ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

(V.3 – Şubat 2016)

Yürürlük Tarihi:  20 Şubat 2016


“ClassFlow” veya “Hizmet”, Promethean Limited (“Promethean”, “biz” veya “bizi” ya da “bizim”) tarafından sunulur.  Biz, merkezi Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Birleşik Krallık adresinde mukim, İngiltere ve Galler’de tescilli bir limitet şirketiyiz.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nda “Hizmet(ler)” kelimesini kullandığımızda (i) www.classflow.com adresinde veya Kullanıcı’nın bulunduğu yerin belirlediği bu gibi başka bir URL (örn. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) üzerinden bedava sunulan, kamuya açık ClassFlow Hizmetini; (ii) okullara, okul bölgelerine veya bu gibi diğer kurumlara abonelik yoluyla sunulan ve yalnızca belirli bir okul veya bölge tarafından münhasır kullanım için özel bir URL (örn. www.yourschooldistrictname.classflow.com) ile birlikte benzersiz bir ClassFlow Alt Alan Adı ayarıyla erişilebilen Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni ve (iii) Promethean tarafından sunulan diğer tüm ilgili internet sitelerini, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları (iTunes Store ve Google Play mağazası üzerinden sunulabilen ve ClassFlow ile ilişkili olan her türlü Uygulama dahil) kastediyoruz. 

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile birlikte ClassFlow Çerez Politikası, ClassFlow Hizmet Koşulları ve ClassFlow Gizlilik Politikası sizinle bizim aramızda yasal olarak bağlayıcı bir Sözleşme (burada müştereken “Sözleşme” olarak anılacaktır) oluşturmaktadır.  Hizmet’imizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun.  Hizmet’imizi kullanacağınızı belirterek ClassFlow Hizmet Koşulları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Çerez Politikası ve bu Gizlilik Politikası’nı ve hepsinin koşullarına tabi olacağınızı ve uyacağınızı kabul edersiniz.  Bu koşulları ve politikaları kabul etmezseniz lütfen Hizmet’i kullanmayın.  Burada açıklamasını vermediğimiz terimler Hizmet Koşulları’nda belirtilen anlamlara gelecektir.  Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası arasında tutarsızlık olması durumunda Hizmet Koşulları geçerli olacaktır.

“Siz” veya “sizin” kelimeleri Hizmet Kullanıcısı anlamına gelir. Bu Koşullar’da kullanılan “Bireysel Kullanıcı” terimi ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan öğretmen (veya idareci), öğrenci veya ebeveyn anlamına gelir.  Geçerli olduğunda, “siz” veya “sizin” kelimeleri ayrıca Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan ve “Kurumsal Kullanıcı” olarak bilinen, Kullanıcı ile arasında öğrenci, öğretmen veya öğrencinin ebeveyni ilişkisi bulunan ve “Kurumsal Kullanıcı” tarafından Hizmet’i kullanma yetkisi verilen (“Yetkili Kullanıcı”) okul veya okul bölgesi ya da diğer eğitim kurumu anlamına gelir. Burada kullanılan “Kullanıcı(lar)” terimi tüm Hizmet kullanıcıları anlamına gelecektir: Bireysel Kullanıcılar, Yetkili Kullanıcılar ve Kurumsal Kullanıcılar.

1. YASAKLI KULLANIMLAR.

Hizmeti aşağıdaki biçimlerde kullanamazsınız:

1.1 Promethean’ın aleni izni olmaksızın ticaret / kâr maksadıyla.

1.2 Yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasayı veya yönetmeliği herhangi bir biçimde ihlal edecek herhangi bir biçimde;

1.3 Herhangi bir biçimde yasa-dışı ya da usulsüz olan veya herhangi bir yasa-dışı veya usulsüz maksat ya da etki taşıyan herhangi bir biçimde;

1.4 Başka herhangi bir kimsenin fikri mülkiyet haklarını veya başka herhangi bir hakkını çiğneyen veya ihlal eden herhangi bir biçimde;

1.5 Zararlı, tehdit edici, suistimal edici, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen veya başka bir şekilde itiraz edilebilen ya da diğer hallerde İçerik Standartlarımıza uymayan bir biçimde (aşağıya bakınız);

1.6 Maksadınızın yetişkin olmayanlara veya savunmasız yetişkinlere zarar vermek ya da zarar vermeye teşebbüs etmek olması;

1.7 Herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam ya da promosyon materyalinin veya başka bir benzeri talep (spam) biçiminin iletilmesi veya gönderilmesinin sağlanması; veya

1.8 Herhangi bir virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuş vuruşu kaydedici, casus yazılım, reklam yazılım veya herhangi bir bilgisayar yazılımını ya da donanımını olumsuz yönde etkilemek üzere tasarlanmış başka herhangi bir zararlı program veya benzeri bilgisayar kodu içeren herhangi bir veriyi bilerek aktarmak, bu gibi herhangi bir materyali göndermek veya yüklemek.

