Tjenestevilkår for ClassFlow

Gjeldende fra: 6. juli 2018

«ClassFlow», eller «tjenesten» leveres av Promethean Limited («Promethean», «vi», «oss» eller «vår»). Vi er et aksjeselskap registrert i England og Wales, registreringsnummer 1308938, med registrerte kontorer hos Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Lancashire, BB1 5TH, Storbritanna.

Når vi bruker ordet «tjeneste» eller «tjenester», mener vi (i) ClassFlow-tjenesten på www.classflow.com eller andre slike URL-er, som fastsatt av brukerens lokale (f.eks. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) ClassFlow-tjenesten for skoler, som er tilgjengelig via abonnement for skoler, skolekretser eller andre slike institusjoner og er kun tilgjengelig via oppsett av et unikt ClassFlow-underdomene med en privat URL (f.eks. www.dinskolekretsnavn.classflow.com) for bruk utelukkende av den bestemte skolen eller kretsen; og (iii) alle andre tilknyttede nettsteder, produkter, tjenester og applikasjoner som gjøres tilgjengelig av Promethean via iTunes-butikken og Google Play-butikken.  Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående disse tjenestevilkårene eller tjenesten vår, ber vi deg ta kontakt med oss på support@ClassFlow.com.

Disse tjenestevilkårene, sammen med erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, personvernerklæringen for ClassFlow og erklæringen om informasjonskapsler for ClassFlow henvist til i disse tjenestevilkårene, utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss (samlet henvist til heri som «kontrakten»). Vi ber deg lese disse nøye, før du begynner å bruke tjenesten vår. Ved å bruke tjenesten vår angir du at du aksepterer ClassFlows tjenestevilkår, erklæring om akseptabel bruk og de gjeldende erklæringene om informasjonskapsler og personvern, og du aksepterer å være bundet av vilkårene i alle disse erklæringene. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene og erklæringene, ber vi deg om ikke å bruke tjenesten.

«Du» eller «din» defineres som en bruker av tjenesten. En «individuell bruker» kan i forbindelse med disse vilkårene være en lærer (eller administrator), elev eller forelder/foresatt som bruker gratistjenesten ClassFlow.  Når relevant betyr «du» og «din» også skolen eller skolekretsen eller andre utdanningsinstitusjoner, ellers kjent som «bedriftsbruker» som bruker ClassFlow-tjenesten for skoler, som brukeren er forbundet med enten som en elev, lærer eller forelder/verge av en elev, og som har tillatelse fra bedriftsbrukeren til å bruke tjenesten (en «autorisert bruker»). Begrepet «bruker» eller «brukere», viser, som anvendt heri, til individuelle brukere, autoriserte brukere eller bedriftsbrukere.

 1. PASSORDET OG KONTOEN DIN

1.1        Du får tilgang til tjenesten ved å registrere deg for en konto med et brukernavn og passord (din «ClassFlow-bruker-ID»).

1.2        Du er ansvarlig for å holde bruker-ID-en din for ClassFlow hemmelig og for å begrense adgang til din ClassFlow-bruker-ID og ClassFlow-konto. Du aksepterer følgelig at du har eneansvaret for aktiviteter på din konto.  Du samtykker i å holde informasjonen du sender inn om deg selv nøyaktig og oppdatert.  Du samtykker i å straks melde fra til oss hvis du tror at noen har fått uautorisert tilgang til kontoen din.

1.3        Alle brukere (unntatt elever) må registrere sin ClassFlow-konto ved bruk av en gyldig e-postadresse som brukeren nytter regelmessig.  Hvis du er en lærer/administrator som bruker den gratis ClassFlow-tjenesten som en individuell bruker uavhengig av utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet, i motsetning til en autorisert bruker på anvisning fra en bedriftsbruker, kreves det at du forstår og overholder erklæringer og regler ved din utdanningsinstitusjon med hensyn til bruk av utdanningsinstitusjonens e-postadresse for å sette opp en konto på tjenesten.

Du kan ikke velge et navn som bruker-ID for ClassFlow som du ikke har rett til å bruke eller noen annen persons navn, i den hensikt å utgi deg for den personen. Kontoer som registreres med noen annen persons e-postadresse, eller med midlertidig e-postadresse, kan bli stengt uten varsel. Vi kan kreve at brukere bekrefter kontoen sin på nytt, hvis vi mener de har brukt en ugyldig e-postadresse. Du skal umiddelbart melde fra til Promethean hvis du på noe tidspunkt blir kjent med at en bruker av tjenesten hevder å være tilknyttet din utdanningsinstitusjon, mens de faktisk ikke er tilknyttet din utdanningsinstitusjon.

Hvis du er en student som er under 18 år, er du forbudt å bruke tjenesten, med mindre du har fått tilgang til tjenesten via en klassekode oppgitt av, og etter anvisning og veiledning fra, en lærer og/eller en utdanningsinstitusjonen. Når du har fått tilgang til tjenesten, har du ikke tillatelse til å dele klassekoden eller bruker-ID-en for ClassFlow med noen andre.

Hvis du er en bedriftsbruker som bruker ClassFlow-tjenesten for skoler, vil du få oppgitt et unikt ClassFlow-underdomene (eller «leietaker») for skolen eller skolekretsen innenfor ClassFlow (f.eks. dinskolekretsnavn.classflow.com) utelukkende for bruk av de autoriserte brukerne hos den spesifikke bedriftsbrukeren (skolen eller skolekretsen).  Hver bedriftsbruker vil tildele ClassFlow-bruker-ID-er innenfor deres ClassFlow-underdomene til sine autoriserte brukere.

