Från och med den 31 december 2023 kommer tjänsten ClassFlow.com att upphöra. Vid den tidpunkten kommer du inte längre att kunna komma åt ditt klassflödeskonto. Om du vill behålla något av innehållet i ditt ClassFlow-konto måste du exportera det innehållet före den 31 december 2023. Vår supportartikel kommer att leda dig genom att exportera ditt klassflödesinnehåll i några enkla steg.

Under tiden inbjuder vi dig att registrera dig för ett Explain Everything-konto på http://www.explaineverything.com , där du hittar de olika servicealternativen. förklara Allt låter dig enkelt importera dina klassflödeslektioner i PDF-format, bilder och videor och utforska dina alternativ för att skapa interaktiva lektioner, spela in videohandledningar och samarbeta i realtid med dina elever.

ClassFlows serviceavtal

Datum för ikraftträdande: 6 juli 2018

”ClassFlow” eller ”Tjänsten” tillhandahålls av Promethean Limited (”Promethean”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales under organisationsnummer 1308938, med säte på Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

När vi använder ordet ”Tjänst(er)” menar vi (i) den offentliga ClassFlow-tjänsten på www.classflow.com eller andra sådana webbadresser som bestäms av användarens språk (t.ex. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) tjänsten ClassFlow for Schools som finns att tillgå via prenumeration för skolor, skoldistrikt eller andra liknande institutioner och som enbart är tillgänglig genom upprättande av en unik ClassFlow-underdomän med en privat webbadress (t.ex. www.dittskoldistriktsnamn.classflow.com) för exklusiv användning av den specifika skolan eller det specifika distriktet och (iii) alla andra relaterade webbplatser, produkter, tjänster och ClassFlow-relaterade program som tillgängliggörs av Promethean via iTunes Store och Google Play.  Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring detta serviceavtal eller vår Tjänst, är du välkommen att kontakta oss på support@ClassFlow.com.

Detta serviceavtal, tillsammans med ClassFlows policy för godtagbar användning, ClassFlows integritetspolicy och ClassFlows cookiepolicy som det hänvisas till i detta serviceavtal, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss (hädanefter under benämningen ”Avtalet”) Läs noggrant igenom dessa innan du använder tjänsten.  När du använder Tjänsten bekräftar du att du har godkänt ClassFlow användarvillkor, Policy för korrekt användning och den tillhörande Policyn för cookies samt denna Sekretesspolicy. Du godkänner även att du omfattas av och följer samtliga villkor i dessa policyer.  Om du inte godkänner dessa villkor och policyer ska du inte använda tjänsten.

”Du” eller ”din” definieras som en användare av Tjänsten. En ”Enskild användare” såsom det används i dessa villkor innebär en lärare (eller administratör), student eller förälder/vårdnadshavare som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten.  I tillämpliga fall innebär ”du” eller ”din” också en skola eller ett skoldistrikt eller en annan utbildningsinstitution som använder tjänsten ClassFlow for Schools (en ”Företagsanvändare”) eller en förälder/vårdnadshavare som har auktoriserats av Företagsanvändaren att använda Tjänsten (en ”Auktoriserad användare”). Termen ”Användare” som det används i detta dokument avser Enskilda användare, Auktoriserade användare eller Företagsanvändare.

 1. DITT LÖSENORD OCH KONTO

1.1        För att kunna utnyttja Tjänsten behöver du registrera dig för ett konto med ett användarnamn och lösenord (ditt ”ClassFlow-användar-ID”).

1.2        Du är ansvarig för att hålla ditt ClassFlow-användar-ID hemligt och för att begränsa åtkomsten till ditt ClassFlow-användar-ID och -konto. Du samtycker dessutom till att du är ensamt ansvarig inför oss för all aktivitet som sker genom ditt konto. Du samtycker till att säkerställa att den information om dig själv som du skickar in är korrekt och aktuell. Du samtycker till att omedelbart meddela oss när du misstänker att icke-auktoriserad användning av ditt konto har skett.

1.3        Alla användare (utom studenter) måste registrera ett ClassFlow-konto med en giltig e-postadress som de använder regelbundet. Om du är en lärare/administratör, och använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten som en Individuell användare utan anknytning till den utbildningsinstitution som du är associerad med, till skillnad från en Auktoriserad användare som leds av en Enterprise-användare, måste du vara införstådd med och följa din utbildningsinstitutions policyer och regler om användning av utbildningsinstitutionens e-postadress, för att kunna registrera ett konto på Tjänsten.

Som ClassFlow-användar-ID kan du inte välja ett namn som du inte har behörighet att använda eller en annan persons namn med avsikten att uppträda som den personen. Konton som registrerats med någon annans e-postadress eller med tillfälliga e-postadresser kan avslutas utan föregående meddelande. Vi kan kräva att Användare återvaliderar kontot om vi tror att de har använt en ogiltig e-postadress. Om du får reda på att någon användare av Tjänsten uppger att de är knutna till din utbildningsinstitution när de i själva verket inte är det, ska du meddela Promethean omedelbart.

Om du är en student under 18 år får du inte använda Tjänsten såvida du inte har fått tillgång till den via en klasskod från en lärare samt på uppmaning av och under vägledning av en lärare och/eller en utbildningsinstitution. När du har fått tillgång till Tjänsten får du inte dela denna klasskod eller detta ClassFlow-användar-ID med någon annan.

