Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow

(Phiên bản 3 – Tháng 2/2016)

Ngày Hiệu lực:  20/2/2016


“ClassFlow” hay “Dịch vụ” được Công ty TNHH Promethean (“Promethean,” “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) cung cấp.  Chúng tôi là một công ty TNHH đăng ký ở Anh và Wales có văn phòng đăng ký tại Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Khi chúng tôi sử dụng từ “(các) Dịch vụ” trong Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này, ý chúng tôi là (i) Dịch vụ công cộng ClassFlow sẵn có miễn phí tại www.classflow.com hoặc URL như thế khác theo quy định của miền địa phương (ví dụ: classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Dịch vụ ClassFlow cho Trường học có sẵn qua đăng ký cho các trường học, học khu, hoặc các tổ chức khác như thế, và chỉ có thể truy cập thông qua việc thiết lập Tên miền phụ ClassFlow duy nhất với một URL riêng (chẳng hạn như  www.yourschooldistrictname.classflow.com) để trường học hay học khu cụ thể sử dụng riêng; và (iii) tất cả các trang web, sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng có liên quan khác được Promethean làm cho có sẵn (bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào liên quan đến ClassFlow có thể có sẵn thông qua iTunes Store và cửa hàng Google Play). 

Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này, cùng với Chính sách Cookie của ClassFlow, Các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow và Chính sách Bảo mật của ClassFlow được đề cập trong Chính sách Bảo mật này, tạo thành Hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý giữa quý vị và chúng tôi (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”).  Vui lòng đọc kỹ chúng trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị cho biết quý vị chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, Chính sách Cookie và Chính sách Bảo mật này, và quý vị đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các điều khoản của tất cả các chính sách này.  Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.  Bất kỳ thuật ngữ nào mà chúng tôi sử dụng ở đây mà không định nghĩa chúng sẽ có định nghĩa được cấp cho chúng trong các Điều khoản Dịch vụ.  Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào  giữa các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật, các Điều khoản Dịch vụ sẽ được ưu tiên.

“Quý vị” hay “của quý vị” có nghĩa là một Người dùng Dịch vụ. Một “Người dùng Cá nhân”như được sử dụng trong các Điều khoản này có thể là một giáo viên (hoặc quản trị viên), học sinh hoặc phụ huynh sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí.  Nếu áp dụng, “quý vị” hoặc “của quý vị” còn có nghĩa là trường học hoặc học khu hoặc tổ chức giáo dục khác hay còn được gọi là “Người dùng Doanh nghiệp” sử dụng ClassFlow cho Dịch vụ Trường học với Người dùng có liên quan hoặc là học sinh, giáo viên, hoặc phụ huynh của một học sinh và được Người dùng Doanh nghiệp ủy quyền cho sử dụng Dịch vụ (một “Người dùng được Ủy quyền”). Thuật ngữ “(Những) Người dùng” như được sử dụng ở đây sẽ có nghĩa là tất cả người dùng Dịch vụ: Người dùng Cá nhân, Người dùng được Ủy quyền và Người dùng Doanh nghiệp.

1. CẤM SỬ DỤNG.

Quý vị không thể sử dụng Dịch vụ:

1.1 Vì mục đích thương mại/lợi nhuận mà không có sự cho phép rõ ràng từ Promethean.

1.2 Theo một cách thức vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào đối với pháp luật hoặc quy định tại địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;

1.3 Theo một cách thức mang tính phi pháp hoặc gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc có mục đích hoặc tác động phi pháp hoặc gian lận  dưới bất kỳ hình thức nào;

1.4 Theo một cách thức vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất cứ ai khác;

1.5 Theo một cách thức mang tính có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm hoặc nếu không thì là gây khó chịu, hoặc không tuân thủ theo các Tiêu chuẩn Nội dung của chúng tôi (xem bên dưới);

