti jokios garantijos, kad bet kuri paskelbta informacija yra išsami, tiksli ar atnaujinta arba kad tokių Išteklių autorius davė savo leidimą šiais Ištekliais naudotis. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės ir jokių įsipareigojimų, kylančių dėl to, kad bet kuris mūsų Paslaugų naudotojas pasitikėjo tokia medžiaga ar informacija (ar bet kuris kitas asmuo, kuriam buvo suteikta informacija apie tokios medžiagos turinį).

 1. DALYVAVIMAS „CLASSFLOW MARKETPLACE“ VEIKLOJE

8.1        Kas kartą, kai naudojatės bet kuria Paslaugų funkcija, kuri suteikia jums galimybę dalyvauti diskusijose ar pokalbiuose su kitais Paslaugų naudotojais skelbiant klausimus ar komentarus Paslaugų platformoje, privalote laikytis mūsų „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatose nustatytų Turinio standartų. Prieš skelbdami bet kokią medžiagą arba informaciją naudodamiesi šiomis Paslaugomis, turėtumėte perskaityti „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatas. Bet koks turinys, kurį pateikiate, turi atitikti Turinio standartus, nustatytus „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatose, ir jūs sutinkate atlyginti žalą mums, mūsų partneriams ir įmonėms už bet kokį šios sąlygos pažeidimą. Įgaliotieji naudotojai, skelbiantys bet kokią informaciją naudodamiesi Paslaugomis Naudotojos įmonės vardu, sutinka, kad gali tai daryti tik turėdami tinkamus Naudotojos įmonės leidimus ir įgaliojimą.

8.2        Paslaugų „ClassFlow Marketplace“ funkcija suteikia galimybę jums pasiekti duomenų bazę, kurioje galima atlikti paiešką, kurioje yra arba per kurią galima pasiekti originaliai sukurtą skaitmeninę ugdomąją medžiagą, kurią parengė mokytojai, trečiųjų šalių leidėjai ir „Promethean“, įskaitant pamokas, klausimynus, vertinimo pavyzdžius, paskyrimo pavyzdžius ir kitus panašius išteklius (toliau ‒ Išteklius), bet jais neapsiribojant. Sutikdamas su „ClassFlow Marketplace“ sąlygomis, kurios šia nuoroda įtraukiamos į šias Paslaugų naudojimo sąlygas ir tampa jų dalimi, jaunesnis nei 18 metų amžiaus Naudotojas gali įkelti Išteklius į „Marketplace“, kad pasidalytų jais su kitais Naudotojais nemokamai arba už mokestį.  Panašiai ir vyresni nei 18 metų amžiaus „ClassFlow“ Naudotojai pagal šias „ClassFlow Marketplace“ sąlygas gali parsisiųsti tuos išteklius iš „ClassFlow Marketplace“ nemokamai arba juos įsigyti. Norėdami dalyvauti ir prieš dalyvaudami „ClassFlow Marketplace“ kaip Pardavėjas arba Pirkėjas (kaip kiekvienas jų apibrėžtas šiose „ClassFlow Marketplace“ sąlygose), privalote perskaityti šias „ClassFlow Marketplace“ sąlygas ir su jomis sutikti; jose taip pat pateiktas elgesio kodeksas ir „ClassFlow“ tinkamo naudojimo sąlygų atitiktis.

