Villkor för ClassFlow Marknadsplats

V.1 Datum för ikraftträdande:29 juli 2016

ClassFlow Marknadsplats (kallas i detta dokument ”Marknadsplats”) är en funktion som erbjuds som en del av ClassFlow-tjänsten. Marknadsplats är en sökbar databas som innehåller eller har åtkomst till digitalt utbildningsmaterial som skapats av lärare, tredjepartsutgivare och Promethean (”resurserna”).  Vem som helst över 18 år med ett ClassFlow-konto kan gratis dela eller sälja sina resurser till andra ClassFlow-användare. Vem som helst över 18 år med ett ClassFlow-konto kan utan kostnad få tillgång till resurser eller köpa resurser som erbjuds mot en avgift.  När Promethean, ClassFlow-kontoinnehavare eller tredjepartsutgivare säljer resurser eller erbjuder resurser kostnadsfritt via Marknadsplats kallas de i detta dokument ”säljare”.  ClassFlow-kontoinnehavare som köper resurser eller får åtkomst till/hämtar resurser kostnadsfritt kallas i detta dokument ”köpare”. Användning av och deltagande på Marknadsplats, antingen som köpare eller säljare, omfattas av ClassFlows tjänstevillkor, ClassFlows integritetspolicy, ClassFlows policy för godtagbar användning, ClassFlows policy för cookies samt dessa villkor för ClassFlow Marknadsplats (alla dessa kallas gemensamt ”ClassFlows juridiska villkor”).  Om du inte har registrerat dig för ett ClassFlow-konto, kan du, i enlighet med ClassFlows juridiska villkor, visa eller se en förhandsgranskning av resurserna på Marknadsplats men du kan inte delta som köpare eller säljare förrän du har registrerat dig för ett ClassFlow-konto.

Marknadsplats är endast avsett att användas av vuxna personer med ett ClassFlow-konto.  Du måste vara 18 år eller äldre och ha ett ClassFlow-konto för att delta som köpare eller säljare på Marknadsplats.

Säljare som överför resurser till Marknadsplats medger att säljarens elektroniska insändande av en resurs till Marknadsplats utgör säljarens samtycke till och avsikt att vara bunden av ClassFlows juridiska villkor. Köpare som köper eller gratis hämtar resurser från Marknadsplats medger att sådana köp och hämtningar utgör köparens samtycke till och avsikt att vara bunden av ClassFlows juridiska villkor.

Termer som inte definieras särskilt i detta dokument har den betydelse de tillskrivits i ClassFlows tjänstevillkor och/eller ClassFlows integritetspolicy.

A. SÄLJARVILLKORI det här avsnittet beskrivs säljarens rättigheter och förpliktelser vad gäller de resurser som en säljare överför till Marknadsplats och de licensvillkor som säljaren beviljar Promethean och/eller köparna vad gäller resurserna för att göra det möjligt för Promethean och/eller köparna att använda resursen. 

ÖVERFÖRA RESURSER TILL MARKNADSPLATS Om du registrerade ditt ClassFlow-konto som lärare kan du välja att överföra en resurs till Marknadsplats för användning (enligt beskrivningen i detta dokument) av personer som har registrerats för ett ClassFlow-konto som lärare. När du skickar in en resurs till Marknadsplats väljer du om du vill erbjuda resursen gratis eller mot en avgift. Säljaren medger att när resursen har överförts till Marknadsplats kan resursen hittas vid sökning på ClassFlow och därefter hämtas till användarens ClassFlow-konto.Resursen kan även hittas via sökmotorer utanför ClassFlow-tjänsten, t.ex. Google eller Bing, och resursen kan då visas men inte hämtas eller redigeras.Behöriga användare (enligt definitionen i ClassFlows tjänstevillkor) som överför till Marknadsplats på en företagsanvändares (enligt definitionen i ClassFlows tjänstevillkor) vägnar måste göra detta med de tillstånd och behörigheter som krävs från företagsanvändaren.

1.1 Säljarprofil Säljaren kan skapa en profil i ClassFlow för att sälja resurser eller erbjuda dem gratis på Marknadsplats. Säljarens för- och efternamn är obligatoriska i säljarprofilen men alla andra fält är valfria. All information som säljaren anger i säljarprofilen är allmänt tillgänglig, inte bara för ClassFlow-kontoinnehavare utan även alla andra som hittar säljarresursen i en offlinesökning på Marknadsplats eller en sökning via en sökmotor som Bing eller Google. Säljaren är införstådd med att säljaren inte bör fylla i frivilliga fält om säljaren inte vill att dessa uppgifter ska vara allmänt tillgängliga. 