Hvis du er en bedriftsbruker, skal du, ved opphør av en lærers ansettelse hos deg eller ved en elevs avgang fra institusjonen, kreve at slike autoriserte brukere returnerer og slutter å bruke alle klassekoder som han eller hun har i sin besittelse, og som er levert til dem av deg. Hvis du vil overføre en autorisert brukers konto til en annen enkeltbruker (f.eks. når én av lærerne dine slutter i sin stilling hos deg og du vil tildele kontoen til læreren som slutter til hans eller hennes etterfølger), ber vi deg ta kontakt med info@ClassFlow.com og en representant vil hjelpe deg.  Du kan ikke overføre kontoen din til noen andre uten tillatelse fra Promethean.

 1. PERSONLIG INFORMASJON OG STUDENTINFORMASJON

2,1.       «Personlig informasjon» er all informasjon som kan identifisere en bestemt person.    «Studentinformasjon» er personlig informasjon som er direkte knyttet til en identifiserbar nåværende eller tidligere student som opprettholdes av en skole, et skoledistrikt eller relaterte enheter eller organisasjon, eller av oss.    I den grad amerikansk rett gjelder, kan studentinformasjon inkludere «utdanningshistorikk» som definert av Family Educational Rights and Privacy Act («FERPA»), 20 U.S.C. § 1232(g).

2.2        «Sensitiv personlig informasjon» betyr følgende kategorier personlig informasjon: personnummer (Norge), fødselsdato, rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, medlemskap i politiske organisasjoner, fysisk eller mental helse eller tilstand, personlige helsedata, medlemskap i statlige programmer, religiøs tro eller andre overbevisninger av lignende karakter, filosofisk overbevisning, medlemskap i en fagforening eller fagforbund, seksuell legning eller praksiser, kriminelt rulleblad, genetisk informasjon og biometrisk informasjon. VI HAR IKKE TIL HENSIKT Å SAMLE INN SENSITIV PERSONLIG INFORMASJON FRA NOEN AV VÅRE BRUKERE.  Ikke oppgi denne informasjonen til tjenesten på frivillig basis.

2,3.       Konfidensialitet.  Promethean samtykker i å behandle personlig informasjon som fortrolig, og ikke dele dem med tredjeparter på måte enn slik det er beskrevet i disse vilkårene og personvernerklæringen for ClassFlow.

2,4.       Tilgang til studentinformasjon som skolerepresentant under FERPA. I den grad det er nødvendig for å levere tjenesten, kan vi få tilgang til og samle inn studentinformasjon på en rekke måter.  I USA får vi tilgang til, samler inn og behandler studentinformasjon som en skolerepresentant med legitim utdanningsinteresse i henhold til FERPA 34 CFR del 99.31(a)(1).    Du samtykker, som mellom partene, i at skolen eller utdanningsinstitusjon eier og kontrollerer alt av studentinformasjon, uansett om den er levert av skole, skoleadministrator, student, forelder/foresatt eller annen tredjepart.

(i) Hvis du er en bedriftsbruker som bruker ClassFlow-tjenesten for skoler og du velger å integrere skolens eller skolekretsens administrasjonssystem for elevinformasjon (Student Information Management System, SIS) med tjenesten, vil vi kun samle inn og behandle den informasjonen fra SIS som er nødvendig for å levere tjenesten. Ved å bruke tjenesten og integrere tjenesten med en SIS samtykker bedriftsbrukeren i, og autoriserer, denne datainnsamlingen. Hvis du ikke gir tilgang til din SIS, skal du tilrettelegge for en rimelig metode slik at vi kan motta denne informasjonen, for eksempel via sikker filoverføring eller manuell datainntasting. Du samtykker i ikke å levere til oss noen personlig informasjon om dine autoriserte brukere som ikke er påkrevd for å levere tjenesten og du samtykker i å aldri levere sensitiv personlig informasjon til oss om dine autoriserte brukere.

(ii) Hvis du er en individuell lærer som bruker gratistjenesten ClassFlow, kan du gi studentinformasjon ved å opprette en klasseliste manuelt for hver av klassene dine. Du samtykker i ikke å levere til oss noen personlig informasjon om studentene dine som ikke er påkrevd for å levere tjenesten, og du samtykker i å aldri gi oss sensitiv personlig informasjon om studentene dine. Du representerer og garanterer at du har nødvendig myndighet på vegne av skolen eller institusjonen til godtar disse vilkårene.

(iii) Vi kan samle inn informasjon, inkludert personlig informasjon, fra studenter som har rett til å bruke tjenesten, men Promethean samler inn denne informasjonen bare etter ordre av og på vegne av skolen eller læreren.

2.5        Personlig informasjon og studentinformasjon – Samtykke og myndighet.  Du må ha samtykke og myndighet til å gi studentinformasjon til Promethean, eller for å autorisere Promethean til å samle studentinformasjon gjennom tjenesten.

