Fra og med 31. desember 2023 vil ClassFlow.com tjenesten være solnedgang. På det tidspunktet vil du ikke lenger ha tilgang til klasseflytkontoen din. Hvis du ønsker å beholde noe av innholdet i ClassFlow-kontoen din, må du eksportere dette innholdet før 31. desember 2023. Våre støtteartikkel vil lede deg gjennom eksport av klasseflytinnholdet ditt i noen få enkle trinn.

I mellomtiden inviterer vi deg til å registrere deg for en Explain Everything-konto på http://www.explaineverything.com , hvor du finner de ulike tjenestealternativene. Forklar Alt lar deg enkelt importere dine klasseflyt PDF-leksjoner, bilder og videoer og utforske alternativene dine for å lage interaktive leksjoner, ta opp videoopplæringer og samarbeide i sanntid med elevene dine.

Erklæring om akseptabel bruk for ClassFlow

(V.3 – Februar 2016)

Gjeldende fra:  20. februar 2016


«ClassFlow», eller «tjenesten» leveres av Promethean Limited (Promethean, vi, oss eller vår).  Vi er et aksjeselskap registrert i England og Wales, med registrerte kontorer hos Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Lancashire, BB1 5TH, Storbritanna.

Når vi bruker ordet «tjeneste» eller «tjenester» i denne erklæringen om akseptabel bruk, mener vi (i) den offentlige ClassFlow-tjenesten som er gratis tilgjengelig på www.classflow.com eller andre slike URL-er, som fastsatt av brukerens lokale (f.eks. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) ClassFlow for skoletjenester, som er tilgjengelig via abonnement for skoler, skolekretser eller andre slike institusjoner og er kun tilgjengelig via oppsett av et unikt ClassFlow-underdomene med en privat URL (f.eks. www.dinskolekretsnavn.classflow.com) for bruk utelukkende av den bestemte skolen eller kretsen; og (iii) alle andre tilknyttede nettsteder, produkter, tjenester og applikasjoner som gjøres tilgjengelig av Promethean (inkludert alle ClassFlow-relaterte apper som kan være tilgjengelig via iTunes-butikken og Google Play-butikken).

Denne erklæringen om akseptabel bruk, sammen med ClassFlows’ erklæring om informasjonskapsler («cookies») og ClassFlows’ personvernerklæring, utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss (samlet henvist til heri som «kontrakten»).  Vi ber deg lese disse nøye, før du begynner å bruke tjenesten vår.  Ved å bruke tjenesten vår angir du at du aksepterer ClassFlows’ tjenestevilkår, erklæring om informasjonskapsler, personvernerklæring og denne erklæringen om akseptabel bruk, og du aksepterer å være bundet av vilkårene i alle disse erklæringene.  Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene og erklæringene, ber vi deg om ikke å bruke tjenesten.  Alle begreper som vi bruker i dette dokumentet uten videre definisjon, skal ha den betydningen de er gitt i tjenestevilkårene.  I tilfelle manglende overensstemmelse mellom tjenestevilkårene og personvernerklæringen, skal tjenestevilkårene har prioritet.

«Du» eller «din» betyr brukeren av tjenesten. En «individuell bruker» kan i forbindelse med disse vilkårene være en lærer (eller administrator), student eller foreldre from bruker den gratis ClassFlow-tjenesten.  Når relevant betyr «du» og «din» også skolen eller skolekretsen eller andre utdanningsinstitusjoner, ellers kjent som «bedriftsbruker», som bruker ClassFlow-tjenesten for skoler, som brukeren er forbundet med enten som en student, lærer eller foreldre av en student, og som har tillatelse fra bedriftsbrukeren til å bruke tjenesten (en «autorisert bruker»). Begrepet «bruker» eller «brukere», som brukt heri, viser til alle brukere av tjenesten: individuelle brukere, autoriserte brukere og bedriftsbrukere.

  1. FORBUDT BRUK.

Du kan ikke bruke tjenesten:

1.1          til kommersielle/fortjenesteformål, uten uttrykkelig tillatelse fra Promethean.