1.6 Để phục vụ mục đích của quý vị là gây hại hoặc cố gắng làm tổn hại trẻ vị thành niên hoặc những người trưởng thành dễ bị tổn thương theo bất cứ hình thức nào;

1.7 Để truyền, hoặc để thực hiện việc gửi, bất kỳ tài liệu khuyến mãi hoặc quảng cáo nào không được yêu cầu hoặc không được phép, hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác tương tự (spam); hoặc

1.8 Cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, phần mềm độc hại, sâu, bom nổ chậm, trình ghi thao tác nhấn phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để tác động xấu lên quá trình vận hành của bất cứ phần mềm hay phần cứng máy tính nào.

Quý vị cũng đồng ý:

1.9 Không tái tạo, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất cứ phần nào của Dịch vụ vi phạm quy định của Điều khoản Dịch vụ ClassFlow.

1.10 Không truy cập mà không có thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gián đoạn:

(a) bất cứ phần nào của Dịch vụ;

(b) bất cứ thiết bị hoặc mạng nào mà Dịch vụ được lưu trữ;

(c) bất cứ phần mềm nào được dùng trong điều khoản Dịch vụ; hoặc

(d) bất cứ thiết bị hoặc mạng hay phần mềm nào do bất kỳ một bên thứ ba nào khác sở hữu hoặc sử dụng.

1.11 Không sử dụng mã truy nhập mà quý vị không được phép sử dụng. Ví dụ: nếu quý vị là sinh viên, có nghĩa là quý vị sẽ không sử dụng bất cứ mã truy nhập nào mà giáo viên không cấp trực tiếp cho quý vị. 

1.12  Giữ bảo mật (các) ID Người dùng ClassFlow của quý vị.

2. TIÊU CHUẨN NỘI DUNG.

2.1 Những tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà quý vị đóng góp cho Trang của Chúng tôi (Bài gửi) và cho mọi dịch vụ tương tác liên kết với trang đó.

2.2 Quý vị phải tuân thủ theo tinh thần cũng như nội dung của các tiêu chuẩn sau. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho từng phần cũng như toàn bộ bài gửi.

2.3 Bài  gửi phải:

(a) Chính xác (khi nêu ra các sự kiện).

(b) Chân thực (khi đưa ra quan điểm).

(c) Tuân theo pháp luật hiện hành tại quốc gia đăng tải.

2.4 Bài gửi không được:

(a) Chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng bất cứ ai.

(b) Chứa bất cứ tài liệu nào mang tính khiêu dâm, công kích, hận thù hoặc kích động.

(c) Quảng bá tài liệu khiêu dâm.

(d) Khuyến khích bạo lực.

(e) Khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.

(f) Vi phạm bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hay thương hiệu của bất cứ người nào khác.

(g) Có khả năng đánh lừa mọi người.

(h) vi phạm bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào có trách nhiệm với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tin cậy.

(i) Khuyến khích bất kỳ hoạt động phi pháp nào.

(j) Đe dọa, lạm dụng hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.

(k) Có khả năng quấy rối, gây khó chịu, gây bối rối, báo động hay làm phiền bất cứ người nào khác.

(l) Được dùng để mạo danh bất cứ người nào khác, hoặc trình bày sai lệch danh tính của quý vị hay mối quan hệ với bất cứ người nào khác..

(m) Tạo ra ấn tượng rằng nội dung bài gửi bắt nguồn từ Chúng tôi khi sự thực không phải vậy.

