ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace

V.1 วันที่มีผล: 29 กรกฎาคม 2016

ClassFlow Marketplace (เรียกต่อจากนี้ว่า “Marketplace”) คือคุณสมบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของ ClassFlow Service Marketplace คือฐานข้อมูลแบบสืบค้นได้ที่ประกอบไปด้วยหรือสามารถเข้าถึงสื่อข้อมูลด้านการศึกษาระบบดิจิตอลที่จัดทำโดยกลุ่มผู้สอน ผู้เผยแพร่อื่น ๆ และ Promethean (“แหล่งข้อมูล”) ทุกคนที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปที่มีบัญชี ClassFlow สามารถแชร์แหล่งข้อมูลได้ฟรีหรือเลือกขายแหล่งข้อมูลของตนกับผู้ใช้ ClassFlow รายอื่น ๆ ทุกคนที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปที่มีบัญชี ClassFlow สามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลได้ฟรีหรือเลือกซื้อแหล่งข้อมูลเหล่านี้ในราคาที่กำหนด หาก Promethean เจ้าของบัญชี ClassFlow หรือผู้เผยแพร่อื่นมีการจำหน่ายแหล่งข้อมูลหรือเสนอแหล่งข้อมูลฟรีผ่าน Marketplace บุคคลดังกล่าวจะถูกอ้างถึงเป็น “ผู้ขาย” เจ้าของบัญชี ClassFlow ที่จัดซื้อแหล่งข้อมูลหรือสืบค้น/ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลฟรีให้อ้างถึงเป็น “ผู้ซื้อ” การใช้งานและมีส่วนร่วมใน Marketplace ทั้งในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow นโยบายคุ้กกี้ของ ClassFlow และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace ต่อไปนี้ (ทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเรียกรวมเป็น “เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow”) หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชี ClassFlow ไว้ ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow คุณจะสามารถดูหรือรับชมตัวอย่างแหล่งข้อมูลได้จาก Marketplace ทั้งนี้ไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจนกว่าจะลงทะเบียนบัญชี ClassFlow

Marketplace จัดทำขึ้นสำหรับใช้งานโดยผู้บรรลุนิติภาวะที่มีบัญชี ClassFlow คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเพื่อลงทะเบียนบัญชี ClassFlow และเข้าร่วมเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายใน Marketplace

ผู้ขายที่อัพโหลดแหล่งข้อมูลไปยัง Marketplace ยอมรับว่าการจัดส่งข้อมูลของผู้ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง Marketplace ถือเป็นการยินยอมของผู้ขายและยินดีที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow ผู้ซื้อที่จัดซื้อหรือดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลฟรีจาก Marketplace ยอมรับว่าการจัดซื้อและดาวน์โหลดดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของผู้ซื้อและเป็นการแสดงเจตนาที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow

คำศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ให้นิยามไว้นี้ให้ตีความตามเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow

A. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ขาย หัวข้อนี้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายในส่วนของแหล่งข้อมูลที่ผู้ขายอัพโหลดไปยัง Marketplace และเงื่อนไขสิทธิ์อนุญาตที่ผู้ขายมอบให้แก่ Promethean และ/หรือผู้ซื้อเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล เพื่อให้ Promethean และ/หรือผู้ซื้อสามารถใช้งานแหล่งข้อมูลดังกล่าว

การอัพโหลดแหล่งข้อมูลไปยัง Marketplace หากคุณลงทะเบียนบัญชี ClassFlow ของคุณในฐานะผู้สอน คุณสามารถเลือกอัพโหลดแหล่งข้อมูลไปยัง Marketplace เพื่อการใช้งาน (ตามที่ระบุไว้นี้) โดยบุคคลที่ลงทะเบียนบัญชี ClassFlow ในฐานะผู้สอน ในการจัดส่งแหล่งข้อมูลไปยัง Marketplace คุณจะต้องระบุว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวเสนอให้ฟรีหรือคิดค่าใช้จ่าย ผู้ขายยอมรับว่าหลังจากที่แหล่งข้อมูลถูกอัพโหลดไปยัง Marketplace แล้ว แหล่งข้อมูลจะสามารถสืบค้นได้ผ่านระบบค้นหาใน ClassFlow และสามารถดาน์โหลดไปยังบัญชี ClassFlow ของผู้ใช้ แหล่งข้อมูลยังอาจถูกค้นพบในเซิร์จเอนจินภายนอกบริการ ClassFlow เช่น Google หรือ Bing ซึ่งในกรณีนี้แหล่งข้อมูลจะสามารถเรียกดูได้แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือแก้ไขได้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow) ที่ทำการอัพโหลดไปยัง Marketplace ในนามของผู้ใช้ระดับองค์กร (ตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow) จะต้องดำเนินการโดยได้รับอนุญาตหรือมอบอำนาจถูกต้องโดยผู้ใช้ระดับองค์กร
1.1 โพรไฟล์ผู้ขาย เพื่อขายหรือจัดหาแหล่งข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน Marketplace ผู้ขายสามารถจัดทำโพรไฟล์ของตนเองไว้ใน ClassFlow จะต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ขายในโพรไฟล์ของผู้ขาย แต่ฟิลด์อื่น ๆ สามารถเลือกกรอกหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขายกรอกไว้ในโพรไฟล์ผู้ขายของตนจะเปิดเผยกับสาธารณะไม่เฉพาะกับเจ้าของบัญชี ClassFlow แต่รวมไปถึงบุคคลที่พบเจอแหล่งข้อมูลของผู้ขายในระบบค้นหาออฟไลน์ของ Marketplace หรือส่วนการค้นหาผ่านเซิร์จเอนจิน เช่น Bing หรือ Google ผู้ขายเข้าใจดีว่าตนเองไม่ควรกรอกรายละเอียดในฟิลด์เผื่อเลือกหากผู้ขายไม่ต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะ

2. หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ในการอัพโหลดแหล่งข้อมูลไปยัง Marketplace ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow (www.classflow.com/acceptable-use-policy) ภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ผู้ขายจะไม่: (ก) อัพโหลดแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ลิงค์โยงหรือการชักจูงในลักษณะใด ๆ (ข) อัพโหลดแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ค) อัพโหลดแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจาน สปายแวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ (ง) จงใจอัพโหลดแหล่งข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ประกอบไปด้วยชุดมาตรฐานข้อมูลที่มีผลกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อัพโหลดโดยผู้ขาย มาตรฐานข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งเงื่อนไขว่าแหล่งข้อมูลที่อัพโหลดไปยัง Marketplace จะต้องไม่:

มีข้อมูลที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
มีข้อมูลที่ส่อในทางลามก อนาจาร ก้าวร้าว ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือเป็นการยั่วเย้า
ส่งเสริมข้อมูลทางเพศอย่างชัดแจ้ง
ส่งเสริมความรุนแรง
ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศหรืออายุ
ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย
มีแนวโน้มที่จะเป็นการคุกคาม สร้างความไม่พอใจ ทำให้อับอาย ตื่นตระหนกหรือรบกวนบุคคลอื่น
ใช้เพื่อแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือเพื่อสำแดงตัวผิดหรือแอบอ้างความเชื่อมโยงกับบุคคลใด
ทำให้เข้าใจว่ามาจาก Promethean
ผู้ขายจะต้องอ่านและปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับ ClassFlow อย่างครบถ้วน และผู้ขายควรศึกษานโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow ก่อนโพสต์แหล่งข้อมูลใด ๆ ไปยัง Marketplace

2.1 แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม Promethean ห้ามไม่ให้มีการอัพโหลดแหล่งข้อมูลที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับและเข้าใจดีว่า (i) Promethean ไม่ได้มีส่วนและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลหรือสื่อข้อมูลใด ๆ ที่จัดส่งโดยผู้ขายใน Marketplace (ii) ผู้ใช้ Marketplace อาจพบเจอข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และ (iii) ผู้ใช้จะต้องแบกรับความเสี่ยงจากการได้รับทราบหรือใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวเอง รวมทั้งข้อจำกัดการอ้างอิงความถูกต้อง ครบถ้วนหรือประโยชน์ในการใช้งานแหล่งข้อมูลดังกล่าว Promethean สงวนสิทธิ์ (โดยไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการติดตามการใช้งาน Marketplace ของคุณ และ Promethean จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมออกจาก Marketplace นอกเหนือจากแนวทางแก้ไขที่ Promethean มี Promethean สงวนสิทธิ์ในการลบแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Promethean ยกเลิกสิทธิ์ของผู้ขายในการอัพโหลดแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Marketplace หรือยกเลิกบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย หากคุณเชื่อว่าแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่อัพโหลดไปยัง Marketplace มีข้อมูลที่เป็นการก้าวล่วงหรือไม่เหมาะสม และละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow กรุณาช่วยเหลือเราโดยการส่งอีเมลไปที่ support@classflow.com พร้อมระบุในอีเมลให้ทราบรายละเอียดของแหล่งข้อมูลดังกล่าว

3. สิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ขายที่มีให้กับ Promethean และผู้ซื้อ

3.1 ผู้ขายคงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ในและเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้ขายอัพโหลด ทั้งนี้เมื่อมีการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวใน Marketplace ผู้สอนที่ขายหรือเสนอแหล่งข้อมูลฟรีผ่าน Marketplace (“ผู้สอนที่เป็นผู้ขาย”) ให้สิทธิ์แก่ Promethean ว่าจะไม่คิดว่าโรยัลตี้ไม่ว่าในพื้นที่ใดทั่วโลก โดยไม่มีจำกัดระยะเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้รับช่วงสิทธิ์ต่อไปแบบไม่เป็นการเฉพาะ รวมทั้งให้อนุญาตแก่บริษัทในการใช้สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การเผยแพร่และ/หรือสิทธิ์ในฐานข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายมีในแหล่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่ทราบในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต ตามที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวใน Marketplace นี่เป็นการให้สิทธิ์อนุญาตเท่านั้น สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของผู้ขายในแหล่งข้อมูลดังกล่าวยังคงเดิม

