Z dniem 31 grudnia 2023 r. usługa ClassFlow.com zostanie wyłączona. W tym czasie nie będziesz już mieć dostępu do swojego konta Classflow. Jeśli chcesz zachować jakąkolwiek zawartość na swoim koncie ClassFlow, musisz ją wyeksportować przed 31 grudnia 2023 r. Nasze artykuł pomocniczy przeprowadzi Cię przez proces eksportowania treści zajęć w kilku prostych krokach.

W międzyczasie zapraszamy do zarejestrowania konta Wyjaśnij wszystko na stronie http://www.explaineverything.com , gdzie znajdziesz różne opcje usług. Wyjaśnij Wszystko umożliwia łatwe importowanie lekcji, obrazów i filmów w formacie PDF z przebiegu zajęć oraz odkrywanie możliwości tworzenia interaktywnych lekcji, nagrywania samouczków wideo i współpracy w czasie rzeczywistym ze swoimi uczniami.

Warunki świadczenia usługi ClassFlow

Data wejścia w życie: 6 lipca 2018 r

„ClassFlow” lub „Usługę” świadczy Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nam” lub „nasz”). Promethean jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company) zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 1308938, z siedzibą pod adresem Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Zjednoczone Królestwo.

Termin „Usługa(i)” oznacza (i) Usługę ClassFlow dostępną pod adresem www.classflow.com lub innym adresem URL określonym ustawieniami regionalnymi Użytkownika (np. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Usługę ClassFlow dla szkół, udostępnianą w formie subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych instytucji tego typu, dostępną wyłącznie za pośrednictwem unikalnej Poddomeny ClassFlow pod prywatnym adresem URL (np. www.yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez określoną szkołę lub określony okręg; oraz (iii) wszystkie powiązane strony internetowe, produkty, usługi i związane z usługą ClassFlow aplikacje udostępniane przez Promethean za pośrednictwem sklepu iTunes i Google Play.  W przypadku wszelkich pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków świadczenia usługi lub Usługi prosimy o kontakt pod adresem support@ClassFlow.com.

Niniejsze Warunki świadczenia usługi, wraz z Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow,Polityką prywatności ClassFlow oraz Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookies, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usługi, stanowią prawnie wiążącą Umowę zawartą pomiędzy spółką Promethean a Użytkownikiem (dalej łącznie „Umowa”). Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. dokumentów. Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usługi ClassFlow, zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, zasady stosownej Polityki dotyczącej plików cookies oraz stosownej Polityki prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i zasadami polityki, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Terminy „Ty” lub „Twoje” oznaczają Użytkownika Usługi. „Użytkownikiem indywidualnym” zgodnie z niniejszymi Warunkami może być nauczyciel (lub administrator), uczeń lub rodzic/opiekun korzystający z bezpłatnej Usługi ClassFlow.  W stosownych przypadkach „Ty” lub „Twoje” może również oznaczać szkołę lub okręg szkolny bądź inną instytucję dydaktyczną, które zwane są również inaczej „Użytkownikiem firmowym” korzystającym z Usługi ClassFlow dla szkół, z którym Użytkownik jest powiązany jako uczeń, nauczyciel lub rodzic/opiekun ucznia, oraz przez którego Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usługi („Upoważniony użytkownik”). Termin „Użytkownik/Użytkownicy” użyty w treści niniejszego dokumentu oznacza Użytkowników indywidualnych, Upoważnionych użytkowników lub Użytkowników firmowych.

 1. HASŁO I KONTO UŻYTKOWNIKA

1.1        By skorzystać z Usługi, Użytkownik musi zarejestrować się w celu uzyskania konta przy użycia nazwy użytkownika i hasła („Identyfikator użytkownika usługi ClassFlow”).

1.2        Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności Identyfikatora użytkownika usługi ClassFlow oraz za ograniczenie dostępu do swojego Identyfikatora użytkownika usługi ClassFlow, jak i do konta ClassFlow. W związku z powyższym Użytkownik zgadza się, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec spółki Promethean za czynności podejmowane za pośrednictwem jego konta. Użytkownik zobowiązuje się przekazać zgodne z prawdą informacje na swój temat i na bieżąco je aktualizować. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić spółkę Promethean o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania jego konta.

1.3        Wszyscy Użytkownicy (z wyjątkiem uczniów) mają obowiązek zarejestrować swoje konto ClassFlow przy użyciu aktualnego adresu e-mail, z którego regularnie korzystają. Nauczyciel/administrator korzystający z Usługi ClassFlow jako Indywidualny użytkownik działający niezależnie od instytucji dydaktycznej, z którą jest związany, nie zaś jako Upoważniony użytkownik działający z polecenia Użytkownika firmowego, ma obowiązek rozumieć zasady polityki i reguły obowiązujące w jego instytucji dydaktycznej w odniesieniu do korzystania z adresu e-mail danej instytucji dydaktycznej w celu utworzenia konta na potrzeby korzystania z Usługi i ich przestrzegać.

Identyfikatorem użytkownika usługi ClassFlow nie możesz być nazwa, do której używania Użytkownik nie jest uprawniony, ani nazwisko innej osoby wykorzystane z zamiarem podania się za tę osobę. Konta zarejestrowane przy użyciu adresu e-mail innej osoby lub tymczasowego adresu e-mail mogą zostać zamknięte bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z nieaktualnego adresu e-mail, spółka Promethean może zażądać ponownej weryfikacji konta. Jeżeli w dowolnym czasie Użytkownik poweźmie wiedzę, że jeden z Użytkowników Usługi twierdzi, że jest powiązany z instytucją dydaktyczną Użytkownika, przy czym w rzeczywistości nie jest z nią powiązany, Użytkownik niezwłocznie powiadomi spółkę Promethean o tym fakcie.

Uczniowie w wieku poniżej 18 lat nie mogą korzystać z Usługi, chyba że została im udostępniona za pośrednictwem kodu klasowego otrzymanego od nauczyciela lub instytucji dydaktycznej, na ich wniosek i polecenie. Po uzyskaniu dostępu do Usługi Użytkownik nie może udostępniać kodu klasowego ani Identyfikatora użytkownika usługi ClassFlow innym osobom.

