Điều khoản và Điều kiện của Chợ điên tử ClassFlow

V.1 Ngày có hiệu lực: Ngày 29 tháng 7 năm 2016


Chợ điện tử ClassFlow (sau đây được gọi là “Chợ điện tử”) là một tính năng được cung cấp khi thực hiện Dịch vụ Classflow. Chợ điện tử là một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm có chứa hoặc truy cập vào các tài liệu giáo dục kỹ thuật số nguyên bản do giáo viên, đơn vị xuất bản bên thứ ba và Promethean (“Tài nguyên”) tạo ra.  Bất cứ ai trên 18 tuổi và có tài khoản ClassFlow đều có thể chia sẻ miễn phí hoặc bán Tài nguyên của họ cho những người dùng ClassFlow khác. Bất cứ ai trên 18 tuổi và có tài khoản ClassFlow đều có thể truy cập vào các Tài nguyên miễn phí hoặc mua các Tài nguyên mất phí.  Promethean, các chủ tài khoản ClassFlow hoặc nhà xuất bản bên thứ ba bán Tài nguyên hoặc cung cấp Tài nguyên miễn phí thông qua Chợ điện tử sau đây được gọi là “Người bán”.  Chủ tài khoản ClassFlow mua Tài nguyên hoặc truy cập/tải xuống Tài nguyên miễn phí sau đây được gọi là “Người mua”. Việc sử dụng và tham gia vào Chợ điện tử, dù với tư cách là Người mua hay Người bán, đều phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ ClassFlow, Chính sách Bảo mật ClassFlow, Chính sách Sử dụng Được chấp nhận ClassFlow, chính sách Cookie ClassFlow và cả những Điều khoản và Điều kiện của Chợ điện tử ClassFlow này (tất cả những điều này sau đây gọi là “Điều khoản Pháp lý ClassFlow”).  Theo quy định của Điều khoản Pháp lý ClassFlow, nếu như quý vị chưa đăng ký tài khoản ClassFlow, quý vị vẫn có thể xem bản xem trước của Tài nguyên trên Chợ điện tử nhưng quý vị không thể tham gia với tư cách là Người bán hoặc Người mua cho đến khi quý vị đăng ký Tài khoản ClassFlow.

Chợ điện tử chỉ dành cho người đã trưởng thành có Tài khoản ClassFlow.  Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên và có tài khoản ClassFlow để tham gia với tư cách là Người mua hoặc Người bán trên Chợ điện tử.

Người bán tải Tài nguyên lên Chợ điện tử thừa nhận rằng bằng việc gửi Tài nguyên lên Chợ điện tử theo phương thức điện tử, Người bán đồng ý với và chấp nhận ràng buộc bởi Điều khoản Pháp lý ClassFlow. Người mua mua hoặc tải xuống miễn phí Tài nguyên từ Chợ điện tử thừa nhận rằng bằng việc mua và tải xuống đó, Người mua đồng ý với và chấp nhận ràng buộc bởi Điều khoản Pháp lý ClassFlow.

Các thuật ngữ không được định nghĩa cụ thể ở đây sẽ được định nghĩa trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow và/hoặc Chính sách Bảo mật ClassFlow.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO NGƯỜI BÁN. Phần này giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của Người bán liên quan đến các Tài nguyên mà Người bán tải lên Chợ điện tử và điều khoản của giấy phép mà Người bán cấp cho Promethean và/hoặc Người mua liên quan đến Tài nguyên để cho phép Promethean và/hoặc Người mua sử dụng Tài nguyên đó. 

1.TẢI TÀI NGUYÊN LÊN CHỢ ĐIỆN TỬ. Nếu quý vị đã đăng ký tài khoản ClassFlow với tư cách là giáo viên, quý vị có thể chọn tải Tài nguyên lên Chợ điện tử để tất cả những ai đã đăng ký tài khoản ClassFlow với tư cách là giáo viên đều có thể sử dụng (như đã nêu trong tài liệu này). Khi đưa một Tài nguyên lên Chợ điện tử, quý vị có thể chọn bán hoặc tặng miễn phí Tài nguyên này. Người bán thừa nhận rằng khi Tài nguyên được tải lên Chợ điện tử, Tài nguyên đó có thể được tìm thấy bằng một truy vấn tìm kiếm trong ClassFlow và sau đó có thể được tải xuống tài khoản ClassFlow của người dùng. Tài nguyên này cũng có thể được tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm bên ngoài Dịch vụ ClassFlow, chẳng hạn như Google hoặc Bing, và trong trường hợp đó, chỉ có thể xem Tài nguyên chứ không thể tải xuống hay chỉnh sửa. Người dùng được ủy quyền (như định nghĩa trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow) tải lên Chợ điện tử đại diện cho Người dùng Doanh nghiệp (như định nghĩa trong Điều khoản Dịch vụ ClassFlow) chỉ có thể làm như vậy nếu có sự cho phép và ủy quyền thích hợp của Người dùng Doanh nghiệp.

