Polityka prywatności ClassFlow


Data wejścia w życie:  6 lipca 2018 r
Zobowiązanie ClassFlow do ochrony danych uczniów

Ochrona danych osobowych uczniów jest dla nas niezwykle ważna.  Jesteśmy zaszczyceni, że nasi klienci wybierają ClassFlow jako zaufanego dostawcę usług edukacyjnych i staramy się utrzymywać wysokie standardy ochrony danych i bezpieczeństwa. W sytuacji gdy mamy dostęp do danych osobowych uczniów, zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe uczniów wyłącznie dla celów świadczenia naszej Usługi lub zgodnie z upoważnieniem wydanym przez szkołę bądź rodzica.
 • Gromadzimy tylko te dane osobowe ucznia, które są niezbędne do świadczenia przez nas Usługi.
 • Udostępniamy naszą politykę i zasady postępowania dotyczące ochrony danych w sposób jasny i przejrzysty.
 • Nie udostępniamy danych osobowych uczniów ani ich nie sprzedajemy osobom trzecim do celów marketingowych.
 • Nie ujawniamy danych osobowych uczniów dla celów targetowania behawioralnego.
 • Nie wykorzystujemy danych osobowych uczniów dla celów targetowania behawioralnego, z wyjątkiem targetowania na grupę rodziców, za ich wyraźną zgodą.
 • Nie dokonamy żadnej istotnej zmiany Polityki prywatności ani Warunków świadczenia usługi w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych uczniów bez wcześniejszego zawiadomienia szkoły i umożliwienia jej podjęcia decyzji przed wykorzystaniem danych osobowych ucznia w sposób zasadniczo różny niż było to przedstawione w momencie uzyskania danych osobowych ucznia.
 • Będziemy stosować kompleksowy program ochrony danych skonstruowany w celu zapewnienia ochrony rodzajów danych uczniów gromadzonych w ramach ClassFlow
 • Jeżeli dane osobowe ucznia nie będą już potrzebne lub na wniosek szkoły dane zostaną usunięte lub poddane de-identyfikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk oraz sposobów ochrony danych osobowych uczniów, należy zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności oraz Polityką dotyczącą plików cookie, Warunkami świadczenia usługi i Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania lub skontaktować się z nami pod adresemprivacy@ClassFlow.com. „ClassFlow” lub „Usługę” świadczy Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nam” lub „nasz”).  Jesteśmy spółką typu limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowaną w Anglii i Walii z siedzibą w Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Zjednoczone Królestwo.

Termin „Usługa(i)” w niniejszej Polityce prywatności oznacza (i) publiczną Usługę ClassFlow dostępną bezpłatnie pod adresemwww.ClassFlow.com lub innym adresem URL określonym ustawieniami regionalnymi i językiem przeglądarki internetowej Użytkownika; (ii) Usługę ClassFlow dla szkół, udostępnianą w formie subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych instytucji tego typu, dostępną wyłącznie za pośrednictwem unikalnej Poddomeny ClassFlow pod prywatnym adresem URL (np. www.yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez określoną szkołę lub określony okręg; oraz (iii) wszystkie powiązane strony internetowe, produkty, usługi i aplikacje udostępniane przez Promethean (w tym aplikacje związane z ClassFlow, które mogą być dostępne za pośrednictwem sklepu App Store, Google Play lub innego sklepu z aplikacjami).

Niniejsza Polityka prywatności, wraz z Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookie, Warunkami świadczenia usługi ClassFlow oraz Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, stanowią prawnie wiążącą Umowę zawartą pomiędzy spółką Promethean a Użytkownikiem (zwane dalej wspólnie „Umową”).  Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. dokumentów.  Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usługi ClassFlow, zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, zasady Polityki dotyczącej plików cookie oraz zasady niniejszej Polityki prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i zasadami polityki, prosimy o niekorzystanie z Usługi.  Odnośnie do terminów użytych w treści niniejszego dokumentu, które nie zostały zdefiniowane, obowiązuje znaczenie podane w definicjach zawartych w Warunkach świadczenia usługi.  W przypadku braku zgodności pomiędzy Warunkami świadczenia usługi a treścią Polityki prywatności nadrzędne znaczenie mają Warunki świadczenia usługi.

Terminy „Ty” lub „Twoje” oznaczają Użytkownika Usługi.  „Użytkownikiem indywidualnym” zgodnie z niniejszymi Warunkami, może być nauczyciel (lub administrator), uczeń lub rodzic korzystający z Usługi ClassFlow. W stosownych przypadkach „Ty” lub „Twoje” może również oznaczać szkołę lub okręg szkolny bądź inną instytucję dydaktyczną, które zwane są również inaczej „Użytkownikiem firmowym” korzystającym z Usługi ClassFlow dla szkół, z którym Użytkownik jest powiązany jako uczeń, nauczyciel lub rodzic ucznia, oraz przez którego Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usługi („Upoważniony użytkownik”).  Termin „Użytkownik/Użytkownicy” użyty w treści niniejszego dokumentu oznacza wszystkich użytkowników Usługi:  Użytkowników indywidualnych, Upoważnionych użytkowników i Użytkowników firmowych.