(i) Hvis du er en bedriftsbruker av ClassFlow for skoler-tjenesten, eller hvis du er en individuelle lærer, skole eller distrikt som bruker gratistjenesten ClassFlow, representerer og garanterer du for at du har autoritet til å avgi personlig informasjon, inkludert studentinformasjon, til Promethean, slik at de kan levere tjenesten, og at du har oppgitt riktige opplysningene til autoriserte brukere eller andre sluttbrukere vedrørende din deling av denne personlige informasjonen med Promethean.   Promethean og skolen, skoledistriktet eller læreren, samtykker alle i å opprettholde sine forpliktelser i henhold til lovene som styrer personlig informasjon og studentinformasjon, inkludert USAs Family Educational Rights and Privacy Act («FERPA»), Protection of Pupill Rights Amendment (PPRA) og Children’s Online Privacy and Protection Act («COPPA»).   Vi stoler på at hver skole eller lærer skaffer seg og sørger for tilstrekkelig samtykke og redegjørelsene, om nødvendig, for at Promethean kan samle inn studentinformasjon, som tillatt under COPPA.  Vi anbefaler at du gir en kopi av personvernerklæringen for ClassFlow til foreldre og foresatte.

(ii) Hvis du befinner deg utenfor USA, kreves det at du overholder vilkårene i denne personvernerklæringen og alle regler og lover som gjelder personvern av barn og vern om barns personlige informasjon der du befinner deg. Du forsikrer og garanterer at du overholder alle gjeldende lover om databeskyttelse som styrer beskyttelsen av personlig informasjon og deling av opplysninger om elever fra deres skolejournaler.

(iii)  Hvis du er en lærer, og befinner deg i Danmark, Sverige, Norge eller Tyskland, må du undersøke om du først må innhente tillatelse fra skoleadministrasjonen der du arbeider, før du bruker ClassFlow.  ClassFlow lagrer informasjon i skyen og ikke på noen andre enheter, men, i den grad du lagrer eventuell personlig informasjon om elever på enhetene dine, må denne lagres sikkert (f.eks. med passordbeskyttet sikkerhetskopi på separat harddisk) for å unngå misbruk.  Du må videre påse at personlig informasjon om elever som samles inn, brukes eller lagres i tjenesten av deg, er behørig påkrevet for at du skal kunne undervise klassene dine.  I tilfelle usikkerhet ber vi deg henvende deg til administrasjonen for utdanningsinstitusjonen der du arbeider. I alle spørsmål under dette avsnittet ber vi også om at du tar kontakt med oss på privacy@ClassFlow.com hvis du har behov for mer informasjon.

(iv)  Hvis vi blir kjent med at personlig informasjon om en elev under 18 år har blitt vist i eller samlet inn av ClassFlow uten nødvendig samtykke fra foreldre/foresatte, vil vi sette i verk rimelige tiltak for å destruere denne informasjonen på en sikker måte og så raskt som mulig, og vi kan suspendere eller si opp den tilknyttede kontoen. Hvis du mener vi har mottatt personlig informasjon om en elev eller elever som bryter med dette avsnittet, ber vi deg om å ta kontakt med oss på privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Bruk av studentinformasjon. Ved å sende inn eller gi oss tilgang til studentinformasjon, godtar du at Promethean kan bruke studentinformasjon kun til å (i) levere tjenesten, (ii) forbedre og utvikle tjenesten vår, (iii) håndheve rettighetene våre i henhold til disse vilkårene og (iv) som tillatt med samtykke fra autoriserte eller individuelle brukere.  Uavhengig av hva som måtte stå, skal vi ikke bruke studentinformasjon til å drive målrettet annonsering.

2,7.       Bruk av anonymisert studentinformasjon. Du samtykker i at vi kan samle inn og bruke, både i løpet av og i etterkant av denne avtalen, data utvunnet fra studentinformasjon for våre egen formål, forutsatt at slik data blir avidentifisert og/eller samlet for å unngå identifikasjon av bestemte autoriserte brukere eller personer.

2.8        Bruk av personlig informasjon for markedsføring. Du samtykker i at Promethean kan tilby tilpasset innhold og kommersielle meldingsformidling til skolens eller distriktets administrative brukere og lærere fra tid til annen, forutsatt at slikt innhold og meldinger ikke skal være basert på studentinformasjon om individuelt identifiserbar studenter.  Fra tid til annen kan Promethean også tilby tilpasset innhold og kommersielle meldinger til foreldre eller foresatte som har godtatt å motta slikt innhold og meldinger, forutsatt at slikt innhold og meldinger ikke er basert på studentinformasjon, med mindre vi har mottatt eksplisitt samtykke fra foreldre/foresatte eller skolen i at studentinformasjon skal brukes for slike formål og i den grad slik databruk er tillatt i henhold til gjeldende lov.  Lærere, administratorer og foreldre som mottar kommunikasjon fra Promethean, vil alltid ha muligheten til å avslutte abonnementet på slik kommunikasjon.  Promethean skal ikke rette annonsering eller markedsføring til studenter som bruker tjenesten.

2.9        Prometheans tredjeparts tjenesteleverandører. Du erkjenner og samtykker i at Promethean kan gi tilgang til studentinformasjon til våre ansatte, tilknyttede selskaper og til visse tredjeparts tjenesteleverandører, der hvor de har et saklig behov for tilgang til slike opplysninger for å tilby tjenester sine til oss.    Vi og våre ansatte, tilknyttede selskaper, tjenesteleverandører eller agenter, som er involvert i håndtering, overføring og behandling av studentinformasjon, må opprettholde konfidensialiteten til slike data.    Du er også innforstått med at personlig informasjon (inkludert studentinformasjon), underlagt disse vilkårene og i den grad det er tillatt ved lov, kan bli hentet og behandlet av personalet til våre samarbeidspartnere eller tredjeparts tjenesteleverandører i utlandet, inkludert andre land enn jurisdiksjonen der personopplysningene ble samlet inn, og du autoriserer herved slik tilgang og behandling. For å finne ut hvor våre tredjeparts tjenesteleverandører behandler din personlige informasjon, kontakt privacy@classflow.com.