2. UPPFÖRANDEKOD Som ett villkor för att överföra resurser till Marknadsplats måste säljaren uppfylla villkoren i ClassFlows policy för godtagbar användning (www.classflow.com/acceptable-use-policy). Enligt policyn för godtagbar användning får säljaren inte göra följande: (a) överföra några resurser som innehåller reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, massutskick, kedjebrev, länkar till partner eller någon annan form av värvning, (b) överföra någon resurs som innehåller person- eller identifieringsuppgifter om en annan person utan personens uttryckliga medgivande, (c) överföra någon resurs som innehåller virus, maskar, trojanska hästar, spionvara eller annan skadlig datakod eller (d) avsiktligen överföra en resurs som gör intrång på tredje parts rättigheter.Policyn för godtagbar användning innefattar en uppsättning innehållsstandarder som gäller för alla resurser som överförs av en säljare.Dessa innehållsstandarder inbegriper men är inte begränsade till att resurser som överförs till Marknadsplats inte får

innehålla något material som är nedsättande mot någon person

innehålla något material som är obscent, stötande, förhatlig eller provocerande

främja uttalat pornografiskt material

främja våld

främja diskriminering utifrån etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

främja olaglig verksamhet

vara troligt att trakassera, uppröra, genera, oroa eller irritera någon annan person

användas för att imitera någon person eller ge en felaktig bild av din identitet eller samarbete med någon person eller

ge intryck av att de kommer från Promethean om de inte gör det. 

Säljare måste läsa och efterleva ClassFlows policy för godtagbar användning till fullo och säljare bör läsa ClassFlows policy för godtagbar användning innan de publicerar någon resurs på Marknadsplats.

2.1 Olämpliga resurserPromethean förbjuder överföring av resurser som bryter mot ClassFlows policy för godtagbar användning. Köpare och säljare medger och samtycker dock till att (i) Promethean inte är och inte kan vara ansvariga för något innehåll eller material eller några uppgifter som skickas in av säljare till Marknadsplats, (ii) användare av Marknadsplats kan exponeras för olämpligt material och (iii) användare står för alla risker i samband med exponering för och användning av alla sådana resurser inklusive men utan begränsning för sådana resursers riktighet, fullständighet eller användbarhet.Promethean förbehåller sig rätten (men åtar sig inga förpliktelser) att övervaka din användning av Marknadsplats och Promethean kommer att vidta rimliga åtgärder för att eliminera olämpliga resurser från Marknadsplats.Utan begränsning av några kompensationer Promethean kan ha, förbehåller sig Promethean efter eget gottfinnande rätten att helt eller delvis ta bort någon resurs, avsluta en säljares möjlighet att överföra fler resurser till Marknadsplats eller avsluta en säljares ClassFlow-konto.Om du tror att någon resurs som överförts till Marknadsplats innehåller material som är nedsättande eller olämpligt och därför bryter mot ClassFlows policy för godtagbar användning kan du hjälpa oss genom att mejla till support@classflow.com och ange information om resursen i mejlet.

3. SÄLJARENS LICENS TILL PROMETHEAN OCH KÖPARE

3.1 Säljaren behåller äganderätten till eventuella rättigheter i och till resursen som säljaren överför.  Genom att göra resursen tillgänglig i Marknadsplats beviljar lärare som säljer eller gratis erbjuder resurser via Marknadsplats (en ”säljarlärare”) härmed Promethean en royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv rätt och licens att utnyttja eventuell upphovsrätt, varumärkesrätt, spridningsrätt och/eller databasrätt säljaren har till resursen, i alla nu kända medier eller sådana som utvecklas senare, endast i den utsträckning som rimligen kan behövas för att göra resursen tillgänglig på Marknadsplats. Detta är endast en licens – säljarens äganderätt till resursen påverkas inte.

3.2 Om inget annat särskilt avtalats via ett separat licensavtal mellan Promethean och en tredjepartsutgivare som säljer eller kostnadsfritt erbjuder resurser via Marknadsplats (en ”säljarutgivare”), beviljar sådana säljarutgivare härmed Promethean en royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv rätt att utnyttja eventuell upphovsrätt, varumärkesrätt, spridningsrätt och/eller databasrätt säljaren har till resursen, i alla nu kända medier eller sådana som utvecklas senare, endast i den utsträckning som rimligen kan behövas för att göra resursen tillgänglig på Marknadsplats. Detta är endast en licens – säljarens äganderätt till resursen påverkas inte.