1.1 Hồ sơ Người bán. Để bán hoặc tặng miễn phí một Tài nguyên trên Chợ điện tử, Người bán có thể tạo hồ sơ trong ClassFlow. Người bán phải cung cấp họ và tên trong phần hồ sơ Người bán, tất cả các trường khác là không bắt buộc. Toàn bộ thông tin mà Người bán nhập vào hồ sơ của mình sẽ được đăng công khai không chỉ với chủ tài khoản ClassFlow mà còn với bất kỳ ai tình cờ thấy Tài nguyên của Người bán trong khi tìm kiếm ngoại tuyến Chợ điện tử hoặc khi tìm kiếm qua công cụ tìm kiếm như Bing hoặc Google. Người bán hiểu rằng Người bán không nên nhập vào các trường tùy chọn nếu không muốn thông tin được công bố công khai. 

2. QUY TẮC ỨNG XỬ. Điều kiện để tải các Tài nguyên lên Chợ điện tử là Người bán phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách Sử dụng Được chấp nhận ClassFlow (www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Theo Chính sách Sử dụng Được chấp nhận, Người bán không được: (a) tải lên bất kỳ Tài nguyên nào chứa đựng các tư liệu quảng cáo, khuyến mãi, thư rác, thư dây chuyền, liên kết nhánh hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; (b) tải lên bất kỳ Tài nguyên nào chứa đựng thông tin cá nhân hoặc thông tin định danh về người khác mà không có sự cho phép của người đó; (c) tải lên bất kỳ Tài nguyên nào chứa vi-rút, sâu, ngựa thành Trojan, phần mềm độc hại hoặc những mã độc hại khác; hoặc (d) cố ý tải lên Tài nguyên vi phạm quyền của bên thứ ba.  Chính sách Sử dụng Được chấp nhận có chứa một bộ các Tiêu chuẩn Nội dung áp dụng cho tất cả Tài nguyên do Người bán tải lên.  Những Tiêu chuẩn Nội dung này bao gồm nhưng không giới hạn trong yêu cầu rằng mọi Tài nguyên được tải lên Chợ điện tử đều không được:

  1. chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng người khác;
  2. chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính khiêu dâm, công kích, hận thù hoặc kích động;
  3. quảng bá tài liệu khiêu dâm;
  4. khuyến khích bạo lực;
  5. khuyến khích phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
  6. khuyến  khích hoạt động phi pháp;
  7. có khả năng quấy rối, gây khó chịu, gây bối rối, báo động hay làm phiền người khác;
  8. dùng để mạo danh người khác, hoặc trình bày sai lệch danh tính của quý vị hay mối quan hệ với người khác; hoặc
  9. tạo ra ấn tượng rằng nội dung bài gửi bắt nguồn từ Promethean khi thực tế không phải vậy. 

Người bán phải đọc và tuân thủ toàn bộ Chính sách Sử dụng Được chấp nhận ClassFlow và nên đọc chính sách này trước khi đăng bất cứ Tài nguyên nào lên Chợ điện tử.

2.1 Các Tài nguyên không phù hợp. Promethean nghiêm cấm tải lên các Tài nguyên vi phạm Chính sách Sử dụng Được chấp nhận ClassFlow.  Tuy nhiên, Người mua và Người bán thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Promethean không phải và không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào do Người bán đưa lên Chợ điện tử; (ii) Người dùng trên Chợ điện tử có thể tiếp xúc với tài liệu không thích hợp; và (iii) Người dùng chịu mọi rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc hay sử dụng những Tài nguyên đó bao gồm những không giới hạn mọi sự tin cậy về độ chính xác, độ hoàn thiện cũng như độ hữu ích của những Tài nguyên đó.  Promethean có quyền (nhưng không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào) giám sát việc sử dụng Chợ điện tử và Promethean sẽ sử dụng những nỗ lực cần thiết để loại bỏ các Tài nguyên không phù hợp trên Chợ điện tử.  Không hạn chế bất kỳ biện pháp nào, Promethean có quyền gỡ bỏ, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Tài nguyên nào tại bất kỳ thời điểm nào tùy ý; chấm dứt quyền đăng tải các Tài nguyên khác lên Chợ điện tử của Người bán; hoặc chấm dứt Tài khoản ClassFlow của Người bán. Nếu quý vị thấy bất kỳ Tài nguyên nào tải lên Chợ điện tử có chứa nội dung gây khó chịu hoặc không thích hợp và do đó, vi phạm Chính sách Sử dụng Được chấp nhận ClassFlow, hãy giúp chúng tôi bằng cách gửi email đến support@classflow.com và phản ánh rõ trong email chi tiết của Tài nguyên đó.

3. SỰ CẤP PHÉP CỦA NGƯỜI BÁN CHO PROMETHEAN VÀ NGƯỜI MUA.

3.1 Người bán giữ quyền sở hữu đối với các Tài nguyên do Người bán tải lên.  Tuy nhiên, bằng việc tải các Tài nguyên lên Chợ điện tử, bất kỳ giáo viên nào bán hoặc tặng miễn phí Tài nguyên thông qua Chợ điện tử (“Người bán-Giáo viên ”) theo đây cấp cho Promethean một giấy phép và quyền độc quyền về bản quyền, được phép sử dụng toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể cấp phép bổ sung để thực hiện bất kỳ quyền tác giả, quyền nhãn hiệu, quyền công khai và/hoặc quyền cơ sở dữ liệu mà Người bán có đối với Tài nguyên trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đã biết hoặc sẽ được phát triển sau này, chỉ khi có lý do cần thiết để tải Tài nguyên lên Chợ điện tử. Đây chỉ là việc cấp phép – các quyền sở hữu của Người bán đối với Tài nguyên không bị ảnh hưởng.

