Warunki Giełdy ClassFlow

V.1 Data wejścia w życie: 29 lipca 2016 r.


Giełda ClassFlow (zwana dalej „Giełdą”) to opcja oferowana w ramach Usługi ClassFlow. Giełda jest bazą danych z funkcją przeszukiwania, która zawiera lub udostępnia cyfrowe materiały edukacyjne stworzone przez nauczycieli, wydawców zewnętrznych i Promethean (zwane dalej „Zasobami”).  Każda osoba powyżej 18 roku życia, która posiada konto ClassFlow, może udostępniać bezpłatnie lub sprzedawać swoje Zasoby innym użytkownikom ClassFlow. Każda osoba powyżej 18 roku życia z kontem ClassFlow może korzystać z bezpłatnych Zasobów lub kupować Zasoby udostępniane za opłatą.  Gdy Promethean, posiadacze kont ClassFlow lub wydawcy zewnętrzni sprzedają Zasoby na Giełdzie lub oferują je bezpłatnie, są oni określani mianem „Sprzedających”.  Posiadacze konta ClassFlow, którzy kupują Zasoby lub korzystają z Zasobów/pobierają Zasoby bezpłatnie, są określani mianem „Kupujących”. Korzystanie z Giełdy i uczestnictwo w niej w charakterze Kupującego lub Sprzedającego jest regulowane Warunkami usługi ClassFlow, Polityką prywatności ClassFlow, Polityką dozwolonego korzystania ClassFlow, Polityką dotyczącą plików cookie ClassFlow oraz niniejszymi Warunkami Giełdy ClassFlow (łącznie zwanymi dalej zbiorczo „Warunkami prawnymi ClassFlow”).  Jeżeli użytkownik nie zarejestrował konta ClassFlow, może – z zastrzeżeniem Warunków prawnych ClassFlow – przeglądać Zasoby na Giełdzie, ale do czasu zarejestrowania konta ClassFlow nie może uczestniczyć w Giełdzie jako Kupujący lub Sprzedający.

Giełda jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych posiadających Konto ClassFlow.  Aby móc uczestniczyć w Giełdzie jako Kupujący lub Sprzedający, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać konto ClassFlow.

Sprzedający, którzy wprowadzają Zasoby na Giełdę, przyjmują do wiadomości, że elektroniczne zgłoszenie Zasobu na Giełdę przez Sprzedającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Sprzedającego Warunków prawnych ClassFlow i poddaniem się ich zapisom. Kupujący, którzy nabywają lub pobierają bezpłatnie Zasoby z Giełdy, przyjmują do wiadomości, że dokonanie zakupu i pobieranie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego Warunków prawnych ClassFlow i poddaniem się ich zapisom.

Terminy zapisane wielką literą, które nie są wyraźnie zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Warunkach usługi ClassFlow oraz Polityce prywatności ClassFlow.

A.  WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO.

Niniejsza część zawiera omówienie praw i obowiązków Sprzedającego w stosunku do Zasobów, które Sprzedający zamieszcza na Giełdzie, a także warunków licencji, jaka zostaje udzielona przez Sprzedającego Promethean lub Kupującym w odniesieniu do Zasobów w celu umożliwienia Promethean lub Kupującym korzystania z danego Zasobu.

1. ZAMIESZCZANIE ZASOBÓW NA GIEŁDZIE. Jeżeli użytkownik zarejestrował konto ClassFlow jako nauczyciel, może zamieścić Zasób na Giełdzie w celu wykorzystania go (na zasadach przedstawionych w niniejszym dokumencie) przez dowolną osobę z zarejestrowanym kontem ClassFlow dla nauczyciela. Zamieszczając Zasób na Giełdzie, użytkownik decyduje, czy Zasób ma być udostępniany bezpłatnie czy za opłatą. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Zasób zamieszczony na Giełdzie może być wyszukany z użyciem wyszukiwarki ClassFlow, a następnie pobrany na konto ClassFlow danego użytkownika. Zasób może być wyszukany również z użyciem wyszukiwarek poza usługą ClassFlow, takich jak Google lub Bing, w którym to przypadku Zasób można przeglądać, ale nie można go pobrać ani edytować. Użytkownicy uprawnieni (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach usługi ClassFlow) zamieszczający materiały na Giełdzie w imieniu Użytkownika biznesowego (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach usługi ClassFlow) muszą dysponować odpowiednią zgodą i upoważnieniem Użytkownika biznesowego na zamieszczenie materiałów.

1.1  Profil Sprzedającego. W celu oferowania Zasobu na Giełdzie za opłatą lub bezpłatnie Sprzedający może utworzyć profil w ClassFlow. W profilu Sprzedającego obowiązkowo należy podać imię i nazwisko, natomiast pozostałe pola są opcjonalne. Wszystkie informacje wpisane przez Sprzedającego do profilu Sprzedającego będą dostępne publicznie nie tylko dla posiadaczy kont ClassFlow, ale również dla wszystkich, którzy natrafią na Zasób Sprzedającego w trybie off-line przeszukiwania Giełdy lub przeszukiwania za pomocą wyszukiwarki takiej jak np. Bing czy Google. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że nie powinien wypełniać opcjonalnych pól, jeżeli nie wyraża zgody na publiczne udostępnienie informacji.

