ส่งแบบทดสอบ ผลคะแนนสำรวจแบบทันที และกิจกรรมต่างๆ ถึงผู้เรียน โดยใช้อุปกรณ์สำหรับผู้เรียนหลากหลายชนิดและคำถามประเภทต่างๆ

ตัวเลือกแบบปรนัยจริง/เท็จสเกล Likertตัวเลขการตอบคำถามเชิงสร้างสรรค์และอื่นๆ อีกมากมาย!

ยกย่องผู้เรียนที่มีพฤติกรรมโดดเด่น โดยการส่งป้ายรางวัลดิจิทัลให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง

มอบป้ายรางวัล ClassFlow ให้กับผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก ผู้เรียนรายบุคคล รายกลุ่มหรือผู้เรียนทั้งชั้นเรียนมีสิทธิ์ได้รับป้ายรางวัล สร้างป้ายรางวัลของคุณโดยสามารถกำหนดค่าคะแนนได้เอง หรือจะเลือกจากป้ายรางวัลนับร้อยรายการที่ผู้สอนท่านอื่นสร้างไว้แล้วก็ได้

ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการจัดการตนเอง ด้วยบัญชีผู้เรียนฟรีของ ClassFlow

งานที่มอบหมาย
เข้าถึงสื่อการสอน งานที่มอบหมายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับชั้นเรียน

คลังข้อมูลดิจิทัล
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ หรือ “คลังข้อมูลดิจิทัล” เป็นที่ที่ผู้เรียนสามารถอัปโหลดหรือจัดระเบียบแหล่งเรียนรู้ของตนเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในโรงเรียน ที่บ้าน หรือในขณะเดินทางได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ค้นพบบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ แหล่งข้อมูล และกิจกรรมนับล้านรายการ จากผู้สอนทั่วทุกมุมโลก

เข้าดูเนื้อหาในศูนย์รวมข้อมูล ClassFlow ซึ่งเป็นชุมชนที่ผู้สอนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาสื่อการสอนเชิงโต้ตอบได้อย่างเสรี เช่น บทเรียน แผนการสอน งานที่มอบหมาย คู่มือการสอนและแผ่นงานต่างๆ