Spis treści:

 1. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności?
 2. Jakie dane są gromadzone?
 3. W jaki sposób Promethean udostępnia dane innym podmiotom?
 4. Czy moje dane są bezpieczne?
 5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
 6. Preferencje dotyczące komunikacji
 7. Czy mam dostęp do danych osobowych, mogę je poprawić lub usunąć?
 8. Gdzie przekazywane są moje dane?
 9. Ochrona prywatności dzieci.
 10. Czy Promethean zmieni warunki niniejszej Polityki prywatności?
 11. Co mam zrobić, jeżeli mam pytanie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcę złożyć skargę?

1. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności?

Promethean szanuje prywatność Użytkowników i jest zobowiązana do jej ochrony poprzez przestrzeganie zasad niniejszej polityki. Niniejsza Polityka prywatności ClassFlow (wraz z Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookie, Warunkami świadczenia usługi ClassFlow oraz Polityką ClassFlow dotyczącą dopuszczalnego użytkowania, a także innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) przedstawia sposób, w jaki Promethean gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia Dane osobowe pozyskiwane od Użytkowników korzystających z Usługi ClassFlow.

Dane osobowe” w ramach niniejszej Polityki prywatności oznaczają wszelkie informacje, dzięki którym możliwe jest ustalenie tożsamości danej osoby.

Postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania do stron internetowych osób trzecich lub praktyk spółek niebędących własnością i niekontrolowanych przez Promethean ani do aplikacji, do których można się dostać za pośrednictwem linków udostępnianych w ramach naszej Usługi. Przed korzystaniem ze stron internetowych osób trzecich zawsze należy zapoznać się z ich warunkami polityki prywatności.

2. Jakie dane są gromadzone?

2.1 Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od tego, czy Użytkownik jest nauczycielem, uczniem czy rodzicem.

 1. Dane na temat szkół, nauczycieli i administratorów:Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pewnych informacji, w momencie gdy Nauczyciel lub Administrator szkoły dokonuje rejestracji konta ClassFlow lub podczas wymiany korespondencji on-line, a dane te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło oraz inne dodatkowe informacje, które Użytkownik dobrowolnie wpisuje do profilu ClassFlow, w tym między innymi powiązanie ze szkołą i jej lokalizację, nauczany przedmiot i poziom klasy, stanowisko w szkole oraz rodzaj urządzeń wykorzystywanych przez uczniów(łącznie zwaną są one „Danymi szkoły”).  Dane szkoły mogą być również wymagane, jeżeli szkoła wysyła nam wiadomość, nauczyciel umieszcza treści lub Zasoby na naszej stronie lub za pośrednictwem Usługi lub odpowiada na wiadomości e-mail i bierze udział w ankietach.   Wykorzystujemy te dane do obsługi, utrzymania i dostarczania opcji i funkcjonalności Usługi, do analizowania i ulepszenia oferty i funkcjonalności Usługi oraz do komunikowania się ze szkołami i Użytkownikami.
 2. Dane uczniów:Promethean świadczy Usługę na rzecz szkół i nauczycieli w celu usprawnienia nauczania stacjonarnego i poprawy wyników nauczania. W ramach świadczenia Usługi na rzecz szkoły możemy gromadzić Dane osobowe uczniów lub mieć do nich dostęp („Dane uczniów”). Rejestracja konta ClassFlow jako „Uczeń” i korzystanie z Usługi są dostępne jedynie dla tych uczniów, którzy otrzymali od szkoły lub nauczyciela kod klasowy.  W momencie rejestracji poprosimy ucznia o podanie Danych osobowych. Rodzaj wymaganych informacji zależy od formy korzystania z Usługi przez nauczyciela, szkołę lub okręg, dane obejmują jednak zazwyczaj imię i nazwisko ucznia, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, dane dotyczące oceny, dane dotyczące zadania i inne treści zajęć szkolnych. Traktujemy Dane ucznia jako wysoce poufne i wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia Usług na rzecz szkoły lub w jej imieniu, zawsze w sposób ograniczony, dla celów wewnętrznych zgodnie z Warunkami świadczenia usługi ClassFlow lub na podstawie szczególnych umów ze szkołami.  Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Danych ucznia podlega postanowieniom umów zawartych pomiędzy spółką Promethean a szkołą, w Stanach Zjednoczonych przepisom ustawy o prawach rodziny do edukacji i prywatności [ang. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)] i obowiązującym przepisom prawa stanowego, a także innym obowiązującym przepisom stanowym, federalnym i międzynarodowym.  Obowiązujące przepisy lub umowy zawarte ze Szkołą mają pierwszeństwo w sytuacji oraz w zakresie kolizji między obowiązującymi przepisami lub postanowieniami dowolnej umowy zawartej ze Szkołą a niniejszą Polityką prywatności.  W razie jakichkolwiek pytań na temat gromadzenia i wykorzystywania Danych uczniów prosimy o kontakt pod adresem privacy@ClassFlow.com.  W razie jakichkolwiek pytań na temat przeglądu, modyfikacji lub usuwania Danych osobowych uczniów prosimy o bezpośredni kontakt z instytucją dydaktyczną.Zobacz część pt. „W jaki sposób Promethean udostępnia dane innym podmiotom?” poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczonych form udostępniania Danych szkoły i uczniów. Zobacz część pt. „Ochrona prywatności dzieci” poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dzieci.
 3. Informacje na temat rodziców i opiekunów:Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pewnych informacji, w momencie gdy rodzic lub opiekun dokonuje rejestracji konta ClassFlow lub rejestracji w celu skorzystania z aplikacji powiązanej z ClassFlow. Dane te obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło oraz inne dodatkowe informacje, które rodzic lub opiekun podaje dobrowolnie, w tym, między innymi, nazwę i lokalizację szkoły dziecka oraz więzy łączące daną osobę z dzieckiem (rodzic, babcia/dziadek, opiekun itd.). Wykorzystujemy te dane do obsługi, utrzymania i dostarczania opcji i funkcjonalności Usługi, do analizowania i ulepszenia oferty i funkcjonalności Usługi oraz do komunikowania się z Użytkownikiem.