3.3 Genom att skicka in en resurs till Marknadsplats beviljar säljarutgivare eller säljarlärare, beroende på vad som är tillämpligt, härmed köparen en licens till resursen.Det är säljarens ansvar att meddela köpare om licensvillkoren (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och varumärkesrättigheter) enligt vilka säljaren erbjuder resursen till köpare på Marknadsplats.Till exempel kan en lärare som säljer eller kostnadsfritt erbjuder en resurs på Marknadsplats överväga att tillämpa en av upphovsrättslicenserna som görs tillgängliga via ”Creative Commons” till resursen.Mer information om dessa licenser finns på Creative Commons-webbplatsen på www.creativecommons.org. Säljaren ansvarar för att skydda och verkställa eventuella villkor enligt vilka en säljare erbjuder en resurs via Marknadsplats och säljaren samtycker till att Promethean inte har någon skyldighet att göra detta på säljarens vägnar.Om säljaren inte meddelar köparen om eventuella specifika licensvillkor för en resurs samtycker säljaren till att hen beviljar köparen en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, oåterkallelig licens att använda, kopiera och anpassa resursen (i sin helhet eller vissa delar) utan någon rätt att dela eller sprida resursen till någon tredje part förutom köparens elever i undervisningssyften eller andra tredje parter för att främja eller underlätta undervisningen.

3.4 Vid eventuell borttagning av resursen från Marknadsplats som görs av säljaren försvinner Prometheans rätt att tillgängliggöra resursen för ytterligare hämtning för köpare. Detta påverkar inte Prometheans rätt att fortsätta tillgängliggöra resursen för köpare som hämtade den före säljarens borttagning av resursen i fråga. Licensen som beviljas av säljaren (i enlighet med paragraf 3.3 i detta dokument) till köpare som redan har hämtat säljarens resurs från Marknadsplats innan resursen togs bort fortsätter enligt gällande villkor för licensen.

3.5 Om en säljare väljer att annullera sitt ClassFlow-konto eller om säljarens ClassFlow-konto har avslutats av Promethean, samtycker säljaren till att ta bort eventuella resurser som skickats in av säljaren från Marknadsplats innan ClassFlow-kontot avslutas eller annulleras.  Vid eventuell borttagning av resursen från Marknadsplats som görs av säljaren försvinner Prometheans rätt att tillgängliggöra resursen för ytterligare hämtning för köpare. Detta påverkar inte Prometheans rätt att fortsätta tillgängliggöra resursen för köpare som hämtade en sådan resurs före säljarens borttagning av resursen i fråga. Licensen som beviljas av säljaren till köpare som redan har hämtat säljarens resurser från Marknadsplats innan säljarens konto annullerades eller avslutades fortsätter efter sådant avslutande.

3.6 Vid avslutande eller annullering av säljarens ClassFlow-konto har Promethean ingen skyldighet att betala säljaren någon avgift eller kompensation för försäljning av någon av säljarens resurser som finns tillgängliga för försäljning på Marknadsplats efter datumet för ikraftträdande av avslutandet eller stängningen av säljarens ClassFlow-konto.  Säljaren ansvarar för att ta bort säljarens resurser från Marknadsplats före datumet för ikraftträdande för avslutande eller stängning av säljarens ClassFlow-konto.  Om säljaren underlåter att ta bort säljarens resurser från Marknadsplats före avslutandet eller annulleringen av säljarens ClassFlow-konto kan Promethean, vid avslutandet eller annulleringen, efter Prometheans gottfinnande, ta bort säljarens resurser från Marknadsplats eller fortsätta att erbjuda resursen via Marknadsplats. 

4. SÄLJARENS REPRESENTATIONER OCH GARANTIER Genom att överföra eller publicera resurser på Marknadsplats representerar och garanterar säljaren att (a) resursen enbart skapades av säljaren eller att säljaren har alla rättigheter och/eller licenser som krävs för att använda, publicera, distribuera, kopiera, sälja och/eller på något annat sätt utnyttja resursen, inklusive rättigheten att bevilja Promethean och andra ClassFlow-användare rättigheter och licenser som beskrivs i detta dokument, (b) resursen inte gör intrång på eller på något annat sätt bryter mot immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt eller varumärkesrätt) eller någon annan rättighet tillhörande tredje part, (c) säljaren har tillåtelse, överlåtelse och/eller tillstånd från varje identifierbar person som anges i säljarens resurs att överföra, sända, publicera, underlicensiera och/eller sprida namn och/eller avbild via Marknadsplats och (d) alla resurser som säljaren överför till Marknadsplats är den enda resurs som kan hämtas till fullo i sin helhet och att ingen del av en sådan resurs levereras separat eller kräver ett separat eller extra köp, till exempel via en tredjepartswebbplats eller annan kanal.I den utsträckning säljaren får kännedom om att någon resurs säljaren har överfört gör intrång på någon sådan rättighet ska säljaren omedelbart ta bort sådana resurser från Marknadsplats.