3.2 ยกเว้นตกลงร่วมกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานแยกเฉพาะระหว่าง Promethean และผู้เผยแพร่อื่นที่จำหน่ายหรือเสนอแหล่งข้อมูลฟรีผ่าน Marketplace (“ผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้ขาย”) ผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้ขายดังกล่าวให้สิทธิ์แก่ Promethean ว่าจะไม่คิดว่าโรยัลตี้ไม่ว่าในพื้นที่ใดทั่วโลก โดยไม่มีจำกัดระยะเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้รับช่วงสิทธิ์ต่อไปแบบไม่เป็นการเฉพาะแก่บริษัทในการใช้สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การเผยแพร่และ/หรือสิทธิ์ในฐานข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายมีในแหล่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่ทราบในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต ตามที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวใน Marketplace นี่เป็นการให้สิทธิ์อนุญาตเท่านั้น สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของผู้ขายในแหล่งข้อมูลดังกล่าวยังคงเดิม

3.3 หลังจากมีการจัดส่งแหล่งข้อมูลใน Marketplace ผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้ขายหรือผู้สอนที่เป็นผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) ให้อนุญาตแก่ผู้ซื้อในการรับสิทธิ์ใช้งานในแหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเงื่อนไขสิทธิ์ใช้งาน (รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า) สำหรับแหล่งข้อมูลที่ผู้ขายเสนอให้แก่ผู้ซื้อใน Marketplace เช่น ผู้สอนที่ขายหรือเสนอแหล่งข้อมูลฟรีใน Marketplace อาจยื่นขอจดลิขสิทธิ์ผ่าน Creative Commons ในส่วนของแหล่งข้อมูลดังกล่าว ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของ Creative Commons ที่ www.creativecommons.org ผู้ขายมีหน้าที่ปกป้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการจัดเสนอแหล่งข้อมูลของผู้ขายผ่านทาง Marketplace และผู้ขายยอมรับว่า Promethean ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้แจ้งผู้ซื้อเกี่ยวกับเงื่อนไขสิทธิ์อนุญาตเฉพาะใด ๆ สำหรับแหล่งข้อมูล ผู้ขายตกลงว่าจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อครอบคลุมทั่วโลก แบบไม่จำกัดเฉพาะและไม่สามารถให้เช่าช่วงได้และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้งาน ทำซ้ำ และปรับแต่งแหล่งข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่ครอบคลุมสิทธิ์ในการแชร์หรือแจกจ่ายแหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นผู้เรียนของผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนหรือให้แก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยหรืออำนวยความสะดวกในการสอน

3.4 การลบแหล่งข้อมูลจาก Marketplace โดยผู้ขายให้ถือเป็นข้อบ่งชี้ในการเพิกถอนสิทธิ์ของ Promethean ในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวสำหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติมโดยผู้ซื้อใด ๆ โดยจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของ Promethean ในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปให้แก่ผู้ซื้อที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ผู้ขายจะเพิกถอนแหล่งข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ที่ให้ไว้โดยผู้ขาย (ตามที่ระบุในข้อ 3.3 นี้) แก่ผู้ซื้อที่ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของผู้ขายไปแล้วจาก Marketplace ก่อนมีการลบแหล่งข้อมูลนี้ให้ถือคงอยู่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

3.5 หากผู้ขายเลือกที่จะยกเลิกบัญชี ClassFlow ของตนหรือหากบัญชี ClassFlow ของผู้ขายถูกบอกเลิกโดย Promethean ผู้ขายยอมรับว่าก่อนการยกเลิกหรือบอกเลิกบัญชี ClassFlow ดังกล่าว ผู้ขายจะลบข้อมูลใด ๆ จาก Marketplace ที่จัดส่งโดยผู้ขาย การลบแหล่งข้อมูลจาก Marketplace โดยผู้ขายให้ถือเป็นข้อบ่งชี้ในการเพิกถอนสิทธิ์ของ Prometehan ในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวสำหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติมโดยผู้ซื้อใด ๆ โดยจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของ Promethean ในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปให้แก่ผู้ซื้อที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ผู้ขายจะเพิกถอนแหล่งข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์อนุญาตที่ให้ไว้โดยผู้ขายแก่ผู้ซื้อที่ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของผู้ขายไปแล้วจาก Marketplace ก่อนบัญชีผู้ขายถูกยกเลิกหรือบอกเลิกให้คงอยู่แม้ว่าจะมีการบอกเลิกดังกล่าวก็ตาม

3.6 หลังการบอกเลิกหรือยกเลิกบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย Promethean ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนการขายแหล่งข้อมูลใด ๆ ของผู้ขายที่ยังคงมีเผยแพร่สำหรับจำหน่ายภายใน Marketplace หลังจากพ้นกำหนดวันที่มีผลบอกเลิกหรือปิดบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการลบแหล่งข้อมูลของผู้ขายจาก Marketplace ก่อนวันที่มีผลบอกเลิกหรือปิดบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย หากผู้ขายไม่ลบแหล่งข้อมูลของผู้ขายจาก Marketplace ก่อนบอกเลิกหรือยกเลิกบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย เมื่อมีการบอกเลิกหรือยกเลิกดังกล่าว Promethean อาจใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของตนเองในการลบแหล่งข้อมูลของผู้ขายจาก Marketplace หรือจัดเสนอแหล่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปผ่าน Marketplace