2.10      Forespørsel om oppbevaring og sletting av studentinformasjon. Promethean vil umiddelbart slette eller avidentifisere studentinformasjon etter krav eller forespørsel fra skole eller lærer, innen tretti (30) dager etter at forespørselen er formidlet.  Ta kontakt med oss på privacy@ClassFlow.com for å be sletting av konto.  Vi vil beholde, slette, eller de identifisere studentinformasjon i henhold til personvernerklæringen for ClassFlow.

2.11      Lokalisering av data.  Du erkjenner og samtykker i at Promethean vil lagre og behandle personlig informasjon i ulike datasentre over hele verden, inkludert i USA, og at personlige opplysninger kan oppbevares eller behandles utenfor det landet der den ble samlet inn, med mindre og unntatt i den grad pålagt av loven.    Du garanterer og godtar at du har innhentet alle nødvendige godkjenninger til å behandle slik personlig informasjon i USA og andre steder i verden, fra dine autoriserte brukere for Promethean. Se personvernerklæringen for ClassFlow for mer informasjon om hvor dine data oppbevares.

 1. SIKKERHET, DATAINNBRUDD, TILGANG OG STØTTE

3.1        Datasikkerhet.  Vi har implementert kommersielt rimelig administrative, fysiske og tekniske beskyttelsestiltak som skal sikre personlig informasjon, inkludert studentinformasjon, mot uautorisert tilgang, avsløring eller bruk. Disse kan inkludere datakryptering, brannmurer, fysisk tilgangskontroll for bygninger og filer samt løpende opplæring og kursing for ansatte.  Vi har retningslinjer og prosedyrer på plass for å begrense tilgang til systemene våre til kun ansatte og klarerte tredjeparter som har et legitimt behov basert på jobb eller rolle.

3.2        Varsling og skadesløsholdelse ved datainnbrudd.  I tilfelle vi rimeligvis og i god tror antar at en uautorisert part har fått tilgang til eller blitt oppgitt personlig informasjon, inkludert studentinformasjon, som vi har samlet inn eller mottatt gjennom tjenesten (en «sikkerhetshendelse»), vil vi umiddelbart varsle deg som skolens dataeier og gjøre et rimelig forsøk på å samarbeide med undersøkelsen din av sikkerhetshendelsen.   Hvis en slik sikkerhetshendelse er forårsaket av uaktsomhet eller mangelfull bruk fra Promethean eller deres representanters side, og hendelsen starter eventuelle tredjeparts varselkrav under gjeldende personvernlovgivning, skal Promethean godtgjøre skolen for eventuelle faktiske og rimelig kostnader relatert til varsling, som skolen har blitt påført for å svare på sikkerhetshendelsen i den grad slik varsling er lovpålagt.    Promethean skal videre godtgjøre skolen for alle faktiske og rimelig kostnader som ble påført skolen som følge av misbruk av studentinformasjon, som er direkte forårsaket av bevisste eller forsettlige handlinger eller utelatelser fra Promethean eller deres representanter.  Promethean vil ikke ha noe ansvar hvis sikkerhetshendelsen er forårsaket av skolens agenter, entreprenører, ansatte, eller representanter.

3.3        Vi aksepterer ikke noe ansvar, hvis tjenesten (eller en del av den) av noen som helst årsak ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller i en tidsperiode.   Tilgang til tjenesten kan i tillegg suspenderes midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av årsaker utenfor vår kontroll.  I tillegg er tilgang til Internett, hvis anvendt, ene og alene ditt ansvar og ansvaret til Internett-leverandøren(e) som du har valgt.  Promethean aksepterer ikke noe ansvar for svikt i tjenesten på grunn av Internett-anlegg, inkludert tilknyttet telekommunikasjon eller utstyr.

3.4        Nettbasert støtte for tjenesten er tilgjengelig for alle brukere via Støtte for ClassFlow. Hvis du er en bedriftsbruker, ber vi deg se abonnementsavtalen og bestille dokumenter for å få klarhet i om du har rett på ytterligere støttetjenester.

 1. DIN ATFERD

Når du bruker tjenesten, må du følge alle lover som gjelder for deg.    Din bruk av tjenesten er også underlagt bestemmelsene i erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, som gjengir hva du kan og ikke kan gjøre med og på tjenesten. Før du bruker tjenesten, bør du lese erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow.    Alle brudd på vilkårene i erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow kan være grunnlag for fjerning av ressurser/innlegg, og til og med oppheve retten din til å bruke eller få tilgang til tjenesten.

 1. KOBLING TIL TJENESTEN VÅR

Du kan opprette kobling til hjemmesiden for tjenesten vår, forutsatt at du gjør dette på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader ryktet vårt eller drar fordel av det, men du kan ikke opprette en kobling på en slik måte at den antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller tilslutning til eller fra oss der slik ikke foreligger. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelser uten varsel.