2. KODEKS POSTĘPOWANIA. Warunkiem zamieszczania Zasobów na Giełdzie jest przestrzeganie przez Sprzedających warunków Polityki dozwolonego korzystania ClassFlow (www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Zgodnie z Polityką dozwolonego korzystania Sprzedający: (a) nie będą zamieszczali żadnych Zasobów, które zawierają reklamy, materiały promocyjne, niechcianą pocztę, spam, łańcuszki, podpięte odnośniki ani inne formy ofert; (b) nie będą zamieszczali żadnych Zasobów, które zawierają dane osobowe innej osoby lub dane umożliwiające identyfikację innej osoby bez wyraźnej zgody takiej osoby; (c) nie będą zamieszczali żadnych Zasobów, które zawierają wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne szkodliwe kody komputerowe; oraz (d) nie będą świadomie zamieszczali Zasobów, które naruszają dowolne prawa osób trzecich.  Polityka dozwolonego korzystania ustanawia zestaw Norm zawartości mających zastosowanie w odniesieniu do wszystkich Zasobów zamieszczanych przez Sprzedającego.  Normy zawartości dotyczące Zasobów zamieszczanych na Giełdzie przewidują, że żaden z Zasobów zamieszczanych na Giełdzie nie może:

 1. zawierać treści zniesławiających inne osoby;
 2. zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających do nienawiści;
 3. promować treści o wyraźnie seksualnym charakterze;
 4. promować przemocy;
 5. promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 6. promować działań niezgodnych z prawem;
 7. potencjalnie nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub irytować innych osób;
 8. być wykorzystywany w celu podania się za inną osobę, wprowadzenia w błąd co do tożsamości Użytkownika lub jego powiązania z innymi osobami; ani
 9. sprawiać wrażenia, że pochodzi od spółki Promethean, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Sprzedający muszą zapoznać się z Polityką dozwolonego korzystania ClassFlow i przestrzegać jej, a także powinni zapoznać się z Polityką dozwolonego korzystania ClassFlow przed zamieszczeniem na Giełdzie dowolnego z Zasobów.

2.1 Niestosowne Zasoby. Promethean zakazuje zamieszczania Zasobów, które naruszają Politykę dozwolonego korzystania ClassFlow.  Niemniej jednak Kupujący i Sprzedający przyjmują do wiadomości i akceptują, że (i) Promethean nie ponosi odpowiedzialności i nie może ponosić odpowiedzialności za żadne treści, informacje ani materiały zamieszczane na Giełdzie przez Sprzedających; (ii) Użytkownicy Giełdy mogą być narażeni na niestosowne materiały; oraz (iii) Użytkownicy ponoszą całość ryzyka związanego z narażeniem na takie Zasoby oraz korzystaniem z nich, między innymi w odniesieniu do polegania na zgodności ze stanem faktycznym, zupełności lub użyteczności Zasobów.  Promethean zastrzega sobie prawo (przy czym nie przyjmuje na siebie obowiązku) monitorowania wykorzystania Giełdy oraz podejmie zasadne działania w celu eliminowania niestosownych Zasobów z Giełdy.  Bez uszczerbku dla przysługujących Promethean środków prawnych Promethean zastrzega sobie prawo do usunięcia w całości lub części dowolnego Zasobu, postępując w tym zakresie według własnego uznania, do uniemożliwienia Sprzedającemu zamieszczania na Giełdzie kolejnych Zasobów lub do zamknięcia Konta ClassFlow Sprzedającego. W razie przekonania, że dowolny Zasób zamieszczony na Giełdzie zawiera treść, która jest obraźliwa lub niestosowna, a przez to narusza Politykę dozwolonego korzystania ClassFlow, prosimy o informację na adres support@classflow.com oraz podanie w treści e-maila szczegółów dotyczących takiego Zasobu.

3. LICENCJA SPRZEDAJĄCEGO NA RZECZ PROMETHEAN I KUPUJĄCYCH.

3.1 Sprzedający zachowuje tytuł własności do wszelkich praw w Zasobie i do Zasobu zamieszczonego przez Sprzedającego.  Niemniej jednak każdy nauczyciel sprzedający lub bezpłatnie oferujący Zasoby przez Giełdę („Sprzedający Nauczyciel”), udostępniając Zasób na Giełdzie, niniejszym udziela Promethean bezpłatnej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych z możliwością dalszego udostępniania licencji w odniesieniu do praw autorskich, znaków towarowych, praw do wizerunku oraz praw do bazy danych przysługujących Sprzedającemu w odniesieniu do Zasobu, również w dowolnej postaci fizycznej nieistniejącej w danej chwili lub opracowanej późnej, w zakresie zasadnie niezbędnym do udostępniania Zasobu na Giełdzie. Powyższe dotyczy wyłącznie licencji – tytuł własności Sprzedającego w odniesieniu do praw zawartych w Zasobie pozostaje nienaruszony.

