Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow

V.1 Tarikh Kuat Kuasa: 29 Julai 2016


Pasaran ClassFlow (dirujuk di dalam ini sebagai “Pasaran”) adalah ciri-ciri yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan ClassFlow. Pasaran ini merupakan pangkalan data boleh dicari yang mengandungi atau mengakses bahan pendidikan digital yang pada asalnya dicipta oleh guru, penerbit pihak ketiga dan Promethean (“Sumber”). Sesiapa yang lebih daripada 18 tahun yang mempunyai akaun ClassFlow boleh berkongsi secara percuma atau menjual sumber mereka kepada pengguna ClassFlow lain. Sesiapa yang umur melebihi 18 tahun dengan akaun ClassFlow boleh mengakses Sumber percuma atau membeli Sumber yang ditawarkan dengan bayaran. Apabila Promethean, pemegang akaun ClassFlow atau penerbit pihak ketiga menjual Sumber atau menawarkan Sumber percuma melalui Pasaran, mereka akan disebut di sini sebagai “Penjual.” Pemegang akaun ClassFlow yang membeli Sumber atau akses/muat turun secara percuma Sumber dirujuk dalam ini sebagai “Pembeli.” Penggunaan dan penyertaan di Pasaran, sama ada sebagai Pembeli atau Penjual, adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan ClassFlow, Dasar Privasi ClassFlow, Dasar Boleh Terima Pakai ClassFlow, Dasar Kuki ClassFlow, dan juga Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow ini (semua di atas yang dirujuk di sini sebagai “Terma Undang-Undang ClassFlow”). Jika anda belum mendaftar akaun ClassFlow, anda boleh, tertakluk kepada Terma Undang-Undang ClassFlow, melihat pratonton Sumber dalam Pasaran tetapi anda tidak boleh menyertai sebagai Pembeli atau Penjual sehingga anda mendaftar Akaun ClassFlow.

Pasaran ini hanya untuk kegunaan orang dewasa yang mempunyai Akaun ClassFlow. Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih dan mempunyai akaun ClassFlow untuk menyertai sebagai Pembeli atau Penjual di Pasaran.

Penjual yang memuat naik Sumber ke Pasaran mengakui bahawa penghantaran secara elektronik Penjual sesuatu Sumber ke Pasaran membentuk persetujuan dan niat Penjual untuk terikat dengan Terma Undang-Undang ClassFlow. Pembeli yang membeli atau memuat turun Sumber secara percuma dari Pasaran mengakui bahawa apa-apa pembelian dan muat turun merupakan persetujuan dan niat Pembeli untuk terikat dengan Terma Undang-Undang ClassFlow.

Terma yang berhuruf besar yang tidak ditakrifkan secara khusus di dalam Perjanjian ini hendaklah mempunyai makna diberikan kepadanya dalam Terma Perkhidmatan ClassFlow dan atau Dasar Privasi ClassFlow.

A. TERMA DAN SYARAT PENJUAL. Seksyen ini menjelaskan hak dan kewajipan Penjual berkaitan dengan Sumber yang Penjual memuat naik ke Pasaran dan terma lesen yang Penjual memberi kepada Promethean, dan/atau Pembeli mengenai Sumber untuk membolehkan Promethean dan atau Pembeli untuk menggunakan Sumber.

1. MEMUAT NAIK SUMBER KE PASARAN. Jika anda mendaftar untuk akaun ClassFlow anda sebagai seorang guru, anda boleh memilih untuk memuat naik Sumber ke Pasaran untuk kegunaan (seperti yang digariskan di sini) oleh sesiapa sahaja yang telah mendaftar untuk akaun ClassFlow sebagai seorang guru. Dengan mengemukakan Sumber di Pasaran anda akan memilih sama ada untuk menawarkan Sumber secara percuma atau untuk bayaran. Penjual mengakui bahawa sebaik sahaja Sumber dimuat naik ke Pasaran, sumber boleh didapati melalui pertanyaan gelintar di ClassFlow dan kemudian dimuat turun ke akaun ClassFlow pengguna. Sumber juga boleh didapati melalui enjin carian di luar perkhidmatan ClassFlow seperti Google atau Bing, di mana sumber boleh dilihat tetapi tidak boleh dimuat turun atau diedit. Pengguna Bertauliah (seperti yang dinyatakan di dalam Terma Perkhidmatan ClassFlow) yang memuat naik ke Pasaran bagi pihak Pengguna Perusahaan (seperti yang dinyatakan di dalam Terma Perkhidmatan ClassFlow) hendaklah berbuat demikian dengan keizinan dan kuasa sewajarnya daripada Pengguna Perusahaan.

1.1 Profil Penjual. Untuk menjual bagi bayaran atau menawarkan secara percuma Sumber di Pasaran, Penjual boleh membuat profil dalam ClassFlow. Nama pertama dan akhir Penjual diperlukan dalam profil Penjual tetapi bahagian lain adalah pilihan. Semua maklumat Penjual masukkan ke dalam profil Penjual, akan menjadi tersedia kepada umum bukan sahaja kepada pemegang akaun ClassFlow tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang menjumpai Sumber Penjual dalam carian Pasaran di luar talian atau melalui enjin carian seperti Google atau Bing. Penjual memahami bahawa Penjual tidak perlu mengisi bahagian pilihan jika Penjual tidak mahu maklumat tersedia secara umum.