5. SÄLJARENS SKADESLÖSHET Säljaren samtycker till att gottgöra Promethean och hålla Prometheans dotterbolag, moderbolag, samarbetspartner, tjänstemän, ombud, representanter och anställda skadeslösa från alla anspråk, fordringar, skadestånd, utgifter eller taxeringar, inklusive rimliga advokatarvoden som uppstår på grund av anspråk som görs av någon tredje part eller någon åtgärd som vidtas av statliga organ eller tillsynsmyndigheter på grund av, som ett resultat av eller i samband med (i) en resurs som säljaren skickar in, säljer, publicerar, överför lämnar eller på något annat sätt gör tillgängligt på Marknadsplats, (ii) säljarens faktiska eller påstådda brott av ClassFlows juridiska villkor, (iii) säljarens faktiska eller påstådda intrång i någon tredje parts immateriella rättighet eller äganderätt eller (iv) säljarens faktiska eller påstådda brott mot tillämpliga lagar, regler, bestämmelser eller annan parts rättigheter.

6. PRISSÄTTNING AV RESURSER, INTÄKTSANDEL, AVGIFTER OCH BETALNINGAR 

6.1 Prissättning av resurser Säljarna är ensamt ansvariga för att fastställa priser för försäljning av resurserna på Marknadsplats (”listpriset”) under förutsättning att sådana priser (om resursen inte erbjuds kostnadsfritt) inte är under det minimipris som krävs av Promethean. Det minimipris som krävs av Promethean kan komma att ändras av Promethean, efter Prometheans gottfinnande, men det gällande minimipris som krävs avslöjas för säljaren om säljaren försöker att lista resursen på Marknadspris till något pris som är lägre än det minimipris som krävs. Listpriset ska inbegripa eventuell moms eller liknande skatter som inkluderas i det inköpspris som visas för köpare.  Listpriset får endast anges i US-dollar.

6.2 Skatter och typ av förhållande till säljaren Säljarna är ensamt och uteslutande ansvariga för eventuella federala, nationella, statliga, kommunala eller lokala skatter, inklusive eventuella skatter som gäller för försäljning som säljaren gör via Marknadsplats.  Säljaren är likaså ensamt och uteslutande ansvarig för eventuell inkomstskatt eller andra skatter som ska betalas och som uppstår från betalningar som görs till säljaren. Om du säljer någon resurs eller några resurser via Marknadsplats samtycker du till att förse Promethean med eventuella formulär, dokument eller andra intyg som Promethean kan begära för att uppfylla eventuella förpliktelser gällande informationsrapportering eller skatter med avseende på din användning av Marknadsplats. Ingenting i ClassFlows juridiska villkor utgör ett anställningsförhållande, en förmedling eller ett partnerskap mellan Promethean och någon säljare.

6.3 Intäktsandel och transaktionsavgift I och med att Promethean tillhandahåller en plats där säljaren kan erbjuda säljarens resurser för försäljaren samtycker säljaren till att Promethean mottar 35 procent av listpriset för varje resurs som överförs och säljs via Marknadsplats och säljaren mottar 65 procent av listpriset (”intäktsandelen”) minus en transaktionsavgift på 0,25 US-dollar per såld resurs (”transaktionsavgiften”).  I syfte att underlätta beräkningen av beloppet som betalas till säljaren ingår skatter inte i listpriset.  Med andra ord, om resursens listpris är 2,00 US-dollar vid försäljning av resursen behåller Promethean 35 procent av summan 2,00 US-dollar som intäktsandel och ytterligare 0,25 US-dollar per resurs som transaktionsavgift exklusive eventuell försäljningsskatt som kan ingå i listpriset.  För en resurs med ett listpris på 2,00 US-dollar behåller Promethean därmed 0,70 US-dollar som intäktsandel samt ytterligare 0,25 US-dollar som transaktionsavgift och säljaren har rätt till 1,05 US-dollar.  Intäktsandelen och transaktionsavgiften dras automatiskt av från försäljningspriset som mottas från köparen via den utomstående betalningsförmedlaren som gör det möjligt för säljare och köpare att göra onlinebetalningar.  Promethean förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller på något annat sätt ändra den utomstående betalningsförmedlare som används av Promethean för att möjliggöra transaktioner mellan säljare och köpare via Marknadsplats.

