Integritetspolicy för ClassFlow

 

Giltig från: _______2020

 

Vårt integritetslöfte för elevdata från ClassFlow

Integriteten hos personligt identifierande elevinformation är av största vikt för oss.  Vi är hedrade över att våra kunder väljer ClassFlow som betrodd utbildningstjänst och vi strävar efter att uppfylla stränga standarder kring dataskydd och säkerhet. När vi har tillgång till elevers personliga information förbinder vi oss till följande dataskyddsprinciper:

 • Vi samlar in, lagrar, bearbetar och lämnar ut elevers personliga information endast i syfte att tillhandahålla vår tjänst eller på sätt som har godkänts av en skola eller förälder.
 • Vi samlar bara in så mycket personlig information om eleverna som krävs för att tillhandahålla vår Tjänst.
 • Vi redogör tydligt och öppet för våra datapolicyer och rutiner.
 • Vi lämnar inte ut eller säljer elevers personliga information till tredje part för marknadsföringsändamål.
 • Vi lämnar inte ut elevers personliga information för beteendeinriktningsändamål.
 • Vi använder inte elevers personliga information för beteendeinriktningsändamål utom till föräldrar med deras uttryckliga samtycke.
 • Vi inför inte väsentliga ändringar av vår Integritetspolicy eller våra Användarvillkor som avser vår insamling eller användning av elevers personliga information utan att först informera skolan och ge skolan valmöjlighet innan elevers personliga information används på ett väsentligen annat sätt än vad som angavs i samband med insamlingen av elevernas personliga information.
 • Vi upprätthåller ett omfattande datasäkerhetsprogram utformat för att skydda de typer av elevdata som samlas in i ClassFlow.
 • Vi raderar eller avidentifierar elevers personliga information när den inte längre behövs eller på uppdrag eller begäran från skolan.

 

Mer information om våra rutiner och hur vi skyddar elevers personliga information finns i denna Integritetspolicy, vår Cookiepolicy, våra Användarvillkor samt vår Policy för godkänd användning. Du kan även kontakta oss på privacy@ClassFlow.com om du har frågor.

”ClassFlow” eller ”Tjänsten” tillhandahålls av Promethean Limited (”Promethean”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).  Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales med registrerat säte på adressen Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

När vi använder ordet ”Tjänster” i denna Integritetspolicy avser vi (i) den offentliga ClassFlow-tjänst som är tillgänglig utan kostnad på www.ClassFlow.com eller annan sådan webbadress som bestäms av användarens språk eller webbläsarspråk, (ii) Tjänsten ClassFlow for Schools som är tillgänglig via prenumeration på skolor, i skoldistrikt eller andra liknande institutioner, och som endast är tillgänglig genom konfigurering av en unik ClassFlow-underdomän med en privat webbadress (exempel: www.dittskoldistrikt.classflow.com) för exklusiv användning av den specifika skolan eller det specifika distriktet, och (iii) alla andra relaterade webbplatser, produkter, tjänster och program/appar som görs tillgängliga av Promethean (inklusive alla ClassFlow-relaterade appar som kan finnas tillgängliga via App Store, Google Play Butik eller andra tredje parts appbutiker).

 

Denna Integritetspolicy tillsammans med Cookiespolicyn för ClassFlowAnvändarvillkoren för ClassFlow och Policyn för godkänd användning av ClassFlow som denna Integritetspolicy hänvisar till utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss (gemensamt kallat ”Avtalet”).  Läs igenom dem noga innan du börjar använda vår Tjänst.  Genom att använda vår Tjänst accepterar du våra Användarvillkor, Policyn för godtagbar användning, Cookiepolicyn och denna Integritetspolicy för ClassFlow och samtycker till bindas av och följa villkoren i dem alla.  Om du inte samtycker till dessa villkor och policyer ska du inte använda Tjänsten.  Alla termer som vi använder här utan att definiera dem ska ha de definitioner som anges i Användarvillkoren.  Vid konflikt mellan Användarvillkoren och Integritetspolicyn ska Användarvillkoren ha företräde.

”Du” eller ”din” avser en Användare av Tjänsten.  En ”Enskild användare” i dessa Villkor kan vara en lärare (eller administratör), elev eller förälder som använder den kostnadsfria Tjänsten ClassFlow. I förekommande fall avser ”du” eller ”din” också en skola eller ett skoldistrikt eller en annan utbildningsinstitution, även kallad ”Företagsanvändare”, som använder Tjänsten ClassFlow for Schools och dit Användaren är knuten som antingen elev, lärare eller förälder till en elev och som har tillstånd från Företagsanvändaren att använda Tjänsten (en ”Auktoriserad användare”).  Termen ”Användare” avser alla användare av Tjänsten:  Enskilda användare, Auktoriserade användare och Företagsanvändare.