2. KOD TINGKAH LAKU. Sebagai syarat memuat naik Sumber di Pasaran, Penjual hendaklah mematuhi terma Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai ClassFlow (www.classflow.com/acceptable-use-policy). Menurut Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai Penjual tidak akan: (a) memuat naik apa-apa Sumber yang mengandungi bahan pengiklanan, promosi, mel sarap, spam, surat berantai, pautan gabungan, atau apa-apa bentuk permintaan lain; (b) memuat naik apa-apa sumber yang mengandungi maklumat peribadi atau mengenalpasti mengenai orang lain tanpa kebenaran jelas orang itu; (c) memuat naik apa-apa Sumber yang mengandungi virus, cecacing, kekuda Trojan, perisian intip atau lain-lain kod komputer yang berbahaya; atau (d) sengaja memuat naik sumber yang melanggar hak pihak ketiga. Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai mengandungi satu set Piawaian Kandungan yang terpakai pada semua sumber yang dimuat naik oleh Penjual. Kandungan Piawaian tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada keperluan yang mana-mana Sumber yang dimuat naik di pasaran tidak boleh:
(i) mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah mana-mana orang;
(ii) mengandungi apa-apa bahan yang lucah, kesat, kebencian atau kemarahan;
(iii) menggalakkan bahan seks;
(iv) menggalakkan keganasan;
(v) menggalakkan diskriminasi berasaskan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau umur;
(vi) menggalakkan aktiviti haram;
(vii) mungkin menganiayai, kecewa, memalukan, menyentap atau menyakitkan hati mana-mana orang lain;
(viii) digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang atau untuk memberi gambaran salah identiti anda atau keanggotaan dengan mana-mana orang; atau
(ix) memberikan gambaran bahawa mereka berasal dari Promethean jika hal ini tidak berlaku.
Penjual hendaklah membaca dan mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai ClassFlow secara penuh dan Penjual hendaklah membaca Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai ClassFlow sebelum mengepos mana-mana Sumber ke Pasaran.

2.1 Sumber Yang Tidak Sesuai. Promethean melarang memuat naik Sumber yang melanggar Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai ClassFlow. Walau bagaimanapun, Pembeli dan Penjual mengakui dan bersetuju bahawa (i) Promethean tidak dan tidak boleh dipertanggungjawabkan di atas sebarang kandungan, maklumat atau bahan yang dihantar oleh Penjual di Pasaran; (ii) Pengguna Pasaran mungkin terdedah kepada bahan tidak sesuai; dan (iii) Pengguna menanggung semua risiko yang berkaitan dengan pendedahan dan atau penggunaan mana-mana Sumber termasuk tanpa had, mana-mana pergantungan atas ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan Sumber tersebut. Promethean berhak (tetapi tidak mempunyai apa-apa kewajipan) untuk memantau penggunaan Pasaran oleh anda dan Promethean akan menggunakan usaha berpatutan untuk menghapuskan Sumber yang tidak sesuai dari Pasaran. Tanpa menghadkan apa-apa remedi yang Promethean mungkin ada, Promethean mempunyai hak untuk mengeluarkan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, mana-mana Sumber pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Promethean; menamatkan keupayaan Penjual dalam memuat Sumber seterusnya ke Pasaran; atau menamatkan Akaun Penjual ClassFlow. Jika anda percaya bahawa mana-mana Sumber yang dimuat naik di Pasaran mengandungi kandungan yang menyinggung atau tidak sesuai dan oleh itu melanggar Dasar Penggunaan Boleh Terima Pakai ClassFlow sila bantu kami dengan menghantar e-mel ke support@classflow.com dengan menyatakan dalam e-mel butiran Sumber.
3. LESEN PENJUAL BAGI PROMETHEAN DAN PEMBELI.

3.1 Penjual mengekalkan pemilikan mana-mana hak dalam dan kepada muat naikPenjual Sumber. Walau bagaimanapun, dengan membuat Sumber tersedia di Pasaran, mana-mana guru yang menjual atau menawarkan secara percuma Sumber melalui Pasaran (“Guru Penjual”) dengan ini memberi kepada Promethean hak dan lesen tanpa royalti, di seluruh dunia, berterusan, tidak boleh ditarik balik, boleh disublesenkan, tidak eksklusif, untuk menggunakan apa-apa hak cipta, hak cap dagang, hak publisiti dan atau hak pangkalan data yang Penjual punyai dalam Sumber, di mana-mana media yang diketahui sekarang atau dibangun kemudiannya , hanya yang munasabah diperlukan untuk menjadikan Sumber tersedia di Pasaran. Ini adalah lesen sahaja – hak pemilikan Penjual dalam Sumber tidak terjejas.

3.2 Melainkan dipersetujui sebaliknya secara khusus melalui perjanjian lesen berasingan antara Promethean dan penerbit pihak ketiga yang menjual atau menawarkan secara percuma Sumber melalui Pasaran (“Penjual Penerbit”), Penjual Penerbit tersebut dengan ini memberi kepada Promethean hak tanpa royalti, di seluruh dunia, berterusan, tidak boleh ditarik balik, boleh disublesenkan, bukan eksklusif untuk menggunakan sebarang hak cipta, hak cap dagangan, hak publisiti, dan atau hak pangkalan data Penjual mempunyai dalam Sumber, dalam mana-mana media yang diketahui sekarang atau dibangun kemudiannya, hanya yang munasabah diperlukan untuk menjadikan Sumber tersedia di Pasaran. Ini adalah satu lesen sahaja – hak pemilikan Penjual dalam Sumber tidak terjejas.