Użytkownik firmowy korzystający z Usługi ClassFlow dla szkół otrzyma unikalną „Poddomenę ClassFlow” (lub „Tenant”) w ramach ClassFlow dla szkoły lub okręgu (np. yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez Upoważnionych użytkowników danego Użytkownika firmowego (szkoła lub okręg).  Każdy Użytkownik firmowy przypisze Identyfikatory użytkowników usługi ClassFlow w ramach swojej Poddomeny ClassFlow do swoich Upoważnionych użytkowników.

Po rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem lub po zakończeniu rekrutacji ucznia Użytkownik firmowy zażąda od takich Upoważnionych użytkowników zwrotu wszystkich kodów klasowych, jakie dana osoba posiada i jakie otrzymała od danego Użytkownika firmowego, oraz zaprzestania korzystania z nich. Jeżeli Użytkownik firmowy chce przenieść konto Upoważnionego użytkownika na innego Indywidualnego użytkownika (np. przenieść konto nauczyciela, z którym zakończono współpracę, na osobę, która go zastąpi), prosimy o kontakt pod adresem info@ClassFlow.com w celu uzyskania pomocy przedstawiciela.  Przeniesienie konta na inną osobę wymaga zgody spółki Promethean.

 1. DANE OSOBOWE I DANE UCZNIA

2,1.       „Dane osobowe” to wszelkie informacje, dzięki którym możliwe jest ustalenie tożsamości danej osoby.  „Dane ucznia” to Dane osobowe bezpośrednio odnoszące się do obecnego lub byłego ucznia, które są przechowywane przez szkołę, okręg szkolny, przez powiązaną jednostkę lub organizację lub przez spółkę Promethean.  W zakresie, w jakim stosuje się prawo USA, Dane ucznia mogą obejmować „dokumentację kształcenia” w rozumieniu ustawy o prawach rodziny w zakresie edukacji i prywatności (ang. Family Educational Rights and Privacy Act, „Ustawa FERPA”), Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 20, § 1232(g).

2.2        Termin „Informacje szczególnie chronione” odnosi się do następujących kategorii Danych osobowych: numery ubezpieczenia społecznego (wyłącznie dla Użytkowników w USA), daty urodzenia, rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przynależność do ugrupowań politycznych, zdrowie lub stan fizyczny lub psychiczny, dane dotyczące stanu zdrowia, uczestnictwo w programie rządowym, wyznawana religia lub inne poglądy o podobnym charakterze, poglądy filozoficzne, przynależność do stowarzyszenia lub związku zawodowego lub handlowego, orientacja seksualna lub preferencje seksualne, kartoteka karna, informacje genetyczne i dane biometryczne. PROMETHEAN NIE POZYSKUJE INFORMACJI SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH OD ŻADNEGO Z UŻYTKOWNIKÓW. Prosimy nie podawać dobrowolnie takich informacji w związku z Usługą.

2,3.       Poufność Promethean zobowiązuje się do zachowania poufności Danych osobowych oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim w sposób inny niż przewidziany w niniejszych Warunkach oraz w naszej Polityce prywatności ClassFlow.

2,4.       Uzyskanie dostępu do Danych ucznia w charakterze przedstawiciela szkoły na mocy przepisów Ustawy FERPA W zakresie, w jakim jest to niezbędne na potrzeby świadczenia Usługi, spółka Promethean może uzyskać dostęp do Danych ucznia i gromadzić takie dane na różne sposoby. Na terytorium Stanów Zjednoczonych spółka Promethean uzyskuje dostęp do Danych ucznia, gromadzi je i przetwarza w charakterze przedstawiciela szkoły w celach uzasadnionych względami kształcenia zgodnie z Ustawą FERPA, sekcja 34 Kodeksu Przepisów Federalnych, część 99.31(a)(1).  Użytkownik wyraża zgodę na to, że zgodnie z ustaleniami stron szkoła lub instytucja dydaktyczna jest właścicielem wszystkich Danych ucznia i je kontroluje, niezależnie od tego, czy zostały przekazane przez szkołę, administratora szkoły, ucznia, rodzica/opiekuna, czy też jakąkolwiek inną osobę trzecią.

(i)         W przypadku Użytkownika firmowego korzystającego z Usługi ClassFlow dla szkoły, chcącego zintegrować system zarządzania danymi osobowymi uczniów (ang. Student Information Management System, „System SIS”) swojej szkoły lub swojego okręgu z Usługą, spółka Promethean będzie pobierać z tego systemu i przetwarzać wyłącznie informacje niezbędne do świadczenia Usługi. Korzystając z Usługi i integrując ją z Systemem SIS, Użytkownik firmowy wyraża zgodę na takie gromadzenie danych i udziela stosownego upoważnienia. W przypadku niezapewnienia dostępu do swojego Systemu SIS Użytkownik firmowy zapewnia spółce Promethean możliwość uzyskania takich informacji w inny uzasadniony sposób, na przykład za pośrednictwem bezpiecznego transferu plików lub ręcznego wprowadzania danych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać spółce Promethean żadnych Danych osobowych dotyczących Upoważnionych użytkowników, które nie są niezbędne do świadczenia Usługi, a także zobowiązuje się w żadnym wypadku nie przekazywać spółce Informacji szczególnie chronionych dotyczących Upoważnionych użytkowników.

(ii)        Nauczyciel korzystający z bezpłatnej Usługi ClassFlow może przekazywać Dane ucznia, tworząc listę uczniów klasy ręcznie dla każdej ze swoich klas. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać spółce Promethean żadnych Danych osobowych dotyczących swoich uczniów, które nie są niezbędne do świadczenia Usługi, a także zobowiązuje się w żadnym wypadku nie przekazywać spółce Informacji szczególnie chronionych dotyczących swoich uczniów. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wyrażenia zgody na związanie niniejszymi Warunkami w imieniu szkoły lub instytucji.

(iii)       Możemy gromadzić informacje, w tym Dane osobowe, od uczniów upoważnionych do korzystania z Usługi, przy czym Promethean gromadzi takie informacje wyłącznie na wniosek szkoły lub nauczyciela lub w ich imieniu.

2.5        Zgody i upoważnienia dotyczące Danych osobowych i Danych uczniów  Przekazanie Danych ucznia spółce Promethean lub upoważnienie spółki Promethean do gromadzenia Danych ucznia za pośrednictwem Usługi wymaga zgody i upoważnienia.