6.4 Betalningar till säljaren Säljaren godkänner och medger att inget som anges eller skrivs av Promethean och att inget i ClassFlows juridiska villkor skapar eller har skapat någon förväntning av någon försäljning, någon specifik försäljnings- eller ersättningsnivå till säljaren för någon resurs som överförts av säljaren för försäljning eller spridning via Marknadsplats. För att underlätta för säljaren gör Promethean utomstående betalningsförmedlares tjänster tillgängliga. För att kunna ta emot betalningar av resurser som säljs via Marknadsplats måste säljaren antingen länka till ett befintligt konto eller skapa ett konto hos den utomstående betalningsförmedlaren. Betalningar sker endast i US-dollar. Under förutsättning att säljaren följer ClassFlows juridiska villkor överförs betalningar automatiskt till säljarens konto hos den utomstående betalningsförmedlaren senast trettio (30) dagar efter det datum då resursen såldes. Promethean ger inga representationer angående de tjänster som tillhandahålls av den utomstående betalningsförmedlaren och Promethean ansvarar inte för försenade betalningar som kan orsakas av någon tredje part, vilket inbegriper men inte begränsas till någon utomstående betalningsförmedlare.  Säljaren frånsäger sig dessutom alla rättigheter till att kräva betalning på något annat sätt än vad som anges i detta dokument och godkänner att inga andra skulder uppstår enligt ClassFlows juridiska villkor.

6.5 Återbetalningspolicy I den utsträckning Promethean väljer att göra en återbetalning till en köpare (i enlighet med avsnitt B, paragraf 4 nedan) för en resurs som köparen har hämtat kommer Promethean meddela säljaren av resursen i fråga. Promethean förbehåller sig rätten att ta bort resursen från Marknadsplats om resursen har orsakat återbetalningen. Inom tio dagar efter mottagande av meddelande från Promethean måste säljaren göra en återbetalning till Promethean via Prometheans utomstående betalningsförmedlare av det fullständiga beloppet som säljaren mottagit för den resursen.  Om säljaren underlåter att göra återbetalningen till Promethean förbehåller sig Promethean rätten att (i) ta bort säljarens resurs eller resurser från Marknadsplats, (ii) förhindra säljaren från att överföra ytterligare resurser från Marknadsplats eller (iii) avsluta säljarens ClassFlow-konto.

7. Garantifriskrivningar PROMETHEAN PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR (I) EVENTUELLA FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSON- ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV MARKNADSPLATS, (III) ALL OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGRA OCH ALLA PERSONUPPGIFTER OCH/ELLER FINANSIELLA UPPGIFTER SOM LÄMNAS AV SÄLJAREN TILL DEN UTOMSTÅENDE BETALNINGSFÖRMEDLAREN, (IV) EVENTUELLA STÖRNINGAR ELLER AVBROTT I ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN MARKNADSPLATS, (V) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM MARKNADSPLATS AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (VI) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGON RESURS ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV NÅGON RESURS SOM HAR SÅLTS ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA MARKNADSPLATS. PROMETHEAN KOMMER INTE ATT DELTA I ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ANSVARA FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGON TRANSAKTION MELLAN KÖPAREN, SÄLJAREN OCH DEN UTOMSTÅENDE BETALNINGSFÖRMEDLAREN.PROMETHEAN ANSVARAR INTE HELLER FÖR SKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS UTANFÖR MARKNADSPLATS INKLUSIVE TRANSAKTIONER SOM KAN UPPSTÅ VIA MARKNADSPLATS MEN GÖRS OFFLINE ELLER UTANFÖR MARKNADSPLATS.

B. VILLKOR FÖR KÖPAREN

1. Hämta resurser från ClassFlow Marknadsplats För att kunna hämta en resurs från Marknadsplats måste köparen ha ett ClassFlow-konto.  En köpare kan köpa en resurs från Marknadsplats genom att använda ett befintligt konto eller skapa ett konto hos en utomstående betalningsförmedlare som identifierats av Promethean eller med kredit- eller betalkort. Alla resurser som finns tillgängliga via Marknadsplats är digitala resurser. När Promethean har mottagit betalningen från den utomstående betalningsförmedlaren gör Promethean därmed omedelbart resursen tillgänglig [levererar resursen] för köparen så att köparen omedelbart kan använda och komma åt den i mappen ”My Resources” i köparens ClassFlow-konto. Promethean gör i allmänhet en resurs som köparen köper tillgänglig för köparen på obestämd tid så länge som resursen är tillgänglig via Marknadsplats.Promethean lämnar dock ingen garanti för detta och resursen kan tas bort av säljaren från Marknadsplats när som helst eller så kan den tas bort av Promethean efter klagomål om resursen. 

