Polityka dotycząca dopuszczalnego użytkowania ClassFlow

(Wersja 3 – luty 2016 r.)

Data wejścia w życie:  20 lutego 2016 r.


„ClassFlow” lub „Usługę” świadczy Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nam” lub „nasz”).  Jesteśmy  spółką typu limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowaną w Anglii i Walii z siedzibą w Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Zjednoczone Królestwo.

Termin „Usługa(i)” w niniejszej Polityce dotyczącej dopuszczalnego użytkowania oznacza (i) publiczną Usługę ClassFlow dostępną bezpłatnie pod adresem www.classflow.com lub innym adresem URL określonym ustawieniami regionalnymi Użytkownika (np. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Usługę ClassFlow dla szkół, udostępnianą w formie subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych instytucji tego typu, dostępną wyłącznie za pośrednictwem unikalnej Poddomeny ClassFlow pod prywatnym adresem URL (np. www.yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez określoną szkołę lub określony okręg; oraz (iii) wszystkie powiązane strony internetowe, produkty, usługi i aplikacje udostępniane przez Promethean (w tym aplikacje związane z ClassFlow, które mogą być dostępne za pośrednictwem sklepu iTunes i Google Play). 

Niniejsza Polityka dotycząca dopuszczalnego użytkowania, wraz z Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookies, Warunkami świadczenia usługi ClassFlow oraz Polityką prywatności ClassFlow, stanowią prawnie wiążącą Umowę zawartą pomiędzy spółką Promethean a Użytkownikiem (zwane dalej wspólnie „Umową”).  Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. dokumentów.  Korzystając z naszej Usługi, Użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usługi ClassFlow, zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, zasady Polityki dotyczącej plików cookies oraz zasady Polityki prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i zasadami polityki, prosimy o niekorzystanie z Usługi.  Odnośnie do terminów użytych w treści niniejszego dokumentu, które nie zostały zdefiniowane, obowiązuje znaczenie podane w definicjach zawartych w Warunkach świadczenia usługi.  W przypadku braku zgodności pomiędzy Warunkami świadczenia usługi a treścią Polityki prywatności nadrzędne znaczenie mają Warunki świadczenia usługi.

Terminy „Ty” lub „Twoje” oznaczają Użytkownika Usługi. „Użytkownikiem indywidualnym” zgodnie z niniejszymi Warunkami może być nauczyciel (lub administrator), uczeń lub rodzic korzystający z Usługi ClassFlow.  W stosownych przypadkach „Ty” lub „Twoje” może również oznaczać szkołę lub okręg szkolny bądź inną instytucję dydaktyczną, które zwane są również inaczej „Użytkownikiem firmowym” korzystającym z Usługi ClassFlow dla szkół, z którym Użytkownik jest powiązany jako uczeń, nauczyciel lub rodzic ucznia, oraz przez którego Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usługi („Upoważniony użytkownik”). Termin „Użytkownik/Użytkownicy” użyty w treści niniejszego dokumentu oznacza wszystkich użytkowników Usługi: Użytkowników indywidualnych, Upoważnionych użytkowników i Użytkowników firmowych.

1. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE.

Użytkownik nie może korzystać z Usługi:

1.1      W celach komercyjnych/zarobkowych bez wyraźnej zgody spółki Promethean;

1.2      W sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje;

1.3      W sposób, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy bądź który ma niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel lub skutek;

1.4      W sposób, który narusza prawa własności intelektualnej lub wszelkie inne prawa innych osób;

1.5      W sposób, który jest szkodliwy, zagrażający, obraźliwy, napastliwy, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny lub inaczej niewłaściwy lub niezgodny ze Standardami dotyczącymi treści (zobacz poniżej);

1.6      W sposób mający na celu wyrządzenie szkody lub usiłowanie wyrządzenia szkody osobom nieletnim lub osobom pełnoletnim wymagającym szczególnego traktowania;

1.7      W celu przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam lub materiałów promocyjnych bądź innych form podobnego oferowania usług (spam); lub

1.8      W celu świadomego przekazywania wszelkich danych, wysyłania lub przesyłania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware lub adware, a także inne szkodliwe programy lub kody komputerowe opracowane w celu zakłócenia pracy oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że:

1.9      Nie będzie reprodukować, powielać, kopiować ani sprzedawać żadnej części Usługi z naruszeniem postanowień Warunków świadczenia usługi ClassFlow.