(i) Użytkownik będący Użytkownikiem firmowym korzystającym z Usługi ClassFlow dla szkół lub nauczycielem, szkołą lub okręgiem korzystającym z bezpłatnej Usługi ClassFlow, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do przekazywania Danych osobowych, w tym Danych uczniów, spółce Promethean na potrzeby świadczenia Usługi oraz że przekazał Upoważnionym użytkownikom lub wszelkim innym użytkownikom końcowym odpowiednie oświadczenia dotyczące udostępnienia przez Użytkownika takich Danych osobowych spółce Promethean.  Promethean oraz szkoła, okręg szkolny lub nauczyciel zobowiązują się wypełniać swoje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie Danych osobowych i Danych uczniów, w tym amerykańskiej ustawy o prawach rodziny w zakresie edukacji i prywatności („Ustawy FERPA”), poprawki dotyczącej ochrony praw uczniów (ang. Protection of Pupil Rights Amendment, „Poprawki PPRA”) oraz ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (ang. Children’s Online Privacy and Protection Act, „Ustawy COPPA”).  Na poszczególnych szkołach lub nauczycielach spoczywa obowiązek uzyskania i przekazania stosownych zgód i oświadczeń, o ile są wymagane, niezbędnych spółce Promethean do gromadzenia jakichkolwiek Danych uczniów, zgodnie z przepisami Ustawy COPPA.  Zalecamy przekazanie egzemplarza Polityki prywatności ClassFlow rodzicom i opiekunom.

(ii) Użytkownicy spoza terytorium Stanów Zjednoczonych muszą przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszelkich przepisów regulujących kwestie prywatności dzieci i ich Danych osobowych obowiązujące na danym terytorium. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przestrzega wszystkich stosownych przepisów z zakresu ochrony danych regulujących kwestie ochrony Danych osobowych i udostępniania dokumentacji uczniów dotyczącej kształcenia.

(iii) Przed skorzystaniem z usługi ClassFlow nauczyciele z Danii, Szwecji, Norwegii lub Niemiec muszą wskazać, czy wymagane jest od nich uprzednie uzyskanie zgody administracji instytucji dydaktycznej, w której są zatrudnieni. Usługa ClassFlow przechowuje informacje w chmurze, nie zaś na jakichkolwiek urządzeniach, przy czym w przypadku przechowywania przez Użytkownika jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących uczniów na jego urządzeniach, muszą one być przechowywane w sposób bezpieczny (na przykład w formie zabezpieczonej hasłem kopii przechowywanej na oddzielnym dysku), aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu. Ponadto Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że Dane osobowe uczniów gromadzone, wykorzystywane lub przechowywane przez niego w ramach Usługi są mu niezbędne do nauczania. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zwrócić się do administracji instytucji dydaktycznej, w której jest zatrudniony. Bardziej szczegółowe informacje na temat wszelkich kwestii, o których mowa w niniejszym punkcie, można również uzyskać kontaktując się pod adresem privacy@ClassFlow.com.

(iv) W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące ucznia w wieku poniżej 18 lat zostały ujawnione w usłudze ClassFlow lub przez nią zgromadzone bez wymaganych zgód i upoważnień, spółka Promethean podejmie wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do zniszczenia takich informacji w bezpieczny sposób i w jak najszybszym terminie, a ponadto może zawiesić możliwość korzystania z powiązanego konta lub je zamknąć. W przypadku gdy Użytkownik uważa, że spółka Promethean otrzymała Dane osobowe dotyczące ucznia lub uczniów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego punktu, prosimy o kontakt pod adresem privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Wykorzystywanie Danych uczniów Przekazując lub udostępniając Dane ucznia spółce Promethean, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie takich Danych ucznia przez spółkę Promethean wyłącznie w celu (i) świadczenia Usługi, (ii) doskonalenia i rozwoju Usługi, (iii) wykonywania praw spółki Promethean wynikających z niniejszych Warunków oraz (iv) w sposób wskazany przez Upoważnionego użytkownika lub Indywidualnego użytkownika w udzielonej przez niego zgodzie. Niezależnie od wszelkich postanowień, które stanowią inaczej, spółka Promethean zobowiązuje się nie wykorzystywać Danych uczniów dla celów reklamy ukierunkowanej.

2,7.       Wykorzystywanie anonimowych Danych uczniów Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie dla własnych potrzeb spółki Promethean, zarówno w okresie obowiązywania porozumienia zawartego na mocy Umowy, jak i po jego zakończeniu, danych pozyskanych na bazie Danych uczniów, pod warunkiem że takie dane zostaną poddane deidentyfikacji lub będą gromadzone w sposób pozwalający uniknąć ustalenia tożsamości danego Upoważnionego użytkownika lub danej osoby.

2.8        Wykorzystywanie Danych osobowych w celach marketingowych Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez spółkę Promethean szkołom lub użytkownikom administracji okręgowej oraz nauczycielom dostosowanych treści i wiadomości związanych z Usługą, pod warunkiem że takie treści i wiadomości nie opierają się na Danych uczniów odnoszących się do konkretnych możliwych do zidentyfikowania uczniów. Promethean może ponadto dostarczać dostosowane treści i wiadomości zawiązane z Usługą rodzicom lub opiekunom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich treści i wiadomości, pod warunkiem że takie treści i wiadomości nie opierają się na Danych uczniów, chyba że spółka otrzymała od rodzica lub opiekuna lub szkoły wyraźną zgodę na wykorzystywanie Danych ucznia w takim celu oraz w zakresie, w jakim takie wykorzystywanie danych jest dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa. Nauczyciele, administratorzy i rodzice, którym spółka Promethean przekazuje informacje, będą zawsze mieli możliwość zrezygnować z otrzymywania takich informacji. Promethean nie kieruje żadnych wiadomości o charakterze reklamowym ani marketingowym do uczniów korzystających z Usługi.