3.2 O ile postanowienia odrębnej umowy licencyjnej między Promethean a wydawcą zewnętrznym, który sprzedaje lub bezpłatnie oferuje Zasoby za pośrednictwem Giełdy („Sprzedający Wydawca”), nie stanowią inaczej, taki Sprzedający Wydawca niniejszym udziela Promethean bezpłatnej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych z możliwością dalszego udostępniania licencji w odniesieniu do praw autorskich, znaków towarowych, praw do wizerunku oraz praw do bazy danych przysługujących Sprzedającemu, również w dowolnej postaci fizycznej nieistniejącej w danej chwili lub opracowanej późnej, w zakresie zasadnie niezbędnym do udostępniania Zasobu na Giełdzie. Powyższe dotyczy wyłącznie licencji – tytuł własności Sprzedającego w odniesieniu do praw zawartych w Zasobie pozostaje nienaruszony.

3.3 Zamieszczając Zasób na Giełdzie, odpowiednio Sprzedający Wydawca lub Sprzedający Nauczyciel udziela Kupującemu licencji na dany Zasób. Obowiązkiem Sprzedającego jest poinformowanie Kupujących o warunkach licencji (między innymi w odniesieniu do praw autorskich i praw do znaków towarowych), w ramach której Sprzedający oferuje Kupującym Zasób na Giełdzie. Przykładowo: nauczyciel sprzedający lub oferujący Zasób bezpłatnie na Giełdzie może rozważyć zastosowanie w odniesieniu do Zasobu jednej z licencji udostępnianych przez Creative Commons. Więcej informacji na temat licencji Creative Commons znajduje się na stronie: www.creativecommons.org. Sprzedający odpowiada za ochronę i egzekwowanie warunków, na jakich Sprzedający oferuje Zasób na Giełdzie i przyjmuje do wiadomości, że Promethean nie ma obowiązku podejmowania działań w tym zakresie w imieniu Sprzedającego. W zakresie, w jakim Sprzedający nie poinformuje Kupującego o konkretnych warunkach licencji na Zasób, Sprzedający zobowiązuje się udzielić Kupującemu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji bez prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystanie, powielanie i adaptowanie Zasobu (w całości lub w części) i bez prawa do udostępniania lub przekazywania Zasobu osobom trzecim, z wyjątkiem uczniów Kupującego w celach edukacyjnych lub osób trzecich w celu wspomagania lub ułatwienia nauczania.

3.4 Usunięcie Zasobu z Giełdy przez Sprzedającego powoduje ustanie prawa Promethean do udostępniania Zasobu w celu dalszego pobierania go przez Kupujących; nie wpływa ono na prawo Promethean do udostępniania Zasobu Kupującym, którzy pobrali go przed usunięciem danego Zasobu przez Sprzedającego. Licencja udzielona przez Sprzedającego Kupującym, którzy pobrali Zasób Sprzedającego z Giełdy przed jego usunięciem, (o której mowa w pkt 3.3 niniejszego dokumentu), pozostaje w mocy zgodnie z obowiązującymi warunkami licencji.

3.5 Jeżeli Sprzedający decyduje się na rezygnację ze swojego konta ClassFlow lub konto ClassFlow Sprzedającego zostaje zamknięte przez Promethean, Sprzedający zobowiązuje się do tego, że przed zamknięciem konta lub rezygnacją z konta ClassFlow Sprzedający usunie z Giełdy wszelkie zamieszczone przez siebie Zasoby.  Usunięcie Zasobu z Giełdy przez Sprzedającego powoduje ustanie prawa Promethean do udostępniania Zasobu w celu dalszego pobierania go przez Kupujących; nie wpływa ono natomiast na prawo Promethean do udostępniania Zasobu Kupującym, którzy pobrali go przed usunięciem danego Zasobu przez Sprzedającego. Licencja udzielona przez Sprzedającego na rzecz Kupujących, którzy pobrali Zasoby Sprzedającego z Giełdy przed rezygnacją z konta przez Sprzedającego lub zamknięciem konta Sprzedającego, pozostaje w mocy po takim zamknięciu.

3.6 Po zamknięciu lub rezygnacji z Konta ClassFlow Sprzedającego Promethean nie ma obowiązku wnosić na rzecz Sprzedającego żadnej opłaty ani rekompensaty z tytułu sprzedaży Zasobów Sprzedającego, które pozostają dostępne do sprzedaży na Giełdzie po dacie skutecznego wypowiedzenia lub zamknięcia konta ClassFlow Sprzedającego.  Sprzedający odpowiada za usunięcie swoich Zasobów z Giełdy przed nadejściem skutecznej daty wypowiedzenia lub zamknięcia konta ClassFlow Sprzedającego.  Jeżeli Sprzedający nie usunie swoich Zasobów z Giełdy przed zamknięciem lub rezygnacją z konta ClassFlow Sprzedającego, z chwilą takiego zamknięcia lub takiej rezygnacji Promethean może – postępując wedle własnego uznania – usunąć Zasoby Sprzedającego z Giełdy lub kontynuować dalsze oferowanie danego Zasobu na Giełdzie. 