4. การแสดงตัวและการรับประกันของผู้ขาย เมื่อมีการอัพโหลดหรือโพสต์แหล่งข้อมูลใน Marketplace ผู้ขายแสดงตัวและรับประกันว่า (ก) แหล่งข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดยผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวหรือผู้ขายมีสิทธิ์เต็มที่หรือได้รับอนุญาตถูกต้องในการใช้ เผยแพร่ แจกจ่าย ทำซ้ำ ขายและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งสิทธิ์ในการให้อนุญาตแก่ Promethean และผู้ใช้ ClassFlow อื่น ๆ ในการใช้งาน (ข) แหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดหรือขัดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทั้งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น (ค) ผู้ขายให้ความยินยอม ไม่กำหนดพันธะผูกพันและ/หรือให้อนุญาตแก่บุคคลแต่ละรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลของผู้ขายเพื่อทำการอัพโหลด ถ่ายโอน เผยแพร่ ให้สิทธิ์ต่อและ/หรือเผยแพร่ชื่อหรือภาพแทนตัวของตนเองผ่าน Marketplace และ (ง) แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายอัพโหลดไปยัง Marketplace จะถือเป็นแล่งข้อมูลโดยสมบูรณ์ที่สามารถดาวน์โหลดแบบครบถ้วน และห้ามไม่ให้มีการนำส่งบางส่วนของแหล่งข้อมูลแยกต่างหาก หรือกำหนดให้ต้องจัดซื้อแยกต่างหากหรือเพิ่มเติม เช่น ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น หากผู้ขายทราบอยู่แล้วว่าแหล่งข้อมูลใดที่ผู้ขายอัพโหลดมีการละเมิดสิทธิ์ ผู้ขายจะลบแหล่งข้อมูลดังกล่าวจาก Marketplace ในทันที

5. การชดเชยของผู้ขาย ผู้ขายตกลงว่าจะให้การชดเชยและปกป้อง Promethean และหน่วยงานในสังกัด บริษัทแม่ บริษัทในเครือ ผู้ริหาร ตัวแทน ผู้แทนและพนักงานของ Promethean จากอัตรายใด ๆ และคำกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือการประเมินภาษี รวมทั้งค่าทนายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากคำอ้างสิทธิ์โดยบุคคลอื่น หรือการดำเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (i) แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายจัดส่ง ขาย โพสต์ ถ่ายโอน จัดหา หรือจัดเผยแพร่ผ่าน Marketplace (ii) กรณีละเมิดของผู้ขายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหาในส่วนของเงื่อนไขทางกฎมายของ ClassFlow (iii) กรณีละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหาของผู้ขายในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด หรือ (iv) การละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหาของผู้ขายในส่วนของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือสิทธิ์อื่นใด

6 ราคาแหล่งข้อมูล ส่วนแบ่งรายได้ ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

6.1 ราคาแหล่งข้อมูล ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดราคาขายแหล่งข้อมูลของตนใน Marketplace (“ราคาที่ระบุ”) โดยราคาดังกล่าว (หากแหล่งข้อมูลไม่ได้จัดหาให้ฟรี) จะต้องไม่อยู่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ Promethean กำหนด ราคาขั้นต่ำที่ Promethean กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย Promethean ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Promethean เงื่อนไขราคาขั้นต่ำ ณ ปัจุบันจะมีแจ้งให้แก่ผู้ขายหากผู้ขายพยายามลงแหล่งข้อมูลเสนอไว้ใน Marketplace ในราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด ราคาที่ระบุจะต้องรวม VAT หรือภาษีที่เกี่ยวข้องในราคาจัดซื้อที่จัดแสดงให้แก่ผู้ซื้อ ราคาที่ระบุจะต้องระบุเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น

6.2 ภาษีและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้ขาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อภาษีของรัฐบาลกลาง ของประเทศ มลรัฐ จังหวัดหรือภาษีท้องถิ่นใด ๆ รวมทั้งภาษีขายที่อาจมีผลกับการขายที่ผู้ขายมีผ่านทาง Marketplace ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของรายได้หรือภาษีอื่นใดที่พึงจ่ายเนื่องจากการชำระเงินที่มีให้แก่ผู้ขาย หากคุณเสนอขายแหล่งข้อมูลผ่าน Marketplace คุณยอมรับว่าจะจัดหาแบบฟอร์ม เอกสารหรือหนังสือรับรองใด ๆ ให้แก่ Promethean เมื่อได้รับการร้องขอจาก Promethean เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการชี้แจงหรือข้อกำหนดทางภาษีในส่วนของการใช้งาน Marketplace ของคุณ เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow ไม่ถือเป็นความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การเป็นตัวแทนหรือการร่วมค้าใด ๆ ระหว่าง Promethean และผู้ขายรายใด