 1. PRANEŠIMAS IR ŠALINIMAS

9.1        Nors reikalaujama atitikti „ClassFlow“ tinkamo naudojimo sąlygas, tam tikrame Paslaugomis naudojantis paskelbtame turinyje gali būti arba jame galite būti nukreiptas į informaciją, kuri jums gali pasirodyti įžeidžiama ar netinkama, ir „Promethean“ negali to kontroliuoti.  Mes neprižiūrime visos informacijos, kuri skelbiama naudojantis Paslauga. Tačiau, jeigu manote, kad koks nors turinys, pateiktas naudojantis Paslaugomis, yra šmeižikiškas ir (arba) juo pažeidžiamos šios Paslaugų naudojimo sąlygos arba „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos, padėkite mums pateikdami pareiškimą raštu tema „Pranešimas dėl šmeižikiško turinio“.  Pranešime turi būti pateiktas jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas ir jūsų pareigos (jeigu taikoma). Pranešime turėtumėte tiksliai nurodyti, kuriuos žodžius laikote šmeižikiškais arba pažeidžiančiais Tinkamo naudojimo nuostatas, ir turėtumėte nukopijuoti ir įklijuoti į pranešimą atitinkamos interneto svetainės adresą.  Nurodykite priežastis, kodėl manote, kad šie žodžiai pažeidžia Tinkamo naudojimo nuostatas arba yra šmeižikiški, ir paaiškinkite, kodėl taip yra ir kaip, jūsų manymu, šiais žodžiais skleidžiamas šmeižtas, paaiškinkite, kodėl žodžiai, dėl kurių teikiate pretenziją, neatitinka tiesos ir kokia, jūsų manymu, turėtų būti tinkama pozicija.  Atsiųskite pranešimą el. paštu support@ClassFlow.com. Dėsime visas pagrįstas pastangas, kad pašalintume iš savo Paslaugų bet kokį turinį, kurį laikome šmeižikišku arba pažeidžiančiu mūsų Paslaugų Tinkamo naudojimo nuostatas, per pagrįstą laikotarpį ir, bet kokiu atveju, laikydamiesi bet kokių galiojančiais įstatymais nustatytų terminų.

9.2        Pagal autorių teisės apsaugos ženklo ir šalinimo nuostatas, pateiktas „ClassFlow Marketplace“ sąlygose, jeigu manote, kad kuris nors Išteklius „ClassFlow Marketplace“ pažeidžia jūsų autorių teises ar bet kurią kitą intelektinės nuosavybės teisę, turėtumėte pranešti apie savo pretenziją „Promethean“, laikydamiesi išsamių procedūrų, nustatytų „ClassFlow Marketplace“ sąlygose.  „Promethean“ pretenzijas dėl tariamo pažeidimo nagrinėja pagal skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą („DMCA“) ir kitus galiojančius autorių teisių įstatymus.  Pagal DMCA reikalaujama, kad pranešimas dėl pretenzijos būtų pateiktas raštu ir išsiųstas „Promethean“ el. paštu copyright@prometheanworld.com.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

„Promethean“ yra visų Paslaugų intelektinės nuosavybės teisių savininkė arba Licencijos gavėja, taip pat visų su mūsų prekių ženklu susijusių prekių ženklų keliose jurisdikcijose visame pasaulyje savininkė. Visos tokios teisės saugomos. Šiose Paslaugų naudojimo sąlygose jokia nuostata nesuteikia jums teisės naudoti bet kurį iš mūsų prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų, sričių pavadinimų ar bet kurios kitos atskiros prekių ženklo ypatybės be aiškaus raštiško „Promethean“ leidimo.

Tuo mastu, kuriuo naudodamiesi Paslaugomis skelbiate bet kokias idėjas, pasiūlymus ar kaip kitaip pateikiate tokias idėjas, pasiūlymus, įskaitant, be kita ko, naujas reklamos kampanijas, naujus skelbimus, naujus ar atnaujintus produktus ar technologijas, produktų papildinius ar patobulinimus, procesus, produktų pavadinimus ar kitokius išradimus arba atradimus (viskas kartu – „Idėjos“), suprantate ir sutinkate, kad tokios idėjos yra „Promethean“ nuosavybė ir jums nepriklauso jokia kompensacija, honoraras, pripažinimas ar priskyrimas, susijęs su „Promethean“ naudojimu arba veiksmais, kurių buvo imtasi dėl šių Idėjų. Kiek to reikalauja „Promethean“, jūs sutinkate priskirti visas teises, pavadinimą ir interesus, susijusius su šiomis Idėjomis, „Promethean“ ir parengti bei pateikti „Promethean“ visus dokumentus, atlikti visus teisėtus veiksmus, kurie, „Promethean“ manymu, yra būtini ar rekomenduotini siekiant parengti, vykdyti, išleisti, atlikti viešuosius pirkimus ir išlaikyti bet kokias autorių teises arba patentus pagal galiojančius JAV ir užsienio jurisdikcijų įstatymus.  Visi tokie šiuo atveju reikalingi dokumentai bus parengti „Promethean“ ir jos lėšomis.

 1. ATSISAKYMAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

11.1      Mūsų paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ (jeigu Paslaugų naudojimo sąlygose aiškiai nenurodyta kitaip). Kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes aiškiai atsisakome visų garantijų, pareiškimų, sąlygų ir kitų panašaus pobūdžio nuostatų, išreikštų ar numanomų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokias numanomas garantijas, pareiškimus, sąlygas ir kitas nuostatas, susijusias su galimybe parduoti, patenkinama kokybe, tinkamumą kuriai nors paskirčiai ar tai, kad nebus pažeistos bet kokios intelektinės nuosavybės teisės.