3.3 Dengan mengemukakan Sumber di Pasaran, Penjual Penerbit atau Penjual Guru, mana-mana yang berkenaan, dengan ini memberi kepada Pembeli lesen kepada Sumber. Ia adalah tanggungjawab Penjual untuk memberikan notis kepada Pembeli terma lesen (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta dan hak cap dagangan) di mana Penjual menawarkan Sumber kepada Pembeli di Pasaran. Sebagai contoh, seorang guru yang menjual atau menyediakan Sumber percuma di pasaran boleh mempertimbangkan memohon satu lesen hak cipta yang disediakan melalui Creative Commons kepada Sumber. Ketahui lebih lanjut tentang lesen ini di laman web Creative Commons yang terletak di www.creativecommons.org. Penjual bertanggungjawab untuk melindungi dan menguatkuasakan mana-mana syarat di mana Penjual menawarkan Sumber melalui Pasaran dan Penjual bersetuju bahawa Promethean tidak mempunyai obligasi untuk berbuat demikian bagi pihak Penjual. Setakat mana Penjual tidak memberikan notis kepada Pembeli mana-mana terma lesen tertentu bagi Sumber, Penjual bersetuju bahawa ia memberi kepada Pembeli lesen seluruh dunia, bukan eksklusif, tidak boleh disublesenkan, tidak boleh ditarik balik untuk digunakan, menghasilkan semula, dan menyesuaikan Sumber (keseluruhannya atau sebahagiannya) tanpa apa-apa hak untuk berkongsi atau mengagihkan Sumber kepada pihak ketiga kecuali kepada pelajar Pembeli untuk tujuan pengajaran atau kepada pihak ketiga yang lain untuk membantu atau memudahkan tujuan pengajaran.

3.4 Sebarang pemindahan mana-mana Sumber dari Pasaran oleh Penjual hanya akan mengeluarkan hak Promethean untuk membuat Sumber tersedia untuk terus dimuat turun oleh Pembeli; ia tidak akan menjejaskan hak Promethean untuk terus menjadikan Sumber tersedia kepada Pembeli yang memuat turun sebelum pengeluaran Sumber tersebut oleh Penjual. Lesen yang diberikan oleh Penjual (seperti yang digariskan dalam klausa 3.3 di sini) kepada Pembeli yang telah memuat turun Sumber Penjual dari Pasaran sebelum Sumber dikeluarkan akan terus terpakai di bawah terma lesen.

3.5 Jika Penjual memilih untuk membatalkan akaun ClassFlow atau akaun ClassFlow Penjual dibatalkan oleh Promethean, Penjual bersetuju bahawa sebelum penamatan atau pembatalan akaun ClassFlow, Penjual akan mengeluarkan dari Pasaran mana-mana Sumber yang dihantar oleh Penjual. Pengeluaran Sumber dari Pasaran oleh penjual akan menghilangkan hak Promethean untuk membuat Sumber tersedia untuk terus dimuat turun oleh pembeli; ia tidak akan menjejaskan hak Promethean untuk terus menjadikan Sumber tersedia bagi Pembeli yang memuat turun Sumber itu sebelum pengeluaran Sumber tersebut oleh Penjual. Lesen yang dikeluarkan oleh Penjual kepada Pembeli yang telah memuat turun Sumber Penjual dari Pasaran sebelum akaun Penjual dibatalkan atau ditamatkan akan terus hidup bagi penamatan sedemikian.

3.6 Selepas penamatan atau pembatalan Akaun ClassFlow Penjual, Promethean tidak mempunyai obligasi untuk membayar Penjual apa-apa bayaran atau pampasan bagi penjualan mana-mana Sumber Penjual yang masih ada untuk dijual dalam Pasaran selepas tarikh kuat kuasa penamatan atau penutupan akaun ClassFlow Penjual. Penjual bertanggungjawab untuk mengeluarkan Sumber Penjual daripada Pasaran sebelum tarikh kuat kuasa penamatan atau penutupan akaun ClassFlow Penjual. Jika Penjual gagal untuk mengeluarkan Sumber Penjual dari Pasaran sebelum pembatalan Akaun ClassFlow Penjual, kemudian selepas penamatan atau pembatalan tersebut, Promethean boleh, menurut pilihan mutlak Promethean, mengeluarkan Sumber Penjual dari Pasaran atau terus menawarkan Sumber melalui Pasaran.
4. WAKIL DAN WARANTI PENJUAL. Dengan memuat naik atau menghantar Sumber ke Pasaran, Penjual menyatakan dan menjamin bahawa (a) Sumber dibuat sepenuhnya oleh Penjual atau Penjual mempunyai semua hak dan lesen yang perlu untuk menggunakan, menerbitkan, mengedarkan, menghasilkan semula, menjual dan atau pun mengeksploitasi Sumber termasuk hak untuk memberi Promethean dan lain-lain pengguna ClassFlow hak dan lesen yang dipertimbangkan di sini; (b) Sumber tidak akan melanggar atau melanggar hak harta intelek (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta atau hak cap dagangan) atau mana-mana hak lain oleh pihak ketiga; (c) Penjual mempunyai kebenaran, pelepasan, dan atau kebenaran setiap orang yang boleh dikenal pasti yang digambarkan dalam Sumber Penjual untuk memuat naik, menghantar, menerbitkan, melesen dan atau menyebarkan nama mereka dan atau yang setara melalui Pasaran; dan (d) mana-mana Sumber Penjual memuat naik di Pasaran akan menjadi Sumber seluruh yang mampu dimuat turun secara penuh secara keseluruhan dan bahawa tiada sebahagian daripada Sumber itu akan dihantar secara berasingan atau memerlukan pembelian berasingan atau tambahan, contohnya melalui laman web pihak ketiga atau lain-lain saluran. Setakat Penjual mempunyai pengetahuan bahawa mana-mana Penjual Sumber telah memuat naik melanggar mana-mana hak, Penjual dengan serta-merta akan mengeluarkan Sumber tersebut dari Pasaran.