6.3 การแบ่งรายได้และค่าธรรมเนียมการทำรายการ ในการจัดหาสถานที่โดย Promethean ให้แก่ผู้ขายในการเสนอแหล่งข้อมูลของผู้ขายเพื่อจำหน่าย ผู้ขายยอมรับว่า Promethean มีสิทธิ์รับส่วนแบ่ง 35% จากราคาที่ระบุสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการที่อัพโหลดและขายผ่าน Marketplace รวมทั้งผู้ขายจะได้รับส่วนแบง 65% ของราคาที่ระบุ (“ส่วนแบ่งรายได้”) หักด้วย $0.25 เป็นค่าธรรมเนียมการทำรายการต่อแหล่งข้อมูลหนึ่งชุดที่จำหน่าย (“ค่าธรรมเนียมการทำรายการ”) เพื่อช่วยในการคำนวณยอดเงินที่ผู้ขายได้รับ จึงไม่มีการรวมภาษีไว้ในราคาที่ระบุ กล่าวคือ หากราคาที่ระบุสำหรับแหล่งข้อมูลคือ $2.00 เมื่อมีการจำหน่ายแหล่งข้อมูล Promethean จะรับส่วนแบ่ง 35% ของยอดรวม $2.00 เพื่อเป็นส่วนแบ่งรายได้ บวกกับค่าธรรมเนียมการทำรายการ $0.25 ต่อแหล่งข้อมูลหนึ่งชุดไม่รวมภาษีขายที่อาจมีอยู่ในราคาที่ระบุ ด้วยเหตุนี้สำหรับแหล่งข้อมูลที่มีราคาระบุอยู่ที่ $2.00 Promethean จะหักส่วนแบ่งรายได้ไว้ที่ $0.70 และ $0.25 เป็นค่าธรรมเนียมการทำรายการ โดยผู้ขายจะไดรับส่วนแบ่ง $1.05 ส่วนแบ่งรายได้และค่าธรรมเนียมการทำรายการจะถูกหักอัตโนมัติจากราคาขายที่เก็บได้จากผู้ซื้อแม้ว่าจะใช้บริการชำระเงินจากภายนอกที่ทำให้ผู้ขายสามารถรับเงินและผู้ซื้อสามารถจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ก็ตาม Promethean สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบหรือแก้ไขระบบชำระเงินจากภายนอกใด ๆ ที่ Promethean ใช้เพื่อรองรับการทำรายการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่าน Marketplace

6.4 การชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสิ่งที่แจ้งหรือเขียนไว้โดย Promethean และเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับ ClassFlow ไม่ถือเป็นหรือทำให้เกิดข้อผูกมัดในการขายใด ๆ หรือการตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ขายสำหรับแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่อัพโหลดโดยผู้ขายเพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกผ่าน Marketplace เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Promethean ได้จัดบริการชำระเงินของผู้ให้บริการจากภายนอกไว้ เพื่อรับชำระเงินสำหรับแหล่งข้อมูลที่ถูกจำหน่ายผ่าน Marketplace ผู้ขายจะต้องเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือจัดทำบัญชีกับผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินจะจ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น หากผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow การชำระเงินจะถูกจ่ายอัตโนมัติไปยังบัญชีของผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกในเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มีการจำหน่ายแหล่งข้อมูลดังกล่าว Promethean ไม่ได้ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก และ Promethean ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความล่าช้าในการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก นอกจากนี้ ผู้ขายขอจำกัดสิทธิ์ตนเองในการเรียกร้องให้มีการชำระเงินโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ และยอมรับว่าจะไม่มียอดเรียกเก็บใด ๆ เพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow

6.5 นโยบายการคืนเงิน หาก Promethean เลือกที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ (ตามที่ระบุในหัวข้อ ข ววรรค 4 ต่อไปนี้) สำหรับแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ซื้อดาวน์โหลด Promethean จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว Promethean สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนแหล่งข้อมูลจาก Marketplace หากแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีเหตุให้ต้องมีการคืนเงิน ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจาก Promethean ผู้ขายจะต้องคืนเงินให้แก่ Promethean ผ่านผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกของ Promethean เต็มจำนวนตามที่ผู้ขายได้รับสำหรับแหล่งข้อมูลดังกล่าว หากผู้ขายไม่คืนเงินให้แก่ Promethean ทาง Promethean ขอสงวนสิทธิ์ในการ (i) ลบแหล่งข้อมูลของผู้ขายจาก Marketplace (ii) ห้ามไม่ให้ผู้ขายอัพโหลดแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Marketplace หรือ (iii) ยกเลิกบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย

7 ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน Promethean ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อ (i) ข้อผิดพลาด ความผิดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล (ii) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใด ๆ เนื่องจากการสืบค้นและใช้งาน Marketplace (iii) การสืบค้นหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ ที่จัดหาโดยผู้ขายให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) การหยุดชะงักหรือสิ้นสุดการถ่ายโอนทั้งไปและกลับระหว่าง Marketplace (iv) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจานหรือรหัสคุกคามที่อาจถูกส่งผ่านหรือไปยัง Marketplace โดยบุคคลภายนอกและ/หรือ (v) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในแหล่งข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่จำหน่าย หรือที่เผยแพร่ผ่าน Marketplace Promethean ไม่ถือเป็นคู่กรณีหรือมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจติดตามการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก นอกจากนี้ Promethean ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำรายการที่มีขึ้นภายนอก Marketplace รวมทั้งการทำรายการที่อาจมีที่มาจาก Marketplace แต่ดำเนินการแบบออฟไลน์หรือภายนอกระบบ Marketplace

B. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อ

1.การดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลจาก ClassFlow Marketplace ในการดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลจาก Marketplace ผู้ซื้อจะต้องมีบัญชี ClassFlow ผู้ซื้อสามารถจัดซื้อแหล่งข้อมูลจาก Marketplace โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือสมัครบัญชีใหม่กับผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกตามที่ Promethean ระบุ หรือผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ผ่าน Marketplace จะเป็นแหล่งข้อมูลระบบดิจิตอล ด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับชำระเงินผ่านผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก Promethean จะทำการเผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวทันที [การนำส่งแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง] ให้แก่ผู้ซื้อสำหรับการใช้งานและสืบค้นในโฟลเดอร์ “My Resources” ของบัญชี ClassFlow ของผู้ซื้อในทันที Promethean จะเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ผู้ซื้อจัดซื้อให้แก่ผู้ซื้อแบบไม่จำกัดระยะเวลาตราบเท่าที่แหล่งข้อมูลได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Marketplace ทั้งนี้ Promethean ไม่ได้ให้ประกันใด ๆ ในส่วนนี้และแหล่งข้อมูลสามารถถูกลบโดยผู้ขายได้จาก Marketplace ได้ทุกเมื่อ หรือสามารถลบโดย Promethean เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว

2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อในส่วนของแหล่งข้อมูล การจัดซื้อแหล่งข้อมูลโดยผู้ซื้อจาก Marketplace มีขึ้นภายใต้การให้อนุญาตเท่านั้น ไม่ถือเป็นการโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในแหล่งข้อมูลดังกล่าว เงื่อนไขการให้อนุญาตที่ผู้ซื้อสามารถใช้แหล่งข้อมูลที่จัดซื้อให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุโดยผู้ขายตามที่แจ้งในข้อ ก วรรค 3.3 นี้ โดยการจัดซื้อแหล่งข้อมูล ผู้ซื้อยินดีที่จะยอมรับและผูกพันภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎเกณฑ์ ข้อมูลและการให้อนุญาตหรือข้อจำกัดอื่นใดที่ระบุโดยผู้ขาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้แหล่งข้อมูลที่คุณจัดซื้อหรือได้รับฟรีผ่าน Marketplace ที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขสิทธิ์ใช้งานที่มีผลกับการใช้แหล่งข้อมูลของคุณแต่อย่างใด

3. การชำระเงินสำหรับแหล่งข้อมูล ผู้ซื้อยอมรับว่าจะรับผิดชอบและชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่จัดซื้อผ่าน Marketplace โดยอาศัยผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกตามที่ Promethean กำหนด ผู้ซื้อยังยอมรับว่า Promethean สามารถคิดค่าใช้จ่ายจากบัญชีผู้ซื้อที่มีกับผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกสำหรับแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ซื้อจัดซื้อ ผู้ซื้อจะต้องจัดหารายละเอียดทางบัญชี ณ ปัจจุบันที่ถูกต้องให้แก่ Promethean เพื่อรองรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4. นโยบายการคืนเงิน แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ผ่าน Marketplace ถือเป็นแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เมื่อมีการจัดซื้อแล้วจะได้รับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อการใช้งานและสืบค้นในทันทีในโฟลเดอร์ “My Resources” ของบัญชี ClassFlow ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อรับทราบและยอมรับว่าการจำหน่ายแหล่งข้อมูลทั้งหมดผ่าน Marketplace ถือเป็นเด็ดขาด และไม่สามารถคืนเงินได้ นอกเหนือจากนโยบายที่ระบุข้างต้น Promethean อาจใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการกำหนดข้อยกเว้นสำหรับนโยบายนี้เป็นกรณีไป เช่น หากแหล่งข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้ได้ ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือสืบค้นได้โดยผู้ซื้อเนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในแหล่งข้อมูลดังกล่าว หากมีการกำหนดข้อยกเว้นขึ้น Promethean อาจคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อสำหรับการจัดซื้อดังกล่าวผ่านรูปแบบที่ Promethean เห็นว่าเหมาะสม เช่น การตัดเป็นยอดเครดิตใน Marketplace

5. ลิงค์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แหล่งข้อมูลอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ Promethean ไม่มีอำนาจควบคุมไซต์และแหล่งข้อมูลจากภายนอก ผู้ซื้อยอมรับว่า (i) Promethean ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดหาหรือดูแลความถูกต้องของไซต์และแหล่งข้อมูลจากภายนอกดังกล่าวและ (ii) Promethean ไม่ได้ให้การรับรองหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูล สื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือสื่อข้อมูลใด ๆ ในหรือที่เผยแพร่ผ่านไซต์หรือแหล่งข้อมูลจากภายนอกดังกล่าว หากผู้ซื้อสืบค้นไซต์หรือแหล่งข้อมูลจากภายนอกดังกล่าว ผู้ซื้อดำเนินการดังกล่าวโดยแบกรับความเสี่ยงไว้เอง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อพันธะผูกพันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง

6. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน ผู้ซื้อยอมรับว่าเมื่อมีการจัดซื้อแหล่งข้อมูลจาก Marketplace ผู้ซื้อดำเนินการดังกล่าวตามสภาพ “ที่เป็น” และตามที่ “มีเผยแพร่” การใช้งาน Marketplace ของผู้ซื้อตามที่จัดหาโดย Promethean มีขึ้นโดยผู้ซื้อจะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Promethean หน่วยงานในสังกัด และผู้บริหาร กรรมการ พนักงานและตัวแทนไม่ได้ให้ประกันใด ๆ ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับ Marketplace การสืบค้นและใช้งานของผู้ซื้อ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดหรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ จากการดำเนินการหรือใช้งานเพื่อการค้า Promethean ไม่ได้ให้ประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง สมบูรณ์หรือครบถ้วนของแหล่งข้อมูลที่พบใน Marketplace หรือเกี่ยวกับการจัดหา คุณภาพ ลักษณะเฉพาะ ความชอบธรม ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความปลอดภัยหรือความมั่นคงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล (รวมทั้งการสอนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว) ที่จัดเสนอขายหรือจัดไว้ให้ฟรีทาง Marketplace Promethean ยังไม่ได้แสดงตัวหรือให้ประกันใด ๆ ว่าข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทาง Marketplace เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ซื้อ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อ (i) ข้อผิดพลาด ความผิดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล (ii) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใด ๆ เนื่องจากการสืบค้นและใช้งาน Marketplace (iii) การสืบค้นหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ ที่จัดหาโดยคุณให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) การหยุดชะงักหรือสิ้นสุดการถ่ายโอนทั้งไปและกลับระหว่าง Marketplace (iv) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจานหรือรหัสคุกคามที่อาจถูกส่งผ่านหรือไปยัง Marketplace โดยบุคคลภายนอก (v) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในแหล่งข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่จำหน่าย หรือที่เผยแพร่ผ่าน Marketplace และ/หรือ (vi) แหล่งข้อมูลหรือส่วนประกอบของแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลภายนอก Promethean ไม่ได้ให้ประกัน รับรอง รับประกันหรือแสดงความรับผิดใด ๆ ต่อแหล่งข้อมูลที่เสนอโดยผู้ขายผ่าน Marketplace หรือเว็บไซต์ที่ทำไฮเปอร์ลิงค์ใด ๆ และ Promethean จะไม่เป็นคู่กรณีกับหรือในลักษณะใด ๆ เพื่อรับผิดชอบในการตรวจติดตามการทำรายการใด ๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก ผู้ซื้อจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมและใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อหรือระบบให้บริการใด ๆ นอกจากนี้ Promethean ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำรายการที่มีขึ้นภายนอก Marketplace รวมทั้งการทำรายการที่อาจมีที่มาจาก Marketplace แต่ดำเนินการแบบออฟไลน์หรือภายนอกระบบ Marketplace

ค. ประกาศแจ้งลิขสิทธิ์และการนำข้อมูลออก

1 ประกาศแจ้งการละเมิด หากคุณเชื่อว่าแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่พบใน Marketplace ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ กรุณาแจ้ง Promethean ตามกระบวนการต่อไปนี้ Promethean จะดำเนินการสำหรับการแจ้งเรื่องการละเมิดที่ถูกกล่าวหาตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (”DMCA”) และกฎหมายลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง DMCA กำหนดให้การแจ้งการละเมิดที่มีการเรียกร้องจัดทำเป็นเอกสารและส่งให้แก่ Promethean ทางอีเมลที่ copyright@prometheanworld.com

ข้อมูลที่แจ้งขอตามประกาศแจ้งการละเมิดกำหนดไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่กรณีที่แจ้งเหตุเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตถูกต้องโดยเจ้าของสิทธิ์ และเพื่อให้เราสามารถระบุชุดข้อมูลที่จะต้องนำออกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ประกาศแจ้งการละเมิดจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(ก) ลายมือชื่อหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของสิทธิ์โดยเด็ดขาด หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

(ข) การระบุผลงานลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์ว่ามีการละเมิด หรือหากมีผลงานลิขสิทธิ์หลายชุดในประกาศแจ้งชุดเดียวกัน ให้ระบุรายการผลงานดังกล่าว

(ค) การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าเป็นการละเมิดหรืออยู่ในขอบเขตการละเมิด และที่ต้องนำออกหรือที่ต้องปิดไม่ให้เข้าถึง รวมทั้งข้อมูลที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถระบุเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวได้

(ง) ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อกับฝ่ายที่ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสของฝ่ายที่ร้องเรียนเพื่อรับการติดต่อ

(จ) ถ้อยแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีเหตุโดยสุจริตให้เชื่อว่าการใช้เนื้อหาข้อมูลตามที่กล่าวอ้างไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องหรือขัดต่อกฎหมายและ

(ฉ) ถ้อยแถลงยืนยันระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งมีความถูกต้อง และสามารถรับโทษตามกฎหมายหากเป็นการแจ้งอันเป็นเท็จ และฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับมอบอำนาจถูกต้องโดยเด็ดขาดสำหรับกรณีละเมิดที่ถูกกล่าวหา

2 กระบวนการเมื่อได้รับประกาศแจ้งการละเมิด เมื่อได้รับประกาศแจ้งการละเมิดตามที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการ:

(ก) ลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงสื่อข้อมูลที่เป็นการละเมิด

(ข) แจ้งผู้ขายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดให้ทราบว่าเราได้ทำการลบหรือปิดการเข้าถึงสื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(ค) บอกเลิกสิทธิ์ของผู้ขายในการใช้งาน Marketplace และ