2.9        Usługodawcy zewnętrzni spółki Promethean Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że spółka Promethean może udostępniać Dane uczniów swoim pracownikom, jednostkom powiązanym oraz określonym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają uzasadnioną potrzebę uzyskania dostępu do takich informacji na potrzeby świadczenia usług na rzecz spółki Promethean.  Spółka Promethean, jej pracownicy, jednostki powiązane, usługodawcy lub przedstawiciele zaangażowani w obsługę, przekazywanie i przetwarzanie Danych uczniów będą zobowiązani do zachowania poufności takich danych.  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z zastrzeżeniem niniejszych Warunków oraz w zakresie dozwolonym przez prawo Dane osobowe, w tym Dane uczniów, mogą być udostępniane jednostkom powiązanym spółki Promethean lub pracownikom zewnętrznych usługodawców spółki, mających siedzibę w innych państwach, w tym także w państwach podlegających innej jurysdykcji niż ta, w której zgromadzono Dane osobowe, i przetwarzane przez takie jednostki, a także niniejszym wyraża zgodę na takie udostępnianie i przetwarzanie. Aby uzyskać informacje na temat miejsca przetwarzania Danych osobowych Użytkownika przez zewnętrznych usługodawców spółki Promethean, prosimy o kontakt pod adresem privacy@classflow.com.

2.10      Przechowywanie Danych uczniów i wnioski o usunięcie danych Spółka Promethean bezzwłocznie usunie Dane ucznia lub podda je de-identyfikacji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania wniosku lub polecenia szkoły lub nauczyciela. Wnioski o usunięcie konta prosimy kierować na adres privacy@ClassFlow.com.  Przechowywanie, usuwanie Danych ucznia lub poddanie ich de-identyfikacji będzie odbywało się zgodnie z Polityką prywatności ClassFlow.

2.11      Lokalizacja danych  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że spółka Promethean będzie przechowywać i przetwarzać Dane osobowe w różnych centrach danych zlokalizowanych na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, oraz że Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane lub przetwarzane poza granicami kraju, w którym zostały zgromadzone, chyba że w przepisach przewidziano inny wymóg i w zakresie przewidzianym przez takie przepisy.  Użytkownik gwarantuje i potwierdza, że otrzymał od swoich Upoważnionych użytkowników wszelkie niezbędne zgody, aby umożliwić spółce Promethean przetwarzanie takich Danych osobowych na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz w dowolnym innym miejscu na świecie. Więcej informacji na temat miejsca przechowywania danych Użytkownika zawarto w Polityce prywatności ClassFlow.

 1. BEZPIECZEŃSTWO, NARUSZENIE OCHRONY DANYCH, DOSTĘP DO DANYCH I POMOC TECHNICZNA

3.1        Bezpieczeństwo danych  Spółka Promethean wdrożyła uzasadnione pod względem handlowym zabezpieczenia o charakterze administracyjnym, fizycznym i technicznym, mające na celu zabezpieczenie Danych osobowych, w tym Danych uczniów, przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem, które to zabezpieczenia mogą obejmować między innymi szyfrowanie danych, zapory, kontrole dostępu fizycznego do budynków i plików oraz bieżące szkolenia i kształcenie pracowników. Spółka Promethean stosuje zasady polityki i procedury, mające na celu ograniczenie możliwości dostępu do swoich systemów wyłącznie do tych pracowników i zaufanych osób trzecich, które muszą znać dane, by móc realizować swoją funkcję lub rolę.

3.2        Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych i zwolnienie z odpowiedzialności  W przypadku gdy spółka Promethean w dobrej wierze i z uzasadnionych względów stwierdzi, że dostęp do Danych osobowych, w tym Danych ucznia, zgromadzonych przez spółkę lub otrzymanych za pośrednictwem Usługi uzyskała nieuprawniona osoba lub że takie dane zostały takiej osobie ujawnione („Zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa”), niezwłocznie zawiadomi Użytkownika jako posiadacza danych z ramienia szkoły i podejmie uzasadnione starania w celu wspólnego zbadania przypadku Zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa.  W przypadku gdy takie Zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa jest spowodowane zaniedbaniem lub zaniechaniem po stronie spółki Promethean lub jej przedstawicieli i w myśl właściwych przepisów z zakresu ochrony prywatności spowoduje konieczność zawiadomienia jakiejkolwiek osoby trzeciej, Promethean zwolni szkołę z odpowiedzialności za wszelkie rzeczywiste i uzasadnione koszty wynikające z takiego zawiadomienia, poniesione przez szkołę w celu zareagowania na Zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa, w zakresie w jakim przekazanie takiego zawiadomienia jest wymagane na mocy stosownych przepisów.  Ponadto Promethean zwolni szkołę z odpowiedzialności za wszystkie rzeczywiste i uzasadnione koszty poniesione przez szkołę w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem Danych ucznia, bezpośrednio wynikającym z umyślnego lub celowego działania lub zaniechania po stronie spółki Promethean lub jej przedstawicieli. Promethean nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim winę za Zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa ponoszą pełnomocnicy, wykonawcy, pracownicy lub przedstawiciele szkoły.

3.3        Promethean nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku niedostępności Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, niezależnie od przyczyny.   Ponadto dostęp do Usługi może zostać tymczasowo zawieszony bez konieczności przekazania zawiadomienia w przypadku awarii systemu, prac konserwacyjnych lub naprawczych lub z przyczyn niezależnych od spółki Promethean. Dodatkowo zapewnienie dostępu do internetu, o ile jest zapewniany, leży wyłącznie w gestii Użytkownika i wybranych przez niego dostawców usług internetowych. Promethean nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi z przyczyn związanych z urządzeniami sieciowymi, na przykład łącznością telekomunikacyjną lub urządzeniami.

3.4        Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z pomocy technicznej on-line za pośrednictwem ClassFlow Support. Użytkownik firmowy powinien zapoznać się z Umową subskrypcyjną i dokumentami dotyczącymi zamówienia, by sprawdzić, czy jest uprawniony do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pomocy technicznej.

 1. POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Podczas korzystania z Usługi Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących go przepisów.  Ponadto korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlega postanowieniom Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, w której określono dozwolony sposób i dozwolone cele korzystania z Usługi. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow.  Naruszenie zasad Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow może spowodować usunięcie Zasobów/postów, a nawet odebranie praw do korzystania z Usługi lub uzyskiwania dostępu do niej.

 1. UDOSTĘPNIANIE ŁĄCZY DO USŁUGI

Użytkownik może udostępniać łącza do strony głównej Usługi, pod warunkiem że takie działanie jest uczciwe i zgodne z prawem i że nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje, przy czym Użytkownikowi nie wolno użyć łącza w sposób wskazujący na jakiekolwiek powiązanie ze spółką Promethean, zgodę lub zatwierdzenie udzielone przez spółkę w przypadku, gdy takie powiązanie nie istnieje, a zgoda lub zatwierdzenie nie zostały udzielone. Spółka Promethean zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na udostępnianie łączy bez konieczności przekazania zawiadomienia.