 1. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER, RESSURSER OG TJENESTER

Denne tjenesten kan inneholde koblinger eller forbindelser til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies, drives eller kontrolleres av Promethean. Når du går til tredjeparts nettsteder eller bruker tredjeparts tjenester, aksepterer du at det er risikoer forbundet med å gjøre dette, og at Promethean ikke er ansvarlig for slik risiko. Påse at du leser vilkårene og betingelsene og personvernerklæringene for hver tredjeparts nettsted eller tjeneste som du besøker eller benytter. Ved å bruke tjenesten, fritar du Promethean, dets ledere, ansatte, representanter og etterfølgere for ansvar og holder dem skadesløse fra ethvert og alt ansvar som følger fra din bruk av en tredjepart nettside eller tjeneste.

Din samhandling med organisasjoner og/eller enkeltpersoner som finnes på eller gjennom tjenesten, inkludert betaling og levering av varer eller tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller forsikringer forbundet med slik handel, er ene og alene mellom deg og slike organisasjoner og/eller enkeltpersoner. Før du går videre med noen nettbaserte transaksjoner eller transaksjoner utenfor Internett, skal du foreta slike undersøkelser av disse tredjepartene som du mener er nødvendig og passende. Du aksepterer at Promethean ikke skal være ansvarlig eller ha erstatningsplikt for noe tap eller skade av noe slag som påløper som resultat av slik handel, inkludert ethvert tap eller enhver skade som følger fra deres bruk av din personlig identifiserbare informasjon.

 1. PÅLITELIGHET TIL UTLAGT INFORMASJON

Kommentarer, nettprat, leksjoner, PDF-er, nettsteder og annet materiale («ressurser»), som lastes opp/legges ut på ClassFlow-markedsplassen, er ikke ment å utgjøre pålitelige råd, ei heller kan vi garantere at informasjon som er lagt ut er fullstendig, nøyaktig eller oppdatert, eller at forfatteren av ressursene har gitt sitt samtykke til bruk av slike materialer. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar og erstatningsansvar som følger fra å støtte seg på slikt materiale eller informasjon fra en bruker av tjenesten vår, eller noen som helst som kan være informert om noe av dens innhold.

 1. DELTAGELSE I CLASSFLOW-MARKEDSPLASSEN

8.1        Når du bruker funksjonen i tjenesten som gir deg mulighet til å delta i diskusjoner eller samtaler med tjenestens andre brukerne, eller legger ut spørsmål eller kommentarer på fellesskapet, må du overholde innholdsstandardene som fastsatt i erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow.  Du bør lese Erklæring om akseptabel bruk av ClassFlow før du legger ut materialer eller opplysninger på tjenesten. Alt av innhold du bidrar med, må overholde innholdsstandardene fremsatt i ClassFlows erklæring om akseptabel bruk, og du aksepterer å holde oss, våre partnere og tilknyttede selskaper skadesløse for ethvert brudd på den betingelsen. Autoriserte brukere som legger ut innhold på tjenesten på vegne av en bedriftsbruker, samtykker i at de gjør dette med relevante tillatelser og autorisasjon fra bedriftsbrukeren.

8.2        Funksjonen ClassFlow-markedsplass i tjenesten gir deg tilgang til en søkbar database som inneholder eller har tilgang til opprinnelig opprettet digitalt undervisningsmateriell opprettet av lærere, tredjepartsutgivere og Promethean, inkludert men ikke begrenset til leksjoner, spørsmålssett, eksempler på vurderinger og prøver samt andre slike ressurser («ressurser»).  Underlagt godtagelse av vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen, som er integrert i og gjort til en del av disse bruksvilkårene gjennom denne referansen, kan en bruker over 18 år laste opp ressurser til markedsplassen for å dele dem med andre brukere gratis eller mot en avgift.  På samme måte kan ClassFlow-brukere over 18 år, underlagt vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen, laste ned gratis eller kjøpe disse ressursene fra ClassFlow-markedsplassen. Som et vilkår for, og før du deltar i, ClassFlow-markedsplassen, enten som selger eller kjøper (som hver er definert i vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen), må du lese og godta vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen, som også inkluderer etiske retningslinjer og krav om å overholde erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow.

 1. OPPSIGELSE OG FJERNING

9.1        Til tross for kravene om å følge erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, kan innhold som er lagt ut på tjenesten inneholde, eller føre deg til nettsteder som inneholder, informasjon du kan finne støtende eller upassende. Promethean kan ikke styre dette.  Vi overvåker ikke alt innhold som legges ut på tjenesten.  Hvis du imidlertid mener at innhold lagt ut på eller sendt innen tjenesten er ærekrenkende og/eller krenker disse tjenestevilkårene eller erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, ber vi deg bistå oss ved å sende oss en skriftlig uttalelse med emnelinjen «Melding om krenkende innhold».    Denne meldingen må inneholde navn, postadresse, firmanavn og stilling (hvis relevant).  Du må angi i meldingen nøyaktig hvilke ord du mener er krenkende eller bryter med erklæringen om akseptabel bruk og du må klippe ut og lime inn adressen til den angjeldende nettsiden i meldingen.    Vi ber om at du oppgir begrunnelser for hvorfor du mener ordene krenker erklæringen om akseptabel bruk eller er krenkende, og forklarer hvorfor dette er tilfelle og når du mener ordene er krenkende, forklar hvorfor ordene som det klages på er usanne og hva du mener er den riktige/sanne posisjonen.  Vi ber om at du sender meldingen på e-post til support@ClassFlow.com. Vi vil gjøre alle rimelige forsøk på å fjerne eventuelt innhold som vi finner er krenkende eller som bryter med erklæringen om akseptabel bruk, fra tjenesten vår innen rimelig tid og, i alle tilfeller, i samsvar med enhver tidsramme angitt i gjeldende lovgivning.

