นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ

(V.3 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

วันที่มีผลบังคับใช้:  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


“ClassFlow” หรือ “บริการ” ให้บริการโดย Promethean Limited (“Promethean” “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)  เราคือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนที่ Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom

เมื่อเราใช้คำว่า “บริการ” ในนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ เราหมายถึง (i) บริการของ ClassFlow ที่เป็นสาธารณะซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.classflow.com หรือ URL อื่น ๆ ตามที่กำหนดตามท้องที่ของผู้ใช้งาน (เช่น classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) (ii) บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนซึ่งมีให้บริการผ่านการสมัครกับทางโรงเรียน เขตการศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ และสามารถเข้าได้ผ่านการติดตั้งโดเมนย่อยของ ClassFlow โดยเฉพาะซึ่งจะมี URL ส่วนตัว (เช่น www.yourschooldistrictname.classflow.com) สำหรับการใช้โดยโรงเรียนหรือเขตที่ระบุไว้โดยเฉพาะ และ (iii) เว็บไซต์ สินค้า บริการ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ ClassFlow อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจัดเตรียมให้โดย Promethean (รวมถึงแอพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ClassFlow ที่อาจมีอยู่บน iTunes Store และ Google Play) 

นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ พร้อมทั้งนโยบายการใช้คุกกี้ของ ClassFlow ตลอดจนเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow เป็นส่วนที่จะมีผลผูกมัดตามกฎหมายระหว่างคุณและเรา (ต่อไปในนี้รวมเรียกว่า “สัญญา”)  กรุณาอ่านนโยบายเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา  จากการใช้บริการของเรา เป็นการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow นโยบายการใช้ที่เป็นที่ยอมรับ และนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณตกลงที่จะผูกมัดโดยเงื่อนไขทั้งหมด  หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้บริการ  ข้อความใด ๆ ที่เราใช้ในนี้โดยไม่มีการให้คำจำกัดความ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ  ในกรณีที่เงือนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่สอดคลัองกัน ให้ถือเอาเงื่อนไขการให้บริการมีผลบังคับ

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการ “ผู้ใช้แต่ละราย” ที่ใช้ในเงื่อนไขนี้อาจจะเป็นครู (หรือผู้ดูแล) นักเรียน หรือพ่อแม่ที่ใช้บริการของ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในกรณีที่เข้าข่าย “คุณ” หรือ “ของคุณ” ยังหมายถึงโรงเรียนหรือเขตการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาอื่น หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม “ผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร” ที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน โดยที่ผู้ใช้งานมีความเกี่ยวข้องโดยถ้าไม่เป็นนักเรียน ครู หรือไม่ก็เป็นพ่อแม่ของนักเรียน และมีสิทธิตามผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่จะใช้บริการ (“ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ”) คำว่า “ผู้ใช้งาน” ที่ใช้ในนี้จะหมายถึงผู้ใช้งานบริการทั้งหมด: ผู้ใช้งานรายบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ และผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร

1 การใช้ที่ต้องห้าม

คุณจะไม่สามารถใช้บริการ:

1.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์/เพื่อสร้างผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Promethean

1.2 ในเชิงที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศ

1.3 ในเชิงที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล

1.4 ในเชิงที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของผู้อื่น

1.5 ในเชิงที่เป็นอันตราย ข่มขู่ เหยียดหยาม ก่อกวน หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก หรือน่ารังเกียจ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาของเรา (ดูด้านล่าง)

1.6 มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายหรือพยายามก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถ

1.7 เพื่อส่งผ่านหรือจัดการส่งโฆษณาที่ไม่ได้เรียกร้องหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือวัตถุส่งเสริมการขาย หรือสิ่งจูงใจรูปแบบอื่น (สแปม) หรือ

1.8 เพื่อส่งผ่านข้อมูลใด ๆ โดยเจตนา ส่งหรืออัพโหลดสิ่งที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลา คีย์สโตรกล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่น ๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้คุณตกลงว่า:

1.9 จะไม่ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก หรือขายต่อส่วนใด ๆ ของบริการในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow

1.10 จะไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปแทรกแซง ทำลาย หรือขัดขวาง:

(ก) ส่วนใด ๆ ของบริการ

(ข) วัสดุอุปกรณ์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดเก็บบริการไว้

(ค) ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดของบริการ หรือ

(ง) วัสดุอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก

1.11 จะไม่ใช้รหัสเข้าถึงที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักเรียน นี่หมายความว่าคุณจะต้องไม่ใช้รหัสเข้าถึงใด ๆ ที่อาจารย์ของคุณไม่ได้ให้คุณโดยตรง 

1.12  จะเก็บรหัสผู้ใช้งาน ClassFlow ของคุณไว้เป็นความลับ

2 มาตรฐานของเนื้อหา

2.1 มาตรฐานของเนื้อหาเหล่านี้ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของเรา (ข้อมูลที่จัดส่งมา) และบริการเชิงโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

2.2 คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานและหนังสือแจ้งดังต่อไปนี้ มาตรฐานเหล่านี้ใช้กับข้อมูลที่ให้ในแต่ละส่วนและโดยรวมทั้งหมด

2.3 ข้อมูลที่จัดส่งมา จะต้อง:

(ก) ถูกต้องแม่นยำ (เมื่อแสดงถึงข้อเท็จจริง)