2.2 Dane gromadzone za pomocą technologii:

W momencie wejścia na stronę lub skorzystania z Usługi automatycznie gromadzimy pewne rodzaje informacji o użytkowaniu. W momencie wejścia na stronę Usługi możemy wysłać na komputer Użytkownika jeden plik cookie lub większą liczbę plików cookie (urządzenie lokacyjne), które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę i umożliwiają nam usprawnienie logowania i nawigacji na stronie oraz zwiększenie jej funkcjonalności.  Plik cookie może również przekazywać nam informacje na temat sposobu korzystania z Usługi (np. przeglądanych stron, klikanych linków i innych działań podejmowanych w ramach Usługi). Możemy również gromadzić dane z pliku dziennika z przeglądarki lub urządzenia mobilnego za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi.  Dane z pliku dziennika mogą obejmować anonimowe dane takie jak żądanie sieciowe, adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, informacje na temat urządzenia mobilnego, wejściowe/wyjściowe strony i adresy URL, liczbę kliknięć i sposób posługiwania się linkami w ramach Usługi, nazwy domen, strony docelowe, strony przeglądane i inne informacje o podobnym charakterze. Możemy również używać czystych plików gif (zwanych również Web Beacons) wykorzystywanych w celu anonimowego śledzenia sposobów użytkowania internetu przez naszych Użytkowników. Ponadto możemy używać czystych plików gif w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do Użytkowników niebędących uczniami w celu uzyskiwania powiadomień na temat otwieranych wiadomości e-mail i linków klikanych przez odbiorców.  Informacje te umożliwiają nam dokładniejsze raportowanie i usprawnianie Usługi. Możemy również gromadzić dane statystyczne lub stosować zewnętrzne narzędzia analityczne w celu pomiaru ruchu i identyfikacji trendów użytkowania Usługi.  Choć dokładamy wszelkich starań, aby szanować preferencje naszych Użytkowników w zakresie ochrony prywatności, nie jesteśmy w tym przypadku w stanie odpowiadać na sygnały przesyłane przez przeglądarkę na skutek ustawienia opcji Nie śledź. Aby dokładnie zrozumieć, jakie pliki cookie są stosowane w ramach darmowej Usługi ClassFlow oraz jakie pliki cookie są stosowane w ramach Usługi ClassFlow dla szkół, należy zapoznać się z treścią Polityki ClassFlow dotyczącej plików cookie.

W przypadku korzystania z Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego możemy otrzymać lub gromadzić i przechowywać informacje na temat urządzenia mobilnego, takie jak operator komórkowy, typ urządzenia, model i producent, marka i model systemu operacyjnego urządzenia mobilnego oraz, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego, dane na temat położenia geograficznego na poziomie miasta, stanu i kraju. Otrzymujemy te dane łącznie, dzięki czemu możemy monitorować wyraźne trendy i statystyki użytkowania.

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać dane gromadzone za pomocą plików cookie, pliku dziennika, identyfikatorów urządzenia, dane dotyczące lokalizacji i dane z czystych plików gif w celu:  (a) zapamiętywania danych, aby Użytkownik nie musiał ponownie ich wpisywać podczas danej wizyty lub odwiedzając stronę po raz kolejny; (b) udostępnienia informacji i zawartości niestandardowej, w tym ukierunkowanych treści związanych z naszą Usługą; (c) zapewnienia i monitorowania efektywności Usługi; (d) monitorowania metryki agregacji, jak np. całkowita liczba odwiedzających, wzorców ruchu, użytkowania i wzorców demograficznych na naszej stronie internetowej i w ramach naszej Usługi; (e) diagnozowania i naprawiania problemów technologicznych; (f) wykrywania oszustwa lub nadużycia w ramach Usługi oraz (g) w inny sposób w celu zaplanowania i ulepszenia Usługi.  Nie zezwalamy zewnętrznym sieciom reklamowym na gromadzenie informacji o Uczniach, Nauczycielach lub Rodzicach zalogowanych do naszej Usługi.

