Beleid voor aanvaardbaar gebruik van ClassFlow

(V.3 – februari 2016)

Ingangsdatum:  20 februari 2016


“ClassFlow” of de ” Service” wordt geleverd door Promethean Limited (“Promethean”, “wij”, of “ons”, of “onze”).  Wij zijn een besloten vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, met statutaire zetel te Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer wij het woord “Service(s)” gebruiken in dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik, bedoelen we (i) de publiek toegankelijke ClassFlow Service die gratis beschikbaar is op www.classflow.com of via een andere URL die afhankelijk is van de locatie van de Gebruiker (bijv. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) de ClassFlow for Schools Service die op basis van een abonnement beschikbaar is voor scholen, schooldistricten of andere vergelijkbare instellingen en die alleen toegankelijk is via een uniek subdomein van ClassFlow met een niet-publieke URL (bijv. www.naam vanuwschool.classflow.com) voor exclusief gebruik door de specifieke school of het specifieke schooldistrict; en (iii) alle andere gerelateerde websites, producten, services, en applicaties die Promethean beschikbaar stelt (inclusief aan ClassFlow gerelateerde apps die beschikbaar kunnen worden gesteld via de iTunes Store en de Google Play Store).

Dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt samen met het ClassFlow-cookiebeleid, de Servicevoorwaarden voor ClassFlow en het ClassFlow-privacybeleid een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen u en ons (hierna genoemd: de “Overeenkomst”).  Lees deze documenten zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze Service.  Door gebruik te maken van onze Service aanvaardt u het ClassFlow-cookiebeleid, de Servicevoorwaarden voor ClassFlow en het ClassFlow Privacybeleid en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn en zich te houden aan de voorwaarden van al deze regelingen.  Gebruik de Service niet als u deze voorwaarden en regelingen niet aanvaardt.  Begrippen die wij hierin gebruiken zonder definitie, hebben de betekenis die hieraan is toegekend in de Servicevoorwaarden.  Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid hebben de Servicevoorwaarden voorrang.

“U” of “uw” betekent een Gebruiker van de Service Een “Individuele Gebruiker” betekent in deze voorwaarden een docent (of administrateur), leerling of ouder die de gratis ClassFlow Service gebruikt.  Wanneer van toepassing betekent “u” of “uw” ook een school, schooldistrict of andere onderwijsinstelling, die ook een “Bedrijfsgebruiker” wordt genoemd, die gebruikmaakt van de ClassFlow for Schools Service en waaraan de Gebruiker is verbonden als leerling, docent of ouder van een leerling en die van de Bedrijfsgebruiker toestemming heeft gekregen om de Service te gebruiken (een “Gemachtigde Gebruiker”). Met de term “Gebruiker(s)” worden hierin alle gebruikers van de Service bedoeld: Individuele Gebruikers, Gemachtigde Gebruikers en Bedrijfsgebruikers.

  1. VERBODEN GEBRUIK.

U mag de Service niet gebruiken:

1.1          Voor commerciële doeleinden of doeleinden met een winstoogmerk zonder uitdrukkelijke toestemming van Promethean;

1.2          Op een wijze die op enige manier strijdig is met toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;

1.3          Op een wijze die op enige manier onrechtmatig of frauduleus is, of die onrechtmatige of frauduleuze doeleinden of gevolgen heeft;

1.4          Op een wijze die de intellectuele-eigendomsrechten van anderen aantast of schendt;

1.5          Op een wijze die schadelijk, bedreigend, kwetsend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of anderszins bezwaarlijk is of in enig ander opzicht niet voldoet aan onze (onderstaande) Contentstandaarden;

1.6          Op een wijze die tot doel heeft minderjarigen of kwetsbare volwassenen op enige manier te schaden;

1.7          Ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van een soortgelijke wervende aard (spam) door te geven, of de verzending daarvan te bewerkstelligen; of

1.8          Voor de bewuste doorgifte van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojan horses, wormen, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat ook akkoord met het volgende:

1.9          U mag de Service of delen daarvan niet reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van de Servicevoorwaarden voor ClassFlow.

1.10       U mag geen toegang verkrijgen tot, niet ingrijpen in, geen schade toebrengen aan of geen storingen veroorzaken van:

(a) enig deel van de Service;

(b) apparatuur of netwerken waarop de Service is opgeslagen;

(c) software die wordt gebruikt voor de levering van de Service; of

(d) apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of in gebruik zijn bij derden.

1.11        U mag geen toegangscode gebruiken waarvoor u geen gebruikstoestemming hebt gekregen. Als u bijvoorbeeld een leerling bent, dan mag u geen toegangscode gebruiken die niet rechtstreeks aan u is gegeven door uw docent.

1.12        U moet uw ClassFlow-gebruikers-ID of -ID’s geheimhouden.

  1. CONTENTSTANDAARDEN.

2.1          Deze contentstandaarden gelden voor alle materialen die u aan Onze Site bijdraagt (“Inzendingen”) en op alle interactieve diensten die aan Onze Site zijn verbonden.

2.2          U moet de volgende standaarden naar letter en geest naleven. De standaarden gelden zowel voor ieder onderdeel van een bijdrage als voor de bijdrage als geheel.

2.3          Inzendingen moeten:

(a)   Juist zijn (wanneer zij feiten vermelden).