2. Köparens rättigheter och skyldigheter avseende resursen Köparens köp av resurser från Marknadsplats sker endast på licens. Ingen fullständig överföring av äganderätt eller innehav till resursen kommer att ske. Licensvillkoren enligt vilka köparen får använda den köpta resursen är de som anges av säljaren och som anges i avsnitt A, paragraf 3.3 i detta dokument. Genom att köpa resursen samtycker köparen till att godkänna och bindas till de tillhörande licensvillkoren för den specifika resursen, inklusive eventuella upphovsrättsliga meddelanden, regler om varumärken, information och licens- eller användningsbegränsningar som anges av säljaren.Du samtycker i vilket fall till att inte använda någon resurs som du köpt eller erhållit kostnadsfritt på Marknadsplats på något sätt som bryter mot licensvillkoren som reglerar din användning av resursen.

3. Betalning för resurser Köparen samtycker till att ansvara för att samt att till fullo betala för alla resurser som köpts via Marknadsplats via den utomstående betalningsförmedlare som angetts av Promethean.  Köparen samtycker vidare till att Promethean kan debitera köparens konto som upprättats hos den utomstående betalningsförmedlaren för någon resurs som köpts av köparen.Köparen ansvarar för att förse Promethean med giltiga och aktuella kontouppgifter för betalning av alla avgifter.

4. Återbetalningspolicy Alla resurser som är tillgängliga via Marknadsplats är digitala resurser som, vid köp, tillgängliggörs för köparen för köparens omedelbara användning och åtkomst i mappen ”My Resources” i köparens ClassFlow-konto.  Köparen medger och godkänner att all försäljning av resurser via Marknadsplats är slutgiltiga och att inga återbetalningar görs. Oaktat ovanstående policy kan Promethean efter eget gottfinnande göra vissa undantag till denna policy från fall till fall, till exempel om köparen inte kan använda, hämta eller komma åt resursen på grund av en brist hos eller ett fel på resursen.Om ett sådant undantag görs kan Promethean ge köparen en återbetalning för ett sådant köp på något sätt som Promethean anser är lämpligt, inklusive men inte uteslutande i form av kredit på Marknadsplats.

5. Länkar till andra webbplatser och resurser En resurs kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser.  Promethean har ingen kontroll över sådana utomstående webbplatser och resurser.  Köparen samtycker till att (i) Promethean inte är ansvarig för tillgängligheten till och riktigheten hos sådana utomstående webbplatser och resurser och (ii) Promethean inte stöder eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller material på eller som är tillgängliga från sådana utomstående webbplatser och resurser.Om köparen använder dessa utomstående webbplatser eller resurser gör köparen detta på egen risk och köparen påtar sig allt ansvar och alla följder som kan uppstå.