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO Zamieszczając Zasoby na Giełdzie, Sprzedający oświadcza i zapewnia, że (a) Zasób został stworzony wyłącznie przez Sprzedającego lub Sprzedający posiada wszystkie prawa lub licencje konieczne do wykorzystywania, publikowania, rozpowszechniania, powielania, sprzedawania lub innego rodzaju eksploatowania Zasobu, w tym prawo do udzielenia Promethean i innym użytkownikom ClassFlow praw i licencji, o których mowa w niniejszym dokumencie; (b) Zasób nie będzie naruszał w żaden sposób praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich ani praw do znaków towarowych) ani żadnych innych praw osób trzecich; (c) Sprzedający ma zgodę, zezwolenie lub upoważnienie każdej dającej się zidentyfikować osoby widocznej w Zasobie Sprzedającego na zamieszczenie, transmitowanie, publikowanie, udzielanie dalszej licencji lub rozpowszechnianie jej imienia/nazwiska lub wizerunku za pośrednictwem Giełdy; oraz (d) Zasób, jaki Sprzedający zamieszcza na Giełdzie, będzie całością Zasobu, jaki można pobrać w całości, a żadna część Zasobu nie będzie dostarczana odrębnie ani nie będzie wymagała odrębnego lub dodatkowego zakupu, np. za pośrednictwem strony zewnętrznej lub innego kanału.  W zakresie, w jakim Sprzedający dysponuje wiedzą, iż dowolny z Zasobów zamieszczonych przez Sprzedającego narusza dowolne ze wspomnianych praw, Sprzedający niezwłocznie usunie taki Zasób z Giełdy.

5. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI DOKONANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO. Sprzedający zobowiązuje się zwolnić Promethean oraz spółki podrzędne, spółkę dominującą, podmioty powiązane, kadrę kierowniczą, pośredników, przedstawicieli i pracowników Promethean z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, wydatków lub ocen podatkowych, w tym zasadnych kosztów prawnych, wynikających z dowolnego roszczenia osoby trzeciej lub postępowania wszczętego przez organ rządowy lub regulacyjny w odniesieniu do (i) dowolnego Zasobu, jaki Sprzedający dostarcza, sprzedaje, zamieszcza, transmituje, zapewnia lub udostępnia w inny sposób przez Giełdę; (ii) faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Sprzedającego Warunków prawnych ClassFlow; (iii) faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej lub praw własności przez Sprzedającego; lub (iv) faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Sprzedającego obowiązujących przepisów, zasad, regulacji lub praw innej osoby.

6. CENA ZASOBÓW, PODZIA‎Ł PRZYCHODU, OP‎‎ŁATY I PŁATNOŚCI.

6.1 Ceny Zasobów. Sprzedający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalanie cen sprzedaży ich Zasobów na Giełdzie („Cena”), przy czym cena (o ile Zasób nie jest oferowany bezpłatnie) nie może być niższa niż cena minimalna wymagana przez Promethean. Cena minimalna wymagana przez Promethean może być zmieniana przez Promethean według własnego uznania, jednak obowiązująca w danym momencie wymagana cena minimalna będzie ujawniana Sprzedającemu, gdy Sprzedający podejmie próbę wystawienia Zasobu na Giełdzie za cenę poniżej wymaganej ceny minimalnej. Cena zawiera podatek VAT lub podobny podatek zawarty w cenie zakupu wyświetlanej Kupującym.  Ceny podawane są wyłącznie w USD.

6.2  Podatki i charakter relacji ze Sprzedającym. Sprzedający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uregulowanie podatków federalnych, krajowych, stanowych, regionalnych lub lokalnych, w tym podatków od sprzedaży, jakie mogą obowiązywać w odniesieniu do dowolnej transakcji sprzedaży dokonanej przez Sprzedającego za pośrednictwem Giełdy.  Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochód lub inne podatki należne i podlegające zapłacie w związku z dowolną płatnością dokonaną na rzecz Sprzedającego. Sprzedawanie Zasobu lub Zasobów przez Giełdę jest tożsame ze zgodą na dostarczenie Promethean wszelkich formularzy, dokumentów lub innych poświadczeń, jakich może zażądać Promethean w celu dopełnienia obowiązków informacyjnych lub zobowiązań podatkowych w odniesieniu do korzystania z Giełdy przez danego użytkownika. Żaden z zapisów Warunków prawnych ClassFlow nie tworzy podstaw do istnienia stosunku zatrudnienia, pośrednictwa lub spółki osobowej między Promethean a dowolnym Sprzedającym.

6.3 Podział przychodów i opłata transakcyjna. W zamian za zapewnienie przez Promethean miejsca, w którym Sprzedający może oferować na sprzedaż swoje Zasoby, Sprzedający wyraża zgodę, aby Promethean otrzymywał 35% Ceny za każdy Zasób zamieszczony i sprzedany za pośrednictwem Giełdy i aby Sprzedający otrzymywał 65% Ceny („Podział przychodu”) pomniejszone o opłatę transakcyjną w wysokości 0,25 USD za sprzedany Zasób („Opłata transakcyjna”).  Na potrzeby obliczenia kwoty, jaka wypłacana jest Sprzedającemu, z Ceny wyłącza się podatki.  Innymi słowy, jeżeli Cena za Zasób wynosi 2,00 USD, w przypadku sprzedaży takiego Zasobu Promethean zachowa 35% z 2,00 USD w ramach Podziału przychodu oraz dodatkowo 0,25 USD za Zasób z tytułu Opłaty transakcyjnej, niezależnie od podatku od sprzedaży, jaki może być zawarty w Cenie.  Zatem w przypadku Zasobu z Ceną 2,00 USD Promethean zatrzyma 0,70 USD w ramach Podziału przychodu oraz dodatkowo 0,25 USD z tytułu Opłaty transakcyjnej, natomiast Sprzedający będzie miał prawo do otrzymania 1,05 USD.  Podział przychodu i Opłata transakcyjna zostaną automatycznie odjęte od ceny sprzedaży pobranej od Kupującego z wykorzystaniem usługi zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności, która to usługa umożliwi Sprzedającym przyjmowanie, a Kupującym dokonywanie płatności internetowych.  Promethean zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub dokonywania innej zmiany zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności w celu umożliwienia dokonywania transakcji między Sprzedającymi a Kupującymi poprzez Giełdę.