9.2        I henhold til merknaden om opphavsrett og bestemmelser i vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen: Hvis du mener at en ressurs i ClassFlow-markedsplassen krenker opphavsretten din eller andre opphavsrettigheter, bør du underrette Promethean om kravet i henhold til de detaljerte prosedyrene beskrevet i vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen.  Promethean vil behandle alle meldinger om angivelig krenkelse i samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA») og andre gjeldende opphavsrettslover.  DMCA krever at melding om påstått krenkelse fremsettes skriftlig og sendes inn til Promethean med e-post til copyright@prometheanworld.com.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Promethean er eieren eller en lisenshaver til alle immaterielle rettigheter i tjenesten, inkludert eier av en rekke varemerker relatert til merket vårt i flere jurisdiksjoner rundt i verden. Alle slike rettigheter forbeholdes. Ingenting i disse tjenestevilkårene gir deg en rett til bruk av noen av varemerkenavnene, varemerkene, tjenestemerkene, logoene, domenenavn og andre distinkte merkeegenskaper, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Promethean.

I den grad du legger ut «ideer» eller «forslag» på tjenesten, eller ellers gir slike ideer eller forslag til Promethean, inkludert, men ikke begrenset til nye annonsekampanjer, nye tilbud, nye eller forbedrede produkter eller teknologier, produktforbedringer, prosesser, produktnavn eller andre oppfinnelser eller oppdagelser (alt henvist til heri som «ideer»), forstår og aksepterer du at slike ideer er Prometheans eiendom og at du ikke har rett på vederlag, royalty, anerkjennelse eller tilskrivelse forbundet med Prometheans bruk av eller handlinger utført som resultat av slike ideer. I den grad Promethean ber om det, aksepterer du å overskrive alle rettigheter, fordringer og interesser i og til slike ideer til Promethean og å iverksette og levere til Promethean alle dokumenter og utføre alle lovlige handlinger som Promethean anser nødvendig eller tilrådelig som ledd i forberedelse, rettsforfølgelse, utstedelse, anskaffelse og opprettholdelse av opphavsretter eller patentrettigheter under gjeldende lover i USA eller andre lands jurisdiksjoner.  Alle slike dokumenter bedt om herunder, vil bli klargjort av og for Prometheans kostnad.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

11.1      Tjenesten vår leveres som den er og som tilgjengelig (med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i disse tjenestevilkårene). Så vidt dette er tillatt under gjeldende lov, fraskriver vi oss herved uttrykkelig alle garantier, forsikringer, betingelser og andre vilkår av ethvert slag, enten de er uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier, forsikringer, betingelser eller andre vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller med hensyn til ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter.

11.2      Vi gir ingen garanti eller forsikring om at (i) tjenesten vil innfri dine krav, (ii) tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller feilfri, (iii) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige, (iv) kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale anskaffet av deg gjennom tjenesten vil innfri dine forventninger eller (v) at eventuelle feil vil bli utbedret.

11.3      Du godtar og aksepterer at alt materiale lastet ned eller på annen måte anskaffet gjennom bruken av tjenesten, utføres etter ditt eget skjønn og på egen risiko og at du alene vil være ansvarlig for eventuell skade på datamaskinsystemet ditt eller tap av data som resulterer fra nedlasting av ethvert slikt materiale.

11.4      Underlagt bestemmelsene i klausul 11.5 finnes det ingen juridisk teori (inkludert uten begrensning, tort (inkludert uaktsomhet), kontrakt, strengt ansvar eller på annen måte, selv om vi har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slikt tap eller slik skade) under hvilken Promethean vil være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for:

 1. tap av fortjeneste;
 2. tap av goodwill;
 3. tap av data;
 4. arbeidsstans;
 5. nøyaktige resultater;
 6. datamaskinfeil eller -svikt; eller
 7. noen indirekte, tilfeldige, spesielle, indirekte eller eksemplariske tap eller skade, som følger fra eller i relasjon til disse vilkårene og betingelsene (eller manglende evne til å bruke) tjenesten vår.

11.5      Ingen ting i disse tjenestevilkårene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar:

 1. for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 2. for bedrageri eller forledelse; eller
 3. for et hvilket som helst forhold som det er ulovlig for oss å ekskludere eller forsøke og ekskludere vårt ansvar i en jurisdiksjon.

11.6      Noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av visse garantier eller begrensningen eller ekskluderingen av bestemte ansvarsforhold. Noen av begrensningene fremsatt ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.  Der du bruker vår tjeneste som en forbruker, skal i særdeleshet ingenting i disse tjenestevilkårene påvirke dine lovfestede rettigheter.