Om du är en Företagsanvändare som använder tjänsten ClassFlow for Schools får du en unik ”ClassFlow-underdomän” (eller ”Klient”) för skolan eller distriktet inom ClassFlow (t.ex. dittskoldistriktsnamn.classflow.com) för exklusiv användning av Auktoriserade användare för den specifika Företagsanvändaren (skola eller distrikt).  Varje Företagsanvändare tilldelar ClassFlow-användar-ID:n till Auktoriserade användare inom ClassFlow-underdomänen.

Om du är en Företagsanvändare måste du, när en lärares anställning avslutas eller när en student upphör att vara inskriven på skolan, kräva att sådana Auktoriserade användare returnerar och upphör att använda alla klasskoder som han eller hon har i sin ägo och som du har lämnat ut. Om du vill överföra en Auktoriserad användarens konto till en annan Enskild användare (t.ex. om en av dina lärare lämnar sin anställning hos dig och du vill tilldela den lärarens konto till den nya läraren) ber vi dig att kontakta info@ClassFlow.com så kommer en representant att hjälpa dig.  Du får inte överföra ditt konto till någon annan utan Prometheans tillstånd.

 1. PERSONUPPGIFTER OCH STUDENTDATA

2,1.       ”Personuppgifter” är all information som kan användas för att identifiera en specifik individ.   ”Studentdata” är personuppgifter som är direkt relaterade till en identifierbar nuvarande eller tidigare student och som underhålls av en skola, ett skoldistrikt, ett associerat företag, en associerad organisation eller av oss.   I den utsträckning som amerikansk lag gäller kan Studentdata omfatta ”utbildningsrelaterade poster” enligt definition i FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C. § 1 232 (g).

2.2        “Känsliga personuppgifter” innebär följande kategorier av personuppgifter: social security number (enbart amerikanska användare), födelsedatum, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i politiska organisationer, fysiska eller psykiska hälsotillstånd, hälsorelaterade personuppgifter, deltagande i ett myndighetsprogram, religion eller annan liknande övertygelse, filosofisk övertygelse, medlemskap i professionella föreningar, branschorganisationer eller fackförbund, sexuell läggning eller vana, straffregister, genetisk information och biometrisk information. VI AVSER INTE ATT SAMLA IN KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER FÖR NÅGRA AV VÅRA ANVÄNDARE.  Uppge inte sådan information frivilligt i Tjänsten.

2,3.       Sekretess.  Promethean samtycker till att behandla personuppgifter konfidentiellt och att inte dela dem med tredje parter utöver det som beskrivs i dessa villkor och i ClassFlows integritetspolicy.

2,4.       Tillgång till Studentdata som skolanställd i enlighet med FERPA. I den utsträckning det krävs för att tillhandahålla Tjänsten kan vi komma åt och samla in Studentdata på flera olika sätt.  I USA ska vi använda, samla in och behandla Studentdata som en skolanställd med ett legitimt intresse i enlighet med FERPA 34 CFR Part 99.31 (a)(1).   Du samtycker till att, på samma sätt som mellan parterna, det är skolan eller utbildningsinstitutionen som äger och kontrollerar alla Studentdata, oavsett om de tillhandahålls av skolan, skoladministratören, studenter, föräldrar/vårdnadshavare eller någon annan tredje part.

(i) Om du är en Företagsanvändare som använder tjänsten ClassFlow for Schools och du väljer att integrera skolans eller distriktets SIS (Student Information Management System) med Tjänsten kommer vi enbart att samla in och behandla information från SIS som är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsten. Genom att använda Tjänsten och integrera den med en SIS samtycker Företagsanvändaren till (och godkänner) denna datainsamling. Om du inte ger åtkomst till din SIS ska du möjliggöra en rimlig metod för oss att införskaffa sådan information, till exempel via säker filöverföring eller manuell datainmatning. Du samtycker till att inte ge oss några personuppgifter om dina Auktoriserade användare om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Du samtycker vidare till att aldrig lämna ut några känsliga personuppgifter till oss om dina Auktoriserade användare.

(ii) Om du är en enskild lärare som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten kan du uppge Studentdata genom att skapa en klasslista manuellt för var och en av dina kurser. Du samtycker till att inte ge oss några personuppgifter om dina studenter om de inte är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten och du samtycker till att aldrig ge oss några känsliga personuppgifter om dina studenter. Du garanterar att du har fått behörighet av din skola eller institution att godkänna detta avtal.

(iii) Vi kan samla in information, inklusive personuppgifter, från studenter som är auktoriserade att använda Tjänsten, men Promethean samlar enbart in sådan information på uppmaning av, och på uppdrag av, skolan eller läraren.

2.5        Fullmakter och behörighet gällande personuppgifter och Studentdata.  Du måste ha erforderligt samtycke och behörighet att lämna ut Studentdata till Promethean eller för att tillåta Promethean att samla in Studentdata via Tjänsten.