(ข) เป็นของแท้ (เมื่อแสดงถึงความคิดเห็น)

(ค) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ทำการโพสต์ข้อมูลเหล่านั้น

2.4 ข้อมูลที่จัดส่งมา จะต้องไม่:

(ก) มีข้อมูลที่หมิ่นประมาทผู้อื่น

(ข) มีข้อมูลที่ลามก ก้าวร้าว มุ่งร้าย หรือยั่วโทสะ 

(ค) ส่งเสริมข้อมูลทางเพศอย่างชัดแจ้ง

(ง) ส่งเสริมความรุนแรง

(จ) ส่งเสริมการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ เพศ ศาสนา สัญชาติ การไร้สมรรถภาพ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

(ฉ) ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

(ช) มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้อื่น

(ซ) สร้างขึ้นโดนฝ่าฝืนต่อหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ต่อความไว้วางใจ

(ฌ) ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(ญ) เป็นการข่มขู่ ข่มเหง หรือล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดการรบกวน ความยุ่งยาก หรือความวิตกกังวลโดยไร้เหตุผล

(ฎ) มีแนวโน้มที่จะเป็นการคุกคาม ทำให้ร้อนใจ อับอาย หวาดกลัง หรือก่อกวนผู้อื่น

(ฏ) ใช้เพื่อปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือเพื่อบิดเบือนข้อมูลส่วนตัวหรือการติดต่อของคุณกับผู้อื่น

(ฐ) ให้รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากเรา หากไม่ได้เป็นเช่นนั้น

(ฑ) สนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือการกระทำใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เช่น (เป็นตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

3 การนำลง การระงับ และการสิ้นสุด

3.1 คุณรับทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาที่คุณโพสต์เกี่ยวกับบริการลงบนหน้าจอล่วงหน้า แตะเรามีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ที่จะตรวจสอบการสื่อสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และข้อความโพสต์บนบริการดังกล่าว  หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราพบว่าคุณหรือผู้ใช้งานคนอื่นฝ่าฝืนส่วนใดในนโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับนี้ หรือพบว่ามีเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ เราอาจปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากบริการดังกล่าวโดยไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอก หากคุณคัดค้านการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในบริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการแจ้งให้ทราบและนำข้อมูลลง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow

3.2 หากคุณเชื่อว่ามีเนื้อหาใดบนบริการที่ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ของคุณ ควรแจ้งข้อร้องเรียนให้ Promethean รับทราบ ตามขั้นตอนรัฐบัญญัติลิขสิทธิแห่งสหัสวรรษดิจิตัล (“DMCA”) ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow   

3.3 การที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ จะเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ และอาจส่งผลต่อการดำเนินการทั้งหมดหรือการดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้:

(ก) การเพิกถอนสิทธิการใช้บริการของคุณโดยทันที ชั่วคราว หรือถาวร

(ข) การลบข้อความที่คุณโพสต์หรือเนื้อหาที่คุณอัพโหลดไปยังบริการโดยทันที ชั่วคราว หรือถาวร

(ค) การส่งคำแจ้งเตือนไปถึงคุณ

(ง) กระบวนพิจารณาตามกฎหมายต่อคุณเพื่อชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดเกี่ยวกับค่าปรับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืน

(จ) การดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกับคุณ

(ฉ) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เราเห็นว่าจำเป็น

(ช) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่โรงเรียน/นายจ้างของคุณตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

3.4 เราจะไม่รับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำที่เป็นการตอบสนองการฝาฝืนต่อนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ การตอบสนองที่อธิบายในนโยบายนี้ไม่จำกัด และเราอาจดำเนินการอื่นที่ถือว่ามีความเหมาะสม

4 การสละสิทธิ

4.1 หากเราไม่สามารถยึดมั่นในปฏิบัติการที่เข้มงวดสำหรับข้อผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือหากเราไม่สามารถใช้สิทธิหรือเยียวยาตามสิทธิที่เรามีภายใต้นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือการเยียวยาดังกล่าว และจะไม่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว

4.2 การสละสิทธิโดยเราจากการผิดสัญญาใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของการผิดสัญญาครั้งต่อมา

4.3 ไม่มีการสละสิทธิโดยเราใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้ที่จะถือว่าเป็นมีผล เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุอย่างชัดเจนให้เป็นการสละสิทธิ และมีการสื่อสารกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษรตามย่อหน้า 14 ในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow

5 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้

5.1 บริการของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานของเรา  สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโบบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับนี้ด้วยเช่นกัน  หากเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในนโยบายนี้ เราจะดำเนินการอย่างดีทีสุดเพื่อแจ้งให้คุณรับทราบล่วงหน้า โดยใส่ข้อความแจ้งเตือนไว้บนเว็บไซต์ ClassFlow.com หรือเราอาจส่งอีเมลถึงคุณ  จะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow ล่วงหน้าดังอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

5.2 หากคุณไม่ชอบเงื่อนไขใหม่ตามที่แก้ไข คุณสามารถปฏิเสธเงื่อนไขเหล่านั้นได้โดยไม่ใช้บริการดังกล่าวอีกต่อไป  หากคุณใช้บริการดังกล่าวหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขนั้นมีผลบังคับใช้ ย่อมแสดงว่าคุณตกลงในเงื่อนไขใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น