11.2      Neteikiame jokių garantijų ar pareiškimų, kad (i) Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus, (ii) Paslaugos bus nepertraukiamos, saugios ir be klaidų, (iii) rezultatai, kuriuos galima gauti naudojat Paslaugas, bus tikslūs ir patikimi, (iv) bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią gavote naudodami Paslaugas, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba (v) kad bet kokios programinės įrangos klaidos bus pataisytos.

11.3      Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad parsisiųsdami bet kokią medžiagą ar kaip nors kitaip ją įgydami ir naudodamiesi Paslaugomis darote tai savo nuožiūra ir rizika ir kad tik jūs būsite atsakingas už bet kokią žalą savo kompiuterio sistemai ar už duomenų praradimą dėl tokios medžiagos parsisiuntimo.

11.4      Pagal 11.5 punktą, nėra teisinės teorijos (įskaitant savarankišką deliktą (įskaitant aplaidumą), bet juo neapsiribojant, sutarties, griežtos atsakomybės ar kt., net jeigu buvome informuoti apie tokių nuostolių ar žalos galimybę), pagal kurią „Promethean“ bus jums ar kuriam kitam asmeniui atsakinga už:

 1. pelno praradimą;
 2. prestižo praradimą;
 3. duomenų praradimą;
 4. darbo pertrūkį;
 5. rezultatų tikslumą;
 6. kompiuterio gedimą ar sutrikimą; arba
 7. bet kokią netiesioginę, tyčinę, specialią, kilusią dėl pasekmių ar pavyzdinę žalą arba nuostolius, atsiradusius dėl šių Sąlygų arba jūsų naudojimosi (arba negebėjimo naudotis) Paslaugomis, arba su tuo susijusius.

11.5      Jokia šių Paslaugų naudojimo sąlygų nuostata neapriboja mūsų atsakomybės ir neatleidžia nuo jos už:

 1. mūsų aplaidumo sukeltą mirtį arba asmens sužalojimą;
 2. sukčiavimą ar sukčiavimo tikslais neteisingai pateiktą informaciją; arba
 3. bet kurį atvejį, kuriuo būtų neteisėta atleisti mus nuo atsakomybės ar bandyti atleisti mus nuo jos bet kurioje jurisdikcijoje.

11.6      Kai kurios jurisdikcijos draudžia atleisti nuo tam tikrų garantijų, apriboti tam tikrą atsakomybę arba nuo jos atleisti. Todėl kai kurie šių pirmiau nurodytų apribojimų atitinkamai gali negalioti. Ypač jeigu mūsų Paslaugomis naudojatės kaip Naudotojas, jokia šių Paslaugų naudojimo sąlygų nuostata nedaro poveikio jokioms jūsų teisės aktų numatytoms teisėms.

 1. LAIKOTARPIS IR NUTRAUKIMAS

Išskyrus šiose Paslaugų naudojimo sąlygose nurodytiems pavieniams mokytojams, kurie naudoja Paslaugas nustatytais atvejais, jūsų „ClassFlow“ paskyra jums bus prieinama tol, kol bus teikiama Paslauga arba kol jūs pateiksite prašymą, kad jūsų paskyra būtų pašalinta. Jei esate Naudotoja įmonė, jūsų „ClassFlow“ paskyra bus prieinama, kol turite dabartinę registraciją naudotis „ClassFlow“ mokyklos paslaugomis arba kol jūsų mokykla arba apskritis pateiks prašymą Paslaugas sustabdyti. Šio dokumento nuostatos jums taikomos tol, kol naudojatės šiomis Paslaugomis.  Nuostatos, kurios dėl jų pobūdžio turėtų išlikti ir būti taikomos net tada, kai nebesinaudojate Paslaugomis, išlieka galioti ir toliau.  Pavyzdžiui, visos toliau nurodytos nuostatos galiotų ir sustabdžius Paslaugas: bet koks įsipareigojimas mums sumokėti arba atlyginti mums žalą; bet kokie mūsų atsakomybės apribojimai; bet kokios nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių nuosavybės, įskaitant 10 skirsnyje nurodytas suteiktas licencijas, ir nuostatos dėl tarp mūsų kilusių ginčių.

