Dasar Penggunaan Boleh Diterima ClassFlow

(V.3 – Februari 2016)

Tarikh Kuat Kuasa:  20 Februari, 2016


“ClassFlow” atau “Perkhidmatan” dibekalkan oleh Promethean Limited (“Promethean”, “kami”, atau “kita”).  Kami adalah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di England dan Wales dengan pejabat berdaftar kami beralamat di Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Apabila kami menggunakan perkataan “Perkhidmatan (-perkhidmatan)” di dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini, kami merujuk kepada (i) Perkhidmatan ClassFlow awam yang boleh didapati secara percuma di www.classflow.com atau URL sedemikian lain seperti yang ditentukan oleh tempat Pengguna (contohnya classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Perkhidmatan ClassFlow untuk Sekolah yang boleh didapati melalui langganan kepada sekolah, daerah sekolah, atau institusi sedemikian lain dan boleh dicapai melalui penyediaan Subdomain ClassFlow unik sahaja dengan URL persendirian (contohnya www.yourschooldistrictname.classflow.com) untuk kegunaan eksklusif oleh sekolah atau daerah khusus; dan (iii) semua laman web, produk, perkhidmatan dan aplikasi berkaitan lain yang disediakan oleh Promethean (termasuk mana-mana Aplikasi berkaitan ClassFlow yang mungkin boleh didapati melalui iTunes Store dan Google Play).

Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini, bersama-sama dengan Dasar Kuki ClassFlow, Terma Perkhidmatan ClassFlow dan Dasar Privasi ClassFlow, membentuk sebuah Kontrak yang terikat dari segi undang-undang antara anda dan kami (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Kontrak”).  Sila baca kontrak tersebut dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Perkhidmatan kami.  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda menerima Terma Perkhidmatan ClassFlow, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, Dasar Kuki dan Dasar Privasi ini, dan anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi semua termanya.  Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan dasar ini, jangan gunakan Perkhidmatan ini.  Mana-mana terma yang kami gunakan di sini tanpa mentakrifkannya hendaklah membawa definisi yang diberikan di dalam Terma Perkhidmatan.  Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi, Terma Perkhidmatan hendaklah diberi keutamaan.

“Anda” atau “kamu” bermaksud Pengguna Perkhidmatan. “Pengguna Individu” seperti yang digunakan di dalam Terma ini mungkin seorang guru (atau pentadbir), pelajar atau ibu bapa yang menggunakan Perkhidmatan ClassFlow percuma.  Di mana berkenaan, “anda” atau “kamu” juga bermaksud sekolah atau daerah sekolah atau institusi pendidikan lain yang sebaliknya dikenali sebagai “Pengguna Perusahaan” yang menggunakan Perkhidmatan ClassFlow untuk Sekolah, dengan siapa Pengguna mempunyai kaitan sama ada sebagai pelajar, guru, atau ibu bapa dan dibenarkan oleh Pengguna Perusahaan untuk menggunakan Perkhidmatan (“Pengguna yang Dibenarkan”). Istilah “Pengguna (-pengguna)” seperti yang digunakan di dalam ini merujuk kepada semua pengguna Perkhidmatan: Pengguna Individu, Pengguna yang Dibenarkan dan Pengguna Perusahaan.

  1. PENGGUNAAN TERLARANG.

Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini:

1.1          Bagi tujuan komersial/keuntungan tanpa kebenaran jelas daripada Promethean.

1.2          Dengan cara yang dalam apa jua bentuk melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa;

1.3          Dengan cara yang dalam apa jua bentuk menyalahi undang-undang atau merupakan penipuan, atau mempunyai tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau merupakan penipuan;

1.4          Dengan cara yang melanggar atau mencabuli hak harta intelek atau apa-apa hak lain sesiapa yang lain;

1.5          Dengan cara yang memudaratkan, mengancam, kesat, mengganggu, memfitnah, kasar, lucah, atau sebaliknya sangat tidak menyenangkan atau sebaliknya tidak mematuhi Piawaian Kandungan kami (lihat di bawah);

1.6          Tujuan anda sedemikian adalah untuk mengganggu atau cuba mengganggu individu bawah umur atau dewasa yang mudah terjejas dalam apa jua cara;

1.7          Menghantar, memperoleh penghantaran apa-apa iklan yang tidak diminta atau dibenarkan atau bahan promosi atau apa-apa bentuk lain pengumpanan (spam) yang serupa; atau

1.8          Dengan sengaja menghantar apa-apa data, menghantar atau memuat naik apa-apa bahan yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing, bom masa, pengelog ketukan kekunci, perisian intip, perisian iklan atau mana-mana program berbahaya yang lain atau kod komputer sama yang direka untuk menjejaskan dengan teruk operasi mana-mana perisian dan perkakasan komputer.