5. INDEMNITI PENJUAL. Penjual bersetuju untuk menanggung kerugian dan pegang-lepas Promethean dan anak syarikat, induk , ahli gabungan, pegawai, ejen, wakil dan pekerja Promethean daripada sebarang dan semua tuntutan, permintaan, liabiliti, perbelanjaan atau taksiran cukai, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada apa-apa tuntutan yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga atau apa-apa tindakan yang diambil oleh mana-mana badan kerajaan atau kawal selia, perlu dibayar kepada, timbul daripada atau berkaitan dengan (i) mana-mana Sumber yang Penjual menyerahkan,menjual, mengepos, menghantar, menyediakan atau sebaliknya menjadikan tersedia melalui Pasaran; (ii) pelanggaran sebenar atau dakwaan pelanggaran TermaUndang-undang ClassFlow oleh Penjual; (iii) pelanggaran sebenar atau dakwaan oleh Penjual ke atas mana-mana harta intelek atau hak proprietari pihak ketiga, atau (iv) pelanggaran sebenar atau dakwaan oleh Penjual terhadap mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan atau hak orang lain.
6. HARGA SUMBER, BAHAGIAN HASIL, YURAN DAN BAYARAN.

6.1 Penentuan Harga Sumber. Penjual bertanggungjawab untuk menetapkan harga untuk jualan Sumber mereka di Pasaran (“Harga Senarai”) dengan syarat apa-apa harga (jika Sumber itu tidak ditawarkan secara percuma) bukanlah di bawah harga minimum yang dikehendaki oleh Promethean. Harga minimum yang dikehendaki oleh Promethean adalah tertakluk kepada perubahan oleh Promethean, di atas budi bicara mutlak Promethean, tetapi keperluan harga minimum semasa itu akan didedahkan kepada Penjual jika Penjual cuba untuk menyenaraikan Sumber di Pasaran bagi apa-apa harga di bawah harga minimum yang diperlukan. Senarai Harga hendaklah termasuk mana-mana VAT atau cukai serupa yang termasuk di dalam harga pembelian yang dipaparkan kepada Pembeli. Senarai Harga hendaklah dalam matawang dolar US sahaja.

6.2 Cukai dan Jenis Hubungan dengan Penjual. Penjual bertanggungjawab untuk apa-apa cukai persekutuan, negara, negeri, wilayah, atau tempatan, termasuk cukai jualan yang mungkin terpakai untuk apa-apa jualan Penjual lakukan melalui Pasaran. Penjual juga secara mutlak dan eksklusif bertanggungjawab untuk apa-apa pendapatan atau lain-lain cukai yang dikenakan dan kena bayar akibat daripada apa-apa bayaran yang dibuat kepada Penjual. Jika anda menjual apa-apa Sumber atau Sumber -sumber melalui Pasaran, anda bersetuju untuk memberi Promethean apa-apa borang, dokumen atau lain-lain persijilan kerana Promethean boleh meminta untuk memenuhi apa-apa maklumat laporan atauobligasi cukai berkenaan dengan penggunaan Pasaran oleh anda. Tiada apa-apa dalam Terma Undang-undang ClassFlow yang membentuk hubungan pekerjaan, agensi atau perkongsian antara Promethean dan mana-mana Penjual.

6.3 Perolehan Syer dan Yuran Urus Niaga. Sebagai pertimbangan untuk Promethean menyediakan lokasi dari mana Penjual boleh menawarkan Sumber Penjual untuk jualan, Penjual bersetuju bahawa Promethean akan menerima 35% daripada Senarai Harga untuk setiap sumber yang dimuat naik dan dijual melalui Pasaran dan Penjual akan menerima 65% daripada Senarai Harga (“Syer Perolehan”) tolak yuran transaksi $0.25 untuk setiap Sumber yang dijual (“Yuran Urusniaga”). Untuk tujuan pengiraan jumlah yang telah dibayar oleh Penjual, cukai dikecualikan dari Senarai Harga. Dalam erti kata lain, jika Harga Senarai untuk Sumber adalah $2.00, selepas jualan Sumber, Promethean akan mendapat 35% dari jumlah $2.00 sebagai Syer Perolehan dan tambahan $0.25 setiap Sumber sebagai Yuran Urus Niaga tidak termasuk apa-apa cukai jualan yang mungkin dimasukkan dalam Senarai Harga. Oleh itu, untuk Sumber dengan Harga Senarai $2.00, Promethean akan mendapat $0.70 sebagai Syer Perolehan dan tambahan $0.25 sebagai Yuran Urus Niaga dan Penjual layak untuk menerima $1.05. Syer Perolehan dan Yuran Urus Niaga secara automatik akan ditolak daripada harga jualan yang dikutip dari Pembeli melalui perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga yang akan membolehkan Penjual untuk menerima dan Pembeli untuk membuat pembayaran dalam talian. Promethean mempunyai hak untuk menambah, mengeluarkan, atau sebaliknya mengubah pemproses pembayaran pihak ketiga yang digunakan oleh Promethean untuk membolehkan urus niaga antara Penjual dan Pembeli melalui Pasaran.