3. W jaki sposób Promethean udostępnia dane innym podmiotom?

Udostępnianie danych w ramach Usługi jest niezbędne w celu jej świadczenia.  Na przykład Dane ucznia i Dane szkoły zostaną udostępnione nauczycielowi, administratorowi szkoły i rodzicom upoważnionym do otrzymywania Danych ucznia dla celów edukacyjnych.  Udostępnianie danych w ramach Usługi zależy od ustawień i funkcji wybranych przez szkołę lub nauczyciela. Promethean udostępnia Dane osobowe osobom trzecim jedynie w ograniczonych okolicznościach przedstawionych poniżej.  NIE UDOSTĘPNIAMY DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ANI ICH NIE SPRZEDAJEMY OSOBOM TRZECIM DO CELÓW MARKETINGOWYCH LUB REKLAMOWYCH.  Nie udostępniamy danych osobowych nauczycieli, administratorów ani rodziców, ani ich nie sprzedajemy osobom trzecim do celów marketingowych lub reklamowych, chyba że wyrażą na to zgodę.

 1. jeśli nauczyciel lub administrator decyduje się na przesyłanie Zasobów do Giełdy ClassFlow (za opłatą bądź nieodpłatnie), automatycznie zostanie dla niego utworzony profil. Wszystkie informacje wpisane do profilu będą dostępne publicznie dla innych nauczycieli posiadających konta ClassFlow oraz dla innych osób, które znajdą udostępnione przez niego Zasoby wyszukane na Giełdzie ClassFlow w trybie off-line lub wyszukane za pomocą wyszukiwarki takiej jak np. Bing czy Google. Wymaga się uzupełnienia pól profilu dotyczących imienia i nazwiska, można natomiast posłużyć się pseudonimem, aby uniknąć kojarzenia prawdziwego imienia i nazwiska z profilem Użytkownika. Można również podać inne informacje dotyczące Użytkownika, uzupełniając pozostałe opcjonalne pola na stronie profilu.  Informacje te zostaną publicznie udostępnione w związku z profilem Użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na udostępnianie informacji publicznie prosimy o nieuzupełnianie opcjonalnych pól.  Zobacz Warunki Giełdy ClassFlow.
 2. Możemy ujawniać dane osobowe, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub gdy w naszej opinii ich ujawnienie jest niezbędne, aby spełnić wymogi postępowania sądowego, zrealizować nakaz sądowy bądź spełnić wymogi procedur prawnych; aby wyegzekwować lub zastosować Warunki świadczenia usługi lub postanowienia Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania lub innych umów (w tym ujawnienie Danych osobowych organom ścigania, szkole lub pracodawcy); lub aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Promethean, naszych pracowników, Użytkowników lub innych osób.
 3. Jeżeli Promethean, jej majątek lub jego część zostały zbyte lub przekazane na innej podstawie lub w mało prawdopodobnym przypadku gdyby Promethean zakończyła działalność lub ogłosiła bankructwo, informacje użytkowników, w tym Dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz osoby trzeciej lub przez nią nabyte, jedynie pod warunkiem że osoba taka będzie podlegała takim samym zobowiązaniom dotyczącym uprzednio zebranych Danych osobowych co Promethean na mocy niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony i będzie mógł podjąć decyzję o wycofaniu się z przekazania Danych osobowych poprzez zamknięcie konta.
 4. Możemy ujawniać Dane osobowe pewnym zaufanym podmiotom zewnętrznym i osobom trzecim w celu realizowania przez nie zadań w naszym imieniu, jedynie w celu wykonywania przez takie podmioty i osoby pracy na naszą rzecz, na przykład udzielenia nam wsparcia w świadczeniu Usługi, ulepszaniu Usługi, zwiększaniu jej funkcjonalności i czynienia jej bardziej przyjazną dla użytkowników oraz poprawiania jakości korzystania z Usługi. Na przykład korzystamy z Amazon Web Services w celu hostowania Usługi na jej serwerach; korzystamy z Google Analytics w celu śledzenia zachowania Użytkownika, ruchu Użytkownika, ruchu odwiedzających i analizy systemu; korzystamy z Pardot, jako usługi automatyzacji marketingu, w celu rejestrowania interakcji Użytkownika z Usługą; oraz z Intercom w celu automatyzacji marketingu, aby uzyskiwać opinie Użytkowników, zapewnić obsługę klienta i kontaktować się z Użytkownikiem w temacie funkcji Usługi i prowadzić czaty na żywo w ramach Usługi. Usługa Intercom nie jest jednak aktywna (włączona) w przypadku kont uczniów.  W celu uniknięcia wątpliwości, kontakt z uczniami nie będzie nawiązywany za pośrednictwem Intercom, a uczniowie z poziomu swojego konta nie będą mieli dostępu do funkcji czat na żywo.