6.4 Płatności na rzecz Sprzedającego. Sprzedający akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że żadne z ustnych lub pisemnych oświadczeń Promethean ani żaden z zapisów Warunków prawnych ClassFlow nie wyraża oczekiwań dotyczących sprzedaży, konkretnego poziomu sprzedaży lub wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego z tytułu dowolnego z Zasobów zamieszczanych przez Sprzedającego na sprzedaż lub w celu dystrybucji przez Giełdę. Dla wygody Sprzedającego Promethean udostępnia usługi zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności. Aby uzyskać płatność za Zasoby przez Giełdę, Sprzedający musi powiązać istniejące konto lub stworzyć konto u zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności. Płatności będą dokonywane wyłącznie w dolarach amerykańskich. Pod warunkiem, że Sprzedający przestrzega Warunków prawnych ClassFlow, płatności będą przekazywane przez zewnętrzny podmiot obsługujący płatności automatycznie na konto Sprzedającego nie później niż trzydzieści (30) dni od daty sprzedaży Zasobu. Promethean nie składa żadnych oświadczeń dotyczących usług świadczonych przez zewnętrzny podmiot obsługujący płatności i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatności, które mogą być spowodowane przez osobę trzecią, w tym między innymi zewnętrzny podmiot obsługujący płatności.  Dodatkowo Sprzedający zrzeka się prawa do wymagania płatności przez mechanizm inny niż wskazany w niniejszym dokumencie oraz przyjmuje do wiadomości, że Warunki prawne ClassFlow nie powodują powstania żadnego innego zadłużenia.

6.5 Polityka dokonywania zwrotu. W zakresie, w jakim Promethean zdecyduje się udzielić Kupującemu (zgodnie z częścią B pkt 4 poniżej) zwrotu środków za Zasób pobrany przez Kupującego, Promethean zawiadomi Sprzedającego o takim Zasobie. Promethean zastrzega sobie prawo do usunięcia z Giełdy dowolnego Zasobu, jeżeli Zasób ten spowodował decyzję o zwrocie środków. W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Promethean Sprzedający ma obowiązek dokonać na rzecz Promethean, za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności, zwrotu środków w pełnej kwocie otrzymywanej przez Sprzedającego za dany Zasób.  Jeżeli Sprzedający nie dokona zwrotu środków na rzecz Promethean, Promethean zastrzega sobie prawo do (i) usunięcia Zasobu lub Zasobów Sprzedającego z Giełdy; (ii) ograniczenia możliwości Sprzedającego w zakresie zamieszczania kolejnych Zasobów na Giełdzie; lub (iii) zamknięcia konta ClassFlow Sprzedającego.

7. Zastrzeżenia dotyczące zapewnień. PROMETHEAN NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) ŻADNE BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI, (II) WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY NA OSOBIE LUB NA MIENIU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO GIEŁDY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH LUB FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ZEWNĘTRZNEMU PODMIOTOWI OBSŁUGUJĄCEMU PŁATNOŚCI LUB NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE TAKICH DANYCH, (IV) ZAKŁÓCENIA LUB WSTRZYMANIE TRANSMISJI NA GIEŁDĘ LUB Z GIEŁDY, (IV) ROBAKI, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ TRANSMITOWANE NA LUB PRZEZ GIEŁDĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ LUB (V) BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W DOWOLNYM Z ZASOBÓW LUB STRATY LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO Z ZASOBÓW SPRZEDAWANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB POPRZEZ GIEŁDĘ. PROMETHEAN NIE BĘDZIE STRONĄ ANI NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE ŻADNEJ Z TRANSAKCJI MIĘDZY KUPUJĄCYM, SPRZEDAJĄCYM I ZEWNĘTRZNYM PODMIOTEM OBSŁUGUJĄCYM PŁATNOŚCI. DODATKOWO PROMETHEAN NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCE Z TRANSAKCJI PROWADZONYCH POZA GIEŁDĄ, W TYM TRANSAKCJI, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ ZAINICJOWANE NA GIEŁDZIE, ALE MIAŁY MIEJSCE W TRYBIE OFFLINE LUB POZA GIEŁDĄ.

B.  WARUNKI KUPUJĄCEGO.

1. Pobieranie Zasobów z Giełdy ClassFlow. W celu pobrania Zasobu z Giełdy Kupujący musi posiadać konto ClassFlow.  Kupujący może dokonać zakupu Zasobu na Giełdzie, korzystając z istniejącego konta lub tworząc konto u zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności wskazanego przez Promethean lub też przy pomocy karty kredytowej lub debetowej. Wszystkie Zasoby dostępne na Giełdzie są zasobami cyfrowymi. W związku z tym po otrzymaniu płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności Promethean niezwłocznie udostępni taki Zasób [dostarczy taki Zasób] Kupującemu na potrzeby niezwłocznego wykorzystania go i dostępu do niego przez Kupującego poprzez folder „Moje zasoby” na koncie ClassFlow Kupującego. Promethean zasadniczo udostępni Kupującemu Zasób zakupiony przez Kupującego na tak długi okres, przez jaki Zasób jest dostępny na Giełdzie.  Niemniej jednak Promethean nie składa żadnych gwarancji w tym zakresie, a Zasób może zostać usunięty z Giełdy przez Sprzedającego w dowolnym momencie lub też może zostać usunięty przez Promethean w odpowiedzi na skargę dotyczącą Zasobu.