6.4 Bayaran kepada Penjual. Penjual menerima dan mengakui bahawa apa-apa yang dinyatakan atau ditulis oleh Promethean, dan tiada apa-apa dalam Terma Undang-Undang ClassFlow membuat atau telah buatkan apa-apa jangkaan bagi apa-apa jualan, mana-mana peringkat jualan atau imbuhan kepada penjual bagi apa-apa sumber yang dimuat naik oleh penjual untuk jualan atau edaran melalui Pasaran. Untuk kemudahan Penjual, Promethean menyediakan perkhidmatan pemproses pembayaran pihak ketiga. Untuk menerima bayaran bagi Sumber yang dijual melalui Pasaran, Penjual mesti sama ada pautkan ke akaun yang sedia ada atau wujudkan akaun dengan pemproses pembayaran pihak ketiga. Bayaran akan dibuat dalam US dollar sahaja. Dengan syarat penjual mematuhi Terma Undang-Undang ClassFlow, pembayaran akan diagihkan secara automatik ke dalam akaun penjual dengan pemproses pembayaran pihak ketiga tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari dari tarikh sumber dijual. Promethean tidak membuat sebarang perwakilan berkaitan perkhidmatan yang disediakan oleh pemproses pembayaran pihak ketiga dan Promethean tidak bertanggungjawab atas kelewatan dalam pembayaran yang mungkin disebabkan oleh mana-mana pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana pemproses pembayaran pihak ketiga. Di samping itu, Penjual mengetepikan apa-apa hak untuk meminta bayaran oleh mana-mana mekanisma lain selain daripada yang telah digariskan di sini dan menerima bahawa tidak ada hutang lain yang timbul di bawah Terma Undang-Undang ClassFlow.

6.5 Dasar Bayaran Balik. Setakat Promethean memilih untuk mengeluarkan bayaran balik kepada pembeli (seperti yang digariskan dalam Bahagian B. Fasal 4 di bawah) untuk Sumber yang dimuat turun pembeli, Promethean akan memberitahu Penjual Sumber tersebut. Promethean mempunyai hak untuk mengeluarkan apa-apa Sumber daripada Pasaran jika Sumber itu telah mengakibatkan pengeluaran bayaran balik. Dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan notis dari Promethean, Penjual diperlukan untuk membuat bayaran balik kepada Promethean melalui pemproses pembayaran pihak ketiga Promethean dalam jumlah penuh yang diterima oleh Penjual untuk Sumber itu. Jika penjual gagal untuk mengeluarkan balik kepada Promethean, Promethean berhak untuk (i) memadam Sumber Penjual atau Sumber dari Pasaran; (ii) mengehadkan Penjual dari meneruskan memuat naik Sumber di Pasaran; atau (iii) menamatkan akaun Penjual ClassFlow.

7. Penafian Waranti. PROMETHEAN MENGANGGAP SEBARANG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA (I) KESALAHAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KEROSAKAN KANDUNGAN, (II) KECEDERAAN PERIBADI ATAU HARTA, APA-APA UNSUR SEKALIPUN, AKIBAT DARIPADA AKSES ANDA DAN PENGGUNAAN PASARAN, (III) APA-APA AKSES TIDAK DIBENARKAN ATAU PENGGUNAAN MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PENJUAL KEPADA PEMPROSES PEMBAYARAN PIHAK KETIGA , (IV) APA-APA GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI PASARAN, (IV) APA-APA PEPIJAT, VIRUS, KEKUDA TROJAN, ATAU SEUMPAMANYA, YANG MUNGKIN DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI PASARAN OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA DAN/ATAU (V) APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN DALAM MANA-MANA SUMBER, ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG DIALAMI DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN MANA-MANA SUMBER DIJUAL , ATAU SEBALIKNYA DIBUAT TERSEDIA MELALUI PASARAN. PROMETHEAN TIDAK AKAN MENJADI SALAH SATU PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA JUA CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGAWASI MANA-MANA TRANSAKSI ANTARA PEMBELI, PENJUAL DAN PEMPROSES PEMBAYARAN PIHAK KETIGA. DI SAMPING ITU, PROMETHEAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG TERHASIL DARIPADA URUSNIAGA YANG DIJALANKAN DI LUAR PASARAN, TERMASUK URUS NIAGA YANG MUNGKIN BERASAL DARI MELALUI PASARAN TETAPI DIAMBILKIRA DI LUAR TALIAN ATAU DI LUAR PASARAN.
B. TERMA DAN SYARAT PEMBELI.

1. Memuat turun Sumber dari Pasaran ClassFlow. Untuk memuat turun satu sumber dari Pasaran, Pembeli mesti mempunyai satu akaun ClassFlow. Pembeli boleh membeli Sumber dari Pasaran, dengan menggunakan akaun sedia ada atau mewujudkan akaun dengan pemproses pembayaran pihak ketiga yang dikenal pasti oleh Promethean, atau melalui kad kredit atau debit. Semua sumber yang tersedia melalui pasaran adalah sumber digital. Justeru, apabila menerima bayaran melalui pemproses pembayaran pihak ketiga, Promethean hendaklah dengan serta-merta menjadikan Sumber itu tersedia [menyampaikan Sumber itu] kepada Pembeli untuk kegunaan serta-merta dan akses Pembeli dalam folder “Sumber Saya ” akaun ClassFlow Pembeli. Promethean secara umumnya akan memastikan Sumber yang Pembeli beli tersedia kepada Pembeli selagi mana Sumber boleh tersedia melalui Pasaran. Walau bagaimanapun, Promethean tidak membuat sebarang jaminan ini dan Sumber boleh dikeluarkan oleh Penjual dari Pasaran pada bila-bila masa atau ia boleh dikeluarkan oleh Promethean sebagai tindak balas kepada aduan mengenai Sumber.