O ile nie udzielimy innej informacji, takie zaufane podmioty zewnętrzne nie mają żadnych praw do wykorzystywania uzyskanych Danych osobowych w zakresie przekraczającym zakres niezbędny do udzielenia nam wsparcia w zapewnieniu możliwie najlepszej obsługi.  Aby uzyskać więcej informacji na temat podmiotów zewnętrznych oraz treści polityki prywatności każdego z takich podmiotów, należy odwiedzić ich strony internetowe:

W przyszłości możemy nawiązać współpracę z innymi dostawcami usług i dołożymy wszelkich starań, aby treść niniejszej Polityki prywatności była aktualna w zakresie informacji na temat partnerów zewnętrznych.

e. Możemy udostępniać dane innym podmiotom w formie zbiorowej i anonimowej, uniemożliwiającej bezpośrednią identyfikację Użytkownika. Na przykład możemy udostępniać informacje statystyczne i dotyczące użytkowania za pośrednictwem Usługi ClassFlow dla szkół, w formie raportów dla szkół w celu określenia częstotliwości korzystania z Usługi przez Użytkowników, funkcji, z których korzystają najwięcej lub najmniej, oraz określenia zasobów przez nich odwiedzanych, na potrzeby ulepszenia Usługi, zwiększenia jej funkcjonalności i czynienia jej bardziej przyjazną dla Użytkowników oraz poprawiania jakości korzystania z Usługi dla szkoły i Użytkownika.

f. W jaki sposób Promethean udostępnia Dane uczniów: Oprócz przedstawionych powyżej działań Promethean może również umożliwić udostępnianie Danych uczniów osobom trzecim za pośrednictwem Usługi, przy czym jest to możliwe jedynie na wniosek złożony w imieniu szkoły oraz za jej upoważnieniem. Na przykład niektóre elementy naszej Usługi umożliwiają szkołom kontakt z rodzicami, uczniami, administratorami lub innymi nauczycielami, co wiąże się z korzyścią dla kształcenia uczniów. Promethean nie umożliwia udostępniania Danych uczniów osobom trzecim za pośrednictwem Usługi, w sposób inny niż w imieniu szkoły po uzyskaniu od niej upoważnienia do udostępnienia takich danych.

4. Czy moje dane są bezpieczne?

Promethean przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa danych.  Promethean stosuje ścisłe procedury administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony informacji przechowywanych na naszych serwerach. Dostęp do informacji jest ograniczony (poświadczenia użytkownika/hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe) dla pracowników, którzy potrzebują takich informacji w celu wykonania swojej pracy. Do przesyłania Danych osobowych stosujemy standardowe w branży szyfrowanie SSL (technologia Secure Socket Layer). Pozostałe zabezpieczenia obejmują miedzy innymi szyfrowanie danych, zapory i fizyczne kontrole dostępu do budynku i plików.  W celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do konta i Danych osobowych należy wybrać odpowiednie hasło i chronić je oraz ograniczyć dostęp do komputera i przeglądarki poprzez wylogowanie się po zakończeniu użytkowania konta.

Usługa może zawierać linki do innych stron. Kliknięcie linka powoduje opuszczenie Usługi ClassFlow, a postanowienia niniejszej Polityki prywatności przestają obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści polityki prywatności lub inne praktyki obowiązujące na innych stronach (zalecamy jednak zapoznanie się z polityką prywatności podmiotów trzecich, aby mieć pewność, że rozumie się jej treść przed podjęciem decyzji o przeglądaniu tych stron). Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do danych gromadzonych przez Promethean za pośrednictwem Usługi.