3.2 Trừ trường hợp có sự nhất trí cụ thể khác thông qua một thỏa thuận cấp phép riêng giữa Promethean và một nhà xuất bản của bên thứ ba bán hoặc tặng miễn phí Tài nguyên thông qua Chợ điện tử (“Người bán – Nhà xuất bản”), Người bán – Nhà xuất bản đó theo đây cấp cho Promethean quyền độc quyền về bản quyền, được phép sử dụng toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể cấp phép bổ sung để thực hiện bất kỳ quyền tác giả, quyền nhãn hiệu, quyền công khai và/hoặc quyền cơ sở dữ liệu mà Người bán có đối với Tài nguyên trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc sẽ phát triển sau này, chỉ khi có lý do cần thiết để tải Tài nguyên lên Chợ điện tử. Đây chỉ là việc cấp phép – các quyền sở hữu của Người bán đối với Tài nguyên không bị ảnh hưởng.

3.3 Khi gửi Tài nguyên lên Chợ điện tử, Người bán – Nhà xuất bản hoặc Người bán – Giáo viên, bất kỳ đối tượng nào áp dụng, theo đây cấp phép cho Người mua đối với Tài nguyên đó. Người bán có trách nhiệm thông báo cho Người mua về các điều khoản cấp phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả và quyền nhãn hiệu) mà theo đó Người bán đang cung cấp Tài nguyên cho Người mua trên Chợ điện tử. Ví dụ, một giáo viên bán hoặc tặng miễn phí một Tài nguyên trên Chợ điện tử có thể xem xét việc áp dụng một trong các giấy phép bản quyền có sẵn thông qua điều khoản Tài nguyên Sáng tạo chung đối với Tài nguyên đó. Tìm hiểu thêm về các hình thức cấp phép này trên trang web Tài nguyên Sáng tạo chung tại địa chỉ www.creativecommons.org. Người bán có trách nhiệm bảo vệ và thực thi các điều khoản theo đó Người bán cung cấp một Tài nguyên thông qua Chợ điện tử và chấp thuận rằng Promethean không có nghĩa vụ phải làm như vậy trên danh nghĩa của Người bán. Trong trường hợp Người bán không thông báo cho Người mua về bất kỳ điều khoản cấp phép cụ thể nào đối với một Tài nguyên thì có nghĩa là Người bán đồng ý cấp cho Người mua một giấy phép sử dụng toàn cầu, không độc quyền, không cấp phép lại và không thể thu hồi để sử dụng, sao chép và sửa lại Tài nguyên (toàn bộ hoặc một phần) mà không được quyền chia sẻ hoặc phát tán Tài nguyên đó cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cho học viên của Người mua nhằm mục đích giảng dạy hoặc cho các bên thứ ba khác nhằm hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho mục đích giảng dạy.

3.4 Người bán gỡ bỏ Tài nguyên khỏi Chợ điện tử có nghĩa là Promethean không còn quyền cung cấp Tài nguyên này để Người mua tiếp tục tải xuống; việc này không ảnh hưởng đến quyền của Promethean trong việc tiếp tục cung cấp Tài nguyên đó cho những Người mua đã tải xuống Tài nguyên trước khi Người bán gỡ bỏ. Giấy phép mà Người bán cấp cho Người mua (như được nêu tại khoản 3.3 trong tài liệu này) đã tải xuống Tài nguyên của Người bán từ Chợ điện tử trước khi Tài nguyên đó được gỡ bỏ sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực theo các điều khoản áp dụng của giấy phép.

3.5 Nếu Người bán tự hủy hoặc bị Promethean chấm dứt tài khoản ClassFlow, Người bán đồng ý rằng trước khi chấm dứt hoặc hủy tài khoản ClassFlow, Người bán sẽ gỡ bỏ tất cả các Tài nguyên do Người bán tải lên Chợ điện tử.  Người bán gỡ bỏ Tài nguyên khỏi Chợ điện tử có nghĩa là Promethean không còn quyền cung cấp Tài nguyên này để Người mua tiếp tục tải xuống; việc này không ảnh hưởng đến quyền của Promethean trong việc tiếp tục cung cấp Tài nguyên đó cho những Người mua đã tải xuống Tài nguyên trước khi Người bán gỡ bỏ. Giấy phép mà Người bán cấp cho Người mua đã tải xuống Tài nguyên của Người bán từ Chợ điện tử trước khi tài khoản của Người bán bị hủy hoặc chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

3.6 Khi tài khoản ClassFlow của Người bán bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Promethean không có nghĩa vụ phải trả cho Người bán bất kỳ khoản phí hoặc bồi thường nào đối với việc bán các Tài nguyên vẫn có sẵn trên Chợ điện tử khi ngày chấm dứt hoặc đóng tài khoản ClassFlow của Người bán có hiệu lực.  Người bán có trách nhiệm gỡ bỏ các Tài nguyên của mình trên Chợ điện tử trước ngày chấm dứt hoặc đóng tài khoản có hiệu lực.  Nếu Người bán không gỡ bỏ các Tài nguyên của mình trên Chợ điện tử trước khi chấm dứt hoặc hủy tài khoản ClassFlow thì khi chấm dứt hoặc hủy, Promethean có quyền, theo quyết định riêng của mình, gỡ bỏ hoặc tiếp tục sử dụng các Tài nguyên của Người bán đó trên Chợ điện tử. 