(i) Om du är en Företagsanvändare som använder tjänsten ClassFlow for Schools eller om du är en enskild lärare, skola eller ett distrikt som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten, garanterar du att du har behörighet att lämna ut personuppgifter, inklusive Studentdata, till Promethean i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Du garanterar vidare att du har gett lämplig information till Auktoriserade användare eller andra slutanvändare gällande hur du delar sådana personuppgifter med Promethean.   Promethean och skolan, skoldistriktet eller läraren samtycker alla till att upprätthålla sitt ansvar enligt de lagar som gäller för personuppgifter och Studentdata, bland annat FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), PPRA (Protection of Pupil Rights Amendment) och COPPA (Children’s Online Privacy and Protection Act) i USA.   Vi litar på att varje skola och lärare erhåller och lämnar lämpliga samtycken och upplysningar efter behov, för att Promethean ska kunna samla in Studentdata, enligt vad som är tillåtet i COPPA.   Vi rekommenderar att du lämnar en kopia av ClassFlows integritetspolicy till föräldrar och vårdnadshavare.

(ii) Om du bor utanför USA, måste du rätta dig efter detta avtal och alla lagar och bestämmelser som rör sekretessen för barn och barns personuppgifter i ditt område. Du garanterar att du följer alla gällande dataskyddslagar som styr skyddet av personuppgifter och hur studenternas utbildningsregister delas.

(iii) Om du är en lärare i Danmark, Sverige, Norge eller Tyskland måste du, innan du använder ClassFlow, klargöra om du först behöver erhålla tillstånd från administrationen för den utbildningsinstitution där du arbetar.  ClassFlow lagrar information i molnet och inte på någon enhet. I den mån du lagrar personuppgifter om studenter på dina enheter, måste de förvaras på ett säkert sätt (till exempel med lösenordsskyddad säkerhetskopiering på separat hårddisk) för att förhindra missbruk.  Vidare måste du se till att studenternas personuppgifter som du samlar in, använder eller lagrar inom Tjänsten verkligen är nödvändiga för att lära ut kurserna.  I oklara fall ska du fråga administratörspersonalen för din utbildningsinstitution. Om du har frågor gällande denna paragraf kan du även kontakta oss på privacy@ClassFlow.com för att få mer information.

(iv) Om vi upptäcker att personuppgifter om en student under 18 år har yppats till eller samlats in av ClassFlow utan de samtycken och befogenheter som krävs, kommer vi att vidta skäliga steg för att förstöra den informationen på ett säkert sätt och så snabbt som möjligt. Vi kan även komma att låsa eller avsluta det associerade kontot.  Om du tror att vi har fått personuppgifter om en student eller studenter i strid mot detta stycke är du välkommen att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Användning av Studentdata. Genom att skicka in eller ge oss tillgång till Studentdata samtycker du till att Promethean enbart får använda dessa Studentdata i syfte att (i) tillhandahålla Tjänsten, (ii) förbättra och utveckla Tjänsten, (iii) vidmakthålla våra rättigheter enligt detta avtal och (iv) göra allt enligt vad som har godkänts av den Auktoriserade eller Enskilda användaren.  Utan hinder av något som talar emot detta får vi inte använda Studentdata för målinriktad reklam.

2,7.       Användning av anonymiserade Studentdata. Du samtycker till att vi kan samla in och, både under och efter giltighetstiden för detta Avtal, använda data som härrör från Studentdata för våra egna syften, under förutsättning att sådana data kommer att avidentifieras och/eller sammanställas för att undvika identifiering av en specifik Auktoriserad användare eller individ.

2.8        Användning av personuppgifter för marknadsföring. Du samtycker till att Promethean från tid till annan kan lämna anpassat innehåll och meddelanden relaterade till Tjänsten till skolans eller distriktets administrativa användare och till lärare, under förutsättning att sådant innehåll och sådana meddelanden inte är baserade på Studentdata relaterade till enskilt identifierbara studenter.  Då och då kan Promethean även tillhandahålla anpassat innehåll och meddelanden relaterade till Tjänsten till föräldrar eller vårdnadshavare som har samtyckt till att ta emot sådant innehåll och sådana meddelanden, under förutsättning att de inte är baserade på Studentdata. Detta gäller såvida vi inte har fått uttryckligt medgivande från föräldern, vårdnadshavaren eller skolan att använda Studentdata för sådant ändamål och i den utsträckning det är tillåtet att använda sådana data enligt tillämplig lag.  Lärare, administratörer och föräldrar som tar emot meddelanden från Promethean har alltid möjlighet att avregistrera sig från att ta emot sådana meddelanden.  Promethean skickar inte direktreklam eller marknadsföringsmeddelanden till studenter som använder Tjänsten.

2.9        Prometheans utomstående tjänsteleverantörer. Du bekräftar och samtycker till att Promethean kan ge våra anställda, dotterbolag och vissa andra utomstående tjänsteleverantörer tillgång till Studentdata om de har ett legitimt behov av sådana uppgifter för att kunna utföra sina tjänster åt oss.   Vi och våra anställda, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller ombud som är inblandade i att hantera, överföra och bearbeta Studentdata måste bevara sekretessen för sådana data.   Du godkänner att, enligt detta Avtal och i den utsträckning det tillåts enligt lag, personuppgifter (inklusive Studentdata) kan öppnas och bearbetas av våra dotterbolag eller anställda hos våra utomstående tjänsteleverantörer i utlandet, inklusive andra länder än den jurisdiktion där personuppgifterna samlats in, och härmed godkänner du sådan åtkomst och bearbetning.  Om du vill ta reda på var våra utomstående tjänsteleverantörer bearbetar dina personuppgifter kan du kontakta privacy@classflow.com.