(n) Ủng hộ, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất cứ hành động phi pháp nào, chẳng hạn như (chỉ qua ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

3. DỠ XUỐNG; ĐÌNH CHỈ; VÀ CHẤM DỨT.

3.1 Quý vị biết rằng chúng tôi không sàng lọc trước Nội dung mà quý vị đăng lên Dịch vụ, nhưng quý vị cũng biết rằng chúng tôi có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) giám sát thông tin trao đổi diễn ra qua Dịch vụ và các bài đăng được gửi lên Dịch vụ.  Nếu chúng tôi xác định, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, rằng quý vị hoặc một Người dùng khác đã vi phạm bất cứ phần nào trong Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow này, hoặc rằng bất kỳ Nội dung nào mang tính không thích hợp hoặc có thể gây ra sự phản đối, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận hoặc chúng tôi có thể gỡ bỏ mọi Nội dung khỏi Dịch vụ, mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào với quý vị hoặc bên thứ ba. Nếu quý vị phản đối việc đăng tải bất cứ tài liệu nào đã đưa lên trên Dịch vụ, vui lòng làm theo các hướng dẫn đối với việc Thông báo và Dỡ xuống trong Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow.

3.2 Nếu quý vị cho rằng bất cứ Nội dung nào trên Dịch vụ vi phạm bản quyền của quý vị, quý vị cần thông báo cho Promethean biết về khiếu nại của quý vị theo quy trình Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) như đã được nêu trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow.   

3.3 Việc không tuân thủ Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này sẽ cấu thành nên hành vi vi phạm tài liệu trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow mà quý vị đã được cho phép sử dụng Dịch vụ qua các điều khoản này, và có thể dẫn tới việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

(a) Thu hồi quyền sử dụng Dịch vụ của quý vị ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn.

(b) Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ mọi bài đăng hoặc tài liệu mà quý vị đã tải lên Dịch vụ.

(c) Ban hành cảnh báo tới quý vị.

(d) Thủ tục tố tụng chống lại quý vị để bồi hoàn mọi chi phí dựa trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn trong các chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do việc vi phạm gây ra.

(e) Khởi tố thêm các vụ việc khác chống lại quý vị.

(f) Tiết lộ những thông tin như vậy cho cơ quan thực thi luật pháp khi chúng tôi cảm thấy là cần thiết và hợp lý.

(g) Tiết lộ những thông tin như vậy cho trường học/hãng sở của quý vị khi chúng tôi cảm thấy phù hợp.

3.4 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ nào đối với các hành động thực hiện để ứng phó lại những vụ việc vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này. Những phản ứng được mô tả trong chính sách này là không giới hạn, và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi coi là phù hợp.

4. TỪ CHỐI.

4.1 Nếu Chúng tôi không, tại bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu thi hành một cách nghiêm túc bất cứ nghĩa vụ nào của quý vị theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này hoặc theo bất kỳ điều khoản và dịch vụ nào, hoặc nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này, điều này không cấu thành nên sự từ chối đối với bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào như vậy và sẽ không giải phóng quý vị khỏi trách nhiệm phải tuân thủ các nghĩa vụ này.

4.2 Việc chúng tôi từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào không được coi là từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào sau đó.

4.3 Việc chúng tôi không từ chối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng là từ chối và được thông báo cho quý vị bằng văn bản theo đoạn 14 trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow.

5. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC NÀY.

5.1 Dịch vụ của chúng tôi liên tục thay đổi để theo kịp yêu cầu từ Người dùng của chúng tôi.  Khi có sự thay đổi trong Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cũng cần phải thay đổi các điều khoản của Chính sách Sử dụng Chấp nhận được này.  Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi tài liệu cho Chính sách này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để báo cho quý vị biết trước bằng cách đăng thông báo lên trang ClassFlow.com, hoặc chúng tôi có thể gửi email cho quý vị.  Thay đổi tài liệu trong Chính sách Bảo mật ClassFlow sẽ được cung cấp trước như đã mô tả trong Chính sách Bảo mật.

5.2 Nếu quý vị không thích các điều khoản mới như đã được sửa đổi, quý vị có thể từ chối các điều khoản đó bằng cách không sử dụng Dịch vụ nữa.  Nếu quý vị sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức nào sau khi nội dung điều khoản thay đổi đã có hiệu lực, thì quý vị đồng ý với những điều khoản mới sửa đổi đó.