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med denna Integritetspolicy?
 2. Vilken information samlar vi in?
 3. Hur lämnar Promethean ut information till andra?
 4. Är informationen om mig säker?
 5. Lagring och radering av personlig information
 6. Kommunikationsinställningar
 7. Kan jag få åtkomst till, korrigera eller radera personlig information?
 8. Var hamnar mina data?
 9. Barns integritet
 10. Kommer Promethean att ändra denna Integritetspolicy?
 11. Vad händer om jag har en fråga om denna Integritetspolicy eller ett klagomål?

 

Vad är syftet med denna Integritetspolicy?

Promethean respekterar din integritet och åtar sig att skydda den genom vår efterlevnad av denna policy. Denna Integritetspolicy för ClassFlow (tillsammans med vår Cookiepolicy för ClassFlow, våra Användarvillkor för ClassFlow och vår Policy för godkänd användning av ClassFlow, och alla andra dokument som hänvisas till häri) beskriver hur Promethean samlar in, lagrar, använder och lämnar ut Personlig information som vi samlar in från dig genom din användning av Tjänsten ClassFlow.

Personlig information” i denna Integritetspolicy avser all information som personligen kan identifiera en specifik individ.

Denna policy gäller inte tredjepartswebbplatser eller rutiner på företag som Promethean inte äger eller kontrollerar, eller program som vi tillhandahåller länkar till från vår Tjänst. Du bör alltid läsa Integritetspolicyn för tredjepartswebbplatser innan du använder dem.

 1. Vilken information samlar vi in?

2.1 Den Personliga information vi samlar in beror på om du är lärare, elev eller förälder.

 1. Information om skolor, lärare och administratörer:

Vi ber om viss information när en lärare eller skoladministratör registrerar sig för ett ClassFlow-konto eller kommunicerar med oss online, inklusive för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord och eventuell ytterligare information som du frivilligt tillhandahåller i din ClassFlow-profil, vilket kan inkludera men inte är begränsat till din skolas tillhörighet och plats, i vilken årskurs och vilket ämne du undervisar, din befattning på skolan och den typ av enheter dina elever använder (tillsammans ”Skoldata”). Vi kan även samla in Skoldata om skolan skickar ett meddelande till oss eller om en lärare skickar innehåll eller Resurser till vår webbplats eller via vår Tjänst eller svarar på e-post och enkäter.   Vi använder denna information för att driva, underhålla och tillhandahålla funktionerna i Tjänsten, analysera och förbättra våra Tjänster och funktioner samt kommunicera med våra skolor och användare.

 1. Information om elever:

Promethean tillhandahåller Tjänsten till skolor och lärare för att förbättra klassrumsundervisningen och elevernas kunskapsresultat. Genom tillhandahållandet av denna Tjänst till en skola kan vi komma att samla in eller ha åtkomst till Personlig information om elever (” Elevdata”). Endast elever som har fått en klasskod från en skola eller lärare får registrera sig som ”elev” för ett ClassFlow-konto och använda Tjänsten. Vid registreringen samlar vi in Personlig information om eleven. Vilken typ av information vi samlar in beror på hur läraren, skolan eller distriktet använder Tjänsten men kan inkludera elevens för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord, information om prov och hemuppgifter och annat klassrumsinnehåll. Vi betraktar denna Elevdata som mycket konfidentiell och använder informationen endast i syfte att tillhandahålla våra Tjänster till skolan eller för skolans räkning samt på begränsade sätt för interna ändamål i enlighet med våra Användarvillkor för ClassFlow eller specifika avtal med skolor.  Vår insamling och användning och vårt yppande av Elevdata regleras av våra avtal med skolan, i USA enligt bestämmelserna i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) och tillämpliga delstatliga lagar, och av andra delstatliga, federala och internationella tillämpliga lagar. Tillämplig lag eller ingångna avtal med en skola har företräde och ska vara styrande om och i den utsträckning det finns en konflikt mellan tillämplig lag eller bestämmelserna i ett avtal med en skola och denna Integritetspolicy. Om du har frågor om vår insamling och användning av Elevdata kan du kontakta oss på privacy@ClassFlow.com . Om du har frågor om att granska, ändra eller radera Personlig information om en elev bör du kontakta din utbildningsinstitution direkt.

Mer information om de begränsade sätt på vilka vi lämnar ut Skoldata och Elevdata finns i ”Hur lämnar Promethean ut information?” nedan. Mer information om hur vi samlar in och använder Personlig information om barn finns i ”Barns integritet” nedan.