6. Garantifriskrivningar KÖPAREN SAMTYCKER TILL ATT GENOM ATT KÖPA EN RESURS FRÅN MARKNADSPLATS SKER DETTA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ATT KÖPARENS ANVÄNDNING AV MARKNADSPLATS SOM TILLHANDAHÅLLS AV PROMETHEAN SKER PÅ KÖPARENS EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING DETTA TILLÅTS ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG PROMETHEAN, DESS SAMARBETSPARTNER, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA OCH OMBUD ALLA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED MARKNADSPLATS, KÖPARENS ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, INNEHAV, ICKE-INTRÅNG ELLER NÅGON ANNAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM UPPSTÅR UNDER PARTSBRUK ELLER HANDELSBRUK. PROMETHEAN LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE SANNINGSENLIGHET, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET HOS RESURSERNA PÅ MARKNADSPLATS ELLER OM TILLGÄNGLIGHET, KVALITET, KÄNNETECKEN, LEGITIMITET, FUNKTIONALITET ELLER SÄKERHET HOS NÅGON RESURS (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, NÅGOT UNDERVISNINGSINNEHÅLL) SOM LISTAS FÖR FÖRSÄLJNING ELLER KOSTNADSFRITT PÅ MARKNADSPLATS. PROMETHEAN GER HELLER INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER OM ATT INNEHÅLLET I RESURSERNA SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ MARKNADSPLATS ÄR LÄMPLIGA FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MÖTER NÅGON KÖPARES BEHOV SAMT PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR (I) EVENTUELLA FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSON- ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV MARKNADSPLATS, (III) ALL OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGRA OCH ALLA PERSONUPPGIFTER OCH/ELLER FINANSIELLA UPPGIFTER SOM LÄMNAS AV DIG TILL DEN UTOMSTÅENDE BETALNINGSFÖRMEDLAREN, (IV) EVENTUELLA STÖRNINGAR ELLER AVBROTT I ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN MARKNADSPLATS, (V) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS AV TILL ELLER GENOM MARKNADSPLATS AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (VI) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGON RESURS ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV NÅGON RESURS SOM HAR SÅLTS ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA MARKNADSPLATS OCH/ELLER (VII) NÅGON RESURS ELLER NÅGON DEL AV NÅGON RESURS SOM GÖR INTRÅNG PÅ NÅGON TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. PROMETHEAN BEMYNDIGAR INTE, REKOMMENDERAR INTE, GARANTERAR INTE OCH PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR NÅGON RESURS SOM ERBJUDS AV EN SÄLJARE GENOM MARKNADSPLATS ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS OCH PROMETHEAN DELTAR INTE OCH ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA TRANSAKTIONEN MELLAN KÖPAREN, SÄLJAREN OCH DEN UTOMSTÅENDE BETALNINGSFÖRMEDLAREN. PRECIS SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR KÖPAREN ANVÄNDA SITT EGET OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET I TILLÄMPLIGA FALL.PROMETHEAN ANSVARAR INTE HELLER FÖR SKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS UTANFÖR MARKNADSPLATS INKLUSIVE TRANSAKTIONER SOM KAN UPPSTÅ VIA MARKNADSPLATS MEN GÖRS OFFLINE ELLER UTANFÖ

C. MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT OCH AVLÄGSNANDE  

1. Anmälan av intrång Om du anser att någon resurs på Marknadsplats gör intrång på din upphovsrätt ska du meddela Promethean om ditt anspråk i enlighet med nedanstående procedurer.Promethean kommer att behandla anmälningar av påstått intrång i enlighet med lagen Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och andra tillämpliga upphovsrättslagar.DMCA kräver att meddelanden om påstått intrång sker skriftligen och lämnas till Promethean via e-post till copyright@prometheanworld.com.   

Informationen som krävs i anmälan av intrång har anges för att säkerställa att parterna som rapporterar poster antingen är ägare till rättigheterna eller har getts behörighet av ägare till rättigheterna samt för att göra det möjligt för oss att identifiera vilken resurs som ska tas bort.Anmälan av intrång ska innehålla följande information för att vara giltig: 

(a) en fysisk eller elektronisk underskrift från ägaren av en exklusiv rättighet eller en person som getts behörighet att agera till förmån för ägaren av en exklusiv rättighet som intrång påstås ha gjorts på 

(b) identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som intrång påstås ha gjorts på eller, om flera upphovsrättsskyddade material täcks av ett enda meddelande, en representativ lista över sådant material 

(c) identifiering av material som påstås göra intrång eller som omfattas av intrångsaktivitet och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska förhindras, samt information som rimligen kan räcka för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet 

(d) information som rimligen kan räcka för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, såsom adress, telefonnummer och (om tillgängligt) en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas 

(e) ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet som klagan gäller för inte har tillåtits av upphovsrättsinnehavaren eller dess representant eller enligt lag 

(f) ett uttalande om att informationen i meddelandet är riktigt och att den klagande parten vid mened har behörighet att agera till förmån för ägaren av en exklusiv rättighet som intrång påstås ha gjorts på.

2. Process vid mottagande av en anmälan av intrång Vid mottagande av en korrekt anmälan av intrång förbehåller vi oss rätten att

(a) ta bort eller förhindra åtkomst till materialet som gör intrång

(b) underrätta säljaren som anklagas för intrång om att vi har tagit bort eller förhindrat åtkomst till materialet i fråga

(c) avsluta sådana säljares åtkomst till Marknadsplats

(d) avsluta säljarens ClassFlow-konto.

Om säljaren anser att resursen som togs bort eller till vilken åtkomst förhindrades inte gör intrång eller om säljaren anser att säljaren har rätt att publicera och använda resursen har säljaren rätt att skicka oss ett bemötande meddelande med följande information till copyright@prometheanworld.com:

(a) en elektronisk underskrift från säljaren eller någon annan person som getts behörighet att agera till förmån för säljaren

(b) identifiering av den resurs som har tagits bort eller till vilken åtkomst har förhindrats samt den plats där resursen fanns innan den togs bort eller åtkomsten till den förhindrades

(c) ett uttalande om att säljaren i god tro anser att resursen togs bort eller att åtkomsten till den förhindrades på grund av ett misstag eller felidentifiering av resursen

(d) säljarens namn, adress, telefonnummer och om tillgängligt, e-postadress.