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Unntatt som fremsatt i disse tjenestevilkårene, vil, for individuelle lærere som bruker tjenesten, ClassFlow-kontoen din bli værende tilgjengelig for deg så lenge som tjenesten er tilgjengelig eller inntil du ber om at kontoen din slettes. Bedriftsbrukere vil ha tilgang til ClassFlow-kontoen så lenge de har et aktivt abonnement på ClassFlow-tjenesten for skoler, eller inntil skolen eller skolekretsen ber om at tjenesten opphører. Bestemmelsene heri skal gjelde for deg så lenge du bruker tjenesten.  Bestemmelser, som i henhold til sin karakter, vil overleve og gjelde selv etter at du ikke lenger bruker tjenesten, skal overleve og forbli gjeldende.  Alle følgende vil for eksempel overleve oppsigelse av tjenesten: alle forpliktelser du har til å betale oss eller erstatte oss; alle begrensninger av vårt ansvar; alle vilkår angående eierskap eller immaterielle rettigheter, inkludert lisens gitt i avsnitt 10 og vilkår angående tvister mellom oss.

Du samtykker i at vi, helt etter eget skjønn, kan suspendere eller si opp tjenesten eller del av den eller din bruk av tjenesten eller kontoen din, uansett grunn, inkludert ditt brudd på disse tjenestevilkårene (inkludert vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen), erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, personvernerklæringen for ClassFlow eller i tilfelle en bedriftsbruker, for et brudd på abonnementsavtalen.  Vi har enerett til å beslutte om du krenker slike vilkår.

 1. MELDINGER

Alle meldinger fra deg til oss må, med mindre annet er spesifikt angitt heri, sendes til Promethean Limited med sertifisert e-post til adressen på den første siden av disse tjenestevilkårene. Vi kan melde fra til deg enten på e-post eller til landpostadressen du oppga til oss da du foretok en bestilling (hvis du er en bedriftsbruker) eller som du oppga til oss ved registrering. Melding vil bli ansett som mottatt og riktig formidlet 24 timer etter at en e-post er sendt, eller fem dager etter dato for postlegging av et brev. Ved levering av eventuelle meldinger, vil det være tilstrekkelig å bevise, i tilfelle brev, at et slikt brev var korrekt adressert, frankert og plassert i posten, og, i tilfelle e-post, at slik e-post ble sendt til den angitte e-postadressen til mottakeren.

 1. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER

14.1      Du kan ikke overføre, tildele, ta betaling for eller på andre måter disponere denne kontrakten eller noen av rettighetene eller pliktene dine som følger fra den, uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Promethean på forhånd.

14.2      Promethean kan overføre, tildele, ta betaling for, inngå underkontrakt eller på andre måter disponere denne kontrakten eller noen av våre rettigheter eller forpliktelser som følger fra den, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kontraktens varighet.

 1. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

Gjeldende lover krever at noe av informasjonen eller noen kommunikasjoner vi sender til deg skal være skriftlige. Når du bruker tjenesten aksepterer du at kommunikasjonen med oss hovedsakelig vil foregå elektronisk. Vi vil kontakte deg på e-post eller levere informasjon til deg ved å legge ut meldinger på tjenesten. For kontraktsmessige formål aksepterer du denne elektroniske kommunikasjonen og du aksepterer at alle kontrakter, meldinger, all informasjon og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk samsvarer med alle juridiske krav til at slike kommunikasjoner skal være skriftlige.

 1. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

16.1      Vi aksepterer ikke erstatningsplikt eller ansvar for eventuell manglende evne til utførelse av eller forsinkelse i utførelse av, våre forpliktelser under denne kontrakten som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll («Force Majeure-hendelse»).

16.2      En force majeure-hendelse inkluderer en hvilken som helst handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll og inkluderer særlig (uten begrensning) følgende:

 1. Streiker, lockout eller annen arbeidskonflikt.
 2. Sivil uro, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig.
 3. Brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, ras, epidemi eller annen naturkatastrofe.
 4. Bruk av jernbaner, skip, luftfartøy, motortransport eller andre midler til offentlig eller privat transport blir umulig.
 5. Bruk av offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk blir umulig.
 6. Handlinger, forordninger, lovgivning, regler eller begrensninger pålagt av en regjering.
 7. Svikt eller avbrudd i tilkoblingen til Internett.

16.3      Vår ytelse under denne kontrakten anses suspendert i den perioden som force majeure er i effekt, og i den grad vi har noen ytelsesforpliktelser under force majeure-hendelsen, skal alle slike ytelsesforpliktelse forlenges for varigheten av force majeure-hendelsen pluss en rimelig tidsperiode etter slik hendelse for rimelig å la oss innfri slike ytelsesforpliktelser. Vi vil gjøre rimelige bestrebelser på å bringe force majeure-hendelsen til en avslutning eller for å finne en løsning der våre forpliktelser ifølge denne kontrakten kan utføres til tross for force majeure-hendelsen.  Vi kan si opp denne kontrakten hvis force majeure-hendelsen fortsetter i to måneder.

 1. LOVER FOR EKSPORTKONTROLL

Du aksepterer at bruken av tjenesten er underlagt den amerikanske eksportadministrasjonens forskrifter og andre lover, begrensinger og forskrifter for eksport (samlet «eksportlover») og at du vil overholde eksportlovene. Du skal ikke levere, overføre, eksportere eller videreeksportere tjenesten i strid med gjeldende eksportlover. Du er i tillegg ansvarlig for overholdelse av alle gjeldende lokale lover som kan begrense importen, eksporten eller bruken av tjenesten, programvaren eller materialene. Alle rettigheter til å bruke tjenesten garanteres på betingelse at slike rettigheter fraskrives hvis du ikke overholder vilkårene i denne kontrakten. Hvis Promethean har kunnskap om eller rimelig grunn til å mistenke at et brudd har funnet sted, kan det være forbudt for Promethean å levere vedlikehold og støtte for tjenesten og/eller Promethean kan si opp bruken din av tjenesten.