2.10      Lagring av Studentdata och förfrågningar om att radera. Promethean kommer snabbt att ta bort eller avidentifiera Studentdata på begäran eller uppmaning från Skolan eller en lärare inom trettio (30) dagar efter sådan begäran eller uppmaning.  Kontakta oss på privacy@ClassFlow.com för att begära att ett konto tas bort.  Vi kommer att bevara, ta bort eller avidentifiera Studentdata i enlighet med ClassFlows integritetspolicy.

2.11      Datalokalisering.  Du förstår och godkänner att Promethean kommer att lagra och behandla personuppgifter i olika datacentraler runtom i världen, inklusive USA, och att dina personuppgifter kanske inte enbart förvaras eller behandlas inom det land där de samlades in, såvida detta inte krävs enligt lag och enbart i den utsträckning det krävs enligt lag.   Du garanterar och samtycker vidare till att du har alla nödvändiga tillstånd från dina Auktoriserade användare för att låta Promethean behandla sådana personuppgifter i USA och andra delar av världen.  Se ClassFlows integritetspolicy för mer information om var dina data finns lagrade.

 1. SÄKERHET, DATAÖVERTRÄDELSER, ÅTKOMST OCH SUPPORT

3.1        Datasäkerhet.  Vi har implementerat affärsmässigt rimliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda personuppgifter, inklusive Studentdata, från obehörig åtkomst, avslöjande eller användning. Detta kan innefatta datakryptering, brandväggar, fysiska åtkomstkontroller för byggnader och filer samt fortlöpande utbildning av medarbetare.  Vi har policyer och rutiner för att begränsa åtkomst till våra system så att den enbart gäller för anställda och tillförlitliga tredje parter som behöver ha tillgång för en specifik jobbfunktion eller roll.

3.2        Meddelande om dataöverträdelse och ersättning.  I fall då vi skäligen misstänker att en obehörig part har fått åtkomst till eller har redovisats personuppgifter, inklusive Studentdata, som vi har samlat in eller tagit emot via Tjänsten (en ”Säkerhetshändelse”) kommer vi snarast att meddela dig som skolans dataägare och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att underlätta för utredningen av Säkerhetshändelsen.   Om en sådan Säkerhetshändelse beror på oaktsamhet eller försummelser från Prometheans eller dess ombuds sida och den utlöser krav på meddelande till tredje parter enligt gällande sekretesslagar, ska Promethean ersätta skolan för alla faktiska och skäliga aviseringsrelaterade kostnader som skolan ådrar sig för att svara på Säkerhetshändelsen i den utsträckning det krävs enligt lag.   Promethean ska vidare gottgöra skolan för alla faktiska och skäliga kostnader som skolan ådrar sig och som beror på missbruk av Studentdata som är direkt orsakat av överlagda eller avsiktliga handlingar eller försummelser från Prometheans eller dess ombuds sida.  Promethean tar inget ansvar om Säkerhetshändelsen orsakats av ombud, entreprenörer, anställda eller företrädare för skolan.

3.3        Vi tar inget ansvar om Tjänsten (eller delar därav) av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period.   Åtkomst till Tjänsten kan dessutom stängas av tillfälligt och utan föregående meddelande i de fall då systemfel, underhåll eller reparation äger rum, eller för anledningar utom vår kontroll. Åtkomst till internet är dessutom, om detta används, ditt eget ansvar samt internetleverantörens ansvar. Promethean åtar sig inget ansvar för att Tjänsten blir otillgänglig, om detta beror på internetanslutningar, inklusive relaterad telekommunikation eller utrustning.

3.4        Onlinestöd för Tjänsten finns tillgängligt för alla användare via ClassFlow Support. Om du är en Enterprise-användare ska du läsa ditt Prenumerationsavtal och läsa vidare dokument om du vill se om du har rätt till utökad support.

4. DITT BETEENDE

När du använder Tjänsten måste du följa samtliga tillämpliga lagar.  När du använder Tjänsten gäller även reglerna i ClassFlows policy för godtagbar användning, där det beskrivs vad du får och inte får göra med och i Tjänsten. Du bör läsa igenom Policy för korrekt användning av ClassFlow innan du använder Tjänsten.  En överträdelse av ClassFlows policy för godtagbar användning kan utgöra skälig grund för borttagning av resurser/inlägg eller till och med uppsägning av din rätt att använda eller komma åt Tjänsten.

 1. LÄNKA TILL TJÄNSTEN

Du kan länka till Tjänstens startsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagenligt sätt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av koppling, godkännande eller bekräftelse från vår sida där det inte finns. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan föregående meddelande.