Jūs sutinkate, kad mes vien savo pačių nuožiūra galime sustabdyti arba nutraukti Paslaugų ar bet kurios jų dalies teikimą arba jūsų naudojimąsi Paslaugomis ar savo paskyra dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Paslaugų naudojimo sąlygų (įskaitant „ClassFlow Marketplace“ sąlygas), „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatų, „ClassFlow“ privatumo nuostatų arba, Naudotojos įmonės, Registracijos sutarties pažeidimą.  Mums priklauso išimtinė teisė spręsti, ar pažeidėte bet kurią iš šių nuostatų.

 1. PRANEŠIMAI

Visi jūsų mums pateikti pranešimai (jeigu šiame dokumente konkrečiai nenurodyta kitaip) turi būti bendrovei „Promethean Limited“ pateikti patvirtintu paštu, šių Paslaugų naudojimo sąlygų pirmame puslapyje nurodytu adresu. Mes galime atsiųsti jums pranešimą arba el. paštu, arba pašto adresu, kurį nurodėte mums, pateikdami užsakymą (jeigu esate Naudotoja įmonė) arba registruodamiesi. Pranešimas laikomas gautu ir tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po to, kai buvo išsiųstas el. pašto pranešimas, arba praėjus penkioms dienoms po to, kai buvo išsiųstas laiškas. Siekiant įrodyti, kad bet koks pranešimas buvo išsiųstas, jei siunčiate laišką, pakaks įrodyti, kad toks laiškas buvo tinkamai adresuotas, užantspauduotas ir pateiktas paštui, o jei siunčiate pranešimą el. paštu ‒ kad toks el. pašto pranešimas buvo išsiųstas nurodytu adresato el. pašto adresu.

 1. TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS

14.1      Negalite perduoti, priskirti, apmokestinti ar kaip kitaip perleisti šios Sutarties ar bet kurios savo ja nustatytos teisės ar įsipareigojimo, prieš tai negavę „Promethean“ sutikimo raštu.

14.2      „Promethean“ gali perduoti, priskirti, apmokestinti, sudaryti subrangos sutartį ar kaip kitaip perleisti šią Sutartį ar bet kurią savo ja nustatytą teisę ar įsipareigojimą bet kuriuo metu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

 1. PRANEŠIMAI RAŠTU

Pagal galiojančius įstatymus reikalaujama, kad tam tikra informacija arba pranešimai, kuriuos jums siunčiame, būtų pateikti raštu. Naudodami Paslaugas, sutinkate, kad pagrindinės mūsų tarpusavio ryšio palaikymo priemonės bus elektroninės. Mes susisieksime su jumis el. paštu ir teiksime jums informaciją, skelbdami pranešimus Paslaugos kanalais. Sutarties tikslais jūs sutinkate su šiomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis ir pripažįstate, kad visos sutartys, pranešimai, informacija ir kiti parnešimai, kuriuos jums pateikiame elektroniniu būdu, atitinka bet kokius teisinius reikalavimus taip pat, lyg šie pranešimai būtų pateikti raštu.

 1. NUO MŪSŲ NEPRIKLAUSANTYS ĮVYKIAI

16.1      Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už jokių savo įsipareigojimų vykdymą arba vėlavimą juos įvykdyti, jeigu taip atsitiko dėl išorės įvykių, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti (toliau ‒ “Nenugalimos jėgos aplinkybės“).

16.2      Nenugalimos jėgos aplinkybė – tai bet koks veiksmas, įvykis, neįvykęs įvykis, neatlikimas ar nelaimingas atsitikimas, kurio negalime pagrįstai kontroliuoti. Tai apima toliau nurodytus įvykius (bet jais neapsiribojama):

 1. Streikai, užblokavimai ar kiti pramoniniai veiksmai.
 2. Pilietiniai neramumai, riaušės, terorizmo išpuoliai ar terorizmo išpuolių grėsmė, karas (paskelbtas ar ne) arba karo grėsmė ir rengimasis karui.
 3. Gaisras, sprogimas, audra, potvynis, žemės drebėjimas, smegduobė ar kita gaivalinė nelaimė.
 4. Galimybės naudotis geležinkeliais, laivais, oro transportu, variklinėmis transporto priemonėmis ar kitomis viešojo arba privačiojo transporto priemonėmis nebuvimas.
 5. Galimybės naudotis viešaisiais ar privačiaisiais telekomunikacijų tinklais nebuvimas.
 6. Bet kokios vyriausybės veiksmai, dekretai, teisės aktai, reglamentai ar draudimai.
 7. Interneto ryšio gedimas arba sutrikimas.