1.2          på en måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller regler;

1.3          på en måte som er ulovlig eller bedragersk, eller som har et ulovlig eller bedragersk formål eller virkning;

1.4          på en måte som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som tilhører andre;

1.5          på en måte som er skadelig, truende, mobbende, trakasserende, fornærmende, vulgær, obskøn eller på andre måter utilbørlig eller som på annen måte ikke samsvarer med vår innholdsstandard (se nedenfor);

1.6          slik at ditt formål er å skade eller forsøke å skade mindreårige eller sårbare voksne på noen som helst måte;

1.7          til å overføre eller sende ut noe som helst ikke-bestilt eller uautorisert annonsering eller reklamemateriale eller noen andre lignende former for anmodninger (spam); eller

1.8          til med hensikt å overføre data, sende ut eller laste opp materiale som inneholder virus, Trojanere, ormer, tidsbomber, tastaturloggere, spionvare, adware eller noen andre skadelige programmer eller lignende datamaskinkode designet for negativt å påvirke funksjonen til en datamaskin, programvare eller maskinvare.

Du aksepterer også:

1.9          ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av tjenesten i strid med bestemmelsene i ClassFlows tjenestevilkår.

1.10       ikke å skaffe tilgang uten autorisasjon, påvirke, skade eller forstyrre:

(a) noen del av tjenesten;

(b) noe utstyr eller nettverk der tjenesten er lagret;

(c) noen programvare som brukes i levering av tjenesten; eller

(d) noe utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.

1.11        ikke å bruke noen tilgangskode som du ikke er autorisert til å bruke.Hvis du for eksempel er en student, betyr dette at du ikke vil bruke noen tilgangskode som ikke er gitt direkte til deg av læreren din.

1.12        å holde bruker-ID-er du har for ClassFlow hemmelig.

  1. INNHOLDSSTANDARDER.

2.1          Disse innholdsstandardene gjelder ethvert og alt materiale som du bidrar til nettstedet vårt (innsendelser), og alle interaktive tjenester forbundet med den.

2.2          Du må handle i samsvar både med bestemmelsenes ånd og bokstaver.Standardene gjelder for hver del av ethvert bidrag, samt for helheten.

2.3          Innsendelser :

(a)   være nøyaktig (der de viser til fakta).

(b)   være oppriktig (der de gir uttrykk for meninger).

(c)   være i samsvar med gjeldende lover i landet de sendes inn fra.

2.4          Innsendelser kan ikke:

(a)   inneholde materiale som er nedsettende om en person.

(b)   inneholde materiale som er obskønt, støtende, hatefullt eller provoserende.

(c)   befordre seksuelt eksplisitt materiale.

(d)   oppmuntre til vold.

(e)  oppmuntre til diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, seksuell legning eller alder.

(f)   krenke noen opphavsrett, databaserettighet eller varemerke som tilhører en annen person.

(g)  være slik at det sannsynligvis vil forlede en person.

(h)  bryte med juridiske forpliktelse skyldig overfor en tredjepart, slik som en kontraktsforpliktelse eller en taushetsplikt.

(i)    oppmuntre til noen form for ulovlig virksomhet.

(j)    være truende, misbruke eller invadere noens privatliv, eller forårsake irritasjon, uleilighet eller unødvendig engstelse.

(k)  være slik at det sannsynligvis vil virke trakasserende, uroligende, fornærmende, alarmerende eller irriterende på en annen person.

(l)    brukes til å utgi seg for en annen person eller å oppgi feil identitet eller tilknytning til en person.

(m) gi inntrykk av at de utgår fra oss, hvis dette ikke er tilfelle.

(n)  forsvare, fremme eller bidra til en ulovlig handling, slik som for eksempel krenkelse av opphavsrett eller misbruk av datamaskin.