 1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER, RESURSER OCH TJÄNSTER

Tjänsten kan innehålla länkar eller anslutningar till tredje parters webbplatser eller tjänster som Promethean inte äger, driver eller styr. När du öppnar tredje parters webbplatser eller använder tredje parters tjänster samtycker du till att det finns risker med detta och att Promethean inte ansvarar för sådana risker. Se till att du läser villkoren och integritetspolicyn för alla tredje parters webbplatser eller tjänster som du besöker eller använder. Genom att använda Tjänsten håller du Promethean och dennes tjänstemän, anställda, ombud och efterträdare fria från ansvar med avseende på samtliga eventuella skadestånd som uppkommer av att du använder en tredje parts webbplats eller tjänst.

Din interaktion med organisationer och/eller individer du når på eller via Tjänsten är enbart mellan dig och dessa organisationer och/eller individer. Det kan gälla sådant som betalning och leverans av varor eller tjänster samt andra villkor, garantier eller representationer som är kopplade till sådana handlingar. Du bör gör alla undersökningar som du anser är nödvändiga och lämpliga innan du går vidare med några transaktioner online eller offline med någon av dessa tredje parter. Du samtycker till att Promethean inte ansvarar för eventuella förluster eller skador, oavsett typ, som uppstått till följd av sådana kontakter. Det gäller inklusive eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att de använder dina identifierbara personuppgifter.

 1. TILLIT TILL UPPLAGD INFORMATION

Kommentarer, chattar, lektioner, pdf-filer, webbplatser och annat material (”Resurser”) som laddats upp/publicerats i ClassFlow Marknadsplats är inte avsedda att anses som tillförlitliga råd. Vi kan inte heller garantera att information som publiceras är fullständig, korrekt eller aktuell eller att författaren av sådana Resurser har gett sitt samtycke till att sådant material får användas. Vi frånsäger oss därför allt skadeståndsansvar och ansvar som härrör från att sådant material eller sådan information har bedömts vara tillförlitlig av en användare av Tjänsten eller någon annan som kan ha informerats om något innehåll däri.

 1. DELTAGANDE I CLASSFLOW MARKNADSPLATS

8.1        När du utnyttjar funktioner i Tjänsten där du kan delta i diskussioner eller konversationer med andra användare, eller publicera frågor eller kommentarer i Tjänsten, måste du följa de Innehållsstandarder som anges i ClassFlows Policy för godtagbar användning.  Du bör läsa ClassFlows Policy för godtagbar användning innan du publicerar något material eller information i Tjänsten. Allt innehåll som du lägger upp måste följa Innehållsstandarderna som anges i ClassFlows policy för godtagbar användning, och du samtycker till att kompensera oss, våra partner och dotterbolag för varje överträdelse av dessa villkor. Auktoriserade användare som publicerar något innehåll i Tjänsten på uppdrag av en Företagsanvändare samtycker till att de gör det med lämplig behörighet och befogenhet från Företagsanvändaren.

8.2        Med funktionen ClassFlow Marknadsplats i Tjänsten får du tillgång till en sökbar databas som innehåller eller kan komma åt digitalt utbildningsmaterial som skapats i original av lärare, utomstående förläggare och Promethean. Det gäller bland annat lektioner, frågeuppsättningar, exempel på bedömningar, provuppgifter och andra liknande resurser (”Resurser”).  Genom att godkänna villkoren för ClassFlow Marknadsplats som utgör en del av detta serviceavtal samtycker du till att en användare över 18 år kan överföra Resurser till Marknadsplats att dela med andra användare gratis eller mot en avgift.  På samma sätt kan ClassFlow-användare över 18 år, enligt villkoren för ClassFlow Marknadsplats, hämta dessa Resurser gratis eller köpa dem från ClassFlow Marknadsplats.  Som ett villkor för, och innan du deltar i ClassFlow Marknadsplats som en säljare eller en köpare (enligt definition i villkoren för ClassFlow Marknadsplats), måste du läsa och godkännaVillkor för ClassFlow Marknadsplats som även innehåller en uppförandekod och krav på efterlevnad av ClassFlows policy för godtagbar användning.

 1. MEDDELANDEN OCH BORTTAGNING

9.1        Trots kraven på att efterleva ClassFlows policy för godtagbar användning kan visst innehåll som publicerats inom Tjänsten innehålla, eller leda dig till webbplatser som innehåller, information som du kan uppfatta som stötande eller olämplig, och Promethean kan inte styra detta.  Vi övervakar inte allt innehåll som publiceras på Tjänsten.  Om du däremot tror att något innehåll som har laddats upp, lagts upp eller skickats inom Tjänsten är ärekränkande och/eller bryter mot dessa Användarvillkor eller Policy för korrekt användning av ClassFlow, kan du hjälpa oss genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss med ämnesraden ”Ärekränkande innehåll har upptäckts”.  Meddelandet måste innehålla ditt namn, e-postadress, företagsnamn och din titel (om tillämpligt). Du måste beskriva i meddelandet exakt vilka ord du anser vara ärekränkande eller bryter mot Policyn för korrekt användning och du måste bifoga adresserna till relevanta webbplatser genom att kopiera och klistra in dem i meddelandet.  Ange anledningen till att du anser att dessa ord är ärekränkande eller bryter mot Policyn för korrekt användning, och förklara varför så är fallet och var du anser att de ord du anser är ärekränkande är osanna i fråga om det orden påstår, och vad du anser istället vara sant.  Skicka in din anmälan via e-post till support@ClassFlow.com. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att ta bort allt innehåll som vi bedömer som nedsättande eller som bryter mot policyn för godtagbar användning för Tjänsten inom rimlig tid och, i alla fall, enligt de tidsramar som anges i gällande lagstiftning.