 1. ŁĄCZA DO STRON, ZASOBÓW I USŁUG OSÓB TRZECICH

Usługa może zawierać łącza lub odniesienia do stron lub usług osób trzecich, które nie stanowią własności spółki Promethean, nie są przez nią obsługiwane ani kontrolowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze stron internetowych lub usług osób trzecich wiąże się z określonymi rodzajami ryzyka oraz że spółka Promethean nie ponosi za nie odpowiedzialności. Należy zapoznać się z warunkami oraz polityką prywatności obowiązującymi w odniesieniu do każdej strony internetowej lub usługi osoby trzeciej, z której Użytkownik korzysta. Korzystając z Usługi, Użytkownik zwalnia spółkę Promethean, członków jej kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych z wszelkiej odpowiedzialności i zabezpiecza ich przed wszelką odpowiedzialnością, która wynika z korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej lub usługi jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Interakcje Użytkownika z organizacjami lub osobami nawiązane w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem, w tym płatności i dostawa towarów lub świadczenie usług, oraz wszelkie inne postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, wiążą wyłącznie Użytkownika i takie organizacje lub osoby. Przed realizacją jakiejkolwiek transakcji online lub offline z którąkolwiek z wymienionych osób trzecich Użytkownik powinien uzyskać wszelkie niezbędne lub stosowne informacje na jej temat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Promethean nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu żadnych strat ani szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z takich transakcji, w tym strat lub szkód wynikających z korzystania przez te osoby z danych osobowych Użytkownika.

 1. ZAUFANIE DO PUBLIKOWANYCH INFORMACJI

Komentarze, blogi, lekcje, pliki PDF, strony internetowe i inne materiały („Zasoby”) udostępniane/publikowane na Giełdzie ClassFlow nie mają charakteru porady i należy mieć do nich ograniczone zaufanie, a Promethean nie może w żaden sposób zagwarantować, że jakiekolwiek publikowane informacje są kompletne, zgodne z prawdą i aktualne czy też że autor takich Zasobów wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Z tego względu spółka Promethean zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z pokładania zaufania w takich materiałach lub informacjach przez któregokolwiek z Użytkowników Usługi lub przez jakąkolwiek osobę, która może uzyskać informacje na temat jej zawartości.

 1. UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE CLASSFLOW

8.1        Każdorazowo podczas korzystania z dowolnej funkcji Usługi, która to funkcja umożliwia uczestnictwo w dyskusjach, rozmowach z innymi Użytkownikami Usługi lub publikowanie pytań lub komentarzy w ramach Usługi, Użytkownik musi przestrzegać Standardów dotyczących treści określonych w Polityce dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow. Przed zamieszczeniem materiałów lub informacji w ramach Usługi należy zapoznać się z zasadami Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow. Wprowadzane przez Użytkownika treści muszą być zgodne ze Standardami dotyczącymi treści określonymi w Polityce dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, a Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Promethean, jej partnerów i jednostki powiązane z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tego postanowienia. Upoważnieni Użytkownicy publikujący informacje w ramach Usługi w imieniu Użytkownika firmowego zobowiązują się publikować je za stosowną zgodą i upoważnieniem Użytkownika firmowego.

8.2        Funkcja Giełda ClassFlow dostępna w ramach Usługi umożliwia Użytkownikowi dostęp do bazy danych z możliwością wyszukiwania, zawierającej oryginalne materiały edukacyjne w formie cyfrowej opracowane przez nauczycieli, wydawców zewnętrznych i spółkę Promethean lub umożliwiającej dostęp do takich materiałów, w tym lekcji, zestawów pytań, przykładowych testów i zadań oraz innych zasobów („Zasoby”). Pod warunkiem zaakceptowania Warunków korzystania z Giełdy ClassFlow włączonych do niniejszych Warunków świadczenia usługi poprzez niniejsze odniesienie i stanowiących ich część Użytkownik w wieku powyżej 18 lat może ładować Zasoby na Giełdę celem udostępnienia ich innym Użytkowników bezpłatnie lub za opłatą.  Na podobnej zasadzie Użytkownicy usługi ClassFlow w wieku powyżej 18 lat mogą, z zastrzeżeniem Warunków korzystania z Giełdy ClassFlow, bezpłatnie pobierać lub kupować takie Zasoby za pośrednictwem Giełdy ClassFlow. Warunkiem korzystania z Giełdy ClassFlow w charakterze Sprzedawcy lub Kupującego (w rozumieniu Warunków korzystania z Giełdy ClassFlow) jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z Warunkami korzystania z Giełdy ClassFlow i ich zaakceptowanie, co obejmuje dodatkowo kodeks postępowania i konieczność przestrzegania Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow.

 1. ZGŁASZANIE I USUWANIE MATERIAŁÓW

9.1        Pomimo wymogów przestrzegania Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow pewne treści publikowane w ramach Usługi mogą zawierać — lub kierować do stron zawierających — informacje, które mogą być obraźliwe lub niestosowne, czego spółka Promethean nie jest w stanie kontrolować.  Spółka Promethean nie monitoruje wszystkich treści publikowanych w Usłudze. Niemniej jednak w przypadku podejrzenia, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane w ramach Usługi mają charakter oszczerczy lub naruszają niniejsze Warunki świadczenia usługi bądź zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, prosimy o przekazanie pisemnego oświadczenia zatytułowanego „Zgłoszenie treści o charakterze oszczerczym”.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny, nazwę spółki oraz stanowiska (w stosownych przypadkach). W zgłoszeniu należy jednoznacznie wskazać, który fragment zdaniem Użytkownika ma charakter oszczerczy lub narusza zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, oraz dodatkowo należy skopiować adres odpowiedniej strony internetowej i umieścić go w zgłoszeniu.  Prosimy o uzasadnienie, dlaczego dane słowa zdaniem Użytkownika stanowią naruszenie zasad Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania lub mają charakter oszczerczy, natomiast w przypadku gdy Użytkownik uważa, że dany fragment ma charakter oszczerczy, o wyjaśnienie, dlaczego słowa stanowiące przedmiot skargi stwierdzają nieprawdę i jaka jest zdaniem Użytkownika rzeczywista sytuacja.  Prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres support@ClassFlow.com. Spółka Promethean dołoży wszelkich starań, by w rozsądnym terminie, każdorazowo w ramach czasowych określonych w stosownych przepisach usunąć z Usługi wszelkie treści, jakie uzna za mające charakter oszczerczy lub stanowiące naruszenie zasad Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania.