  1. FJERNING; SUSPENSJON; OG OPPSIGELSE.

3.1          Du aksepterer at vi ikke utfører forhåndsvurdering av innhold som du posterer på tjenesten, men at vi har rett (men ikke plikt) til å overvåke kommunikasjon som finner sted gjennom, og posteringer til tjenesten.Hvis vi, helt etter eget skjønn, finner at du eller en annen bruker har krenket noen del av denne erklæringen for akseptabel bruk, eller at noe annet innhold er upassende eller på andre måter forkastelig, kan vi avvise å akseptere eller vi kan fjerne et innhold fra tjenesten, uten noen som helst ansvar for deg eller en tredjepart.Hvis du har innsigelser mot publiseringen av noe materiale postert på tjenesten, ber vi deg følge instruksene for Melding og fjerning i brukervilkårene for ClassFlow.

3.2         Hvis du mener at noe innhold på tjenesten krenker din opphavsrett, må du melde fra til Promethean om påstanden din i samsvar med prosedyrene i Digital Millennium Copyright Act (DMCA), slik som fastsatt i tjenestevilkårene for ClassFlow.

3.3          Manglende overholdelse av denne erklæringen om akseptabel bruk representerer en materiell krenkelse av tjenestevilkårene for ClassFlow som gir deg tillatelse til å bruke tjenesten, og kan medføre at vi iverksetter alle eller ett av følgende tiltak:

(a)   Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke tjenesten.

(b)   Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av enhver postering eller ethvert materiale som du har lastet opp til tjenesten.

(c)    Utsendelse av en advarsel til deg.

(d)   Rettssak mot deg for tilbakebetaling av alle kostnader etter prinsippet om skadesløshet (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følger fra bruddet.

(e)    Videre rettslige tiltak mot deg.

(f)     Formidling av slik informasjon til rettslige myndigheter som vi med rimelighet finner nødvendig.

(g)   Formidling av slik informasjon til skolen/arbeidsgiveren din, som vi med rimelighet finner passende.

3.4          Vi skal ikke ha noe ansvar for tiltak som følge av brudd på denne erklæringen om akseptabel bruk.Tiltakene beskrevet i denne erklæringen er ikke begrenset, og vi kan iverksette hvilke som helst andre tiltak som vi med rimelighet finner passende.

  1. OPPGIVELSE.

4.1          Hvis vi på noe tidspunkt svikter med hensyn på å insistere på streng overholdelse av dine forpliktelser under denne erklæringen om ansvarlig bruk eller noen av disse vilkårene og betingelsene, eller hvis vi ikke håndhever de rettighetene eller rettsmidlene som vi har rett på under denne erklæringen om akseptabel bruk, skal dette ikke innebære noen oppgivelse av slike rettigheter eller rettsmidler og skal ikke frita deg fra overholdelse av slike forpliktelser.

4.2          En oppgivelse fra vår side av en standard, skal ikke utgjøre en oppgivelse av noen senere standarder.

4.3          Ingen oppgivelse fra vår side av disse vilkårene og betingelsene skal være virksom, med mindre det er uttrykkelig oppgitt å være en oppgivelse og formidles til deg skriftlig i samsvar med paragraf 14 i tjenestevilkårene for ClassFlow.

  1. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN OM AKSEPTABEL BRUK.

5.1          Tjenesten vår er fortløpende i endring, for å holde tritt med behovene til brukerne våre. Når vi foretar endringer i tjenesten vår, kan det være at vi også må endre vilkårene i denne erklæringen om akseptabel bruk. Hvis vi gjør materielle endringer i denne erklæringen, vil vi gjøre vårt ytterste for å melde fra til deg om dette på forhånd ved å postere en melding på ClassFlow.com-nettsiden, eller vi kan sende deg en epost.Materielle endringer i ClassFlow sin personvernerklæring vil bli formidlet på forhånd, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

5.2          Hvis du ikke liker de nye, endrede vilkårene, står du fritt til å avvise dem ved ikke lenger å bruke tjenesten.Hvis du bruker tjenesten på noen måte etter at endringene i vilkårene har trådt i kraft, da samtykker du til de nye, endrede vilkårene.