9.2        Enligt de bestämmelser om upphovsrättsmeddelande och avlägsnande som finns i Villkor för ClassFlow Marknadsplats gäller att, om du tror att någon Resurs i ClassFlow Marknadsplats gör intrång i din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, ska du meddela Promethean om ditt anspråk enligt de detaljerade procedurer som beskrivs i Villkor för ClassFlow Marknadsplats.  Promethean behandlar meddelanden om misstänkt intrång i upphovsrätten i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och andra tillämpliga upphovsrättslagar.  DMCA kräver att meddelanden om påstått intrång sker skriftligen och lämnas till Promethean via e-post till copyright@prometheanworld.com.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Promethean är ägare eller licenstagare för alla immateriella rättigheter till Tjänsten, inklusive ägare av ett antal varumärken som är kopplade till vårt varumärke i flera länder. Alla sådana rättigheter förbehålles. Ingenting i detta serviceavtal ger dig rätt att använda våra varunamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra särskiljande kännetecken utan föregående skriftligt medgivande från Promethean.

I den mån du publicerar några ”idéer” eller ”förslag” inom Tjänsten eller på annat sätt lämnar sådana idéer eller förslag till Promethean, bland annat nya reklamkampanjer, nya erbjudanden, nya eller förbättrade produkter eller tekniker, produktförbättringar, processer, produktnamn eller andra uppfinningar eller upptäckter (kallas hädanefter ”Idéer”), förstår och godkänner du att sådana Idéer tillhör Promethean och att du inte har rätt till ersättning, royalty, erkännande eller tillskrivning kopplat till Prometheans användning av, eller åtgärder som vidtas till följd av, sådana idéer. I den utsträckning som begärs av Promethean samtycker du till att tilldela alla rättigheter, befogenheter och intressen i och till sådana Idéer till Promethean och att utföra och leverera till Promethean alla dokument samt utföra alla juridiska handlingar som Promethean anser är nödvändiga för att förbereda, driva, utfärda, införskaffa och underhålla upphovsrätt eller patent enligt gällande lagar i USA eller andra jurisdiktioner.  Alla sådana dokument som krävs enligt dessa villkor ska upprättas av och på bekostnad av Promethean.

 1. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSING AV ANSVARSTAGANDE

11.1      Vår Tjänst tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet” (om inte annat uttryckligen anges i detta serviceavtal). Så långt möjligt som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier, representationer, villkor och andra bestämmelser av någon art, både uttryckliga och implicita, inklusive men inte begränsat till implicita garantier, representationer, villkor eller andra bestämmelser för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, eller för icke-intrång i någon immateriell äganderätt.

11.2      Vi gör inga garantier eller utfästelser om att (i) Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, (ii) Tjänsten kommer att fungera utan avbrott, säkert eller felfritt, (iii) resultatet av användningen av Tjänsten kommer att vara korrekt eller pålitligt, (iv) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som erhållits av dig via Tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar eller (v) eventuella fel i programvaran kommer att åtgärdas.

11.3      Du bekräftar och godkänner att allt material som har laddats ner eller på annat sätt erhållits genom användning av Tjänsten sker på eget ansvar och egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som beror på hämtning av sådant material.

11.4      Underkastat punkt 11.5 finns det ingen rättslig doktrin (inklusive, men ej begränsat till, kränkning (inklusive försumlighet), avtal, strikt ansvar eller annat, även om vi har informerats om möjligheten till sådana förluster eller skador) enligt vilken Promethean kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon annan person för:

 1. vinstbortfall;
 2. förlust av goodwill;
 3. förlust av data;
 4. avbrott i arbetet;
 5. exakthet i resultaten;
 6. datorfel eller störningar;
 7. eventuella indirekta skador, tillfälliga skador, speciella skador, följdskador eller typiska förluster eller skador, som uppkommer ur eller i förhållande till dessa villkor eller din användning av (eller oförmåga att använda) Tjänsten.

11.5      Ingenting i detta serviceavtal ska begränsa eller utesluta vårt ansvar:

 1. för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;
 2. för bedrägeri eller missvisande framställning; eller
 3. för ärenden där det vore olagligt för oss att undanta, eller försöka att utesluta, vårt ansvar i någon jurisdiktion.

11.6      Inom vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta vissa garantier eller undantag för vissa ansvar. Följaktligen kanske några av ovanstående begränsningar inte gäller för dig. Framförallt gäller, då du använder Tjänsten i rollen av kund, att ingenting i dessa Användarvillkor ska påverka dina lagliga rättigheter.