9.2        W myśl postanowień dotyczących Zgłoszenia dotyczącego praw autorskich i usunięcia materiałów, zawartych w Warunkach korzystania z Giełdy ClassFlow, w przypadku gdy Użytkownik uważa, że jakiekolwiek Zasoby udostępnione na Giełdzie ClassFlow naruszają jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, powinien powiadomić spółkę Promethean o tym fakcie zgodnie ze szczegółowymi procedurami określonymi w Warunkach korzystania z Giełdy ClassFlow.  Promethean rozpatrzy zgłoszenia o rzekomych naruszeniach zgodnie z ustawą o prawach autorskich w dobie cyfrowej (ang. Digital Millennium Copyright Act, „Ustawa DMCA”) i innymi właściwymi przepisami z zakresu praw autorskich.  W myśl Ustawy DMCA zawiadomienia o rzekomych naruszeniach muszą mieć formę pisemną i należy je przekazywać spółce Promethean drogą mailową na adres copyright@prometheanworld.com.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Promethean jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, w tym także właścicielem określonej liczby znaków towarowych odnoszących się do naszej marki w szeregu jurysdykcji na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usługi nie nadaje Użytkownikowi prawa do wykorzystywania żadnej z nazw handlowych spółki Promethean, żadnego z jej znaków towarowych, znaków usługowych, logo, żadnych z jej nazw domen ani innych charakterystycznych cech marki bez wyraźnej zgody Promethean wyrażonej na piśmie.

W przypadku publikowania przez Użytkownika w ramach Usługi wszelkich „pomysłów” lub „sugestii” bądź przekazywania ich spółce Promethean w inny sposób, w tym między innymi w związku z nowymi kampaniami reklamowymi, nowymi promocjami, nowymi lub udoskonalonymi produktami lub technologiami, rozszerzeniami lub udoskonaleniami produktów, procesami, nazwami produktów lub innymi wynalazkami lub odkryciami (zwanymi dalej łącznie „Pomysłami”), Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie pomysły stanowią własność spółki Promethean, a Użytkownik nie jest uprawniony do wynagrodzenia, tantiem, uznania autorstwa ani udziału w związku z wykorzystaniem przez spółkę Promethean takich pomysłów lub działaniami podjętymi przez spółkę w wyniku ich zgłoszenia. W zakresie wymaganym przez spółkę Promethean Użytkownik zobowiązuje się przenieść wszelkie prawa, tytuły do takich Pomysłów i udziały w nich na spółkę Promethean oraz sporządzić i dostarczyć spółce Promethean wszelkie dokumenty, jak i podjąć wszelkie zgodne z prawem działania, jakie spółka Promethean uzna za niezbędne lub zalecane w celu przygotowania, dochodzenia, wydania, nabycia i utrzymania praw autorskich lub patentów na mocy obowiązujących przepisów Stanów Zjednoczonych lub jurysdykcji innych państw.  Wszystkie takie dokumenty wymagane na mocy niniejszego dokumentu zostaną sporządzone przez spółkę Promethean na jej koszt.

 1. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1      Usługa jest udostępniana w formie „w jakiej jest” i w „jakiej jest dostępna” (chyba że w niniejszych Warunkach świadczenia usługi wyraźnie przewidziano inaczej). W najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo spółka Promethean wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje, oświadczenia, warunki i inne postanowienia jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje, oświadczenia, warunki i inne postanowienia dotyczące przydatności handlowej, zadowalającej jakości, zdatności do określonego celu lub braku naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

11.2      Spółka Promethean nie zapewnia żadnej gwarancji ani nie składa żadnego oświadczenia, że (i) Usługa spełni wymogi Użytkownika, (ii) Usługa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów, (iii) wyniki, jakie można uzyskać, korzystając z Usługi, będą zgodne z prawdą lub wiarygodne, (iv) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów otrzymanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi spełni jego oczekiwania lub (v) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione.

11.3      Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób pozyskane podczas korzystania z Usługi są pobierane lub pozyskiwane według własnego uznania i na własne ryzyko Użytkownika oraz że będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w systemie komputerowym lub utratę danych zaistniałe w wyniku pobrania dowolnych takich materiałów.

11.4      Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.5 nie istnieje podstawa prawna [w tym między innymi odnosząca się do deliktu (z uwzględnieniem zaniedbania), umowy, odpowiedzialności bezpośredniej lub innych kwestii, nawet w przypadku gdy spółka Promethean została poinformowana o możliwości poniesienia takiej straty lub szkody], na mocy której spółka Promethean będzie ponosiła odpowiedzialność względem Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby z tytułu:

 1. utraty zysków;
 2. utraty wartości firmy;
 3. utraty danych;
 4. przestoju w pracy;
 5. rzetelności wyników;
 6. awarii lub usterki komputera; lub
 7. odszkodowań retorsyjnych ani wszelkich pośrednich, ubocznych, szczególnych, wynikowych strat lub szkód wynikających z niniejszych warunków lub korzystania (lub braku możliwości korzystania) przez Użytkownika z Usługi lub w związku z nimi.

11.5      Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności spółki Promethean z tytułu:

 1. śmierci lub uszkodzeń ciała zaistniałych w wyniku zaniedbania spółki;
 2. oszustwa lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd; lub
 3. wszelkich kwestii, w przypadku których zgodnie z prawem spółka Promethean nie może wyłączyć ani usiłować wyłączyć swojej odpowiedzialności w jakiejkolwiek jurysdykcji.