 1. Information om föräldrar och vårdnadshavare:

I händelse av att vi gör ett föräldra- eller vårdnadshavarkonto tillgängligt i ClassFlow eller gör det möjligt för föräldrar och vårdnadshavare att koppla eller länka till sitt barns ClassFlow-konto ber vi om viss Information, inklusive men inte begränsat till för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord och eventuell ytterligare information som föräldern eller vårdnadshavaren frivilligt tillhandahåller, vilket kan inkludera men inte är begränsat till namn på och adress till barnets skola och personens relation till barnet (till exempel förälder, far-/morförälder, vårdnadshavare). Vi använder denna information för att driva, underhålla och tillhandahålla funktionerna i Tjänsten, analysera och förbättra våra Tjänster och funktioner samt kommunicera med dig.

2.2 Information som samlas in genom teknik:

Vi samlar automatiskt in vissa typer av användningsinformation när du besöker vår webbplats eller använder vår Tjänst. När du besöker Tjänsten kan vi skicka en eller flera cookies (en typ av spårningsmekanism) till din dator som unikt identifierar din webbläsare, hjälper dig att logga in snabbare och förbättrar funktionaliteten och navigeringen på webbplatsen. Cookies kan också vidarebefordra information till oss om hur du använder Tjänsten (till exempel vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på och andra åtgärder du utför i samband med Tjänsten). Vi kan samla in loggfilsinformation från din webbläsare eller mobila enhet varje gång du använder Tjänsten. Denna information kan inkludera anonyma uppgifter som webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, information om din mobila enhet, hänvisnings-/utgångssidor och webbadresser, antal klick och hur du klickar på länkar i Tjänsten, domännamn, målsidor, visade sidor och annan liknande information. Vi kan använda spårningspixlar för att anonymt spåra Användarnas användningsmönster online. Vi kan även använda spårningspixlar i HTML-baserade e-postmeddelanden som skickas till våra användare som inte är elever, för att spåra vilka e-postmeddelanden mottagarna öppnar och vilka länkar de klickar på. Denna information möjliggör mer exakt rapportering och förbättring av Tjänsten. Vi kan även samla in webbanalysdata och använda analysverktyg från tredje part för att mäta trafik och användningstrender i samband med Tjänsten.  Vi gör vårt bästa för att respektera våra besökares integritetspreferenser, men har för närvarande ingen möjlighet att svara på Do Not Track-signaler från enskilda webbläsare. Mer information om vilka cookies som används i vår kostnadsfria Tjänst ClassFlow respektive Tjänsten ClassFlow for Schools finns i vår Cookiespolicy för ClassFlow.

När du använder vår Tjänst via en mobil enhet kan vi ta emot eller samla in och lagra information om din mobila enhet, som mobiloperatör, enhetstyp, modell och tillverkare, operativsystemets märke och modell och, beroende på inställningarna på din mobila enhet, information om din geografiska plats på orts-, delstats- eller landsnivå. Vi tar emot denna information i sammanslagen form så att vi kan följa allmänna trender och användningsstatistik.

Vi använder eller kan komma att använda data som samlas in via cookies, loggfiler, enhetsidentifierare, platsinformation och spårningspixlar för att: (a) komma ihåg informationen så att du inte behöver ange den igen under ditt besök eller nästa gång du besöker webbplatsen, (b) tillhandahålla personligt anpassat innehåll och information, inklusive riktat innehåll som hänför sig till vår Tjänst, (c) tillhandahålla och bevaka effektiviteten hos vår Tjänst, (d) bevaka sammanslagna mätvärden som totalt antal besökare, trafik, användning och demografiska mönster på vår webbplats och i vår Tjänst, (e) diagnostisera och åtgärda tekniska problem, (f) utreda bedrägeri eller felaktig användning av Tjänsten och (g) på annat sätt planera och förbättra vår Tjänst. Vi tillåter inte att tredje parts annonsnätverk samlar in information om elever, lärare eller föräldrar som är inloggade på vår Tjänst.

 1. Hur lämnar Promethean ut information till andra?

Vi lämnar ut data inom Tjänsten efter behov för att tillhandahålla Tjänsten.  Till exempel lämnas Elevdata och Skoldata ut till den lärare, skoladministratör och förälder som är behörig att ta emot Elevdata för utbildningsändamål.  Yppandet av information inom Tjänsten beror på de inställningar och funktioner som skolan eller läraren har valt. Promethean lämnar ut Personlig information till tredje part endast under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan.  VI LÄMNAR ALDRIG UT ELLER SÄLJER ELEVDATA TILL TREDJE PART FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL ELLER ANNONSERING.  Vi lämnar aldrig ut eller säljer Personlig information om lärare, administratörer eller föräldrar till tredje part för marknadsföringsändamål eller annonsering såvida du inte ger ditt samtycke till detta.