Aynı zamanda şunları da kabul etmektesiniz:

1.9 Hizmetin herhangi bir bölümünü ClassFlow Hizmet Koşulları’nın hükümlerine aykırı olarak çoğaltmamak, suretini çıkarmamak, kopyalamamak veya yeniden satışını yapmamak.

1.10 Yetki almaksızın aşağıdakilere erişim sağlamamak, bunlara müdahale etmemek, zarar vermemek veya kesintiye uğratmamak:

(a) Hizmetin herhangi bir bölümü;

(b) üzerinde Hizmetin saklandığı herhangi bir ekipman veya ağ;

(c) Hizmet sağlanmasında kullanılan herhangi bir yazılım; veya

(d) herhangi bir üçüncü tarafın sahibi olduğu veya kullandığı herhangi bir ekipman, ağ veya yazılım.

1.11 Kullanma yetkinizin olmadığı bir erişim kodunu kullanmamak. Örneğin öğrenciyseniz bu, öğretmeniniz tarafından doğrudan size verilmemiş hiçbir erişim kodunu kullanmayacağınız anlamına gelir. 

1.12  ClassFlow Kullanıcı Kimlik(ler)inizin gizliliğini korumak.

2. İÇERİK STANDARTLARI.

2.1 Bu içerik standartları, Sitemize (Sunumlar) ve bununla ilişkili olan herhangi bir interaktif hizmete katkı yaptığınız herhangi ve tüm materyaller için geçerlidir.

2.2 Aşağıdaki standartlara harfiyyen ve ruhuyla uymanız zorunludur. Standartlar, her katkının her bölümünde ve bütününde geçerlidir.

2.3 Sunumlar için şunlar zorunludur:

(a) Tutarlı olmak (olguların belirtildiği yerde).

(b) Samimiyetle savunulmak (görüş belirtildiğinde).

(c) Gönderildikleri ülkede yürürlükte bulunan yasalara uymak.

2.4 Sunumlar için şunlar zorunludur:

(a) Herhangi bir kimseyi karalayıcı hiçbir materyal içermemek.

(b) Müstehcen, saldırgan, nefret içerikli veya karalayıcı hiçbir materyal içermemek.

(c) Cinsel açıklık içeren materyalleri öne çıkarmamak.

(d) Şiddeti teşvik etmemek.

(e) Irk, cinsiyet, din, milliyet, bedensel engel, cinsel yönelim veya yaş temelinde ayrımcılığı teşvik etmemek.

(f) Başka herhangi bir kişinin herhangi bir telif hakkını, veritabanı hakkını veya ticari markasını ihlal etmemek.

(g) Herhangi bir kimseyi aldatmasının muhtemel olmaması.

(h) Üçüncü bir tarafa borçlu olunan sözleşme esaslı görev veya gizlilik görevi gibi herhangi bir hukuki görev ihlal edilerek yapılmamış olmak.

(i) Herhangi bir yasa-dışı faaliyeti desteklememek.

(j) Başka birisinin gizliliği üzerinde tehdit, suistimal veya işgal edici olmamak veya kızgınlığa, uygunsuzluğa ya da gereksiz endişeye yol açmamak.

(k) Başka herhangi bir kimseyi taciz etmesinin, öfkelendirmesinin, mahcup etmesinin, telaşa düşürmesinin veya kızdırmasının muhtemel olmaması.

(l) Herhangi bir kimseyi kimliğiyle canlandırmak veya sizin kimliğinizi ya da mensubiyetinizi başka bir kişiye aitmiş gibi yanlış ifade etmek için kullanmamak.

(m) Eğer durum öyleyse bizden kaynaklandığı izlenimini vermemek.

(n) (Sadece örnekleme olarak) telif hakkı ihlali veya bilgisayar suistimali gibi herhangi bir yasa-dışı fiili savunmamak, teşvik etmemek veya buna yardımcı olmamak.