5. Przechowywanie i usuwanie Danych osobowych:

 1. Przechowujemy dane przed okres, w którym konto jest aktywne lub okres niezbędny do świadczenia Usługi, lub zgodnie z poniższymi postanowieniami. Aby zamknąć konto, należy skontaktować się z nami pod adresem info@ClassFlow.com.
 2. Jeżeli chodzi o Użytkowników firmowych, w okresie subskrypcji Usługi ClassFlow dla szkół przechowujemy lub niszczymy Dane osobowe przechowywane w ramach konta ClassFlow dla szkół zgodnie z warunkami szczegółowej polityki szkoły lub instrukcjami w zakresie przechowywania i niszczenia Danych szkoły, z tym że możemy przechowywać i wykorzystywać pewne Dane osobowe niezbędne, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory i egzekwować realizację naszych umów.
 3. Użytkownicy, którzy zamieścili treści na Giełdzie ClassFlow, byli zobowiązani do stworzenia profilu. W momencie zamknięcia konta ClassFlow profil pozostaje widoczny publicznie w ramach Giełdy ClassFlow, chyba że Zasoby udostępnione na Giełdzie ClassFlow zostały usunięte przed zamknięciem konta. Jeżeli nie chcesz, aby Dane osobowe w profilu pozostały widoczne, przed zamknięciem konta należy usunąć dane opcjonalne z profilu i zastąpić rzeczywiste imię i nazwisko pseudonimem.
 4. Dane ucznia. Spółka Promethean bezzwłocznie usunie Dane ucznia lub podda je de-identyfikacji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania wniosku lub polecenia szkoły lub nauczyciela. Wnioski o usunięcie konta prosimy kierować na adres privacy@ClassFlow.com.  Przechowujemy, usuwamy i poddajemy de-identyfikacji Dane ucznia zgodnie z poniższymi postanowieniami:
  1. Konto ClassFlow dla szkół.  Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu subskrypcji Usługi ClassFlow dla szkół wszystkie dane, w tym Dane uczniów, gromadzone w ramach unikalnej Poddomeny ClassFlow zostaną zachowane przez Promethean przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni, w którym to czasie szkoła będzie miała dostęp do Poddomeny ClassFlow w celu uzyskania dostępu do Danych ucznia i Danych szkoły oraz przeinstalowania konta szkoły.  Z zastrzeżeniem szczególnych warunków określonych w umowie zawartej ze szkołą wszystkie dane w ramach unikalnej Poddomeny ClassFlow, w tym Dane ucznia, zostaną poddane de-identyfikacji w sposób trwale uniemożliwiający odzyskanie lub zniszczone w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakończenia lub wygaśnięcia terminu subskrypcji lub wcześniej, na wniosek szkoły. O ile w umowie zawartej ze Szkołą nie określono inaczej, w przypadku konta ucznia, na które uczeń nie zalogował się przez okres dwunastu (12) miesięcy, wszystkie Dane ucznia na każdym z takich kont zostaną poddane deindentyfikacji w sposób trwale uniemożliwiający odzyskanie danych ucznia z takiego konta.   Możemy zachować anonimowe lub zagregowane Dane ucznia, w tym dane użytkowe, w formie uniemożliwiającej ustalenie tożsamości danej osoby dla celów analiz.
  2. Darmowe konto ClassFlow.  Indywidualni nauczyciele, którzy tworzą listy uczniów, wykorzystując darmowe konto ClassFlow, odpowiadają za usunięcie takich zajęć z konta ClassFlow niezwłocznie po ich zakończeniu.  W momencie usunięcia zajęć kod klasowy dla danej klasy zostaje dezaktywowany a uczeń nie będzie mógł się zalogować do Usługi za pomocą tego kodu klasowego.  Jeżeli uczeń nie jest powiązany z inną listą uczniów, konto ucznia zostanie dezaktywowane.  Jeżeli nauczyciel zamknie swoje darmowe konto ClassFlow, wszystkie konta uczniów stworzone na polecenie tego nauczyciela zostaną dezaktywowane, chyba że uczeń korzysta z tego samego konta na polecenie innego nauczyciela, który posiada aktualne konto ClassFlow.  Promethean dezaktywuje również konto Ucznia założone w ramach darmowej Usługi ClassFlow, jeżeli uczeń nie zalogował się na konto przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy. Wszystkie Dane ucznia z dezaktywowanego konta zostaną poddane de-identyfikacji w sposób trwale uniemożliwiający odzyskanie Danych ucznia z takiego konta.  Jeżeli konto ucznia zostanie poddane deidentyfikacji, uczeń może stworzyć w przyszłości nowe konto, tylko jeżeli stworzy nowe konto ClassFlow i wprowadzi ważny kod klasy przekazany przez nauczyciela.  Informacje związane z poprzednim kontem ucznia poddane deidentyfikacji nie mogą być odzyskane ani udostępnione uczniowi przez jakiekolwiek nowe konto ucznia.  Możemy zachować zanonimizowane lub zagregowane Dane ucznia, w tym dane dotyczące użytkowania, w formie uniemożliwiającej ustalenie tożsamości danej osoby, dla celów analiz.Nauczyciel korzystający z darmowej Usługi ClassFlow chcący zamknąć konto powinien skontaktować się z nami pod adresem info@ClassFlow.com.  Po zamknięciu konta nauczyciel nie ma dostępu do żadnych materiałów zapisanych na koncie.  Możemy jednak przechowywać i wykorzystywać pewne Dane osobowe nauczyciela niezbędne, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory i egzekwować realizację naszych umów oraz komunikować się z nauczycielem.  Podejmiemy odpowiednie działania w celu przeprowadzenia bezpiecznej de-identyfikacji lub zniszczenia danych w momencie, gdy nie będą już potrzebne do takich celów.