 1. Om du är lärare eller administratör och väljer att ladda upp resurser till ClassFlow Marketplace (antingen mot avgift eller utan kostnad) skapas automatiskt en profil åt dig. All information som du uppger i din profil blir tillgänglig för alla lärare som är ClassFlow-kontoinnehavare och för alla som hittar din Resurs i en offline-sökning på Marketplace eller i en sökning via en sökmotor, som Bing eller Google. Du måste fylla i fälten för för- och efternamn i profilen, men du kan använda en pseudonym i stället för ditt faktiska för- och efternamn om du inte vill att ditt riktiga namn ska vara offentligt kopplat till din profil. Du kan också välja att inkludera annan information om dig själv genom att fylla i de andra valfria fälten på profilsidan.  Denna information blir också offentligt tillgänglig i samband med din profil. Fyll inte i de valfria fälten om du inte vill att informationen ska bli offentligt tillgänglig.  Se Användarvillkor för ClassFlow Marketplace.
 2. Vi kan lämna ut din Personliga information på det sätt som krävs eller är tillåtet enligt lag eller när vi anser att yppandet är nödvändigt för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process som delges oss, för att genomdriva eller tillämpa våra Användarvillkor, Policyn för godkänd användning eller andra avtal (inklusive för att lämna ut Personlig information till rättsvårdande myndighet, din skola eller arbetsgivare), eller skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Promethean, våra anställda, användare eller andra.
 3. Om Promethean eller vissa eller alla dess tillgångar förvärvas eller på annat sätt överlåts, eller i den osannolika händelse att Promethean upphör med sin verksamhet eller går i konkurs, kan användarinformation inklusive Personlig information överföras till eller förvärvas av tredje part. Denna tredje part omfattas av samma villkor för tidigare insamlad Personlig information som Promethean enligt denna Integritetspolicy. I ett sådant fall informerar vi dig om detta i förväg och ger dig möjlighet att välja bort överföringen av Elevdata genom att avsluta ditt konto.
 4. Vi kan lämna ut Personlig information till vissa betrodda tredjepartsföretag och privatpersoner för att de ska kunna utföra uppgifter för vår räkning, men uteslutande i detta syfte, till exempel för att hjälpa oss att tillhandahålla Tjänsten, förbättra Tjänsten, utöka Tjänstens funktionalitet och användarvänlighet och förbättra din upplevelse av Tjänsten. Till exempel anlitar vi Amazon Web Services som värd för Tjänsten på sina servrar, men Amazon Web Services har inte åtkomst till ClassFlow-användarnas personuppgifter.

Såvida inget annat anges har inget betrott tredjepartsföretag som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tjänsten ClassFlow till dig rätt att använda din Personliga information utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss att ge dig bästa möjliga service.

 

 

 

 1. Vi kan även lämna ut information till andra i sammanslagen och anonym form som inte rimligen identifierar dig direkt som individ. Till exempel tillhandahåller vi webbanalys- och användningsinformation via vår Tjänst ClassFlow for Schools, som rapporter till skolor för att fastställa hur ofta Användarna använder eller inte använder Tjänsten, vilka funktioner Användarna använder mest eller minst och vilka resurser Användarna har åtkomst till, allt i syfte att förbättra Tjänsten, utöka Tjänstens funktionalitet och användarvänlighet och förbättra skolans och Användarnas övergripande upplevelse av Tjänsten.
 2. Så lämnas Elevdata ut:Utöver de åtgärder som beskrivs ovan kan Promethean underlätta yppandet av Elevdata till tredje part via Tjänsten, dock endast när vi instrueras om och bemyndigas att göra detta på skolans vägnar. Vissa delar av vår Tjänst gör det till exempel möjligt för skolor att interagera med föräldrar, elever, administratörer och andra lärare till förmån för elevens utbildning. Promethean underlättar inte yppande av Elevdata till tredje part i eller via Tjänsten utom för skolans räkning efter att skolan har godkänt sådant yppande av data.

 

 1. Är informationen om mig säker?