3. KALDIRMA; ASKIYA ALMA; VE SONLANDIRMA.

3.1 Hizmet üzerinden yayınladığınız İçerik için ön tarama yapmadığımızı fakat Hizmet üzerinden yapılan iletişimleri ve yapılan yayınları takip etme (yükümlülüğümüzün değil ama) hakkımızın olduğunu teyit etmektesiniz.  Eğer sizin veya başka bir Kullanıcının bu ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğini veya herhangi bir İçeriğin uygunsuz ya da başka bir şekilde itiraz edilebilir olduğunu sadece kendi takdirimizle tespit edersek herhangi bir İçeriği size veya bir üçüncü tarafa herhangi bir yükümlülük getirmeksizin kabul etmeyi reddedebilir veya Hizmetten kaldırabiliriz. Eğer Hizmete yerleştirilen herhangi bir materyalin yayınlanmasına itiraz ederseniz lütfen ClassFlow Hizmet Koşulları’ndaki İhbar ve Kaldırma talimatlarını takip ediniz.

3.2 Hizmetteki herhangi bir İçeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız ClassFlow Hizmet Koşulları’nda belirtildiği şekilde Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) prosedürleri uyarınca Promethean’ı iddianız hakkında bilgilendirmeniz gerekir.   

3.3 Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uyulmaması, Hizmeti kullanma izninizin dayandığı ClassFlow Hizmet Koşulları’nın maddi ihlalini oluşturur ve aşağıdaki fiillerden tümüne veya bazılarına girişmemizle sonuçlanabilir:

(a) Hizmeti kullanma hakkınızın anında, geçici veya sürekli olarak geri çekilmesi.

(b) Sizin tarafınızdan Hizmete yüklenen herhangi bir yayının veya materyalin anında, geçici veya sürekli olarak kaldırılması.

(c) Size uyarı çıkarılması.

(d) İhlalden doğan tüm masrafların (sınırlı olmamak üzere makul idari ve hukuki masraflar dahildir) tazmin esasında geri ödenmesi için sizin aleyhinizde hukuki işlemler.

(e) Sizin aleyhinizde sonraki hukuki takibat.

(f) Sözkonusu bilgilerin, bizim makul ölçülerde gerekli gördüğümüz şekilde kolluk kuvvetlerine açıklanması.

(g) Sözkonusu bilgilerin, bizim uygun olduğunu hissettiğimiz şekilde sizin okulunuza / işvereninize açıklanması.

3.4 Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ihlallerine karşılık girişilen eylemler konusunda bizim hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Bu politikada açıklanan cevaplar sınırlı değildir ve makul ölçülerde uygun gördüğümüz başka herhangi bir takibata da girişebiliriz.

4. FERAGAT.

4.1 Eğer Biz, bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası veya bu hükümler ve koşullardan herhangi biri kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin kati surette ifasında ısrar etmekte başarısız olursak veya bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası kapsamında yetkilendirildiğimiz haklardan veya çözümlerden herhangi birini ifa etmekte başarısız olursak bu, sözkonusu haklardan veya çözümlerden feragat oluşturmayacak ve sizi bu yükümlülüklere uymaktan ari kılmayacaktır.

4.2 Herhangi bir temerrütten feragat etmemiz, sonraki bir temerrütten feragatimizi oluşturmayacaktır.

4.3 Feragat olduğu açıkça belirtilmedikçe ve ClassFlow Hizmet Hükümleri 14. fıkrasına uygun olarak yazılı biçimde size iletilmedikçe bu hükümler ve koşullardan hiçbir feragatimiz yürürlüğe girmeyecektir.

5. BU KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.

5.1 Hizmetimiz, Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına ayak uydurmak için sürekli değişmektedir.  Hizmetimizdeki değişikliklerle birlikte bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nın hükümlerini değiştirmemiz gerekebilir.  Eğer bu Politika’da maddi bir değişiklik yaparsak ClassFlow.com sitesine bir uyarı koymak suretiyle size önceden bildirmek için elimizden geleni yapacağız veya size e-posta gönderebiliriz.  ClassFlow Gizlilik Politikası’ndaki maddi değişiklikler, Gizlilik Politikası’nda tarif edildiği şekilde önceden sağlanacaktır.

5.2 Değiştirilmiş haliyle yeni hükümleri beğenmezseniz Hizmeti artık kullanmamak suretiyle bunları reddetmekte serbestsiniz.  Hükümlerde bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Hizmeti herhangi bir biçimde kullanırsanız yeni değiştirilen hükümleri kabul etmiş oluyorsunuz.