6. Preferencje dotyczące komunikacji.

W ramach naszych Usług nauczyciel/administrator lub rodzic może otrzymywać od Promethean wiadomości e-mail lub inne wiadomości dotyczące Usługi lub ich profilu Użytkownika.  Korzystając z Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Promethean i jej zaufane podmioty zewnętrzne w imieniu Promethean mogą wysyłać wiadomości e-mail, kontaktować się z nim lub nawiązywać kontakt za pomocą innych środków komunikacji, które Promethean uzna za powiązane z profilem lub korzystaniem z Usługi.  Na przykład możemy przesyłać wiadomości e-mail w celu przekazywania aktualizacji, newsletterów lub innego rodzaju wiadomości dotyczących Usługi lub po prostu przesyłać powiadomienia.  Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji wiadomości e-mail poprzez kliknięcie przycisku „zrezygnuj z subskrypcji” w treści wiadomości.  Należy zauważyć, że nie istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji lub wybrania opcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości niemających charakteru promocyjnego dotyczących konta, takich jak weryfikacja konta, zmiana lub aktualizacja funkcji Usługi, ani zawiadomień o charakterze technicznym lub dotyczących bezpieczeństwa.

Komunikacja z uczniami.  Promethean może wysyłać uczniom wiadomości e-mail z powiadomieniami lub komunikować się z nimi w inny sposób wyłącznie w imieniu i na polecenie szkoły, nauczyciela lub okręgu.  W pewnych okolicznościach możemy jednak wysyłać uczniom wiadomości dotyczące Usługi, takie jak weryfikacja konta lub zawiadomienia o charakterze technicznym lub dotyczące bezpieczeństwa.

7. Czy mam dostęp do Danych osobowych, mogę je poprawić lub usunąć?

Użytkownik ma dostęp do swoich Danych osobowych w profilu i może je poprawiać, aktualizować i usuwać poprzez wprowadzenie zmiany na stronie profilu konta lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com.

Informujemy, że złożenie wniosku o usunięcie pewnych informacji lub ich niepodanie może skutkować brakiem powiadomień na temat aktualizacji Usługi lub innych informacji związanych ze sposobem korzystania z Usługi.  Niepodanie informacji wymaganych przez Promethean lub usunięcie pewnych informacji może oznaczać brak dostępu do pewnych funkcji Usługi, jak również może skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi.

W przypadku korzystania z Usługi ClassFlow dla szkół zintegrowanej z funkcją Systemu SIS szkoły wniosek o uzyskanie dostępu do Danych osobowych, w tym Danych ucznia, ich zmiana lub usunięcie, musi zostać złożony przez szkołę za pomocą Systemu SIS.  Po prowadzeniu zmian w Systemie SIS zmiany automatycznie pojawią się w Usłudze ClassFlow dla szkół.

W przypadku korzystania z Usługi ClassFlow dla szkół przez szkołę, której System SIS nie jest zintegrowany z Usługą, wniosek o uzyskanie dostępu do Danych osobowych, w tym Danych ucznia, ich zmiana lub usunięcie, musi zostać złożony przez administratora Użytkownika wyznaczonego przez szkołę.  Administrator Użytkownika uzyska dostęp do stron profilu Autoryzowanych Użytkowników szkoły w celu dokonania aktualizacji, poprawienia lub usunięcia informacji tam zawartych.

Indywidualni nauczyciele, którzy korzystają z darmowej Usługi ClassFlow, mają obowiązek usunąć stworzone przez siebie listy uczniów zawierające Dane ucznia z konta ClassFlow niezwłocznie po zakończeniu takich zajęć.  Dane ucznia powiązane z kontem nauczyciela w ramach darmowej Usługi ClassFlow kontroluje nauczyciel lub szkoła.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przeglądania, modyfikowania lub usuwania Danych ucznia z konta nauczyciela prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielem lub szkołą lub Promethean pod adresem privacy@ClassFlow.com.

Użytkownicy UE:  Dostęp do Danych osobowych, ich poprawianie i usuwanie:  Mieszkańcom UE przysługują pewne prawa w odniesieniu do Danych osobowych:  (i) prawo do poinformowania o sposobie wykorzystywania Danych osobowych; (ii) prawo dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych, oraz (iii) prawo do uzyskania sprostowania wszelkich nieprawidłowych przechowywanych przez nas Danych osobowych oraz prawo do zablokowania oraz usunięcia Danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  W celu wykonania powyższych praw lub w przypadku pytań z nimi związanych prosimy o kontakt przy wykorzystaniu danych kontaktowych określonych w sekcji „Kontakt” poniżej.  Prosimy o podanie możliwie jak najwięcej informacji na temat Danych osobowych, których dotyczy zapytanie.  Na wniosek odpowiemy w terminie trzydziestu (30) dni (lub w krótszym terminie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa).  W przypadku wniosku o poprawienie, usunięcie lub zmianę przechowywanych przez nas Danych osobowych czynności takie zostaną wykonane jeżeli uznamy, że są wymagane.  W przypadku podjęcia decyzji o niedokonywaniu zmiany Danych osobowych w sposób wnioskowany przez Użytkownika poinformujemy Użytkownika na piśmie o podjętej decyzji oraz o sposobie składania skarg w przypadku niezadowolenia z takiej decyzji.  W przypadku wysłania wniosku o zmianę Danych osobowych i odmowy wprowadzenia takiej zmiany Użytkownik może zażądać odnotowania w naszych rejestrach faktu złożenia wniosku o zmianę Danych osobowych i przyczyn odmowy wprowadzenia takiej zmiany.