(ง) ยกเลิกบัญชี ClassFlow ของผู้ขาย

หากผู้ขายเชื่อว่าแหล่งข้อมูลที่ถูกลบหรือที่ปิดการเข้าถึงไม่ได้เป็นการละเมิด หรือผู้ขายเชื่อว่าผู้ขายมีสิทธิ์ในการโพสต์และใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิ์ในการส่งหนังสือชี้แจงแก่เราระบุข้อมูลต่อไปนี้ไปที่ copyright@prometheanworld.com:

(ก) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขาย หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของผู้ขาย

(ข) การระบุแหล่งข้อมูลที่ถูกลบหรือที่ปิดการเข้าถึง และตำแหน่งที่จัดแสดงแหล่งข้อมูลก่อนที่จะถูกลบหรือปิดการเข้าถึง

(ค) ถ้อยแถลงชี้แจงว่าผู้ขายมีเหตุโดยสุจริตให้เชื่อว่าแหล่งข้อมูลถูกลบหรือปิดการเข้าถึงโดยความผิดพลาดหรือการสำแดงผิดของแหล่งข้อมูล และ

(ง) ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรส (ถ้ามี)

หากเราได้รับหนังสือชี้แจง เราอาจส่งสำเนาหนังสือชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนเดิมเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราอาจใส่คืนแหล่งข้อมูลที่ถูกลบออกหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือชี้แจงภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Promethean

ง. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับว่า Promethean หน่วยงานในสังกัดและผู้บริหาร กรรมการ พนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายจากอุบัติการณ์ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือความเสียหายอันเป็นต้นแบบ รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร กู้ดวิลล์ ชื่อเสียง การใช้งานหรือข้อมูลหรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ เนื่องจากการเข้าถึง ใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน Marketplace หรือในประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketplace บางรัฐของสหรัฐฯ หรือเขตพื้นที่อื่น ๆ อาจไม่อนุญาตให้กำหนดข้อสงวนหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถกำหนดข้อสงวนหรือข้อจำกัดข้างต้นได้ ความรับผิดชอบของ Promethean ต่อผู้ขายโดยรวมจะต้องไม่เกิน (ก) ยอดรวมที่ชำระโดย Promethean ให้แก่ผู้ขายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนที่จะมีการอ้างสิทธิ์หรือข้อกล่าวหาความรับผิดดังกล่าว หรือ (ข) หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ ($100.00) พิจารณาตามกรณีที่มีมูลค่าต่ำกว่า ความรับผิดชอบของ Promethean ต่อผู้ซื้อโดยรวมจะต้องไม่เกิน (ก) ยอดรวมที่ชำระโดยผู้ซื้อให้แก่ Promethean ในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนที่จะมีการอ้างสิทธิ์หรือข้อกล่าวหาความรับผิดดังกล่าว หรือ (ข) หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ ($100.00) พิจารณาตามกรณีที่มีมูลค่าต่ำกว่า

ผู้ขายและผู้ซื้อรับทราบและเข้าใจดีว่าเมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานบริการและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้ ผู้ขายและผู้ซื้ออาจต้องจำกัดสิทธิ์บางส่วนของตนเองในการเรียกร้องสิทธิ์ที่ยังไม่ทราบหรือไม่ได้พิจารณาไว้ ณ เวลานี้ หากผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย ผู้ซื้อหรือผู้ขายยอมรับว่าตนเองได้อ่านและทำความเข้าใจ และยินดีจำกัดสิทธิ์ของตนเองโดยชัดแจ้งตาม Section 1542 ของประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนียดังที่ระบุต่อไปนี้ “การปลดพันธะโดยทั่วไปไม่มีผลครอบคลุมข้อเรียกร้องที่ผู้ให้ยืดไม่ทราบหรือเกิดข้อสงสัยว่ามีอยู่และกระทบต่อประโยชน์ของตนเอง ณ เวลาที่มีการปลดพันธะผูกพันนี้ ซึ่งหากทราบอยู่แล้วก็จะส่งผลต่อข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับลูกหนี้ในทันที” นอกจากนี้ หากผู้ซื้อหรือผู้ชายเป็นผู้พำนักในรัฐอื่น ๆ ของสหรัฐฯ หรือในเขตพื้นที่อื่น คุณยินยอมจำกัดสิทธิ์ของตนเองไว้ล่วงหน้าสำหรับเงื่อนไขทางกฎหมายใด ๆ ที่ใกล้เคียงกันนี้ในรัฐหรือเขตพื้นที่ทางกฎหมายดังกล่าว

E. ข้อตกลงโดยสมบูรณ์

ตามที่ระบุข้างต้น เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow ประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ ClassFlow Marketplace เงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ ClassFlow และนโยบายคุ้กกี้ของ ClassFlow เงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow มีผลต่อการใช้งาน Marketplace และถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างผู้ซื้อและ Promethean และระหว่างผู้ขายและ Promethean ในส่วนของการซื้อหรือขายแหล่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทาง Marketplace (ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลฟรีหรือที่คิดค่าใช้จ่าย): (I) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace ให้มีผลควบคุม และ (ii) ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace เหล่านี้และเงื่อนไขอื่นใดในเงื่อนไขทางกฎหมายของ ClassFlow ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace ให้ถือบังคับใช้เป็นสำคัญ

©2016 Promethean Limited สงวนลิขสิทธิ์