2. Prawa i obowiązki Kupującego w związku z Zasobem. Nabycie przez Kupującego Zasobów na Giełdzie odbywa się na zasadzie zakupu licencji; w odniesieniu do żadnego Zasobu nie dochodzi do bezpośredniego przeniesienia tytułu lub prawa własności. Warunki licencji, na jakich Kupujący może korzystać z zakupionego Zasobu, są określone przez Sprzedającego w sposób omówiony w Części A pkt 3.3 niniejszego dokumentu. Nabywając Zasób, Kupujący akceptuje warunki licencyjne i zobowiązuje się do podlegania im w odniesieniu do danego Zasobu, z uwzględnieniem wszystkich informacji dotyczących praw autorskich, zasad wykorzystania znaków towarowych, informacji oraz ograniczeń licencji lub ograniczeń korzystania określonych przez Sprzedającego. W każdym przypadku użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Zasobu nabytego lub uzyskanego bezpłatnie na Giełdzie w sposób naruszający warunki licencji regulującej sposób korzystania z takiego Zasobu.

3. Płatność za Zasoby. Kupujący zobowiązuje się zapłacić w całości za wszystkie Zasoby nabywane na Giełdzie za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności wskazanego przez Promethean.  Kupujący zgadza się ponadto, aby Promethean mógł obciążyć konto Kupującego założone u zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności z tytułu dowolnego Zasobu nabytego przez Kupującego.  Kupujący odpowiada za zapewnienie Promethean ważnych i aktualnych informacji dotyczących konta na potrzeby uiszczenia wszystkich opłat.

4. Polityka dokonywania zwrotu. Wszystkie Zasoby dostępne na Giełdzie są zasobami cyfrowymi, które po zakupie zostają udostępnione Kupującemu do natychmiastowego wykorzystania lub dostępu w folderze „Moje zasoby” na koncie ClassFlow Kupującego.  Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie transakcje sprzedaży Zasobów na Giełdzie są ostateczne i nie ma możliwości uzyskania zwrotu środków. Niezależnie od przytoczonej polityki Promethean może, postępując w tym zakresie według własnego uznania, dokonać pewnych wyjątków w tej polityce, rozpatrując indywidualne przypadki, np. jeżeli Zasób nie może być wykorzystany lub pobrany przez Kupującego lub dostęp do niego nie jest możliwy z powodu wady lub usterki Zasobu.  W przypadku zastosowania takiego wyjątku Promethean może dokonać zwrotu środków za zakup na rzecz Kupującego w sposób, jaki Promethean uzna za stosowny, między innymi w postaci kredytu środków do wykorzystania na Giełdzie.

5. Odnośniki do innych Stron internetowych i Zasobów. Zasób może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub zasobów.  Promethean nie ma kontroli nad takimi zewnętrznymi stronami internetowymi i zasobami.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że (i) Promethean nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani poprawność zewnętrznych stron internetowych i zasobów, oraz (ii) Promethean nie promuje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi ani materiały dostępne lub udostępniane na takich zewnętrznych stronach internetowych lub w ramach takich zewnętrznych zasobów.  Jeżeli Kupujący korzysta z takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów, czyni to na własną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie całość odpowiedzialności i konsekwencji takiego działania.