Datasäkerhet är mycket viktigt för Promethean och vi har strikta administrativa, tekniska och fysiska rutiner på plats för att skydda information som lagras på våra servrar. Åtkomsten till informationen är begränsad (genom användarnamn/lösenord och tvåfaktorautentisering) till de anställda som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer Technology) av branschstandardtyp för att överföra Personlig information. Andra säkerhetsåtgärder inkluderar men är inte begränsade till datakryptering, brandväggar och fysisk åtkomstkontroll till byggnader och filer. Du kan bidra till att skydda ditt konto och din Personliga information mot obehörig åtkomst genom att välja och skydda ditt lösenord på lämpligt sätt och begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare genom att logga ut efter att du är klar med ditt konto.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på dessa länkar lämnar du Tjänsten ClassFlow och denna Integritetspolicy kommer inte längre att gälla. Vi ansvarar inte för Integritetspolicyn och/eller rutiner på andra webbplatser (men du bör läsa dessa tredje parts Integritetspolicyer för att säkerställa att du förstår dem innan du bestämmer dig för att besöka dessa andra webbplatser). Denna Integritetspolicy reglerar endast information som samlas in av Promethean via Tjänsten.

 1. Lagring och radering av Personlig information:
 2. Vi behåller din information så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla Tjänsten, eller enligt beskrivningen nedan. Kontakta oss på privacy@ClassFlow.com om du vill avsluta ditt konto.
 3. Om du är Företagsanvändare under din ClassFlow For Schools-prenumeration behåller eller förstör vi all Personlig information som finns i ditt ClassFlow for Schools-konto i enlighet med skolans specifika policy eller instruktioner om lagring och radering av Skoldata. Vi kan dock behålla och använda viss Personlig information vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.
 4. Om du bidrar till ClassFlow Marketplace måste du skapa en profil. När du avslutar ditt ClassFlow-konto förblir din profil synlig offentligt på ClassFlow Marketplace såvida du inte tar bort dina Resurser från Marketplace innan du avslutar ditt konto.  Om du inte vill att din Personliga information i din profil ska förbli synlig ska du ta bort den valfria informationen från din profil och ersätta ditt faktiska för- och efternamn med en pseudonym innan du avslutar ditt konto.
 5. Elevdata. Promethean raderar eller avidentifierar omedelbart Elevdata inom trettio (30) dagar efter begäran eller instruktion från skolan eller läraren.  Kontakta oss på privacy@ClassFlow.comför att begära radering av konton. Vi behåller, raderar eller avidentifierar Elevdata enligt våra policyer nedan:

 

(i)    ClassFlow for Schools-konton.  När en skolas ClassFlow for Schools-prenumeration upphör eller avslutas behåller Promethean alla data, inklusive Elevdata, på skolans unika ClassFlow-underdomän under en period av nittio (90) dagar. Under denna period har skolan åtkomst till ClassFlow-underdomänen i syfte att komma åt Elevdata och Skoldata och/eller återställa skolkontot.  Alla data, inklusive Elevdata, på skolans unika ClassFlow-underdomän som inte omfattas av specifika villkor i vårt avtal med en skola raderas eller avidentifieras så att de blir permanent omöjliga att återskapa inom nittio (90) dagar efter avslutandet eller upphörandet av prenumerationsperioden, eller tidigare på skolans begäran. För webbanalys och andra produktdesign- eller utvecklingsändamål kan vi behålla anonymiserad eller sammanslagen Elevdata, inklusive användningsdata, i en form som inte identifierar en specifik individ.

(ii) Kostnadsfria ClassFlow-konton . Enskilda lärare som skapar klasslistor med sitt kostnadsfria ClassFlow-konto ansvarar för att radera dessa klasser från sina ClassFlow-konton när klasserna avslutas.  När klassen raderas inaktiveras klasskoden för klassen och eleverna kan inte längre logga in på Tjänsten med den klasskoden.  Om eleven inte är kopplad till en annan klasslista inaktiveras elevens konto.  När en enskild lärare avslutar sitt kostnadsfria ClassFlow-konto inaktiveras också alla Elevkonton som skapades på uppmaning av läraren, såvida inte eleven använder samma konto på uppmaning av en annan lärare som har ett aktivt ClassFlow-konto. Promethean inaktiverar också Elevkonton som har registrerats i den kostnadsfria Tjänsten ClassFlow om eleven inte har loggat in på kontot under mer än tolv (12) månader. Alla Elevdata i varje inaktiverat konto avidentifieras så att Elevdata i varje sådant inaktiverat konto blir permanent omöjliga att återskapa.  Efter att ett Elevkonto har avidentifierats kan eleven skapa ett nytt konto i framtiden endast om eleven skapar ett nytt ClassFlow-konto och anger en giltig klasskod som tillhandahålls från en lärare. Information som är kopplad till en elevs tidigare konto som har avidentifierats kan inte återskapas eller göras tillgänglig för eleven via ett nytt Elevkonto. Vi kan behålla anonymiserad eller sammanslagen Elevdata, inklusive användningsdata, i en form som inte identifierar en specifik individ, för webbanalysändamål.