16.3      Mūsų veikla pagal šią Sutartį laikoma sustabdyta laikotarpiui, kuriuo tęsiasi Nenugalimos jėgos aplinkybės, ir tokiu mastu, kuriuo turime kokios nors veiklos įsipareigojimų Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju, visi šios veiklos įsipareigojimai pratęsiami Nenugalimos jėgos aplinkybių trukme, pridedant tokį laikotarpį po šio įvykio, kad galėtume pagrįstai įvykdyti savo veiklos įsipareigojimus. Dėsime pagrįstas pastangas, kad Nenugalimos jėgos aplinkybės baigtųsi ir kad rastume sprendimą, kuriuo mūsų įsipareigojimai pagal šią Sutartį būtų įvykdyti nepaisant Nenugalimos jėgos aplinkybių. Jeigu Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi du mėnesius, mes galime nutraukti šią Sutartį.

 1. EKSPORTO KONTROLĖS ĮSTATYMAI

Pripažįstate, kad naudojantis mūsų Paslaugomis taikomi JAV eksporto valdymo reglamentai ir kiti eksporto įstatymai, draudimai ir reglamentai (visi kartu – „Eksporto įstatymai“) ir kad laikysitės šių Eksporto įstatymų. Mes neteiksime, neperduosime, neeksportuosime Paslaugų ir netaikysime joms grįžtamojo eksporto, pažeisdami bet kurį iš galiojančių Eksporto įstatymų. Be to, jūs atsakingas už bet kurių galiojančių vietos įstatymų, kuriais gali būti draudžiama importuoti, eksportuoti arba naudoti Paslaugas, programinę įrangą ar medžiagas, laikymąsi. Visos teisės naudotis Paslauga suteikiamos su sąlyga, kad šių teisių netenkama, jeigu nesilaikote šios Sutarties sąlygų. Jeigu „Promethean“ turi žinių ar pagrįstą priežastį įtarti, kad įvyko pažeidimas, „Promethean“ gali būti uždrausta toliau teikti ir palaikyti Paslaugas arba „Promethean“ gali sustabdyti jūsų naudojimąsi Paslaugomis.

 1. ATSKIRIAMUMAS

Jeigu bet kuri iš šios Sutarties nuostatų pasirodo esanti neįvykdoma arba negaliojanti, ta nuostata bus apribota arba pašalinta mažiausiu būtinu mastu, kad šios Paslaugų naudojimo sąlygos visiškai neprarastų galios, poveikio ir būtų vykdytinos.

 1. ATSISAKYMAS

19.1      Jums arba mums kaip nors nevykdant bet kurios šiuo dokumentu nustatytos teisės, nelaikoma, kad atsisakoma visų kitų čia numatytų teisių, ir nesate atleidžiamas nuo pareigos šių įsipareigojimų laikytis.

19.2      Jei mes atsisakome vykdyti kurį nors įsipareigojimą, nereiškia, kad atsisakome vykdyti tolesnes pareigas.

19.3      Joks bet kurių iš šių nuostatų ir sąlygų atsisakymas iš mūsų pusės neturi galios, jeigu apie tokį atsisakymą nebuvo nedviprasmiškai pareikšta ir pranešta jums apie tai raštu pagal pirmiau nurodytą 14 dalį.

 1. VISA SUTARTIS

20.1      Susitariame, kad šios Sutarties sąlygos yra išsamus ir išskirtinis pareiškimas dėl abipusio – jūsų ir „Promethean“ – supratimo ir kad jomis pakeičiami visi ankstesni raštu ar žodžiu sudaryti susitarimai, pranešimai ar memorandumai, susiję su šių Paslaugų naudojimu, ir kad visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai turi būti patvirtinti abiejų šalių parašais (jeigu šiame dokumente nenumatyta kitaip).

20.2      Kiekvienas iš mūsų pripažįstame, kad nė vienas iš mūsų nesirėmėme jokiu pareiškimu, įsipareigojimu ar pažadu, duotu kito ar numanomu iš bet ko, kas buvo pasakyta ar parašyta per derybas tarp mūsų, išskyrus tuo, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose.