 1. SEPARAT GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen finnes ikke å være rettskraftig eller ugyldig, vil den bestemmelsen bli begrenset eller eliminert, i den minimale grad som er nødvendig, slik at disse tjenestevilkårene ellers skal forbli i full kraft og virkning og forbli rettskraftige.

 1. OPPGIVELSE

19.1      Hvis enten du eller vi på noen måte ikke kan hevde en rettighet heri, skal dette ikke innebære en oppgivelse av ytterligere rettigheter herunder og skal ikke frita deg fra overholdelse av slike forpliktelser.

19.2      En oppgivelse fra vår side av en standard, skal ikke utgjøre en oppgivelse av noen senere standarder.

19.3      Ingen oppgivelse fra vår side av disse vilkårene og betingelsene skal være virksom, med mindre den er uttrykkelig oppgitt å være en oppgivelse og formidles til deg skriftlig i samsvar med paragraf 14 ovenfor.

 1. HELE AVTALEN

20.1      Vi samtykker i at vilkårene i denne kontrakten er det fullstendige og eneste uttrykket for den gjensidige forståelsen mellom deg og Promethean, og at den erstatter og kansellerer alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjoner og annen forståelse relatert til bruken av tjenesten, og at alle endringer i vilkårene i denne kontrakten må være skriftlige og signert av begge parter (unntatt som ellers fremsatt heri).

20.2      Vi erkjenner begge at ingen av oss har støttet oss på noen forsikring, forpliktelse eller løfte gitt av den andre eller underforstått fra noe som har vært sagt eller skrevet i forhandlinger mellom oss, unntatt som uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene.

 1. VARIASJON

21.1      Tjenesten som leveres forandres regelmessig for å holde tritt med dine behov og ønsker.  Fra tid til annen kan vi endre disse tjenestevilkårene.    Når det foretas en materiell endring i disse tjenestevilkårene, vil du bli varslet om slike endringer neste gang du logger på ClassFlow.    Hvis du velger ikke å akseptere endringene, vil du ikke kunne fortsette å bruke ClassFlow.

21.2      Hvis du er en bedriftsbruker med et abonnement på ClassFlow-tjenesten for skoler, vil du være underlagt praksisene og vilkårene og betingelsene som er i kraft på det tidspunktet du registrerer deg for tjenesten, med mindre noen endring i disse praksisene eller disse vilkårene kreves av lov eller offentlige myndigheter eller vi melder fra til skolen eller skolekretsen skriftlig om endringene i disse praksisene eller disse vilkårene og betingelsene.

 1. GJELDENDE LOVGIVNING

Med mindre underlagt spesielle betingelser i avtalen vår med en skole, er du som bruker bosatt i USA (og dets territorier), Canada eller de karibiske øyene, gjennom disse tjenestevilkårene underlagt lovgivningen i delstaten Georgia, USA Eventuelle tvister eller forskjeller som følge av disse tjenestevilkårene, skal kun være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Fulton County, Georgia, USA  Med mindre underlagt spesielle termer i avtalen vår med en skole er du, som bruker bosatt andre steder i verden, underlagt disse tjenestevilkårene med styring fra lovene i England og Wales. Enhver tvist eller uenighet som følger fra disse vilkårene og betingelsene skal utelukkende være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i England.

 1. KUN FOR BRUKERE I AUSTRALIA

23.1      I Australia, i den grad du anskaffer varene eller tjenestene fra oss som en forbruker i betydningen av australsk forbrukerlovgivning, kan du ha visse rettigheter og rettsmidler (inkludert, uten begrensning, forbrukergarantirettigheter) som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres ved avtale.  Ingenting i disse vilkårene og betingelsene (inkludert, uten begrensning, i klausul 11) ekskluderer, begrenser eller endrer anvendelsen av enhver underforstått betingelse eller garanti, forpliktelse, utøvelse av en rettighet eller et rettsmiddel, eller pålegg av ansvar under australsk forbrukerlovgivning eller noen annen bestemmelse, der å gjøre dette vil være i strid med eller forårsake at et vilkår i denne avtalen blir ugyldig («ikke-ekskluderbare forpliktelser»).

23.2      I forbindelse med ikke-ekskluderbare forpliktelser (annet enn en garanti med hensyn til hjemmel, pantelån eller stilltiende besittelse pålagt av australsk forbrukerlovgivning), unntatt varer eller tjenester av noe slag vanligvis anskaffet for bruk eller forbruk som er personlig, eller relatert til hjem/husholdning (med hensyn til hvilket vårt ansvar ikke er begrenset som under dette avsnitt 23.2), er vårt ansvar overfor deg for manglende overholdelse av en ikke-ekskluderbar forpliktelse begrenset (etter vårt skjønn) til: (a) i tilfelle tjenester, kostnaden ved å levere tjenesten igjen eller betaling av kostnaden ved å få tjenesten levert igjen; og (b) i tilfelle varer, kostnaden ved å skifte ut varer, levere tilsvarende varer eller få varene reparert, eller betaling for kostnad ved utskifting av varene, levering av tilsvarende varer eller reparasjon av varene.

© 2017 Promethean Limited. Med enerett.