4. ĐẠI DIỆN NGƯỜI BÁN VÀ BẢO ĐẢM. Khi đăng hoặc tải các Tài nguyên lên Chợ điện tử, Người bán sẽ đại diện cho các Tài nguyên đó và bảo đảm rằng (a) Tài nguyên do chính Người bán tạo ra hoặc Người bán có tất cả các quyền và giấy phép cần thiết để sử dụng, xuất bản, phát tán, tái sản xuất, bán và hoặc khai thác Tài nguyên trong đó có quyền được cấp cho Promethean và người dùng ClassFlow các quyền và giấy phép được đề cập đến ở đây; (b) các tài nguyên sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả hoặc quyền nhãn hiệu) hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba; (c) Người bán có sự đồng ý, phát hành, và hoặc sự cho phép của những người được nhắc đến trong Tài nguyên do Người bán tải lên, chuyển giao, xuất bản, tái cấp phép, và/hoặc phổ biến tên và hoặc chân dung của người đó thông qua Chợ điện tử; và (d) bất kỳ Tài nguyên nào do Người bán tải lên Chợ điện tử phải là tài liệu trọn vẹn có thể tải xuống đầy đủ và không có phần nào của Tài nguyên đó sẽ được gửi riêng biệt hoặc yêu cầu mua riêng hoặc mua bổ sung, ví dụ thông qua trang web của bên thứ ba hoặc kênh khác.  Trong trường hợp Người bán phát hiện Tài nguyên do mình tải lên vi phạm bất kỳ quyền nào thì phải ngay lập tức gỡ Tài nguyên đó khỏi Chợ điện tử.

5. VIỆC BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI BÁN. Người bán đồng ý bồi thường và đảm bảo rằng Promethean, các công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết, viên chức, đại lý, đại diện và nhân viên của Promethean không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, chi phí hoặc đánh giá thuế nào, bao gồm phí thuê luật sư phát sinh do khiếu nại của bên thứ ba hoặc động thái của cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ do phát sinh hoặc liên quan đến (i) bất kỳ Tài nguyên nào mà Người bán đăng tải, bán, chuyển giao, cung cấp qua Chợ điện tử; (ii) Người bán vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản Pháp lý ClassFlow; (iii) Người bán vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc (iv) Người bán vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các luật lệ, quy tắc, quy định hoặc quyền của bên khác.

6. CHÍNH SÁCH GIÁ, CHIA SẺ DOANH THU, CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN.

6.1 Chính sách giá. Người bán phải tự chịu trách nhiệm thiết lập giá bán cho các Tài nguyên của mình trên Chợ điện tử (“Giá Niêm yết”) miễn là mức giá đó (nếu Tài nguyên đó không được cung cấp miễn phí) không thấp hơn giá tối thiểu theo yêu cầu của Promethean. Mức giá tối thiểu theo yêu cầu của Promethean có thể thay đổi theo quyết định riêng của Promethean, nhưng yêu cầu về mức giá tối thiểu có hiệu lực tại thời điểm đó sẽ được thông báo cho Người bán nếu Người bán đưa ra mức giá thấp hơn mức giá tối thiểu theo yêu cầu của Promethean trên Chợ điện tử. Giá Niêm yết phải bao gồm Thuế Giá trị Gia tăng hoặc các loại thuế tương tự.  Giá Niêm yết phải bằng đồng đô-la Mỹ.

6.2 Thuế và Tính chất Mối quan hệ với Người bán. Người bán phải tự chịu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả loại thuế liên bang, thuế quốc gia, thuế tỉnh hoặc thuế địa phương, bao gồm cả thuế kinh doanh áp dụng cho bất kỳ việc mua bán nào do Người bán thực hiện trên Chợ điện tử.  Tương tự như vậy, Người bán phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ khoản thu nhập hoặc thuế đến hạn và phải trả nào phát sinh từ bất kỳ khoản thanh toán nào cho Người bán. Nếu quý vị bán bất kỳ Tài nguyên nào qua Chợ điện tử, quý vị phải đồng ý cung cấp cho Promethean bất kỳ biểu mẫu, tài liệu hoặc chứng nhận nào mà Promethean có thể yêu cầu để thực hiện việc báo cáo hoặc nghĩa vụ thuế liên quan đến việc sử dụng Chợ điện tử. Không có bất kỳ Điều khoản Pháp lý ClassFlow nào cấu thành mối quan hệ thuê mướn lao động, đại lý hoặc đối tác giữa Promethean và Người bán.