Anda juga bersetuju:

1.9          Tidak menghasilkan semula, menyalin, membuat salinan atau menjual semula mana-mana bahagian Perkhidmatan dengan melanggar peruntukan Terma Perkhidmatan ClassFlow.

1.10       Tidak mengakses tanpa kebenaran, masuk campur, merosakkan atau mengganggu:

(a)   mana-mana bahagian Perkhidmatan;

(b)   apa-apa peralatan atau rangkaian di mana Perkhidmatan disimpan;

(c)   apa-apa perisian yang digunakan dalam peruntukan Perkhidmatan; atau

(d)   apa-apa peralatan atau rangkaian atau perisian yang dimiliki atau digunakan oleh mana-mana pihak ketiga.

1.11        Tidak menggunakan kod akses yang anda tidak dibenarkan untuk menggunakannya. Sebagai contoh, jika anda seorang pelajar, ini bermakna anda tidak akan menggunakan sebarang kos akses yang secara tidak langsung diberikan kepada anda oleh guru anda.

1.12        Mengekalkan kerahsiaan ID Pengguna ClassFlow anda.

  1. PIAWAIAN KANDUNGAN.

2.1          Piawaian kandungan ini terpakai kepada apa-apa dan semua bahan yang anda sumbang kepada Laman Kami (Serahan) dan terhadap apa-apa perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

2.2          Anda hendaklah mematuhi dengan semangat piawaian berikut dan juga surat. Piawaian tersebut dikenakan kepada setiap bahagian apa-apa sumbangan dan juga keseluruhannya.

2.3          Serahan hendaklah:

(a)   Tepat (di mana ia menyatakan fakta).

(b)   Benar-benar disimpan (di mana ia menyatakan pandangan).

(c)   Mematuhi undang-undang yang berkenaan di negara di mana ia disiarkan.

2.4          Serahan tidak boleh:

(a)   Mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah mana-mana individu.

(b)   Mengandungi apa-apa bahan yang lucah, kesat, berunsur kebencian atau menghasut.

(c)   Menggalakkan bahan yang jelas tentang seks.

(d)   Menggalakkan keganasan.

(e)  Menggalakkan diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, hilang upaya, orientasi seksual atau umur.

(f)   Melanggar mana-mana hak cipta, hak pangkalan data atau cap dagangan mana-mana individu lain.

(g)  Berkemungkinan menipu mana-mana individu.

(h)  Melanggar mana-mana tugas yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga, misalnya tugas berkontrak atau tugas keyakinan.

(i)    Menggalakkan mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang.

(j)    Mengancam, menyalahguna atau melanggar privasi individu orang lain, atau menyebabkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan tidak perlu.

(k)  Berkemungkinan mengganggu, mengecewakan, memalukan, mencemaskan atau menyakitkan hati mana-mana individu lain.

(l)    Digunakan untuk menyamar mana-mana individu, atau memalsukan identiti atau penggabungan anda dengan mana-mana individu.

(m) Memberi tanggapan bahawa ia berpunca daripada Kami, jika ini tidak berlaku.

(n)  Menyokong, menggalakkan atau membantu apa-apa tindakan yang menyalahi undang-undang seperti (dengan cara contoh sahaja) pelanggaran hak cipta atau salah guna komputer.