(b)   Oprecht zijn (wanneer zij opinies vermelden).

(c)   Voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften in het land van waaruit zij worden ingezonden.

2.4          Inzendingen mogen niet:

(a)   Materialen bevatten die lasterlijk zijn voor enig persoon.

(b)   Materialen bevatten die aanstootgevend, beledigend, haatdragend of opruiend zijn.

(c)   Expliciet seksuele materialen propageren.

(d)   Aansporen tot geweld.

(e)  Aansporen tot discriminatie wegens ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

(f)   Inbreuk maken op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van andere personen.

(g)  Andere personen kunnen misleiden.

(h)  Inbreuk maken op een wettelijke plicht tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht.

(i)    Aansporen tot illegale activiteiten.

(j)    De privacy van anderen bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van anderen, of ergernis, ongemak of nodeloze verontrusting veroorzaken.

(k)  Een andere persoon kunnen intimideren, verontrusten, in verlegenheid brengen of alarmeren.

(l)    Kunnen worden gebruikt om u voor te doen als een andere persoon of om een misleidende voorstelling te geven van uw identiteit of banden met een andere persoon.

(m) De indruk geven dat zij van Ons afkomstig zijn, wanneer dit niet het geval is.

(n)  Onrechtmatige handelingen, zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrechten of computermisbruik, aanbevelen, bevorderen of ondersteunen.

  1. VERWIJDERING VAN CONTENT, OPSCHORTING EN BEEINDIGING.

3.1          U erkent dat wij de Content die u in onze Service publiceert niet vooraf controleren, maar dat wij het recht hebben (maar niet de plicht) om communicatie via de Service en inzendingen naar de Service te monitoren.  Als wij, naar ons eigen goeddunken, bepalen dat u of een andere Gebruiker inbreuk heeft gemaakt op enig deel van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik van ClassFlow, of dat enige Content niet passend of anderszins bezwaarlijk is, dan kunnen wij plaatsing van die Content weigeren of die Content van de Service verwijderen, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid van ons jegens u of derden voorvloeit. Als u bezwaar hebt tegen de publicatie van op de Service geplaatst materiaal, volg dan de aanwijzingen voor Melding en Verwijdering in de Servicevoorwaarden voor ClassFlow.

3.2         Als u denkt dat enige Content op de Service inbreuk maakt op uw auteursrechten, dan dient u Promethean van in kennis te stellen van uw aanspraak in overeenstemming met de procedures van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) die zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden voor ClassFlow.

3.3          Niet-naleving van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de Servicevoorwaarden voor ClassFlow onder welke u de Service mag gebruiken, en dit kan ertoe leiden dat wij een of meer van de volgende stappen ondernemen:

(a)   Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Service te gebruiken.

(b)   Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materialen die u naar de Service heeft geüpload.

(c)   Het afgeven van een waarschuwing aan u.

(d)   Gerechtelijke procedures tegen u wegens de vergoeding van alle kosten op grond van vrijwaring (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke kosten voor administratie en rechtsbijstand) die voortvloeien uit de inbreuk.

(e)   Verdere gerechtelijke stappen tegen u.

(f)     Bekendmaking aan rechtshandhavende autoriteiten van informatie waarvan wij bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk achten.

(g)   Bekendmaking aan uw school/werkgever van informatie waarvan wij bekendmaking redelijkerwijs passend achten.

3.4          Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen in reactie op inbreuken op dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik. De lijst van de in dit beleid beschreven stappen is niet beperkt en wij kunnen andere stappen ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

  1. GEEN AFSTAND VAN RECHTEN.

4.1          Als wij de strikte naleving van uw verplichtingen krachtens dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik of van een bepaling of voorwaarde hiervan op enig moment niet afdwingen, of als wij een recht of rechtsmiddel dat ons krachtens dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik toekomt, niet uitoefenen of doen gelden, dan betekent dit niet dat wij afstand doen van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dit u niet van uw plicht tot naleving van dergelijke verplichtingen.

4.2          Wanneer wij afstand van rechten doen met betrekking tot een geval van niet-nakoming van verplichtingen, dan vormt dit geen afstand van rechten in andere gevallen van niet-nakoming.

4.3          Afstand van rechten door ons met betrekking tot deze bepalingen en voorwaarden is uitsluitend geldig indien deze afstand uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 14 van de Servicevoorwaarden voor ClassFlow.

  1. WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK.

5.1          Onze Service wordt voortdurend aangepast om aan de behoeften van onze Gebruikers te kunnen blijven voldoen.  Wanneer wij veranderingen aanbrengen in onze Service, dan kan dit een wijziging van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik meebrengen.  Als wij een wezenlijke verandering in dit Beleid aanbrengen, dan zullen wij ons best doen om u hierover van tevoren te informeren door een kennisgeving te publiceren op de ClassFlow.com-site of door u een e-mail te sturen.  Wezenlijke wijzingen van het ClassFlow-privacybeleid worden van tevoren aangekondigd zoals beschreven in het Privacybeleid.

5.2          Als u het niet eens bent met de nieuwe gewijzigde voorwaarden, dan staat het u vrij om die af te wijzen door de Service niet langer te gebruiken.  Als u de Service op enige manier gebruikt nadat een wijziging van de voorwaarden van kracht is geworden, dan stemt u in met de nieuwe gewijzigde voorwaarden.