6.3 Chính sách Chia sẻ Doanh thu và Phí Giao dịch. Xét đến việc Promethean cung cấp nơi để Người bán rao bán các Tài nguyên của mình, Người bán đồng ý trả cho Promethean 35% Giá Niêm yết trên mỗi Tài nguyên được tải lên và bán trên Chợ điện tử và Người bán thu về 65% còn lại (“Chính sách Chia sẻ Doanh Thu”) và trả không quá $0,25 phí giao dịch trên một Tài nguyên được bán (“Phí Giao dịch”).  Để tính toán số tiền Người bán được trả, Giá Niêm yết sẽ không bao gồm các loại thuế.  Nói cách khác, nếu Giá Niêm yết của một Tài nguyên là $2,00, khi bán được, Promethean sẽ giữ 35% của $2,00 theo Chính sách Chia sẻ Doanh thu và thêm $0,25 Phí Giao dịch bất kể thuế bán hàng đã bao gồm trong Giá Niêm yết hay chưa.  Do đó, với một Tài nguyên có Giá Niêm yết là $2,00, Promethean sẽ giữ $0,70 theo Chính sách Chia sẻ Doanh thu và thêm $0,25 Phí Giao dịch và Người bán thu về $1,05.  Chính sách Chia sẻ Doanh thu và Phí Giao dịch sẽ được tự động trừ trên giá bán thu về từ Người mua qua việc sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba và cho phép Người bán chấp nhận và Người mua thực hiện được thanh toán trực tuyến.  Promethean có quyền bổ sung, gỡ bỏ hoặc thay đổi bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba do Promethean sử dụng để thực hiện giao dịch giữa Người bán và Người mua qua Chợ điện tử.

6.4 Thanh toán cho Người bán. Người bán đồng ý và chấp nhận rằng không có thông tin nào do Promethean tuyên bố hoặc viết ra, và không có thông tin nào trong Điều khoản Pháp lý ClassFlow tạo ra kỳ vọng về việc bán hàng, hay bất cứ cấp độ bán hàng cụ thể nào hoặc thù lao cho Người bán vì đã tải lên các Tài nguyên để bán hoặc phát tán trên Chợ điện tử. Để thuận tiện cho Người bán, Promethean cung cấp dịch vụ bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Để nhận được thanh toán từ các Tài nguyên bán trên Chợ điện tử, Người bán phải kết nối với tài khoản hiện tại hoặc tạo một tài khoản với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Các khoản thanh toán chỉ được thực hiện bằng đồng đô-la Mỹ. Miễn là Người bán tuân thủ các Điều khoản Pháp lý ClassFlow, các khoản thanh toán sẽ được chuyển tự động vào tài khoản của Người bán với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tài nguyên được bán. Promethean không tuyên bố gì liên quan đến các dịch vụ do bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba cung cấp và Promethean không chịu trách nhiệm đối với các chậm trễ trong thanh toán do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào của bên thứ ba.  Ngoài ra, Người bán không được quyền yêu cầu thanh toán bằng bất cứ cách thức nào khác không được quy định ở đây và chấp nhận rằng không có bất kỳ khoản nợ nào khác phát sinh theo các Điều khoản Pháp lý ClassFlow.

6.5 Chính sách Hoàn trả. Trong trường hợp Promethean quyết định một khoản hoàn trả cho Người mua (như được quy định ở Mục B, Khoản 4 dưới đây) đối với Tài nguyên mà Người mua tải xuống, Promethean sẽ thông báo cho Người bán. Promethean có quyền gỡ bỏ bất kỳ Tài nguyên nào khỏi Chợ điện tử nếu Tài nguyên đó gây ra việc hoàn trả. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ Promethean, yêu cầu Người bán phải thực hiện việc hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán Tài nguyên đó cho Promethean thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba của Promethean.  Nếu Người bán không hoàn tất việc hoàn trả cho Promethean, Promethean có quyền (i) gỡ bỏ Tài nguyên hoặc các Tài nguyên của Người bán khỏi Chợ điện tử; (ii) hạn chế Người bán tải các Tài nguyên khác lên Chợ điện tử; hoặc (iii) chấm dứt tài khoản ClassFlow của Người bán.

7. Từ chối Bảo đảm. PROMETHEAN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI MỌI (I) SAI SÓT, LỖI HOẶC NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC, (II) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC HƯ HỎNG TÀI SẢN, THUỘC BẤT KỲ KIỂU GÌ, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CHỢ ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ VỊ, (III) MỌI HOẠT ĐỘNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH DO NGƯỜI BÁN CUNG CẤP CHO BỘ XỬ LÝ THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ 3, (IV) MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC CHẤM DỨT VIỆC TRUYỀN ĐẾN HOẶC ĐI TỪ CHỢ ĐIỆN TỬ, (IV) MỌI LỖI, VI-RÚT, NGỰA THÀNH TROIA HOẶC NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA CHỢ ĐIỆN TỬ BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ/HOẶC (V) MỌI LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ TÀI NGUYÊN NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI XẢY RA DO KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI NGUYÊN NÀO ĐƯỢC BÁN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BẰNG CÁCH KHÁC QUA CHỢ ĐIỆN TỬ. PROMETHEAN SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN GIÁM SÁT HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI BÁN, NGƯỜI MUA VÀ BỘ XỬ LÝ THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ 3. NGOÀI RA, PROMETHEAN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN PHÁT SINH NHỮNG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN BÊN NGOÀI CHỢ ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHỮNG GIAO DỊCH CÓ THỂ BẮT ĐẦU QUA CHỢ ĐIỆN TỬ NHƯNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NGOẠI TUYẾN HOẶC BÊN NGOÀI CHỢ ĐIỆN TỬ.

B. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO NGƯỜI MUA.