  1. PENURUNAN; PENGGANTUNGAN; DAN PENAMATAN.

3.1          Anda mengakui bahawa kami tidak akan pra-tayang Kandungan yang anda letakkan dalam Perkhidmatan, tetapi kami mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) untuk mengawasi komunikasi yang berlaku melalui dan siaran yang dibuat kepada Perkhidmatan.  Jika kami memutuskan, menurut budi bicara mutlak kami, bahawa anda atau Pengguna lain telah melanggar mana-mana bahagian Dasar Penggunaan Boleh Diterima ClassFlow ini, atau bahawa apa-apa Kandungan tidak wajar atau sebaliknya sangat tidak menyenangkan, kami boleh menolak untuk menerima atau kami boleh menghapuskan apa-apa Kandungan daripada Perkhidmatan, tanpa apa-apa liabiliti terhadap anda atau pihak ketiga. Jika anda membantah penerbitan apa-apa bahan yang ditempatkan dalam Perkhidmatan, sila ikut arahan untuk Notis dan Penurunan dalam Terma Perkhidmatan ClassFlow.

3.2          Jika anda percaya bahawa apa-apa Kandungan dalam Perkhidmatan melanggar hak cipta, anda perlu memaklumkan Promethean mengenai dakwaan anda selaras dengan prosedur Akta Hak Cipta Alaf Digital (“DMCA”) seperti yang ditetapkan dalam Terma Perkhidmatan ClassFlow.

3.3          Kegagalan untuk mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini membentuk pelanggaran penting terhadap Terma Perkhidmatan ClassFlow di mana anda dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan dan boleh mengakibatkan kami mengambil segala atau mana-mana tindakan berikut:

(a)   Penarikan segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan.

(b)   Penyingkiran segera, sementara atau kekal mana-mana siaran atau bahan yang dimuat naik oleh anda kepada Perkhidmatan.

(c)   Pengeluaran amaran kepada anda.

(d)   Prosiding undang-undang terhadap anda atas bayaran balik semua kos pada asas ganti rugi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan perundangan yang munasabah) diakibatkan daripada pelanggaran.

(e)   Tindakan undang-undang lanjut terhadap anda.

(f)     Pendedahan maklumat sedemikian kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang sebagaimana kami rasa munasabah.

(g)   Pendedahan maklumat sedemikian kepada sekolah/majikan sebagai mana kami rasa munasabah.

3.4          Kami tidak bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil sebagai tindak balas kepada pelanggaran Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini. Respons yang diterangkan di dalam dasar ini adalah tidak terhad dan kami mungkin mengambil apa-apa tindakan lain seperti mana kami anggap munasabah.

  1. PENEPIAN.

4.1          Jika Kami gagal, pada bila-bila masa, untuk menegaskan pelaksanaan yang ketat terhadap mana-mana tanggungjawab anda di bawah Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini atau mana-mana terma dan syarat, atau jika kami gagal untuk melaksanakan apa-apa hak atau remedi yang mana kami layak untuknya di bawah Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini, perkara ini tidak akan membentuk penepian hak atau remedi sedemikian dan tidak akan melepaskan anda daripada pematuhan dengan kewajipan sedemikian.

4.2          Penepian oleh kami terhadap apa-apa keingkaran tidak akan membentuk penepian terhadap mana-mana keingkaran berikutnya.

4.3          Tiada penepian oleh kami terhadap mana-mana terma dan syarat ini akan berkuat kuasa melainkan ia dinyatakan secara jelas sebagai penepian dan dimaklumkan kepada anda secara bertulis selaras dengan perenggan 14 Terma Perkhidmatan ClassFlow.

  1. PERUBAHAN KEPADA DASAR PENGGUNAAN BOLEH DITERIMA INI.

5.1          Perkhidmatan kami sentiasa berubah bagi memenuhi keperluan Pengguna kami.  Dengan perubahan kepada Perkhidmatan kami, kami juga perlu mengubah terma Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini.  Jika kami membuat perubahan penting kepada Dasar ini, kami akan melakukan sebaik mungkin untuk memberitahu anda terlebih dahulu dengan meletakkan pemberitahuan di laman web ClassFlow.com, atau kami mungkin menghantar e-mel kepada anda.  Perubahan penting kepada Dasar Privasi ClassFlow akan disediakan terlebih dahulu seperti yang diterangkan di dalam Dasar Privasi.

5.2          Jika anda tidak suka terma baharu seperti yang dipinda, anda bebas untuk menolaknya dengan tidak lagi menggunakan Perkhidmatan ini.  Jika anda menggunakan Perkhidmatan ini dalam sebarang cara selepas perubahan kepada terma berkuat kuasa, maka anda bersetuju dengan terma baharu yang dipinda.