Om du är lärare och använder den kostnadsfria Tjänsten ClassFlow och vill avsluta ditt konto måste du kontakta oss på privacy@ClassFlow.com. När ett konto har stängts av har läraren inte längre åtkomst till material som har sparats i kontot. Vi kan dock behålla och använda din Personliga information efter behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal samt för att kommunicera med dig.  Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt avidentifiera eller förstöra sådan information när den inte längre behövs för att uppfylla dessa krav.

 

 1. Kommunikationsinställningar.

Som en del av Tjänsterna kan du som lärare/administratör eller förälder få e-post eller annan kommunikation från Promethean som rör din användning av Tjänsten eller din användarprofil.  Du bekräftar och samtycker till att du genom att använda Tjänsten ger Promethean och dess betrodda tredjepartsföretag på uppdrag av Promethean rätt att skicka e-post till dig, kontakta dig eller kommunicera med dig på andra sätt som vi fastställer har anknytning till din profil eller användning av Tjänsten.  Vi kan till exempel skicka e-post med uppdateringar, nyhetsbrev eller andra nyheter om Tjänsten eller för att helt enkelt skicka aviseringar till dig.  Du kan alltid avregistrera dig från dessa e-postmeddelanden genom att klicka på Avbryt prenumeration i e-postmeddelandet.  Observera att du inte kan avsluta prenumerationen på eller välja bort meddelanden om ditt konto som inte är av marknadsföringsnatur, som kontoverifiering, ändring eller uppdatering av funktioner i Tjänsten eller tekniska meddelanden och säkerhetsmeddelanden.

Kommunikation med elever.  Promethean kan skicka e-postmeddelanden och på annat sätt kommunicera med elever endast för skolans, lärarens eller distriktets uppdrag och räkning.  Vi kan under begränsade omständigheter även skicka vissa meddelanden relaterade till Tjänsten till elever, till exempel kontoverifiering eller tekniska meddelanden och säkerhetsmeddelanden.

 

 1. Kan jag få åtkomst till, uppdatera, korrigera eller radera personlig information?

Du kan komma åt, korrigera, uppdatera eller radera din Personliga information i din profil genom att göra ändringen på din kontoprofilsida. Om du får problem med att korrigera, uppdatera eller radera Personlig information i din profil kan du kontakta oss på privacy@ClassFlow.com .

Observera att om du begär borttagning av eller inte tillhandahåller viss information kan det leda till att du inte får aviseringar om uppdateringar av Tjänsten eller annan värdefull information om din användning av Tjänsten.  Underlåtenhet att tillhandahålla information som begärs av Promethean eller borttagning av viss information kan medföra att du inte får åtkomst till relevanta funktioner i Tjänsten eller att du inte kan använda Tjänsten alls.

Om du använder Tjänsten ClassFlow for Schools som är integrerad med ett skol-SIS måste varje begäran om åtkomst till eller ändringar eller radering av Personlig information inklusive Elevdata göras av skolan inom SIS.  När ändringarna har gjorts inom SIS syns ändringarna automatiskt i Tjänsten ClassFlow for Schools.

Om du använder Tjänsten ClassFlow for Schools och skolan inte integrerar sitt SIS med Tjänsten måste varje begäran om åtkomst, ändring eller radering av Personlig information inklusive Elevdata göras av skolans utsedda användaradministratör.  Användaradministratören får åtkomst till profilsidorna tillhörande skolans Auktoriserade användare i syfte att uppdatera, korrigera eller radera informationen i dessa profiler.

Observera också att vi har ingått avtal med vissa skolor som kräver att alla förfrågningar om ändring, uppdatering eller radering av Personlig information i ett konto som är kopplat till skolan skickas till skolan för vidare åtgärd.  Följaktligen kan vi i vissa situationer behöva be dig kontakta din skola för att begära att den uppmanar oss att ändra, uppdatera eller radera Personliga information i ditt ClassFlow-konto.

Om du är en enskild lärare som använder den kostnadsfria Tjänsten ClassFlow måste alla klasslistor som du har skapat och som innehåller Elevdata raderas från ditt ClassFlow-konto när dessa klasser har avslutats.  Elevdata som är kopplade till lärarens konto i den kostnadsfria tjänsten ClassFlow är lärarens eller skolans ansvar.  Om du har en fråga om att granska, ändra eller radera Elevdata från en lärares konto ber vi dig kontakta läraren eller skolan direkt. Du kan också kontakta Promethean på privacy@ClassFlow.com .