  1. Tải xuống Tài nguyên từ Chợ điện tử ClassFlow. Để tải xuống một Tài nguyên từ Chợ điện tử, Người mua phải có tài khoản ClassFlow.  Người mua có thể mua một Tài nguyên từ Chợ điện tử, bằng cách sử dụng tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba do Promethean xác định hoặc bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.Tất cả Tài nguyên có sẵn thông qua Chợ điện tử đều là tài nguyên kỹ thuật số. Như vậy, sau khi nhận được thanh toán thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba, Promethean sẽ ngay lập tức cung cấp Tài nguyên đó cho Người mua để Người mua có thể sử dụng và truy cập ngay lập tức trong thư mục “Tài nguyên của tôi” trong tài khoản ClassFlow của Người mua. Nhìn chung, Promethean sẽ cung cấp Tài nguyên mà Người mua đã mua một cách vô thời hạn trong suốt thời gian Tài nguyên đó có sẵn trên Chợ điện tử.  Tuy nhiên, Promethean không đảm bảo điều này và Tài nguyên đó có thể bị Người bán gỡ bỏ khỏi Chợ điện tử vào bất cứ lúc nào hoặc có thể bị Promethean gỡ bỏ để phản hồi cho khiếu nại về Tài nguyên đó. 

2. Quyền và Nghĩa vụ của Người mua trong Tài nguyên. Người mua chỉ được mua Tài nguyên từ Chợ điện tử theo một giấy phép; không có sự chuyển giao hoàn toàn danh nghĩa hoặc quyền sở hữu trong bất kỳ Tài nguyên nào như vậy. Các điều khoản cấp phép mà theo đó Người mua có thể sử dụng Tài nguyên đã mua phải là những điều khoản do Người bán đưa ra như đã nêu tại Phần A Điều 3.3 trong tài liệu này. Bằng cách mua Tài nguyên này, Người mua đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản cấp phép kèm theo Tài nguyên cụ thể đó bao gồm tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin, hạn chế cấp phép hoặc sử dụng do Người bán xác định. Trong mọi trường hợp, quý vị đồng ý không sử dụng bất kỳ Tài nguyên nào quý vị mua hoặc có được miễn phí thông qua Chợ điện tử mà vi phạm các điều khoản cấp phép quy định việc quý vị sử dụng Tài nguyên.

3. Thanh toán cho Tài nguyên. Người mua đồng ý chịu trách nhiệm và thanh toán đầy đủ cho tất cả Tài nguyên mua qua Chợ điện tử thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba do Promethean xác định.  Người mua đồng ý thêm rằng Promethean có thể thu tiền từ tài khoản của Người mua được thiết lập với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba cho bất kỳ Tài nguyên nào do Người mua mua.  Người mua chịu trách nhiệm cung cấp cho Promethean chi tiết tài khoản hợp lệ và hiện hành để thanh toán toàn bộ phí.

4. Chính sách Hoàn trả. Tất cả Tài nguyên có sẵn qua Chợ điện tử là những tài nguyên kỹ thuật số được cung cấp cho Người mua khi mua hàng để Người mua có thể sử dụng và truy cập ngay lập tức trong thư mục “Tài nguyên của tôi” trong tài khoản ClassFlow của Người mua.  Người mua thừa nhận và chấp nhận rằng tất cả doanh thu của Tài nguyên qua Chợ điện tử là cuối cùng và không được hoàn trả. Mặc dù có chính sách nói trên, Promethean có thể, tuỳ theo quyết định của mình, có những ngoại lệ nhất định đối với chính sách này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, ví dụ nếu Người mua không thể sử dụng, tải xuống hoặc truy cập Tài nguyên do một khiếm khuyết hay lỗi với Tài nguyên đó.  Nếu có ngoại lệ như vậy, Promethean có thể hoàn trả cho Người mua đối với giao dịch mua hàng đó theo bất kỳ cách thức nào Promethean thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong hình thức tín dụng Chợ điện tử.

5. Liên kết đến Trang web hoặc Tài nguyên khác. Một Tài nguyên có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác.  Promethean không có quyền kiểm soát đối với các trang web và tài nguyên bên ngoài đó.  Người mua đồng ý rằng (i) Promethean không chịu trách nhiệm cho tính khả dụng hoặc tính chính xác của các trang web và tài nguyên bên ngoài đó, và (ii) Promethean không xác nhận cũng không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào có trên hoặc có sẵn từ các trang web và tài nguyên bên ngoài đó.  Nếu Người mua truy cập các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, Người mua thực hiện điều đó với rủi ro của riêng Người mua và Người mua chịu mọi trách nhiệm và hậu quả có thể xảy ra.