6. Zastrzeżenia dotyczące zapewnień. KUPUJĄCY AKCEPTUJE, ŻE NABYWAJĄC ZASÓB NA GIEŁDZIE, NABYWA ZASÓB W STANIE, W JAKIM JEST ORAZ W STANIE, W JAKIM JEST DOSTĘPNY, NATOMIAST KORZYSTANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO Z GIEŁDY ZAPEWNIONEJ PRZEZ PROMETHEAN ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO KUPUJĄCEGO. W ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALA NA TO PRAWO, PROMETHEAN, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ KIEROWNICTWO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY I POŚREDNICY PROMETHEAN ORAZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z GIEŁDĄ, DOSTĘPEM KUPUJĄCEGO DO GIEŁDY I KORZYSTANIEM Z NIEJ, MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI, TYTUŁU, BRAKU NARUSZEŃ CZY TEŻ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TOKU PROWADZENIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH LUB PROWADZENIA DZIA‎ŁALNOŚCI HANDLOWEJ. PROMETHEAN NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ W KWESTII ZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM, DOKŁADNOŚCI ANI ZUPEŁNOŚCI ZASOBÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GIEŁDZIE ANI W KWESTII DOSTĘPNOŚCI, JAKOŚCI, CHARAKTERYSTYKI, ZASADNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA DOWOLNEGO Z ZASOBÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI NAUCZANIA) OFEROWANYCH NA SPRZEDAŻ LUB BEZPŁATNIE NA GIEŁDZIE. PROMETHEAN NIE SKŁADA RÓWNIEŻ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ CO DO TEGO, IŻ TREŚCI ZASOBÓW DOSTĘPNYCH NA GIEŁDZIE SĄ PRZYDATNE DO OKREŚLONEGO CELU LUB ŻE SPEŁNIAJĄ WYMOGI KUPUJĄCEGO, A TAKŻE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) ŻADNE BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI, (II) WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY NA OSOBIE LUB NA MIENIU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO GIEŁDY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH LUB FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ZEWNĘTRZNEMU PODMIOTOWI OBSŁUGUJĄCEMU PŁATNOŚCI LUB NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE TAKICH DANYCH, (IV) ZAKŁÓCENIA LUB WSTRZYMANIE TRANSMISJI NA GIEŁDĘ LUB Z GIEŁDY, (IV) ROBAKI, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ TRANSMITOWANE NA LUB PRZEZ GIEŁDĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ LUB (V) BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W DOWOLNYM Z ZASOBÓW LUB STRATY LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO Z ZASOBÓW SPRZEDAWANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB POPRZEZ GIEŁDĘ LUB (VI) ŻADNE ZASOBY LUB ZA CZĘŚĆ ZASOBÓW, KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRAWA OSOBY TRZECIEJ. PROMETHEAN NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ, NIE POPIERA, NIE SKŁADA ZAPEWNIEŃ ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŻADNEGO Z ZASOBÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM GIEŁDY LUB STRONY PODPIĘTEJ ODNOŚNIKIEM, A PONADTO PROMETHEAN NIE BĘDZIE STRONĄ ANI NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY KUPUJĄCYM, SPRZEDAJĄCYM A ZEWNĘTRZNYM PODMIOTEM OBSŁUGUJĄCYM PŁATNOŚCI. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU NABYWANIA PRODUKTU LUB USŁUGI PRZEZ DOWOLNE MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU KUPUJĄCY POWIENIEN KIEROWAĆ SIĘ MOŻLIWIE NAJLEPSZYM OSĄDEM I POSTĘPOWAĆ OSTROŻNIE W STOSOWNYCH PRZYPADKACH. DODATKOWO PROMETHEAN NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCE Z TRANSAKCJI PROWADZONYCH POZA GIEŁDĄ, W TYM TRANSAKCJI, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ ZAINICJOWANE NA GIEŁDZIE, ALE MIAŁY MIEJSCE W TRYBIE OFFLINE LUB POZA GIEŁDĄ.

C.  PRAWA AUTORSKIE I USUNIĘCIE

1. Zawiadomienie o naruszeniu. Jeżeli użytkownik uważa, że Zasób znajdujący się na Giełdzie narusza jego prawa autorskie, powinien zawiadomić Promethean o swoim roszczeniu zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.  Promethean rozpatrzy zgłoszenia o rzekomych naruszeniach zgodnie z ustawą o prawach autorskich w dobie cyfrowej (ang. Digital Millennium Copyright Act, „Ustawa DMCA”) i innymi właściwymi przepisami z zakresu praw autorskich.  W myśl Ustawy DMCA zawiadomienia o rzekomych naruszeniach muszą mieć formę pisemną i należy je przekazywać spółce Promethean drogą mailową na adres copyright@prometheanworld.com.   

Informacje wymagane w Zawiadomieniu o naruszeniu mają zapewnić, że strony zgłaszające są albo właścicielami praw, albo osobami upoważnionymi przez właścicieli praw i umożliwić nam poprawne zidentyfikowanie Zasobu, który ma zostać usunięty. Aby zawiadomienie o naruszeniu było skuteczne, musi zawierać następujące elementy:

 1. zwykły lub elektroniczny podpis właściciela wyłącznego prawa lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;

 2. oznaczenie dzieła objętego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub – w przypadku gdy jedno zgłoszenie dotyczy kilku dzieł – reprezentatywny wykaz takich dzieł;

 3. oznaczenie materiału, który rzekomo ma naruszać prawa lub podlegać działaniom naruszającym prawa i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać uniemożliwiony, wraz z informacją pozwalającą dostawcy usług na zlokalizowanie materiału;

 4. informacje dostateczne do tego, aby umożliwić dostawcy usług skontaktowanie się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz – w miarę dostępności – adres e-mail, pod którym można kontaktować się ze stroną skarżącą;

 5. oświadczenie, iż strona skarżąca działa w opartym na dobrej wierze przekonaniu, że wykorzystanie materiału w sposób stanowiący podstawę skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz

 6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz – pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń – że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo jest naruszone.

2. Postępowanie po otrzymaniu Zawiadomienia o naruszeniu. Po otrzymaniu stosownego Zawiadomienia o naruszeniu zastrzegamy sobie prawo do:

 1. usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiału powodującego naruszenie;

 2. zawiadomienia Sprzedającego oskarżanego o naruszenie o usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do stosownego materiału;

 3. uniemożliwienia Sprzedającemu korzystania z Giełdy; oraz

 4. zamknięciu konta ClassFlow przez Sprzedającego.