1.10    Nie będzie ingerować w działanie, uszkadzać, zakłócać działania ani korzystać bez autoryzacji z:

(a) żadnej części Usługi;

(b) żadnego sprzętu lub sieci, gdzie Usługa jest zlokalizowana;

(c) żadnego oprogramowania wykorzystywanego w celu świadczenia Usługi; lub

(d) żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania, które są własnością osób trzecich bądź są używane przez osoby trzecie.

1.11      Nie będzie korzystać z kodu dostępu, do którego użycia nie jest upoważniony. Przykładowo jeżeli Użytkownik jest uczniem, nie będzie korzystać z kodu dostępu, którego nie otrzymał bezpośrednio od swojego nauczyciela.

1.12    Zachowa poufność identyfikatora/identyfikatorów użytkownika usługi ClassFlow.

2.  STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI.

2.1      Niniejsze Standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które Użytkownik zamieszcza na naszej stronie (Przesyłane materiały) i związanych z nimi usług interaktywnych.

2.2      Użytkownik musi korzystać z Usługi zgodnie z duchem i literą poniższych Standardów. Standardy obowiązują w odniesieniu do całości materiałów zamieszczanych na stronie, jak również każdej ich części.

2.3      Przesyłane materiały muszą:

(a) Być zgodne z prawdą (jeśli odnoszą się do faktów).

(b) Być szczere i prawdziwe (jeśli odnoszą się do opinii).

(c) Być zgodne z prawem obowiązującym w kraju, z którego są przesyłane.

2.4      Przesyłane materiały nie mogą:

(a) Zawierać treści zniesławiających inne osoby.

(b) Zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających do nienawiści.

(c) Promować treści o wyraźnie seksualnym charakterze.

(d) Promować przemocy.

(e) Promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

(f)  Naruszać praw autorskich, praw do bazy danych lub znaków towarowych innych osób.

(g) Potencjalnie wprowadzać w błąd innych osób.

(h) Być wynikiem działań naruszających obowiązek prawny w stosunku do osoby trzeciej, taki jak obowiązek wynikający z umowy lub obowiązek zachowania poufności.

(i)  Promować działań niezgodnych z prawem.

(j) Stanowić groźby, nadużycia lub naruszenia prywatności innej osoby, jak również powodować irytacji, dyskomfortu lub niepotrzebnego niepokoju.

(k) Potencjalnie nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub irytować innych osób.

(l)  Być wykorzystywane w celu podania się za inną osobę, wprowadzenia w błąd co do tożsamości Użytkownika lub jego powiązania z innymi osobami.

(m) Sprawiać wrażenia, że pochodzą od spółki Promethean, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

(n) Popierać, promować lub wspierać działań niezgodnych z prawem, takich jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub nadużycie komputerowe.

3.  USUWANIE MATERIAŁÓW; ZAWIESZENIE UŻYTKOWNIKA; ZABLOKOWANIE DOSTĘPU.

3.1      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Promethean nie weryfikuje Treści zamieszczanych w Usłudze przed ich publikacją, niemniej jednak ma prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania komunikacji i postów zamieszczanych przez Użytkowników w Usłudze.  Jeżeli spółka Promethean stwierdzi, według własnego uznania, że dany Użytkownik lub inny Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, lub że jakiekolwiek Treści są niestosowne lub w inny sposób niewłaściwe, spółka Promethean może odmówić zaakceptowania wszelkich Treści lub usunąć je z Usługi bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika lub osoby trzeciej. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na publikację materiałów zamieszczonych w Usłudze, należy postępować zgodnie z instrukcjami Zgłaszania i usuwania materiałów zawartymi w Warunkach świadczenia usługi ClassFlow.