 

EU-användare:  Åtkomst, korrigering och radering av din Personliga information:  Om du är bosatt i EU har du vissa rättigheter avseende din Personliga information:  (i) rätten att bli informerad om hur din Personliga information används, (ii) rätten att komma åt den Personliga information som vi lagrar om dig och (iii) rätten att begära korrigering av felaktig Personlig information som vi lagrar om dig och begära spärrning eller radering av din Personliga information då behandlingen inte följer lokala dataskyddslagar.  Kontakta oss enligt uppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan för att utöva dina rättigheter ovan eller om du har frågor om dina rättigheter.  Uppge så mycket information du kan om den Personliga information din fråga gäller.  Vi svarar på din begäran inom trettio (30) dagar (eller mindre om detta är ett krav enligt lag).  Om du begär att vi korrigerar, uppdaterar, raderar eller ändrar den Personliga information vi lagrar om dig gör vi detta om vi samtycker till nödvändigheten att vidta denna åtgärd.  Om vi beslutar att inte ändra din Personliga information på det sätt som du begär informerar vi dig skriftligen om detta och hur du kan skicka in ett klagomål om du inte är nöjd med vårt beslut.  Om du begär ändring av din Personliga information och vi inte inför ändringen kan du begära att vi noterar i våra register att du har begärt ändring av din Personliga information men att den inte utfördes samt anledningen till detta.

 

Kontakta oss på privacy@ClassFlow.com om du har frågor om hur du kommer åt, korrigerar eller raderar din Personliga information.

 

 

 

 1. Var hamnar mina data?
 2. Du godkänner och samtycker till att Promethean lagrar och behandlar Personlig information på olika datacenter runtom i världen, inklusive USA, och att din Personliga information kanske inte lagras och behandlas endast i det land där den samlades in, såvida inte detta krävs enligt lag. Om du befinner dig i Europeiska unionen (”EU”) eller andra regioner som tillämpar andra lagar kring datainsamling och användning än lagarna i USA kan vi komma att överföra information, inklusive Personlig information, till länder och rättskipningsområden som inte har samma dataskyddslagar som det land eller den region där du befinner dig.  Promethean har undertecknat standardavtalsvillkor enligt EU-modell med sina koncernbolag med vilka företaget delar Personlig information för att säkerställa att överföring av Personlig information om EU-medborgare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skyddas på samma sätt som i EU.  Du intygar och samtycker till att Promethean kan överföra och behandla din Personliga information i USA eller andra länder där Promethean eller dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag eller tjänstleverantörer bedriver verksamhet.  I tillämpliga fall intygar och samtycker du även till att du har inhämtat allt nödvändigt samtycke från dina elever eller Auktoriserade användare så att Promethean kan behandla sådan Personlig information i USA och andra länder i världen.
 3. Du ansvarar för att förstå och följa de lokala dataskydds- och dataintegritetslagar som gäller där du befinner dig. Genom att använda ClassFlow samtycker du till att din Personliga information skickas till och lagras på lämplig plats enligt vad som anges i detta dokument.
 4. Barns integritet

Promethean samlar inte medvetet in någon information från barn under arton (18) år om inte en skola eller lärare har gett lämpligt samtycke och tillstånd för elever under arton (18) att använda Tjänsterna och för Promethean att samla in information från sådana elever. Kontakta oss på privacy@classflow.com om du tror att vi av misstag har samlat in Personlig information från ett barn under arton (18) utan lämpligt samtycke så att vi kan radera sådan information så snart som möjligt.

 1. Kommer Promethean att ändra denna Integritetspolicy?
 2. Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy från tid till annan. Besök därför denna sida med jämna mellanrum. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt sätt att använda Personlig information kommer du att få information om sådana ändringar när du loggar in på ClassFlow.  Om du inte accepterar ändringarna kan du välja bort detta genom att radera ditt konto.
 3. Ändringar i Integritetspolicyn med avseende på Elevdata. Om vi ändrar något i Policyn som väsentligt påverkar vår insamling, användning, lagring, kvarhållning eller yppande av Elevdata får du en avisering om sådana ändringar när du loggar in på ClassFlow. Vi strävar efter att ge minst trettio (30) dagars varsel om en ändring av Integritetspolicyn som kan innebära att vi samlar in, använder, lagrar eller lämnar ut Elevdata på ett väsentligen annat sätt än vad som beskrevs i vår tidigare Policy, så att du ha tillräckligt med tid för att bedöma förändringen i praktiken. Om du väljer att inte acceptera ändringarna kan du välja bort detta genom att radera ditt konto innan ändringarna träder i kraft. Du kan beställa tidigare versioner av denna Integritetspolicy genom att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com.