2. Hak dan Kewajipan Pembeli dalam Sumber. Pembelian oleh Pembeli dari Sumber di Pasaran dibuat dengan lesen sahaja; tiada pemindahan hak atau pemilikan dalam mana-mana Sumber tersebut. Terma lesen di mana pembeli boleh menggunakan Sumber yang dibeli hendaklah menjadi terma yang ditetapkan oleh Penjual seperti yang digariskan dalam Seksyen A Fasal 3.3 di sini. Dengan membeli Sumber ini, Pembeli bersetuju untuk menerima dan terikat dengan terma lesen yang bersama dengan Sumber khusus tersebut termasuk semua notis hakcipta, peraturan cap dagangan, maklumat, dan sekatan pelesenan atau penggunaan yang dikenal pasti oleh Penjual. Dalam sebarang keadaan, anda bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang Sumber yang anda beli atau mendapatkannya secara percuma melalui Pasaran di dalam pencabulan atau pelanggaran terma lesen yang mentadbir penggunaan Sumber tersebut.

3. Bayaran untuk Sumber. Pembeli bersetuju untuk bertanggungjawab dan membayar penuh untuk semua Sumber yang dibeli melalui Pasaran melalui pemproses pembayaran pihak ketiga yang dikenal pasti oleh Promethean. Pembeli seterusnya bersetuju bahawa Promethean mungkin mengenakan caj kepada akaun Pembeli yang ditubuhkan dengan pemproses pembayaran pihak ketiga untuk mana-mana sumber yang dibeli oleh Pembeli. Pembeli bertanggungjawab untuk memberi Promethean dengan sah dan butir-butir akaun semasa bagi pembayaran semua yuran.

4. Dasar Bayaran Balik. Semua sumber yang tersedia melalui pasaran adalah sumber digital yang, atas pembelian, disediakan kepada pembeli untuk kegunaan serta-merta dan akses dalam folder “Sumber Saya” akaun Pembeli ClassFlow. Pembeli mengakui dan menerima bahawa semua jualan sumber melalui pasaran adalah muktamad dan tiada bayaran balik disediakan. Tidak termasuk dasar tersebut di atas, Promethean boleh, menurut budi bicara mutlaknya, membuat pengecualian tertentu kepada dasar ini secara kes demi kes, sebagai contoh sekiranya Sumber tidak dapat digunakan, dimuat turun atau diakses oleh pembeli disebabkan oleh kerosakan atau kecacatan berkaitan Sumber. Sekiranya apa-apa pengecualian tersebut dibuat, Promethean boleh mengeluarkan kepada Pembeli bayaran balik bagi pembelian itu dalam apa-apa cara yang Promethean menganggapnya sesuai, tanpa had dalam bentuk kredit Pasaran.

5. Pautan ke Laman dan Sumber Lain. Sumber mungkin mengandungi pautan ke laman web atau sumber lain. Promethean tidak mempunyai kawalan ke atas apa-apa laman web dan sumber luar. Pembeli bersetuju bahawa (i) Promethean tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan atau ketepatan apa-apa laman web dan sumber luar, dan (ii) Promethean tidak menyokong juga tidak bertanggung jawab untuk mana-mana kandungan, iklan, produk, perkhidmatan atau bahan dalam atau dari luar laman dan sumber tersebut. Jika pembeli mengakses laman web atau sumber luar tersebut, pembeli melakukannya atas risiko pembeli sendiri dan pembeli menanggung semua tanggungjawab dan akibat yang mungkin ada.