W przypadku pytań dotyczących dostępu do Danych osobowych, ich poprawiania i usuwania prosimy o kontakt po adresem privacy@ClassFlow.com.

8. Gdzie przekazywane są moje dane?

 1. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Promethean będzie przechowywać i przetwarzać jego Dane osobowe w różnych centrach danych na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz że Dane osobowe mogą być przechowywane lub przetwarzane nie tylko w kraju, w którym zostały pozyskane, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa. Jeżeli Użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej („UE”) lub innym miejscu, w którym obowiązują przepisy regulujące kwestie gromadzenia i wykorzystywania danych inne niż w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, do kraju i jurysdykcji, gdzie nie obowiązują takie same przepisy regulujące kwestie ochrony danych jak w jurysdykcji Użytkownika. W związku z powyższym spółka Promethean zawarła z spółkami swojej grupy standardowe klauzule umowne obowiązujące dla UE, na mocy których udostępnia Dane osobowe, aby zapewnić, że przenoszenie danych osobowych obywateli UE poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zabezpieczone w taki sam sposób, jaki jest wymagany przy zabezpieczeniu danych w UE.  Użytkownik oświadcza, że Promethean może przekazywać i przetwarzać jego Dane osobowe w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym Promethean lub jej spółka dominująca, spółki zależne, stowarzyszone lub usługodawcy posiadają swoje biura i wyraża na to zgodę.  Jeżeli dotyczy, Użytkownik oświadcza, że uzyskał wszelkie pozwolenia od uczniów lub Upoważnionych użytkowników niezbędne dla Promethean, aby przetwarzać Dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach na świecie oraz że wyraża na to zgodę.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i ochrony prywatności obowiązującymi w miejscu jego zamieszkania i ich przestrzegać. Korzystanie z ClassFlow oznacza zgodę na przesłanie i przechowywanie Danych osobowych w danym miejscu zgodnie z treścią niniejszego dokumentu.

9. Ochrona prywatności dzieci.

Promethean nie gromadzi w sposób umyślny danych dotyczących dzieci poniżej 18 roku życia, o ile i do czasu, gdy Szkoła lub nauczyciel dostarczy odpowiednią zgodę lub upoważnienie dla ucznia poniżej 18 roku życia do korzystania z Usługi oraz dla Promethean do gromadzenia informacji od takiego ucznia.  W przypadku gdy istnieje przypuszczenie, że omyłkowo zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia bez odpowiedniej zgody prosimy o kontakt pod adresem privacy@classflow.com, abyśmy mogli je możliwie jak najszybciej usunąć.

10. Czy Promethean zmieni warunki niniejszej Polityki prywatności?

 1. Promethean może wprowadzać zmiany do treści niniejszej Polityki, dlatego należy co jakiś czas sprawdzać niniejszą stronę. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany w sposobie wykorzystywania Danych osobowych Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony w momencie logowania się do ClassFlow.  W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę(y) Użytkownik może usunąć konto.
 2. Zmiany Polityki prywatności w zakresie Danych uczniów. W przypadku zmiany treści niniejszej polityki w sposób, który istotnie wpłynie na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie lub ujawnianie przez nas Danych ucznia, Użytkownik zostanie o takich zmianach zawiadomiony w momencie logowania się do ClassFlow. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazać zawiadomienie dotyczące zmiany Polityki prywatności, która może dotyczyć gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania lub ujawniania Danych ucznia w sposób istotnie odbiegający od sposobu ujawnionego w poprzedniej wersji Polityki przynajmniej trzydzieści (30) dni wcześniej, aby dać Użytkownikowi wystarczająco dużo czasu na ocenę zmiany w praktyce.  W przypadku niewyrażenia zgody na zmiany Użytkownik może usunąć konto przed wejściem w życie takiej zmiany. Poprzednie wersje Polityki prywatności można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com.

11. Co mam zrobić, jeżeli mam pytanie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcę złożyć skargę?

Jeśli masz skargę, pytanie lub obawę dotyczącą informacji określonych w niniejszych Zasadach prywatności lub w jaki sposób zajmujemy się Twoimi danymi osobowymi, wyślij nam szczegółową wiadomość na adres privacy@ClassFlow.com, napisz do nas w Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Wielka Brytania lub 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Stany Zjednoczone, lub zadzwoń do nas pod +1(888)652-2848. Postaramy się rozpatrzyć wszystkie skargi, pytania i wątpliwości w rozsądnym czasie.

 1. Mieszkańcy Australii, którzy są niezadowoleni z decyzji wydanej po rozpatrzeniu skargi, powinni skontaktować się z australijskim komisarzem ds. ochrony prywatności w celu złożenia skargi. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem www.oaic.gov.au.
 2. Kopia niniejszej Polityki prywatności jest dostępna za darmo na naszej stronie internetowej Polityka prywatności ClassFlow lub można ją uzyskać pisząc na adres privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.