6. Từ chối Bảo đảm. NGƯỜI MUA ĐỒNG Ý RẰNG KHI MUA MỘT TÀI NGUYÊN TỪ CHỢ ĐIỆN TỬ, NGƯỜI MUA THỰC HIỆN VIỆC ĐÓ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” VÀ VIỆC SỬ DỤNG CHỢ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI MUA DO PROMETHEAN CUNG CẤP ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI RỦI RO THUỘC VỀ RIÊNG NGƯỜI MUA. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PROMETHEAN, CÁC CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA PROMETHEAN VÀ CÁC CÔNG TY CON TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CHỢ ĐIỆN TỬ, QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI MUA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. PROMETHEAN KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH TRUNG THỰC, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH HOÀN CHỈNH CỦA CÁC TÀI NGUYÊN ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN CHỢ ĐIỆN TỬ; HOẶC VỀ TÍNH KHẢ DỤNG, CHẤT LƯỢNG, ĐẶC ĐIỂM, TÍNH HỢP PHÁP, CHỨC NĂNG, BẢO MẬT HOẶC AN TOÀN CỦA BẤT KỲ TÀI NGUYÊN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MỌI NỘI DUNG GIẢNG DẠY) ĐƯỢC LIỆT KÊ ĐỂ BÁN HOẶC MIỄN PHÍ TRÊN CHỢ ĐIỆN TỬ. PROMETHEAN CŨNG KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG CỦA NHỮNG TÀI NGUYÊN CÓ SẴN TRÊN CHỢ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO HOẶC SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI MUA VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI MỌI (I) SAI SÓT, LỖI HOẶC NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC, (II) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC HƯ HỎNG TÀI SẢN, THUỘC BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CHỢ ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ VỊ, (III) MỌI QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH DO QUÝ VỊ CUNG CẤP CHO BỘ XỬ LÝ THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ 3, (IV) MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC CHẤM DỨT VIỆC TRUYỀN ĐẾN HOẶC ĐI TỪ CHỢ ĐIỆN TỬ, (IV) MỌI LỖI, VI-RÚT, NGỰA THÀNH TROIA HOẶC NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA CHỢ ĐIỆN TỬ BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, (V) MỌI LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT CỨ NGUỒN TÀI NGUYÊN NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI XẢY RA DO KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NGUỒN TÀI NGUYÊN NÀO ĐƯỢC BÁN HOẶC CUNG CẤP QUA CHỢ ĐIỆN TỬ, VÀ/HOẶC (VI) MỌI TÀI NGUYÊN HOẶC MỘT PHẦN CỦA BẤT KỲ TÀI NGUYÊN NÀO VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. PROMETHEAN KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, CAM ĐOAN HOẶC NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÀI NGUYÊN NÀO DO NGƯỜI BÁN CUNG CẤP THÔNG QUA CHỢ ĐIỆN TỬ HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB SIÊU LIÊN KẾT NÀO VÀ PROMETHEAN SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN BÊN GIÁM SÁT HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN VÀ BỘ XỬ LÝ THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ 3. KHI MUA MỘT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ TRUNG GIAN NÀO HAY TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, NGƯỜI MUA NÊN SỬ DỤNG SỰ SUY XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ TIẾN HÀNH THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP. NGOÀI RA, PROMETHEAN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN PHÁT SINH TỪ NHỮNG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN BÊN NGOÀI CHỢ ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHỮNG GIAO DỊCH CÓ THỂ BẮT ĐẦU QUA CHỢ ĐIỆN TỬ NHƯNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NGOẠI TUYẾN HOẶC BÊN NGOÀI CHỢ ĐIỆN TỬ.

C. THÔNG BÁO VÀ GỠ BỎ BẢN QUYỀN.

1. Thông báo về Vi phạm. Nếu quý vị tin rằng bất kỳ Tài nguyên nào được tìm thấy trong Chợ điện tử vi phạm bản quyền của quý vị, quý vị nên thông báo cho Promethean về yêu cầu của quý vị theo quy trình sau.  Promethean sẽ xử lý các thông báo về vi phạm theo quy định của Luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (”DMCA”) và các luật hiện hành khác về bản quyền.  DMCA yêu cầu các thông báo về vi phạm phải bằng văn bản và gửi cho Promethean bằng email đến địa chỉ copyright@prometheanworld.com.

Thông tin theo yêu cầu của Thông báo về Vi phạm được thiết kế để đảm bảo rằng các bên báo cáo vấn đề là chủ sở hữu quyền hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu quyền và cho phép chúng tôi xác định một cách chính xác Tài nguyên phải được gỡ bỏ. Để hiệu quả, thông báo về vi phạm phải có các thông tin sau: 

(a)  Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của chủ sở hữu bản quyền, hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền, được cho là bị vi phạm; 

(b)  Xác định tác phẩm có bản quyền đã bị vi phạm, hoặc danh sách đại diện các tác phẩm nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong một thông báo duy nhất; 

(c) Xác định tài liệu bị khiếu nại vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó phải được gỡ bỏ hoặc quyền truy cập đến tài liệu đó phải được vô hiệu, và thông tin đầy đủ một cách hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí của tài liệu; 

(d) Thông tin đầy đủ một cách hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có, mà qua đó có thể liên hệ với bên khiếu nại; 

(e)  Tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin thiện chí rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc pháp luật; và 

(f)  Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động đại diện cho chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

2. Quy trình khi Nhận Thông báo về Vi phạm. Khi nhận được Thông báo về Vi phạm thích hợp, chúng tôi bảo lưu quyền:

(a)   gỡ bỏ hoặc vô hiệu quyền truy cập đến tài liệu vi phạm;

(b) thông báo cho Người bán bị cáo buộc vi phạm rằng chúng tôi đã gỡ bỏ hoặc vô hiệu quyền truy cập đến tài liệu được áp dụng;

(c) chấm dứt quyền truy cập vào Chợ điện tử của Người bán đó; và

(d) chấm dứt tài khoản ClassFlow của Người bán đó.