6. Penafian Waranti. PEMBELI BERSETUJU BAHAWA DENGAN MEMBELI SUMBER DARI PASARAN, PEMBELI MELAKUKANNYA DI ATAS ASAS “SEPERTI MANA” DAN “YANG TERSEDIA” DAN PENGGUNAAN PASARAN DISEDIAKAN OLEH PROMETHEAN OLEH PEMBELI DILAKUKAN DI ATAS RISIKO MUTLAK PEMBELI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PROMETHEAN, SEKUTUNYA, DAN PARA PEGAWAI MEREKA, PENGARAH, PEKERJA DAN EJEN MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN PASARAN, PEMBELI YANG MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN DARIPADANYA, TERMASUK TANPA SEBARANG HAD KEBOLEHDAGANGAN TERSIRAT, HAK MILIK, BUKAN PELANGGARAN ATAU SEBARANG WARANTI TERSIRAT YANG TIMBUL DARIPADA URUSAN BERNIAGA ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN. PROMETHEAN TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI TENTANG KEBENARAN, KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN SUMBER YANG DIDAPATI DI PASARAN; ATAU MENGENAI KETERSEDIAAN, KUALITI, CIRI-CIRI, KESAHIHAN, FUNGSI, KESELAMATAN, ATAU SEKURIT I MANA-MANA SUMBER (TERMASUK, TANPA HAD, MANA-MANA KANDUNGAN PENGAJARAN) DISENARAIKAN UNTUK DIJUAL ATAU SECARA PERCUMA DI PASARAN. PROMETHEAN JUGA TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI BAHAWA KANDUNGAN SUMBER TERSEDIA DI PASARAN SESUAI UNTUK TUJUAN TERTENTU APAPUN ATAU AKAN BERTEMU PEMBELI MANA-MANA SYARAT, DAN MENGANGGAP SEBARANG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA (I) KESALAHAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM KANDUNGAN, (II) KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA, DALAM APA BENTUK SEKALIPUN, AKIBAT DARIPADA AKSES ANDA KEPADA DAN PENGGUNAAN PASARAN , (III) MANA-MANA AKSES TIDAK DIBENARKAN ATAU MANA-MANA PENGGUNAAN DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DIBERIKAN OLEH ANDA KEPADA PEMPROSES PEMBAYARAN PIHAK KETIGA, (IV) APA-APA GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN UNTUK DARI PASARAN, (IV) APA-APA PEPIJAT, VIRUS, KEKUDA TROJAN, ATAU SEUMPAMANYA, YANG MUNGKIN DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI PASARAN OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA (V) APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN DALAM MANA-MANA SUMBER , ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG DIALAMI DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN MANA-MANA SUMBER YANG TELAH DIJUAL ATAU SELAINNYA DISEDIAKAN MELALUI DALAM PASARAN, DAN/ATAU (VI) MANA-MANA SUMBER, ATAU SEBAHAGIAN DARIPADA MANA-MANA SUMBER, YANG MELANGGAR HAK HARTA INTELEK ATAU HAK MANA-MANA PIHAK KETIGA. PROMETHEAN TIDAK MENJAMIN, MENYOKONG, MENJAMIN ATAU BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA SUMBER YANG DITAWARKAN OLEH PENJUAL MELALUI PASARAN ATAU MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN, DAN PROMETHEAN TIDAK MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA JUA CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGAWASI MANA-MANA TRANSAKSI ANTARA PEMBELI, PENJUAL DAN PEMPROSES PEMBAYARAN PIHAK KETIGA. BERKENAAN DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU KHIDMAT MELALUI SEBARANG MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA PERSEKITARAN, PEMBELI HARUS MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN TERBAIK DAN BERHATI-HATI MENGIKUT KESESUAIAN. DI SAMPING ITU, PROMETHEAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG TERHASIL DARIPADA URUSNIAGA YANG DIJALANKAN DI LUAR PASARAN, TERMASUK URUS NIAGA YANG MUNGKIN BERASAL MELALUI PASARAN TETAPI DIAMBILKIRA DI LUAR TALIAN ATAU DI LUAR PASARAN.
C. NOTIS HAK CIPTA DAN PEMBATALAN.
1. Notis Pelanggaran. Jika anda percaya bahawa mana-mana Sumber yang terdapat di Pasaran melanggar hak cipta anda, anda perlu memaklumkan kepada Promethean tuntutan anda mengikut prosedur berikut. Promethean akan memproses notis pelanggaran yang didakwa mengikut Akta Hak Cipta Milenium Digital (“DMCA”) dan lain-lain undang-undang hak cipta. DMCA memerlukan notis pelanggaran dituntut secara bertulis dan diberikan kepada Promethean melalui emel ke copyright@prometheanworld.com.
Maklumat yang diminta oleh Notis Pelanggaran direka untuk memastikan pihak yang melaporkan item adalah sama ada pemunya hak atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik hak, dan untuk membolehkan kami mengenal pasti dengan betul Sumber untuk dikeluarkan. Untuk menjadikannya berkesan, notis pelanggaran mestilah mengandungi maklumat yang berikut:
(a) Tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak eksklusif, atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak, pemunya hak eksklusif, yang didakwa dilanggar;
(b) Pengenalan hak cipta khidmat kerja yang didakwa telah dilanggar, atau, jika hak cipta pelbagai kerja dirangkumi oleh satu pemberitahuan, wakil senarai kerja tersebut;
(c) Mengenal pasti bahan tersebut yang didakwa akan melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan ia akan dialihkan atau akses kepadanya akan dinyahdayakan, dan maklumat yang semunasabahnya cukup untuk membenarkan pembekal perkhidmatan untuk mencari bahan tersebut;
(d) Maklumat yang semunasabahnya cukup untuk membolehkan pembekal perkhidmatan untuk menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon dan, jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi;
(e) Suatu pernyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai keyakinan dengan niat baik yang menggunakan bahan dengan cara yang diadukan tidak diberi kuasa oleh pemilik hak cipta, agennya atau undang-undang; dan
(f) Suatu pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan bawah hukuman daripada sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu adalah diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemunya hak eksklusif yang mendakwa dilanggar.
2. Proses Selepas Penerimaan Notis Pelanggaran. Apabila menerima Notis Pelanggaran yang betul, kami mempunyai hak untuk:
(a) mengeluarkan atau menyahdayakan akses kepada bahan pelanggaran;
(b) memberitahu Penjual yang dituduh dengan pelanggaran bahawa kami telah mengeluarkan atau nyahdayakan akses kepada bahan berkenaan;
(c) menamatkan akses Penjual ke Pasaran; dan
(d) menamatkan akaun ClassFlow Penjual Penjual.
Jika Penjual percaya bahawa Sumber yang telah dikeluarkan atau akses dinyahdayakan tidak melanggar, atau Penjual percaya bahawa Penjual mempunyai hak untuk menyiarkan dan menggunakan Sumber tersebut, Penjual mempunyai hak untuk menghantar suatu notis balas yang mengandungi maklumat yang berikut ke copyright@prometheanworld.com:
(a) suatu tandatangan elektronik Penjual, atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak Penjual;
(b) pengenalan Sumber yang telah dikeluarkan atau akses yang telah dinyahdayakan dan lokasi di mana Sumber muncul sebelum ia dikeluarkan atau dinyahdayakan;
(c) suatu pernyataan yang Penjual mempunyai keyakinan dengan niat baik bahawa Sumber telah dikeluarkan atau dinyahdayakan akibat daripada kesilapan atau salah pengenalan Sumber; dan
(d) nama, alamat, nombor telefon penjual, dan jika ada, alamat e-mel.

