Chính sách Cookie

Ngày Hiệu lực:  Ngày 31 tháng 7 năm 2017

“ClassFlow” hay “Dịch vụ” được Công ty TNHH Promethean (“Promethean,” “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) cung cấp.  Chúng tôi là một công ty TNHH đăng ký ở Anh và Wales có văn phòng đăng ký tại Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Khi chúng tôi sử dụng từ “(các) Dịch vụ” trong Chính sách Bảo mật này, ý chúng tôi là (i) Dịch vụ công cộng ClassFlow sẵn có miễn phí tại www.classflow.com hoặc URL như thế khác theo quy định của miền địa phương (ví dụ: classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Dịch vụ ClassFlow cho Trường học có sẵn qua đăng ký cho các trường học, học khu, hoặc các tổ chức khác như thế, và chỉ có thể truy cập thông qua việc thiết lập Tên miền phụ ClassFlow duy nhất với một URL riêng (chẳng hạn như  www.yourschooldistrictname.classflow.com) để trường học hay học khu cụ thể sử dụng riêng; và (iii) tất cả các trang web, sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng có liên quan khác được Promethean làm cho có sẵn (bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào liên quan đến ClassFlow có thể có sẵn thông qua iTunes Store và cửa hàng Google Play).

Chính sách Bảo mật này, cùng với Chính sách Cookie của ClassFlow, Các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, và Chính sách Sử dụng Chấp nhận được đề cập trong Chính sách Bảo mật này, tạo thành Hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý giữa quý vị và chúng tôi (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”).  Vui lòng đọc kỹ từng nội dung này trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị cho biết quý vị chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie này, và quý vị đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các điều khoản của tất cả các chính sách này.  Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.  Bất kỳ thuật ngữ nào mà chúng tôi sử dụng ở đây mà không định nghĩa chúng sẽ có định nghĩa được cấp cho chúng trong các Điều khoản Dịch vụ.  Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Cookie này, các Điều khoản Dịch vụ sẽ được ưu tiên.

  1. GIỚI THIỆU VỀ COOKIE

Dịch vụ ClassFlow sử dụng cookie.  Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ ClassFlow, quý vị đồng ý với việc Promethean sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.  Cookie là những tệp tin được máy chủ web gửi đến trình duyệt web của người dùng, và được trình duyệt web của người dùng lưu trữ.  Thông tin sau đó được gửi lại về máy chủ mỗi lần trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ đó.  Điều này cho phép máy chủ web có thể nhận diện và theo dõi các trình duyệt web.  Có hai loại cookie chính:  session cookie (cookie mỗi lần trình duyệt được sử dụng) và persistent cookie (cookie dài hạn).  Session cookie bị xóa khỏi máy tính của quý vị khi người dùng đóng trình duyệt, trong khi đó, persistent cookie vẫn còn được lưu trữ trong máy tính của quý vị cho đến khi bị xóa hoặc cho đến lúc cookie hết hạn.

  1. CÁCH THỨC VÀ LÝ DO CHÚNG TÔI DÙNG COOKIE

Promethean sử dụng cookie để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.

  1. CÁCH XÓA CÁC COOKIE KHÔNG MONG MUỐN

Hầu hết các trình duyệt Internet đều tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu quý vị muốn chọn không nhận cookie từ Promethean, quý vị có thể thay đổi thiết đặt trình duyệt của mình thành:

  • từ chối mọi cookie;
  • chỉ chấp nhận cookie từ các trang web “được tin cậy”; hoặc
  • chỉ chấp nhận cookie từ những trang mà quý vị hiện đang dùng.

Tuy vậy, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên duy trì trạng thái kích hoạt của cookie, vì nếu quý vị tắt cookie trong trình duyệt của mình thì quý vị sẽ không thể sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý cookie, xin hãy truy cập http://www.aboutcookies.org hoặc http://www.youronlinechoices.com.

  1. COOKIE DO PROMETHEAN SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ CLASSFLOW CHO TRƯỜNG HỌC

Các danh sách dưới đây cho phép quý vị nhận biết những cookie được đặt trên trình duyệt khi quý vị truy cập Dịch vụ ClassFlow Cho Trường học (một Tên miền phụ ClassFlow duy nhất có một URL riêng (ví dụ: www.yourschooldistrictname.classflow.com) để trường học hoặc học khu cụ thể sử dụng độc quyền).

  1. Những cookie này được đặt trên trình duyệt khi quý vị truy cập miền phụ ClassFlow Cho Trường học và trước khi đăng nhập vào tài khoản ClassFlow Cho Trường học:
keepSignedIn Cookie này của Promethean đặt một cờ để nhớ tên người dùng, nhờ vậy, người dùng không phải nhập lại thông tin trong lần truy cập tiếp theo.
Class_flow_userid Cookie này của Promethean ghi nhớ tên người dùng thực tế.
referrer Cookie này của Promethean được sử dụng để cho biết người dùng đã truy cập từ url nào, nhờ đó, sau khi xác thực, trình duyệt có thể chuyển hướng người dùng trở lại trang web họ đã truy cập trước đó.
CFRoleSelection Cookie này của Promethean được sử dụng để ghi nhớ vai trò của người dùng khi đăng nhập (Giáo viên hay Học sinh).
CF_GDRIVE_TENANT Cookie này của Promethean sẽ theo dõi miền phụ hiện tại mà người dùng sử dụng google drive để truy cập ClassFlow.
classflow.promethean.tenantUrls Cookie này của Promethean sẽ theo dõi tất cả các miền phụ mà người dùng đã đăng nhập.
sessionv.2-{tenantUrl} Cookie này của này Promethean được sử dụng để thực hiện quản lý phiên cho các ứng dụng web.