11.6      W niektórych jurysdykcjach wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie określonych rodzajów odpowiedzialności jest niedozwolone. W związku z powyższym niektóre z określonych powyżej ograniczeń mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe Użytkownika zwłaszcza w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usługi w charakterze konsumenta.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach w przypadku nauczycieli korzystających z Usługi konto ClassFlow będzie dostępne dla Użytkownika w okresie dostępności Usługi, chyba że Użytkownik zwróci się o usunięcie konta. W przypadku Użytkowników firmowych konto ClassFlow będzie dostępne przez okres posiadania aktualnej subskrypcji umożliwiającej korzystanie z Usługi ClassFlow dla szkoły lub do chwili złożenia przez szkołę lub okręg wniosku o zakończenie świadczenia Usługi. Postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie do Użytkownika w okresie korzystania z Usługi.  Postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy także po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika, pozostają w mocy i są stosowane również po zakończeniu korzystania z Usługi.  Przykładowo po zakończeniu świadczenia Usługi w mocy pozostają następujące postanowienia: wszelkie zobowiązania do zapłaty na rzecz spółki Promethean lub zwolnienia jej z odpowiedzialności; wszelkie ograniczenia odpowiedzialności spółki Promethean; wszelkie postanowienia dotyczące własności lub praw własności intelektualnej, w tym licencji udzielonych w punkcie 10, jak i postanowienia dotyczące sporów między stronami.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że spółka Promethean może według własnego uznania zawiesić lub zakończyć możliwość korzystania z Usługi lub dowolnej jej części lub korzystania przez Użytkownika z Usługi lub jego konta z dowolnej przyczyny, w tym z uwagi na naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usługi (z uwzględnieniem Warunków korzystania z Giełdy ClassFlow), Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, Polityki prywatności ClassFlow lub, w przypadku Użytkownika firmowego, w związku z naruszeniem Umowy subskrypcyjnej.  Spółka Promethean dysponuje wyłącznym prawem do określenia, czy Użytkownik narusza którekolwiek z takich postanowień.

 1. ZAWIADOMIENIA

O ile w niniejszym dokumencie wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia przekazywane spółce Promethean przez Użytkownika należy kierować do spółki Promethean Limited przesyłką poleconą na adres wskazany na pierwszej stronie niniejszych Warunków świadczenia usługi. Spółka Promethean może przekazywać zawiadomienia Użytkownikowi na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany w chwili złożenia zamówienia (w przypadku Użytkownika firmowego) lub wskazany w chwili rejestracji. Zawiadomienia uznaje się za otrzymane i skutecznie doręczone po upływie 24 godzin od chwili wysłania wiadomości e-mail lub po upływie pięciu dni od daty wysłania pisma. Aby udowodnić doręczenie każdego zawiadomienia, wystarczy wykazać: w przypadku pisma — że takie pismo zostało właściwie zaadresowane, opatrzone stemplem i wysłane pocztą, natomiast w przypadku wiadomości e-mail — że taka wiadomość została wysłana na wskazany adres e-mail odbiorcy.

 1. PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

14.1      Użytkownik nie ma prawa przenosić, cedować, obciążać Umowy, żadnego z uprawnień ani zobowiązań Użytkownika z niej wynikających ani w inny sposób nimi rozporządzać bez uprzedniej zgody spółki Promethean wyrażonej na piśmie.

14.2      Spółka Promethean może przenosić, cedować, obciążać Umowę lub wszelkie swoje uprawnienia lub zobowiązania z niej wynikające, zlecać w stosunku do nich podwykonawstwo lub w inny sposób nimi rozporządzać przez cały okres obowiązywania Umowy.

 1. KORESPONDENCJA W FORMIE PISEMNEJ

W myśl obowiązującego prawa niektóre informacje lub korespondencja przekazywane przez spółkę Promethean Użytkownikowi wymagają formy pisemnej. Korzystając z Usługi, Użytkownik przyjmuje, że komunikacja między nim a spółką Promethean będzie odbywała się przede wszystkim drogą elektroniczną. Promethean będzie kontaktować się z Użytkownikiem drogą mailową lub poprzez przekazywanie informacji w postaci powiadomień wyświetlanych w Usłudze. Dla celów umowy Użytkownik wyraża zgodę na taki elektroniczny sposób komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne wiadomości, jakie spółka Promethean przekazuje mu drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, które przewidują, że taka korespondencja wymaga formy pisemnej.

 1. ZDARZENIA NIEZALEŻNE OD SPÓŁKI PROMETHEAN

16.1      Spółka Promethean nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez nią zobowiązań wynikających z Umowy w wyniku zdarzeń niezależnych od spółki („Zdarzenie siły wyższej”).

16.2      Zdarzenia siły wyższej obejmują wszelkie działania, zdarzenia, przypadki niewystąpienia zdarzenia, zaniechania lub wypadki niezależne od spółki Promethean, a należą do nich zwłaszcza (między innymi):

 1. strajki, lokauty lub inne spory pracownicze;
 2. zamieszki, rozruchy, inwazja, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojna (wypowiedziana czy też nie), zagrożenie wybuchem wojny lub przygotowania do niej;
 3. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się gruntu, epidemie lub inne katastrofy naturalne;
 4. brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego i prywatnego;
 5. brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;
 6. ustawy, dekrety, prawodawstwo, regulacje lub ograniczenia ustanowione przez jakikolwiek rząd;
 7. awaria lub zakłócenie połączenia z internetem.

16.3      Wykonywanie przez spółkę Promethean jej zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się za zawieszone na okres trwania Zdarzenia siły wyższej, a w przypadku gdy w czasie trwania Zdarzenia siły wyższej na spółce spoczywają zobowiązania wykonawcze, wszelkie takie zobowiązania obejmują okres trwania Zdarzenia siły wyższej przedłużony o uzasadniony okres następujący po zakończeniu występowania takiego zdarzenia, co ma na celu umożliwienie spółce wypełnienia takich zobowiązań. Spółka Promethean dołoży wszelkich starań, by zakończyć występowanie Zdarzenia siły wyższej lub znaleźć rozwiązanie, które umożliwi spółce wykonywanie jej zobowiązań wynikających z Umowy pomimo trwania Zdarzenia siły wyższej. W przypadku utrzymywania się Zdarzenia siły wyższej przez okres dwóch miesięcy spółka Promethean ma prawo rozwiązać Umowę.

 1. PRZEPISY Z ZAKRESU KONTROLI EKSPORTU

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi podlega amerykańskim przepisom eksportowym (ang. Export Administration Regulations), jak i innym przepisom, ograniczeniom i regulacjom dotyczącym eksportu (zwanymi łącznie „Przepisami eksportowymi”) oraz że Użytkownik ma obowiązek przestrzegać takich Przepisów eksportowych. Użytkownik nie będzie dostarczał, przenosił, eksportował ani reeksportował Usługi z naruszeniem wszelkich stosownych Przepisów eksportowych. Ponadto Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich przepisów lokalnych, które mogą nakładać ograniczenia na import, eksport Usługi, oprogramowania lub materiałów lub korzystanie z nich. Wszelkie prawa do korzystania z Usługi zostają udzielone z tym zastrzeżeniem, że takie prawa zostają odebrane w przypadku niewypełnienia warunków przedmiotowej Umowy przez Użytkownika. W przypadku gdy spółka Promethean poweźmie wiedzę lub ma uzasadniony powód, by podejrzewać, że doszło do naruszenia warunków, spółka może nie być uprawniona do świadczenia usług konserwacyjnych lub pomocy technicznej w odniesieniu do Usługi lub może zakończyć korzystanie z Usługi przez Użytkownika.