Nếu Người bán tin rằng Tài nguyên đã bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu quyền truy cập là không vi phạm, hoặc Người bán tin rằng Người bán có quyền đăng và sử dụng Tài nguyên đó, Người bán có quyền gửi cho chúng tôi thông báo phản đối có chứa các thông tin sau đến copyright@prometheanworld.com:

(a)  chữ ký điện tử của Người bán hoặc người được ủy quyền hành động đại diện cho Người bán;

(b) xác định Tài nguyên đã bị xóa hoặc bị vô hiệu quyền truy cập và vị trí mà tại đó Tài nguyên đã xuất hiện trước khi bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu;

(c) tuyên bố rằng Người bán có niềm tin thiện chí rằng Tài nguyên đã bị gỡ bỏ hay vô hiệu do nhầm lẫn hoặc xác định sai Tài nguyên; và

(d)  Tên, địa chỉ, số điện thoại và email của Người bán, nếu có.

Nếu chúng tôi nhận được thông báo phản đối, chúng tôi có thể gửi bản sao thông báo phản đối đó cho bên khiếu nại ban đầu thông báo rằng chúng tôi có thể thay thế Tài nguyên đã bị gỡ bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa nó trong vòng 14 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo phản đối theo tuỳ ý của Promethean.

D. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN ĐỒNG Ý RẰNG PROMETHEAN, CÁC CÔNG TY CON VÀ VĂN PHÒNG CỦA PROMETHEAN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI HẬU QUẢ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, DANH TIẾNG, SỬ DỤNG HOẶC DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC, DO TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG CHỢ ĐIỆN TỬ HOẶC BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHỢ ĐIỆN TỬ. MỘT SỐ TIỂU BANG HOA KỲ HOẶC KHU VỰC TÀI PHÁN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI VỀ SAU HOẶC NGẪU NHIÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG. TRÁCH NHIỆM CỦA PROMETHEAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, GỘP LẠI, SẼ KHÔNG LỚN HƠN HAY ÍT HƠN (A) TỔNG SỐ TIỀN DO PROMETHEAN TRẢ CHO NGƯỜI BÁN TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG NGAY TRƯỚC KHI YÊU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC CHO LÀ LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM ĐÓ HOẶC (B) MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100,00).  TRÁCH NHIỆM CỦA PROMETHEAN ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, GỘP LẠI, SẼ KHÔNG LỚN HƠN HAY ÍT HƠN (A) TỔNG SỐ TIỀN DO NGƯỜI MUA TRẢ CHO PROMETHEAN TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG NGAY TRƯỚC KHI YÊU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC CHO LÀ LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM ĐÓ HOẶC (B) MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100,00).

NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA TẠI ĐÂY THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ BỎ QUA CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐỀ NGHỊ KHÔNG XÁC ĐỊNH HOẶC ĐÁNG NGỜ TẠI THỜI ĐIỂM NÀY. NẾU NGƯỜI MUA HOẶC NGƯỜI BÁN LÀ CƯ DÂN CALIFORNIA, NGƯỜI BÁN HOẶC NGƯỜI MUA THỪA NHẬN RẰNG HỌ ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ TẠI ĐÂY BỎ QUA MỤC 1542 LUẬT DÂN SỰ CỦA CALIFORNIA VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU: “BẢN PHÁT HÀNH CHUNG KHÔNG BAO GỒM CÁC KHIẾU NẠI MÀ CHỦ NỢ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ CÓ TỒN TẠI TRONG QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐÓ TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN PHÁT HÀNH, MÀ NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT THÌ PHẢI ẢNH HƯỞNG VẬT CHẤT ĐẾN VIỆC QUYẾT TOÁN VỚI NGƯỜI VAY.” HƠN NỮA, NẾU NGƯỜI MUA HOẶC NGƯỜI BÁN LÀ CƯ DÂN CỦA TIỂU BANG HOA KỲ KHÁC HOẶC KHU VỰC TÀI PHÁN KHÁC, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý BỎ QUA TRƯỚC MỌI ĐIỀU LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC TÀI PHÁN KHÁC ĐÓ.

E. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.

Như đã nêu ở trên, Điều khoản Pháp lý của ClassFlow bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này của Chợ điện tử ClassFlow, Điều khoản Dịch vụ ClassFlow, Chính sách Bảo mật ClassFlow, Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của ClassFlow và Chính sách Cookies ClassFlow.  Điều khoản Pháp lý của ClassFlow quản lý việc sử dụng Chợ điện tử và cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa Người mua và Promethean cũng như giữa Người bán và Promethean. Liên quan đến việc mua hoặc bán bất kỳ Tài nguyên nào thông qua Chợ điện tử (cho dù Tài nguyên đó là miễn phí hoặc có tính phí): (i) các điều khoản và điều kiện cụ thể của Điều khoản và Điều kiện Chợ điện tử ClassFlow này sẽ quản lý, và (ii) trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Điều khoản và Điều kiện Chợ điện tử ClassFlow này và bất kỳ quy định nào khác có trong Điều khoản Pháp lý ClassFlow, điều khoản và điều kiện của Điều khoản và Điều kiện Chợ điện tử ClassFlow sẽ chiếm ưu thế.

©2016 Công ty TNHH Promethean. Mọi Quyền được Bảo lưu.