b. Những cookie này được đặt trên trình duyệt sau khi quý vị đã đăng nhập vào tài khoản ClassFlow cho Trường học của mình:

GEODataInfo

 

Đây là một cookie Promethean và mục đích là để phục vụ thao tác phát hiện địa chỉ Giao thức Internet (IP).  Nếu đã phát hiện ra địa chỉ IP, cookie sẽ báo cho phần mềm biết để không tìm kiếm lại địa chỉ IP nữa.
collapseCardNotes Cookie này của này Promethean được sử dụng trong tính năng Trình dựng Bài học của ClassFlow.  Khi người dùng chọn thu nhỏ phần thẻ ghi chú, chúng tôi sử dụng cookie này để ghi nhớ tùy chọn.
resultViewer.zoom Cookie này của Promethean được sử dụng để ghi nhớ bố cục của dạng xem kết quả theo cài đặt của người dùng.
vertx-web.session Cookie này của này Promethean được sử dụng để thực hiện quản lý phiên cho các ứng dụng web thời gian thực và theo dõi các phiên cộng tác của người dùng.

 

  1. COOKIE DO PROMETHEAN SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ CLASSFLOW MIỄN PHÍ

Các danh sách sau đây cho phép quý vị nhận biết các cookie đã được đặt trên trình duyệt khi quý vị truy cập Trang web ClassFlow.com.

  1. Những cookie này được đặt trên trình duyệt khi quý vị truy cập trang web ClassFlow.com nhưng trước khi quý vị đăng ký hay đăng nhập tài khoản ClassFlow:
ClassFlow_CookieBanner Cookie này của Promethean sẽ lưu trữ tuyên bố đồng ý với cookie của người dùng cho miền hiện tại mà người dùng đang sử dụng.
ClassFlow_LanguageModal Cookie này của Promethean sẽ lưu trữ lựa chọn ngôn ngữ của người dùng cho miền hiện tại mà người dùng đang sử dụng.
keepSignedIn Cookie này của Promethean đặt một cờ để nhớ tên người dùng, nhờ vậy, người dùng không phải nhập lại thông tin trong lần truy cập tiếp theo.
Class_flow_userid Cookie này của Promethean ghi nhớ tên người dùng thực tế.
_ga & _gid Được sử dụng cho mục đích theo dõi để phân biệt người dùng.
_gat Được sử dụng để giảm tốc độ phản ứng.
referrer Cookie này của Promethean được sử dụng để cho biết người dùng đã truy cập từ url nào, nhờ đó, sau khi xác thực, trình duyệt có thể chuyển hướng người dùng trở lại trang web họ đã truy cập trước đó.
CFRoleSelection Cookie này của Promethean được sử dụng để ghi nhớ vai trò của người dùng khi đăng nhập (Giáo viên hay Học sinh).

b. Những cookie này được đặt trên trình duyệt sau khi quý vị đã đăng ký và đăng nhập tài khoản ClassFlow.com của mình:

GEODataInfo

 

Đây là một cookie Promethean và mục đích là để phục vụ thao tác phát hiện địa chỉ Giao thức Internet (IP).  Nếu đã phát hiện ra địa chỉ IP, cookie sẽ báo cho phần mềm biết để không tìm kiếm lại địa chỉ IP nữa.
collapseCardNotes Cookie này của này Promethean được sử dụng trong tính năng Trình dựng Bài học của ClassFlow.  Khi người dùng chọn thu nhỏ phần thẻ ghi chú, chúng tôi sử dụng cookie này để ghi nhớ tùy chọn.
resultViewer.zoom Cookie này của Promethean được sử dụng để ghi nhớ bố cục của dạng xem kết quả theo cài đặt của người dùng.

Dù chúng tôi cố gắng liệt kê tất cả các cookie mà chúng tôi hoặc các đối tác công nghệ của chúng tôi sử dụng, nhưng nếu quý vị phát hiện ra điều gì sai lệch hoặc nghĩ rằng một cookie đã bị bỏ qua, xin hãy liên hệ info@ClassFlow.com.

6. CÁC COOKIE KHÁC TỪ DỊCH VỤ BÊN THỨ 3

Chúng tôi cũng liên kết với các trang của bên thứ 3 để quý vị có thể truy cập và sử dụng các thiết bị lưu trữ trên đám mây như Google Drive, SkyDrive và Dropbox, cũng như cho phép quý vị truy cập vào dịch vụ hỗ trợ và các tính năng khác trong ClassFlow.  Các bên thứ 3 có thể lưu trữ cookie trên máy tính của quý vị qua trình duyệt.  Quý vị có thể xem thông tin về các cookie do bên thứ 3 sử dụng trong phần thông tin đưa ra trên các trang này.  Xin hãy truy cập trực tiếp vào các trang của bên thứ ba dưới đây để đọc thông tin về những loại cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của quý vị: