Policy för korrekt användning av ClassFlow

(V. 3 – februari 2016)

Ikraftträdandedatum:  20 februari 2016


”ClassFlow”, eller ”Tjänsten”, levereras av Promethean Limited (”Promethean”, ”vi”, eller ”oss”, eller ”vår/vårt/våra”).  Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales. Vårt registrerade kontor är Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

Ordet ”Tjänst(er)” i denna Policy för korrekt användning syftar på (i) den offentliga tjänsten ClassFlow som är tillgänglig kostnadsfritt på www.classflow.com eller en annan tillhörande webbadress som bestäms av användarens plats (t.ex. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) tjänsten ClassFlow for Schools, som är tillgänglig via prenumeration för skolor, skoldistrikt eller andra liknande institutioner och endast kan användas genom en installation med en unik ClassFlow-underdomän med en privat webbadress (t.ex. www.yourschooldistrictname.classflow.com) och endast av en specifik skola eller distrikt, samt (iii) samtliga relaterade webbplatser, produkter, tjänster och program som är tillgängliga via Promethean (inklusive samtliga ClassFlow-relaterade appar som kan vara tillgängliga via iTunes store eller Google Play store). 

Denna Policy för korrekt användning, tillsammans med ClassFlow-policyn för cookies, ClassFlow användarvillkor och ClassFlow sekretesspolicy, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss (häri kollektivt omnämnt som ”Avtalet”).  Läs noggrant igenom dessa innan du använder Tjänsten.  När du använder Tjänsten bekräftar du att du har godkänt ClassFlow användarvillkor, Sekretesspolicy, Policy för cookies och denna Policy för korrekt användning. Du godkänner även att du omfattas av och följer samtliga villkor i dessa policyer.  Om du inte godkänner dessa villkor och policyer ska du inte använda tjänsten.  Samtliga villkor som används häri utan definition ska definieras i Användarvillkoren.  Om motsägelser förekommer mellan Användarvillkoren och Sekretesspolicyn, ska Användarvillkoren ha företräde.

”Du” eller ”din/ditt/dina” syftar på Användaren av Tjänsten. Termen ”Individuell användare”, som den används i dessa villkor, kan syfta på en lärare (eller administratör), student eller förälder som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten.  Där så är tillämpligt ska ”du” eller ”din/ditt/dina” även syfta på en skola, ett skoldistrikt eller andra lärosäten, som annars omnämns ”Enterprise-användare” och som använder tjänsten ClassFlow for Schools, till vilken användaren är ansluten antingen som student, lärare eller förälder till en student och är auktoriserad av Enterprise-användaren att använda Tjänsten (en ”Auktoriserad användare”). Termen ”Användare” som den används häri refererar till samtliga användare av Tjänsten: Individuella användare, Auktoriserade användare och Enterprise-användare.

1. OTILLÅTEN ANVÄNDNING.

Du får inte använda Tjänsten:

1.1 för kommersiella ändamål eller i syfte att tjäna pengar, utan Prometheans uttryckliga tillåtelse.

1.2 på ett sätt som på något vis bryter mot en gällande lokal, nationell eller internationell lag eller bestämmelse

1.3 på ett sätt som på något sätt är olagligt eller bedrägligt, eller har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller resultat

1.4 på ett sätt som gör intrång i eller bryter mot en annan persons immateriella rätt eller annan rätt

1.5 på ett sätt som är skadligt, hotfullt, trakasserande, diskriminerande, ärekränkande, förolämpande, oanständigt eller på annat sätt stötande eller inte uppfyller vår Innehållsstandard (se nedan)

1.6 i syfte att på något sätt skada eller försöka skada minderåriga eller utsatta vuxna

1.7 till att skicka ut, eller organisera utskickning av, något icke-ombett eller icke-auktoriserat reklammaterial eller annonser, eller samtliga andra typer av liknande material (skräppost), eller

1.8 till att medvetet sända någon form av data, eller skicka ut eller ladda upp något material, som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, keylogger-program, spionprogram, annonsprogram eller annan skadlig programvara eller liknande datorkod som har utformats för att på ett ofördelaktigt sätt påverka drift hos programvara eller maskinvara.

Du godkänner även att:

1.9 inte återskapa, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av Tjänsten i strid med bestämmelserna i ClassFlow användarvillkor.

1.10 inte skapa åtkomst utan auktorisation, hindra, skada eller störa:

(a) någon del av Tjänsten

(b) någon utrustning eller nätverk där Tjänsten lagras

(c) någon programvara som används för tillhandahållandet av Tjänsten, eller

(d) någon utrustning, nätverk eller programvara som ägs eller används av en tredje part.

1.11 Inte använda en åtkomstkod som du inte är auktoriserad att använda; om du till exempel är student innebär detta att du inte får använda en åtkomstkod som inte har givits till dig direkt av din lärare.

1.12 att inte sprida information om ditt/dina Användar-ID för ClassFlow.

2. INNEHÅLLSSTANDARDER.

2.1 Denna innehållsstandard gäller för allt material som du bidrar med på Vår webbplats (Inskickat material) och för samtliga interaktiva tjänster kopplade till detta.

2.2 Du måste agera i enlighet med följande standarder samt i enlighet med senare omnämnda standarder. Standarderna gäller för varje del av allt inskickat material samt för helheten.

2.3 Inskickat material måste:

(a) vara korrekt (där fakta anges).

(b) vara uppriktigt (där åsikter anges).

(c) följa gällande lagstiftning i landet varifrån det skickas.

2.4 Inskickat material får inte:

(a) innehålla något material som är ärekränkande mot någon person.

(b) innehålla något material som är oanständigt, stötande, kränkande eller uppviglande.

(c) innehålla sexuellt material

(d) innehålla våldsamt material.

(e) uppmana till diskriminering baserat på etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

(f) göra intrång på en annan persons upphovsrätt, databasrätt eller registrerade varumärke.

(g) sannolikt tänkas lura någon person.

(h) användas i överträdelse mot någon juridisk överenskommelse med en tredje part, till exempel förpliktelse enligt ett avtal eller en tystnadsplikt.

(i) uppmana till olaglig aktivitet.

(j) vara hotfullt, kränkande eller göra intrång i en persons privatliv, eller skapa irritation, olägenhet eller onödig upprördhet.

(k) med stor sannolikhet trakassera, uppröra, förlöjliga, skrämma eller störa en annan person.

(l) användas av Användaren i syfte att utge sig för att vara en annan person, eller att förfalska sin identitet eller koppling till en annan person

(m) ge intrycket av att det har skickats in av Oss, om så inte är fallet.

(n) försvara, främja eller bidra till någon olaglig handling, som (i ett exempelfall) intrång i upphovsrätten eller felaktig användning av datorer.

3. BORTTAGANDE, AVSTÄNGNING OCH AVSLUTANDE.

3.1 Du är införstådd med att vi inte förhandsgranskar Innehåll som du lägger upp på Tjänsten, men att vi har rätt (men ingen plikt) att bevaka kommunikation som sker via, och inlägg som görs på, Tjänsten.Om vi bedömer, på egen hand, att du eller en annan Användare har brutit mot någon del av Policyn för korrekt användning av ClassFlow, eller att något Innehåll är olämpligt eller på något sätt tveksamt, kan vi vägra att godkänna, eller välja att ta bort, någon del av Innehållet från Tjänsten, utan något ansvarsåtagande gentemot dig eller en tredje part.Om du motsätter dig att något material som har lagts upp på Tjänsten publiceras, ska du följa instruktionerna för Meddelande och Borttagande i ClassFlow Användarvillkor.

3.2 Om du anser att något Innehåll på Tjänsten gör intrång i din upphovsrätt ska du meddela Promethean detta i enlighet med procedurerna för DMCA (Digital Millennium Copyright Act) i enlighet med ClassFlow Användarvillkor.   

3.3 Att inte uppfylla Policyn för korrekt användning innebär brott mot reglerna i ClassFlow Användarvillkor för hur material får användas på Tjänsten, och kan resultera i att vi vidtar samtliga eller någon av följande åtgärder:

(a) omedelbart, tillfälligt eller permanent avlägsnande av din rätt att använda Tjänsten.

(b) omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av något material som har lagts upp eller laddats upp av dig på Tjänsten.

(c) utfärdande av varning till dig.

(d) juridiska åtgärder mot dig för ersättning av samtliga utgifter på skadebeloppsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) som överträdelsen har resulterat i.

(e) ytterligare juridiska åtgärder mot dig.

(f) överlämnande av sådan information till juridisk myndighet om vi upplever att detta är nödvändigt.

(g) överlämnande av sådan information till din skola/arbetsgivare om vi upplever att detta är nödvändigt.

3.4 Vi har ingen ansvarsskyldighet för åtgärder som har vidtagits till följd av överträdelser av Policyn för korrekt användning.Åtgärderna är inte begränsade till de åtgärder som beskrivs i denna policy och vi kan genomföra alla andra åtgärder som vi anser vara rimliga.

4. FRISKRIVNING.

4.1 Om vi, vid något tillfälle, underlåter att kräva strikt efterlevnad av reglerna i denna Policy för korrekt användning eller något av dessa användarvillkor, eller om vi underlåter att utöva de rättigheter eller vidta de åtgärder som vi har rätt till i enlighet med denna Policy för strikt användning, innebär detta inte friskrivning från sådana rättigheter eller åtgärder och friskriver dig inte från efterlevnad av sådana förpliktelser.

4.2 En friskrivning från oss, oavsett sort, innebär inte en friskrivning av annan sort.

4.3 Ingen friskrivning av oss i enlighet med dessa användarvillkor ska gälla såvida denna inte uttryckligen omnämns vara en friskrivning, och detta har uppgivits till dig skriftligen i enlighet med paragraf 14 i ClassFlow Användarvillkor.

5. ÄNDRINGAR I POLICYN FÖR KORREKT ANVÄNDNING

5.1 Tjänsten ändras kontinuerligt för att tillgodose våra Användares behov. När Tjänsten ändras kan vi även behöva genomföra ändringar i villkoren i Policyn för korrekt användning.Om vi genomför en betydande ändring i denna Policy, kommer vi göra vårt bästa för att meddela dig om detta i förväg genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen ClassFlow.com eller skicka ett e-postmeddelande till dig.Betydande ändringar i ClassFlow Sekretesspolicy meddelas i förväg i enlighet med Sekretesspolicyn.

5.2 Om du inte godkänner de nya reglerna kan du avvisa dessa genom att inte längre använda Tjänsten.Om du använder Tjänsten på något sätt efter att en ändring har genomförts, innebär detta att du godkänner de nya reglerna.