 1. PAKEITIMAI

21.1      Teikiamos Paslaugos nuolat keičiamos, kad būtų pritaikytos pagal jūsų poreikius ir pageidavimus.  Todėl kartais galime pakeisti šias Paslaugų naudojimo sąlygas.  Jeigu šios Paslaugų naudojimo sąlygos būtų pakeistos iš esmės, jums bus pranešta apie tokius pakeitimus, kai kitą kartą prisijungsite prie „ClassFlow“.  Jeigu pasirenkate nesutikti su pakeitimais (pakeitimais), negalėsite toliau naudotis „ClassFlow“.

21.2      Jeigu esate Naudotoja įmonė, užsiregistravusi „ClassFlow“ mokyklos paslaugoms, jums taikomos tos nuostatos ir sąlygos, kurios galioja tuo metu, kai registruojatės mūsų Paslaugoms, nebent šias nuostatas pakeisti būtų reikalaujama pagal įstatymą arba vyriausybės institucijos; apie tų nuostatų arba šių sąlygų pakeitimus jūsų mokyklai ar apskričiai pranešime raštu.

 1. TAIKOMA TEISĖ

Jeigu mūsų sutarties su mokykla konkrečiomis nuostatomis nenumatyta kitaip, jeigu esate Naudotojas, gyvenantis Jungtinėse Valstijose (ir jų teritorijose), Kanadoje ar Karibų valstybėse, šioms Paslaugų naudojimo sąlygoms taikoma Džordžijos valstijos (JAV) teisė. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl šių Paslaugų naudojimo sąlygų, sprendžiami išimtinai esant Fultono apygardos (Džordžijos, JAV) valstijos teismų jurisdikcijai.  Jeigu mūsų sutarties su mokykla konkrečiomis nuostatomis nenumatyta kitaip, jeigu esate Naudotojas, gyvenantis bet kurioje kitoje vietoje pasaulyje, šioms Paslaugų naudojimo sąlygoms taikoma Anglijos ir Velso teisė. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl šių sąlygų, sprendžiami išimtinai esant Anglijos teismų jurisdikcijai.

 1. TIK AUSTRALIJOS NAUDOTOJAMS

23.1      Australijoje tokiu mastu, kuriuo įsigyjate iš mūsų prekių arba paslaugų kaip naudotojas, kaip jis apibrėžiamas Australijos vartotojų įstatymu, jūs galite turėti tam tikrų teisių ar taisomųjų priemonių (įskaitant garantijos naudotojui teisę, bet ja neapsiribojant), kurių sutartimi negalima išskirti, apriboti arba pakeisti.  Jokia šių sąlygų nuostata (įskaitant 11 skirsnį, bet juo neapsiribojant) negali išskirti, apriboti ar pakeisti jokios numanomos sąlygos ar garantijos, nuostatos taikymo, bet kurios teisės ar taisomosios priemonės vykdymo arba sankcijų skyrimo pagal Australijos vartotojų įstatymą ar bet kurį kitą statutą, pagal kurį tokie veiksmai prieštarautų šiam statutui ar dėl kurių bet kuri šios sutarties nuostata taptų niekinė (toliau ‒ „Neišskiriami įsipareigojimai“).

23.2      Dėl Neišskiriamų įsipareigojimų (išskyrus garantijas dėl pavadinimo, užtikrinimo teisės ar netrukdomo valdymo, kuriuos užtikrina Australijos vartotojų įstatymas), išskyrus tokios rūšies prekes ir paslaugas, kurios paprastai įgyjamos asmeniniam, namų ar namų ūkio naudojimui ar vartojimui (kuriems mūsų atsakomybė neribojama pagal šį 23.2 skirsnį), mūsų atsakomybė už bet kurio iš Neišskiriamų įsipareigojimų nevykdymą (mūsų pasirinkimu) apribojama iki: (a) kalbant apie paslaugas, paslaugų teikimo pakartotinai sąnaudų arba mokesčio už tai, kad teko paslaugas teikti dar kartą; (b) kalbant apie prekes, prekių pakeitimo sąnaudų, lygiaverčių prekių tiekimo ar prekių remonto sąnaudų arba prekių pakeitimo, lygiaverčių prekių teikimo ar prekių remonto išlaidų dydžio mokesčio.

©2017 Promethean Limited. Visos teisės saugomos.