Jeżeli Sprzedający uważa, że Zasób, który zostały usunięty lub do którego uniemożliwiono dostęp, nie powoduje naruszenia lub jeżeli Sprzedający uważa, że ma prawo zamieszczać i wykorzystywać taki Zasób, Sprzedający ma prawo przesłać nam na adres copyright@prometheanworld.com Odpowiedź na zawiadomienie zawierającą następujące elementy:

 1. elektroniczny podpis Sprzedającego lub osoby upoważnionej do działania w imieniu Sprzedającego;

 2. oznaczenie Zasobu, który został usunięty lub dostęp do którego został uniemożliwiony, oraz lokalizację Zasobu przed jego usunięciem lub przed uniemożliwieniem dostępu;

 3. oświadczenie, że Sprzedający działa w opartym na dobrzej wierze przekonaniu, że Zasób został usunięty lub że uniemożliwiono dostęp do niego w wyniku pomyłki lub nieprawidłowej identyfikacji Zasobu; oraz

 4. imię i nazwisko/ nazwę, adres, numer telefonu oraz – w miarę dostępności – adres e-mail Sprzedającego.

Jeżeli otrzymamy Odpowiedź na zawiadomienie, możemy odesłać kopię odpowiedzi na zawiadomienie do strony skarżącej, informując ją, iż możemy zastąpić usunięty Zasób lub zaprzestać uniemożliwienia dostępu do Zasobu w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na zawiadomienie, przy czym Promethean postępuje w takiej sytuacji według własnego uznania.

D.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

KUPUJĄCY I SPRZEDAJĄCY AKCEPTUJĄ, ŻE PROMETHEAN, PODMIOTY POWIĄZANE PROMETEAN ORAZ KIEROWNICTWO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB POŚREDNICY PROMETHEAN I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE ANI NASTĘPCZE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY WARTOŚCI FIRMY, UTRATY REPUTACJI, UTRATY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LUB UTRATY DANYCH BĄDŹ INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO GIEŁDY, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB TEŻ BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO GIEŁDY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ BĄDŹ Z TYTUŁU INNYCH PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z GIEŁDĄ. W PRZYPADKACH GDY AMERYKAŃSKIE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NASTĘPCZYCH LUB WYNIKOWYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROMETHEAN WZGLĘDEM SPRZEDAJĄCEGO W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ MNIEJSZA Z KWOT: (A) ŁĄCZNA SUMA ZAPŁACONA PRZEZ PROMETHEAN SPRZEDAWCY PODCZAS DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ROSZCZENIE LUB DZIAŁANIE RZEKOMO STANOWIĄCE PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB (B) STO DOLARÓW (100 USD).  ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROMETHEAN WZGLĘDEM KUPUJĄCEGO W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ MNIEJSZA Z KWOT: (A) ŁĄCZNA SUMA ZAPŁACONA PROMETHEAN PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ROSZCZENIE LUB DZIAŁANIE RZEKOMO STANOWIĄCE PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB (B) STO DOLARÓW (100 USD).

SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG I AKCEPTUJĄC WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY MOGĄ ZRZEKAĆ SIĘ PRAW W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ, KTÓRE W DANYM CZASIE SĄ NIEZNANE LUB KTÓRYCH SIĘ NIE PODEJRZEWA. JEŻELI KUPUJĄCY LUB SPRZEDAJĄCY JEST REZYDENTEM KALIFORNII, KUPUJĄCY LUB SPRZEDAJĄCY POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ ORAZ W SPOSÓB WYRAŹNY ZRZEKA SIĘ PRAW SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY STANOWI, CO NASTĘPUJE: „OGÓLNA ZGODA NIE ROZSZERZA SIĘ NA ROSZCZENIA, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB KTÓRYCH ISTNIENIA NIE PODEJRZEWA W CZASIE PODPISYWANIA ZGODY, A KTÓRE MUSIAŁYBY W SPOSÓB ISTOTNY WPŁYNĄĆ NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM, GDYBY BYŁY MU ZNANE”. PONADTO JEŻELI KUPUJĄCY LUB SPRZEDAJĄCY JEST REZYDENTEM INNEGO AMERYKAŃSKIEGO STANU LUB INNEJ JURYDYKCJI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZRZEC Z GÓRY PODOBNYCH PRAW DANEGO STANU LUB DANEJ JURYSDYKCJI.

E.  CAŁOŚĆ POROZUMIENIA.

Jak zaznaczono powyżej, Warunki prawne ClassFlow składają się z niniejszych Warunków Giełdy ClassFlow, Warunków usługi ClassFlow, Polityki prywatności ClassFlow, Polityki dozwolonego korzystania ClassFlow oraz Polityki plików cookie ClassFlow.  Warunki prawne ClassFlow regulują sposób korzystania z Giełdy oraz stanowią całość porozumienia między Kupującym a Promethean oraz pomiędzy Sprzedającym a Promethean. W związku z nabywaniem lub sprzedażą dowolnego Zasobu przez Giełdę (niezależnie od tego, czy Zasób jest bezpłatny czy płatny): (i) obowiązują warunki szczegółowe oraz niniejsze Warunki Giełdy ClassFlow; oraz (ii) w razie kolizji niniejszych Warunków Giełdy ClassFlow i innych postanowień zawartych w Warunkach prawnych Giełdy ClassFlow, pierwszeństwo mają warunki zapisane w niniejszych Warunkach Giełdy ClassFlow.

©2016 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.