 1. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

W przypadku stwierdzenia niewykonalności lub nieważności któregokolwiek z postanowień Umowy takie postanowienie zostanie ograniczone lub usunięte w najwęższym możliwym zakresie, w taki sposób, że oprócz niewykonalnego lub nieważnego postanowienia niniejsze Warunki świadczenia usługi pozostają w mocy i są skuteczne i wykonalne.

 1. ODSTĄPIENIE OD WYKONYWANIA PRAW

19.1      Niewykonanie, w jakikolwiek sposób, przez Użytkownika lub spółkę Promethean któregokolwiek z praw wynikających z niniejszego dokumentu nie oznacza odstąpienia od wykonywania wszelkich innych praw z niego wynikających i nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania zobowiązań.

19.2      Odstąpienie przez spółkę Promethean od dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań nie oznacza odstąpienia od dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania zobowiązań w przyszłości.

19.3      Odstąpienie przez spółkę Promethean od wykonywania któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie jest uznawane za skuteczne, chyba że spółka wyraźnie stwierdzi, że odstępuje od jego wykonywania i przekaże taką informację Użytkownikowi na piśmie zgodnie z powyższym punktem 14.

 1. CAŁOŚĆ UMOWY

20.1      Spółka Promethean potwierdza, że warunki przedmiotowej Umowy stanowią pełne i wyłączne określenie porozumienia zawartego między Użytkownikiem a spółką Promethean oraz że zastępuje ona i anuluje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia, korespondencję i inne porozumienia odnoszące się do korzystania z Usługi, jak i że wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają formy pisemnej i podpisu obu stron (chyba że w niniejszym dokumencie przewidziano inaczej).

20.2      Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że nie działa na postawie żadnego oświadczenia, zobowiązania lub obietnicy złożonych przez drugą stronę lub dorozumianych na podstawie wszelkich ustnych lub pisemnych stwierdzeń poczynionych podczas negocjacji między stronami innych niż wyraźnie ujęte w niniejszych warunkach.

 1. ZMIANY

21.1      Świadczona Usługa ulega ciągłym zmianom, mającym na celu odpowiadanie bieżącym potrzebom i preferencjom.  W związku z powyższym spółka Promethean może wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków świadczenia usługi.  W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany do niniejszych Warunków świadczenia usługi Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach po zalogowaniu do Usługi ClassFlow.  W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, nie będzie miał możliwości dalej korzystać z Usługi ClassFlow.

21.2      Użytkownik firmowy dysponujący subskrypcją do Usługi ClassFlow dla szkół będzie podlegał zasadom polityki i warunkom obowiązującym w chwili rejestracji w celu korzystania z Usługi, chyba że na mocy przepisów lub wymogu organu rządowego wymagane będzie wprowadzenie zmian w takich zasadach lub warunkach lub że spółka Promethean powiadomi szkołę lub okręg Użytkownika na piśmie o wprowadzeniu zmian do zasad polityki lub niniejszych warunków.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

O ile w określonych postanowieniach umowy zawartej przez spółkę Promethean ze szkołą nie określono inaczej, jeżeli Użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych (i na terytoriach należących do tego państwa), w Kanadzie lub na Karaibach, niniejsze Warunki świadczenia usługi regulują przepisy stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usługi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych hrabstwa Fulton w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.  O ile w określonych postanowieniach umowy zawartej przez spółkę Promethean ze szkołą nie określono inaczej, jeżeli Użytkownik zamieszkuje w dowolnym innym miejscu na świecie, niniejsze Warunki świadczenia usługi regulują przepisy Anglii i Walii. Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

 1. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W AUSTRALII

23.1      Na terytorium Australii w zakresie, w jakim Użytkownik nabywa od spółki Promethean towary lub usługi w charakterze konsumenta w rozumieniu australijskiej ustawy o konsumentach, Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa i środki ochrony prawnej (w tym między innymi prawa wynikające z gwarancji konsumenckiej), których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować na mocy umowy.  Żadne z postanowień niniejszych warunków (w tym także między innymi postanowienia zawarte w punkcie 11) nie ma na celu wyłączenia, ograniczenia ani modyfikacji stosowania wszelkich dorozumianych warunków lub gwarancji, postanowień, wykonywania jakichkolwiek praw lub środków ochrony prawnej ani nałożenia jakiejkolwiek odpowiedzialności na mocy australijskiej ustawy o konsumentach ani innej ustawy, w przypadku gdy takie działanie byłoby sprzeczne z taką ustawą lub spowodowałoby nieważność któregokolwiek z warunków niniejszej umowy („Zobowiązania niepodlegające wyłączeniu”).

23.2      Co się tyczy Zobowiązań niepodlegających wyłączeniu (innych niż gwarancje co do tytułu, obciążeń lub nieprzerwanego posiadania, przyznane na mocy australijskiej ustawy o konsumentach), z wyłączeniem towarów lub usług zwyczajowo nabywanych na użytek osobisty lub na potrzeby gospodarstwa domowego lub w celu konsumpcji osobistej lub w gospodarstwie domowym (w którym to przypadku odpowiedzialność spółki Promethean nie jest ograniczona w taki sposób na mocy niniejszego punktu 23.2), odpowiedzialność spółki wobec Użytkownika z tytułu niewykonania jakiegokolwiek Zobowiązania niepodlegającego wyłączeniu ogranicza się (wedle uznania spółki) do: (a) w przypadku usług: do kosztu ponownego wykonania usługi lub pokrycia kosztów ponownego wykonania usługi oraz (b) w przypadku towarów: do kosztu wymiany towarów, dostarczenia porównywalnych towarów lub naprawy towarów lub też pokrycia kosztów wymiany towarów, dostarczenia porównywalnych towarów lub naprawy towarów.

©2017 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.