 1. LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Med undantag för vad som anges i detta serviceavtal ska ditt ClassFlow-konto vara tillgängligt för dig så länge som du använder det som en enskild lärare och så länge som Tjänsten är tillgänglig och du inte begär att ditt konto raderas. Vad gäller Företagsanvändare kommer ClassFlow-kontot att vara tillgängligt för dig så länge du har en aktuell prenumeration för tjänsten ClassFlow for Schools eller till dess att din skola eller ditt distrikt begär att Tjänsten avslutas. Bestämmelserna i detta dokument gäller dig så länge som du använder Tjänsten.  Bestämmelser som, av sin natur, ska fortleva och gälla även när du inte längre använder Tjänsten ska fortleva och fortsätta att gälla.  Till exempel ska allt följande fortleva efter uppsägning av Tjänsten: alla skyldigheter du har att betala oss eller gottgöra oss; alla inskränkningar i vårt ansvar; alla villkor gällande äganderätt eller immateriella rättigheter, inklusive de licenser som beskrivs i avsnitt 10 samt villkor som rör tvister oss emellan.

Du samtycker till att vi kan, efter eget gottfinnande, upphäva eller avsluta Tjänsten eller delar därav, din användning av Tjänsterna eller ditt konto, oavsett orsak, inklusive överträdelse från din sida av detta serviceavtal (inklusive villkoren för ClassFlow Marknadsplats), ClassFlows policy för godtagbar användning, ClassFlows integritetspolicy eller, i fråga om en Företagsanvändare, brott mot prenumerationsavtalet.  Vi har exklusiv rätt att avgöra huruvida du överträder sådana villkor.

 1. MEDDELANDEN

Alla meddelanden som lämnas av dig till oss, såvida inte annat uttryckligen anges häri, måste lämnas till Promethean Limited via rekommenderat brev till adressen på första sidan av detta serviceavtal. Vi kan komma att meddela dig antingen till den e-postadress eller den postadress du lämnar till oss när du gör en order (om du är en Företagsanvändare) eller som du angav vid registreringen. Meddelandena kommer att anses ha mottagits och delgivits 24 timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats eller fem dagar efter det datum då ett brev har skickats. När sådant delgivande ska bevisas är det tillräckligt att bevisa, i fråga om ett brev, att brevet var korrekt adresserat, frankerat och lagt på brevlådan och, i fråga om ett e-postmeddelande, att e-postmeddelandet har skickats till mottagarens angivna e-postadress.

 1. ÖVERFÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH FÖRPLIKTELSER

14.1      Du får inte överföra, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över detta avtal eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som uppstår ur det, utan föregående skriftligt medgivande från Promethean.

14.2      Promethean får överlåta, tilldela, debitera, lägga ut eller på annat sätt förfoga över detta avtal eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår ur det, när som helst under avtalsperioden.

 1. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Tillämpliga lagar kräver att en del av informationen eller de meddelanden vi skickar till dig ska göras i skriftlig form. När du använder Tjänsten godkänner du att kommunikationen med oss kommer att vara i huvudsak elektronisk. Vi kontaktar dig via e-post eller lämnar information genom att publicera meddelanden i Tjänsten. För avtalsenliga syften samtycker du till detta elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi ger dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav om att sådan kommunikation måste ske skriftligen.

 1. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

16.1      Vi kommer inte att vara ansvariga för brister i utförande, eller förseningar i utförande, av någon av våra skyldigheter enligt detta avtal som beror på händelser som är utanför vår rimliga kontroll (”Force Majeure-händelse”).

16.2      En Force Majeure-händelse är bland annat en handling, händelse, icke-händelse, försummelse eller olycka utanför vår rimliga kontroll och omfattar i synnerhet (utan begränsning) följande:

 1. Strejk, lockout eller andra konfliktåtgärder.
 2. Civil uppståndelse, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (som deklarerats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig.
 3. Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof.
 4. Omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransporter eller andra offentliga eller privata transportmedel.
 5. Omöjlighet att använda offentliga eller privata telenät.
 6. Handlingar, förordningar, lagar, regleringar eller begränsningar från regeringsmakt.
 7. Fel eller avbrott i anslutning till internet.

16.3      Vårt utförande enligt detta avtal anses upphöra att gälla under den period som Force Majeure-händelsen pågår, och i den utsträckning vi har skyldigheter i fråga om utförande under Force Majeure-händelsen ska alla sådana skyldigheter förlängas under hela Force Majeure-händelsen plus en rimlig tid efter en sådan händelse, så att vi rimligen kan uppfylla sådana skyldigheter i fråga om utförande. Vi använder rimliga ansträngningar för att stoppa Force majeure-händelsen eller hitta en lösning där våra förpliktelser enligt detta Avtal kan genomföras trots Force majeure-händelsen. Om Force majeure-händelsen inte har upphört inom två månader har vi rätt att avsluta detta Avtal.

 1. LAGAR FÖR REGLERING AV EXPORT

Du är införstådd med att användningen av Tjänsten sker i enlighet med det amerikanska handelsdepartementets bestämmelser och andra exportlagar, -begränsningar och -bestämmelser (kallas gemensamt ”Exportlagar”) och att du ska följa Exportlagarna. Du får inte tillhandahålla, överlåta, exportera eller återexportera Tjänsten i strid mot tillämpliga Exportlagar. Dessutom är du skyldig att följa alla tillämpliga lokala lagar som kan begränsa import, export eller användning av Tjänsten, programvara eller material. Alla rättigheter att använda Tjänsten beviljas under förutsättning att sådana rättigheter ska vara förverkade om du inte uppfyller villkoren i detta avtal. Om Promethean har kännedom om, eller rimliga skäl att misstänka, att en överträdelse har inträffat, kan Promethean vara förbjudna från att tillhandahålla underhåll och support för Tjänsten och eller Promethean kan när som helst säga upp din användning av Tjänsten.