Jika notis balas yang diperlukan diterima oleh kami, di atas budi bicara mutlak Promethean, kami mungkin menghantar suatu salinan notis balas kepada pihak mengadu asal yang memaklumkan mereka bahawa kami boleh menggantikan Sumber yang dikeluarkan atau berhenti menyahdayakan dalam 14 hari bekerja selepas penerimaan notis balas.

D. HAD LIABILITI.

PEMBELI DAN PENJUAL BERSETUJU BAHAWA PROMETHEAN, SEKUTUNYA, DAN PARA PEGAWAI MEREKA, PENGARAH, PEKERJA, DAN/ATAU EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA GANTI RUGI, SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, KHAS, SEBAGAI AKIBAT ATAU SEBAGAI TELADAN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, GANTI RUGI KERANA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, MUHIBAH, REPUTASI, PENGGUNAAN, ATAU DATA ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA YANG LAIN, AKIBAT DARIPADA AKSES KEPADA, PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PASARAN ATAU MANA-MANA PERKARA LAIN YANG BERKAITAN DI PASARAN. BEBERAPA NEGERI DI AS ATAU LAIN-LAIN BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PENGEHADAN LIABILITI UNTUK KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, DI MANA HAD-HAD DAN PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI. LIABILITI PROMETHEAN KEPADA PENJUAL DALAM APA JUA KEADAAN TIDAK AKAN, SECARA AGREGAT, LEBIH BESAR DARIPADA YANG LEBIH RENDAH DARIPADA (A) JUMLAH AMAUN DIBAYAR OLEH PROMETHEAN KEPADA PENJUAL DALAM TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN DENGAN SERTA-MERTA SEBELUM TUNTUTAN ATAU TINDAKAN YANG DIDAKWA MENIMBULKAN LIABILITI TERSEBUT, ATAU (B) SATU RATUS DOLLAR ($100.00). LIABILITI PROMETHEAN KEPADA PEMBELI DALAM APA JUA KEADAAN TIDAK AKAN, SECARA AGREGAT, LEBIH BESAR DARIPADA YANG LEBIH RENDAH DARIPADA (A) JUMLAH AMAUN YANG DIBAYAR OLEH PEMBELI KEPADA PROMETHEAN SEPANJANG DUA BELAS (12) BULAN DENGAN SERTA-MERTA SEBELUM TUNTUTAN ATAU TINDAKAN YANG DIDAKWA MENIMBULKAN LIABILITI TERSEBUT, ATAU (B) PADA RATUS RINGGIT ($100.00).
PENJUAL DAN PEMBELI DENGAN INI MENGAKUI DAN MEMAHAMI BAHAWA DENGAN MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI DAN BERSETUJU DENGAN SYARAT PERJANJIAN INI, PENJUAL DAN PEMBELI BOLEH MELEPASKAN HAK BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN YANG PADA MASA INI TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DISYAKI. JIKA PEMBELI ATAU PENJUAL MERUPAKAN PEMASTAUTIN NEGERI CALIFORNIA, PEMBELI ATAU PENJUAL MENGAKUI BAHAWA MEREKA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI, DAN DENGAN INI MENGETEPIKAN, SEKSYEN 1542 KANUN SIVIL CALIFORNIA, YANG MENYEDIAKAN SEPERTI BERIKUT: “PELEPASAN UMUM TIDAK DILANJUTKAN KEPADA TUNTUTAN YANG PEMIUTANG TIDAK TAHU ATAU MENGESYAKI WUJUD YANG MEMIHAK KEPADANYA SEWAKTU MELAKSANAKAN PELEPASAN, YANG JIKA DIKETAHUI OLEHNYA MESTI TERJEJAS SECARA MATERIAL PENYELESAIANNYA DENGAN PENGHUTANG.” TAMBAHAN PULA, JIKA PEMBELI ATAU PENJUAL ADALAH PEMASTAUTIN NEGERI LAIN DI A.S. ATAU BIDANG KUASA LAIN, ANDA BERSETUJU UNTUK MENGETEPIKAN LEBIH AWAL MANA-MANA UNDANG-UNDANG NEGERI ATAU BIDANG KUASA LAIN YANG SAMA.
E. SELURUH PERJANJIAN.
Seperti yang dinyatakan di atas, Terma Undang-Undang ClassFlow terdiri daripada Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow, Terma Perkhidmatan ClassFlow, Dasar Privasi ClassFlow, ClassFlow Dasar Boleh Terima Pakai dan Dasar Kuki ClassFlow. Terma Undang-Undang ClassFlow mengawal penggunaan pasaran dan membentuk seluruh perjanjian antara pihak Pembeli dan Promethean serta di antara Penjual dan Promethean. Berhubung dengan pembelian atau penjualan apa-apa Sumber melalui Pasaran (sama ada Sumber adalah percuma atau dengan bayaran): (i) Terma dan syarat khusus Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow ini akan mentadbir, dan (ii) dalam hal apa-apa percanggahan di antara Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow dan mana-mana peruntukan lain yang terkandung di dalam Terma Undang-Undang ClassFlow, terma dan syarat dalam Terma dan Syarat Pasaran ClassFlow akan diguna pakai.
© 2016 Promethean Berhad. Hak Cipta Terpelihara.