 

 1. För användare i Kalifornien
I enlighet med California AB 1584 (Buchanan) Privacy of Pupil Records: 3rd-Party Digital Storage & Education Software (Education Code avsnitt 49073.1) samtycker vi till följande:

a. Elevinformation som Promethean inhämtar från en Lokal utbildningsinstitution (”LEA”) förblir egendom tillhörande och under kontroll av LEA. LEA behåller fullständig äganderätt till den Personliga information och de utbildningsuppgifter som LEA tillhandahåller till ClassFlow.

b. ClassFlow-användare kan behålla innehav och kontroll över sitt egengenererade innehåll genom att logga in på och öppna sitt ClassFlow-konto och ladda ned (eller uppdatera) sin information i ClassFlow. Elever har åtkomst till och kontroll över sin egen information och sitt elevgenererade innehåll med de begränsningar som elevens lärare har infört. Om en elev till exempel slutför ett prov med Prometheans Tjänst ClassFlow och skickar provet till läraren via ClassFlow får eleven endast behålla innehav av och kontroll över (eller ändra svar i) provet om läraren tillåter detta.

c. Föräldrar, vårdnadshavare och kvalificerade elever kan läsa personligt identifierande information i elevens register och korrigera felaktig information genom att kontakta sin utbildningsinstitution. ClassFlow-användare kan komma åt, korrigera, uppdatera och radera Personlig information i sin profil genom att logga in på ClassFlow, öppna sitt ClassFlow-konto och göra lämpliga ändringar. De kan också kontakta oss direkt via ClassFlow genom att klicka på frågetecknet (”?”) högst upp till höger på en ClassFlow-sida eller skicka in sin begäran till oss på privacy@classflow.com .

d. Vi strävar efter att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten i elevregistren. I detta syfte vidtar vi följande åtgärder: (a) Vi begränsar anställdas åtkomst till Elevdata till endast de anställda som har behov av sådan åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter, (b) vi utför bakgrundskontroller av våra anställda och specifikt av alla anställda som kan ha åtkomst till Elevdata, (c) vi kräver att anställda undertecknar sekretessavtal innan de ges åtkomst till känsliga uppgifter, (d) vi bedriver regelbunden utbildning av de anställda inom integritet och datasäkerhet och (e) vi skyddar Personlig information med tekniska, avtalsmässiga, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, yppande eller användning.

e. I händelse av obehörigt yppande av en elevs information kommer vi (1) omedelbart att underrätta LEA såvida vi inte uttryckligen instrueras av rättsvårdande myndigheter att inte ge sådana underrättelser och (2) att följa den åtgärdsplan och de procedurer som beskrivs i Prometheans åtgärdsplan vid dataintrång och som görs tillgänglig för LEA på begäran.

f. Vi kommer inte att använda några uppgifter i elevinformation i något annat syfte än vad som krävs eller specifikt tillåts enligt Användarvillkoren för ClassFlow och vår Integritetspolicy.

g. Vi kommer inte att använda någon Personlig information i en elevs information i ClassFlow för att skicka riktad reklam.

h. Vi kommer att radera eller avidentifiera elevers Personliga information när den inte längre behövs, vid utgånget eller avslutat avtal med en LEA och med radering eller avidentifiering enligt villkoren i vårt avtal med LEA, eller på uppmaning eller begäran från en LEA (skola).

i. Vi kommer att samarbeta med utbildningsinstitutionen för att säkerställa efterlevnad av FERPA genom att ge föräldrar, vårdnadshavare och elever möjlighet att läsa och granska sin elevinformation i ClassFlow och att korrigera eventuella felaktigheter.

j. Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar i vår Integritetspolicy, inklusive lägga till rutiner kring väsentliga nya eller ytterligare data som samlas in, eller väsentliga ändringar som försvagar tidigare beskrivna skydd utan föregående meddelande till LEA.

 1. Vad händer om jag har en fråga om denna Integritetspolicy eller ett klagomål?

Om du har en fråga eller ett klagomål gällande informationen i denna Integritetspolicy eller hur vi har hanterat din Personliga information kan du skicka ett detaljerat meddelande till privacy@ClassFlow.com, skriva till oss på adressen Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien eller 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022 USA, eller ringa oss på +1 (888) 652-2848. Vi försöker hantera alla frågor och klagomål inom en rimlig tidperiod.

 

 1. Om du är bosatt i Australien och inte är nöjd med hur vi har löst ditt klagomål kan du kontakta Australian Federal Privacy Commissioner. Mer information finns på www.oaic.gov.au.

 

 1. En kopia av denna Integritetspolicy görs tillgänglig kostnadsfritt på vår webbplats Integritetspolicy för ClassFlow. Du kan också begära den genom att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com .

 

©2020 Promethean Limited. Med ensamrätt.