 1. SEPARERBARHET

Om någon av bestämmelserna i detta avtal befinns vara overkställbara eller ogiltiga ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras i minsta nödvändiga utsträckning så att detta serviceavtal i övrigt ska fortsätta att gälla och vidmakthållas.

 1. FRISKRIVNING

19.1      Underlåtenhet av antingen dig eller oss att utöva, på något sätt, rättigheter häri anses inte vara en friskrivning från ytterligare rättigheter enligt avtalet och kommer inte befria dig från att uppfylla dessa skyldigheter.

19.2      En friskrivning av oss gällande en försummelse utgör inte friskrivning från eventuella efterföljande försummelser.

19.3      Ingen friskrivning av oss gällande något av dessa villkor ska vara gällande såvida det inte uttryckligen anges vara en friskrivning och kommuniceras till dig skriftligen enligt punkt 14 ovan.

 1. DET FULLSTÄNDIGA AVTALET

20.1      Vi samtycker till att villkoren i detta avtal är den fullständiga och enda redogörelsen för den ömsesidiga överenskommelsen mellan dig och Promethean och att den ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, kommunikation och andra överenskommelser som rör användningen av Tjänsten och att alla ändringar av villkoren i detta avtal måste ske skriftligen och undertecknas av båda parter (såvida inte annat anges häri).

20.2      Vi är båda införstådda med att ingen av oss har förlitat oss på en uppgift, ett åtagande eller ett löfte som ges av den andra eller som tolkats in av något som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal.

 1. AVVIKELSER

21.1      Tjänsten som tillhandahålls förändras regelbundet för att uppfylla dina behov och önskemål.  Till följd av detta kan vi vid vissa tillfällen ändra dessa Användarvillkor.  När en större ändring genomförs i dessa Användarvillkor får du ett meddelande om ändringarna nästa gång du loggar in på ClassFlow.   Om du väljer att inte godkänna dessa ändringar kommer du inte att kunna fortsätta använda ClassFlow.

21.2      Om du är en Företagsanvändare med en prenumeration på tjänsten ClassFlow for Schools omfattas du av de regler, villkor och bestämmelser som gäller vid den tidpunkt då du registrerar dig till Tjänsten, såvida inte ändringar i dessa regler måste göras enligt lag eller efter krav från statlig myndighet eller om vi skriftligen meddelar din skola eller ditt distrikt om ändringarna i dessa policyer eller dessa villkor och bestämmelser.

 1. TILLÄMPLIG LAG

Såvida inte specifika villkor i vårt avtal med en skola gäller och du är en användare som är bosatt i USA (och dess territorier), Kanada eller Karibien styrs detta serviceavtal av lagarna i delstaten Georgia, USA Eventuella tvister eller skiljaktigheter som uppkommer till följd av detta serviceavtal ska vara underkastade den exklusiva behörigheten av domstolarna i Fulton County, Georgia USA.  Såvida inte specifika villkor i vårt avtal med en skola gäller och du är en användare som är bosatt på andra ställen i världen styrs detta serviceavtal av lagarna i England och Wales. Eventuella tvister eller skiljaktigheter som uppkommer till följd av detta avtal ska vara underkastade den exklusiva behörigheten av engelska domstolar.

 1. ENDAST FÖR ANVÄNDARE I AUSTRALIEN

23.1      I Australien, i den utsträckning du köper varor eller tjänster från oss som konsument enligt definitionen i australisk konsumentlag, kan du ha vissa rättigheter och gottgörelser (bland annat konsumenträttigheter) som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras efter överenskommelse.  Inget i dessa villkor (inklusive, utan begränsning, i avsnitt 11) hänvisar till att exkludera, begränsa eller ändra utövandet av något villkor eller garanti, tillhandahållande, utövande av någon rätt eller kompensation, eller påläggande av någon ansvarsskyldighet i enlighet med den australienska konsumentlagen eller någon annan förordning där ett sådant genomförande skulle överträda en sådan förordning eller resultera i att något villkor i detta avtal att bli ogiltigt (”Icke-exkluderingsbara förpliktelser”).

23.2      Vad gäller Icke-exkluderbara skyldigheter (utöver en garanti i fråga om titel, inteckningar eller tyst innehav i enlighet med australisk konsumentlag), med undantag för varor eller tjänster av sådana slag som vanligen rör personlig och hushållsrelaterad användning eller konsumtion (för vilka vårt ansvar inte är så begränsat enligt detta avsnitt 23.2) är vårt ansvar gentemot dig för en underlåtenhet att följa Icke-exkluderbara skyldigheter begränsat (efter vårt val) till: (a) för tjänster, kostnaden för att kunna leverera tjänsten igen eller betalning av kostnaden för att tjänsten levereras igen, och (b) för varor, kostnaden för att ersätta varorna, leverera motsvarande varor eller reparera varorna, eller betalning av kostnaden för att ersätta varorna, leverera motsvarande varor eller reparera varorna.

©2017 Promethean Limited. Med ensamrätt.