Om en motanmälan tas emot av oss kan vi kan skicka en kopia på motanmälan till den ursprungliga klagande parten och informera dem om att vi kan ersätta den borttagna resursen eller sluta att förhindra åtkomsten till den inom 14 arbetsdagar efter mottagande av motanmälan enligt Prometheans gottfinnande.

D. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

KÖPAREN OCH SÄLJAREN SAMTYCKER TILL ATT PROMETHEAN, DESS SAMARBETSPARTNER OCH DERAS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA OCH/ELLER OMBUD INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, KRINGSKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER FÖRHÖJT SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMST, GOODWILL, RYKTE, ANVÄNDNING ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA MARKNADSPLATS ELLER ANNAT I RELATION TILL MARKNADSPLATS. VISSA AMERIKANSKA DELSTATER ELLER ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR KRINGSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. I DESSA FALL GÄLLER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTANDEN EVENTUELLT INTE. PROMETHEANS ANSVAR GENTEMOT SÄLJAREN ÄR INTE I NÅGOT FALL SAMMANLAGT STÖRRE ÄN DET SOM ÄR LÄGST AV (A) DET SAMMANLAGDA BELOPP SOM PROMETHEAN BETALAT TILL SÄLJAREN UNDER DE TOLV (12) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR ANSPRÅKET ELLER ÅTGÄRDEN SOM PÅSTÅS GE UPPHOV TILL SÅDANT ANSVAR ELLER (B) ETT HUNDRA (100,00) US-DOLLAR.  PROMETHEANS ANSVAR GENTEMOT KÖPAREN ÄR INTE I NÅGOT FALL SAMMANLAGT STÖRRE ÄN DET SOM ÄR LÄGST AV (A) DET SAMMANLAGDA BELOPP SOM KÖPAREN BETALAT TILL PROMETHEAN UNDER DE TOLV (12) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR ANSPRÅKET ELLER ÅTGÄRDEN SOM PÅSTÅS GE UPPHOV TILL SÅDANT ANSVAR ELLER (B) ETT HUNDRA (100,00) US-DOLLAR.

SÄLJAREN OCH KÖPAREN MEDGER HÄRMED OCH ÄR INFÖRSTÅDDA MED ATT GENOM ATT SKAFFA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA TJÄNSTEN SAMT GODKÄNNA VILLKOREN I DETTA AVTAL KAN SÄLJAREN OCH KÖPAREN AVSTÅ FRÅN RÄTTIGHETER VAD GÄLLER ANSPRÅK SOM FÖR NÄRVARANDE INTE ÄR KÄNDA ELLER MISSTÄNKS. OM KÖPAREN ELLER SÄLJAREN ÄR BOSATTA I KALIFORNIEN MEDGER KÖPAREN ELLER SÄLJAREN ATT HAN/HON HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT OCH ATT DE HÄRMED UTTRYCKLIGEN AVSTÅR FRÅN AVSNITT 1 542 I KALIFORNIENS CIVILLAG I VILKEN FÖLJANDE FASTSLÅS: ”A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” OM KÖPAREN ELLER SÄLJAREN ÄR BOSATT I EN ANNAN AMERIKANSK DELSTAT ELLER EN ANNAN JURISDIKTION SAMTYCKER DU TILL ATT I FÖRVÄG AVSTÅ FRÅN ALLA LIKNANDE LAGAR FRÅN DELSTATEN ELLER JURISDIKTIONEN.

E. HELA AVTALET

Såsom anges ovan består ClassFlows juridiska villkor av dessa villkor för ClassFlow Marknadsplats, ClassFlows tjänstevillkor, ClassFlows integritetspolicy, ClassFlows policy för godtagbar användning och ClassFlows policy för cookies.  ClassFlows juridiska villkor reglerar användningen av Marknadsplats och utgör hela avtalet mellan köparen och Promethean samt mellan säljaren och Promethean. Med avseende på köp eller försäljning av någon resurs via Marknadsplats (oavsett om resursen är gratis eller avgiftsbelagd) (i) gäller de specifika villkoren i dessa villkor för ClassFlow Marknadsplats och (ii) har villkoren i dessa villkor för ClassFlow Marknadsplats företräde vid konflikt mellan dessa villkor för ClassFlow Marknadsplats och några andra villkor i ClassFlows juridiska villkor.

©2016 Promethean Limited. Med ensamrätt.