 3.2      Jeżeli Użytkownik uważa, że Treści zamieszczone w Usłudze naruszają prawa autorskie Użytkownika, powinien powiadomić o tym spółkę Promethean zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o prawach autorskich w dobie cyfrowej (ang. Digital Millennium Copyright Act, „Ustawa DCMA”), jak określono w Warunkach świadczenia usługi ClassFlow.

3.3      Niewypełnienie warunków niniejszej Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie Warunków świadczenia usługi ClassFlow, na mocy których Użytkownik może korzystać z Usługi, i może skutkować podjęciem wszystkich lub niektórych z poniższych działań:

(a) Natychmiastowym, tymczasowym lub stałym pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Usługi.

(b) Natychmiastowym, tymczasowym lub stałym usunięciem z Usługi wszelkich postów Użytkownika lub przesłanych przez niego materiałów.

(c) Udzieleniem Użytkownikowi ostrzeżenia.

(d) Wszczęciem postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu wszelkich kosztów (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) poniesionych w wyniku naruszenia.

(e) Podjęciem dalszych działań prawnych przeciwko Użytkownikowi.

(f) Ujawnieniem takich informacji organom ścigania w stopniu uznanym przez spółkę Promethean za konieczny.

(g) Ujawnieniem takich informacji szkole/pracodawcy Użytkownika w stopniu uznanym przez spółkę Promethean za stosowny.

3.4      Spółka Promethean nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszej Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania. Działania opisane w niniejszej Polityce nie są ograniczone i spółka Promethean może podjąć wszelkie inne działania, które uzna za stosowne.

4.  ODSTĄPIENIE OD WYKONYWANIA PRAW.

4.1      Niewykonanie, we wszelkich okolicznościach, przez spółkę Promethean prawa do egzekwowania wypełniania przez Użytkownika jego obowiązków zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania i wszelkimi niniejszymi warunkami, bądź niewykonanie praw lub środków, które przysługują spółce Promethean zgodnie z niniejszą Polityką dopuszczalnego użytkowania, nie stanowi odstąpienia od wykonania tych praw i nie zwalania Użytkownika z zobowiązania do przestrzegania tych obowiązków.

4.2      Odstąpienie przez spółkę Promethean od dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań nie oznacza odstąpienia od dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania zobowiązań w przyszłości.

4.3      Odstąpienie przez spółkę Promethean od wykonywania któregokolwiek z warunków niniejszego dokumentu nie jest uznawane za skuteczne, chyba że spółka wyraźnie stwierdzi, że odstępuje od jego wykonywania i przekaże taką informację Użytkownikowi na piśmie zgodnie z punktem 14 Warunków świadczenia usługi ClassFlow.

5. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI DOTYCZĄCEJ DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA.

5.1      Usługa podlega ciągłym zmianom mającym na celu odpowiadanie na bieżące potrzeby Użytkowników.  Wraz z wprowadzeniem zmian w Usłudze może wystąpić konieczność zmiany warunków niniejszej Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania.  W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany w niniejszej Polityce spółka Promethean uprzednio poinformuje o tym Użytkownika w najszybszym możliwym terminie, umieszczając powiadomienie na stronie ClassFlow.com lub wysyłając wiadomość e-mail.  Użytkownik zostanie poinformowany o istotnych zmianach w Polityce prywatności ClassFlow przed ich wprowadzeniem, zgodnie z Polityką prywatności.

5.2      W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmienionych warunków ma prawo do ich odrzucenia przez rezygnację z korzystania z Usługi.  Korzystanie z Usługi w jakikolwiek sposób po tym, jak zmiany warunków staną się skuteczne jest równoznaczne z zaakceptowaniem nowych, zmienionych warunków.