Chính sách Bảo mật của ClassFlow


Ngày Hiệu lực:  Ngày 6 tháng 7 năm 2018
Cam kết Bảo mật Dữ liệu Học sinh ClassFlow  của Chúng tôi

Việc bảo mật thông tin có thể nhận dạng cá nhân của học sinh là rất quan trọng đối với chúng tôi.  Chúng tôi tự hào rằng khách hàng của chúng tôi chọn ClassFlow là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đáng tin cậy và chúng tôi cố gắng sống theo các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh dữ liệu cao. Khi chúng tôi có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của học sinh, chúng tôi cam kết các nguyên tắc bảo mật dữ liệu sau đây:

 • Chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của học sinh chỉ cho mục đích cung cấp Dịch vụ của mình hoặc được nhà trường hay phụ huynh ủy quyền.
 • Chúng tôi thu thập nhiều thông tin cá nhân của học sinh chỉ đến mức cần thiết để cung cấp Dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi sẽ tiết lộ các chính sách và thực tiễn dữ liệu của mình một cách rõ ràng và minh bạch.
 • Chúng tôi không chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của học sinh với các bên thứ ba vì các mục đích tiếp thị.
 • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh vì các mục đích nhắm vào hành vi.
 • Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của học sinh vì các mục đích nhắm vào hành vi trừ khi có sự đồng ý rõ ràng và minh bạch của phụ huynh.
 • Chúng tôi sẽ không thực hiện thay đổi cơ bản đối với chính sách bảo mật hay các điều khoản dịch vụ của mình có liên quan đến việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của học sinh mà không thông báo trước tiên cho nhà trường và đưa ra lựa chọn cho nhà trường trước khi thông tin cá nhân của học sinh được sử dụng về cơ bản theo cách khác cách đã được tiết lộ khi thu thập thông tin cá nhân của học sinh.
 • Chúng tôi sẽ duy trì một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện được thiết kế để bảo vệ các loại dữ liệu học sinh thu thập được trong ClassFlow.
 • Chúng tôi sẽ xóa hoặc bỏ nhận dạng thông tin cá nhân của học sinh khi thông tin không còn cần thiết hoặc theo chỉ đạo hoặc yêu cầu của nhà trường.

Để tìm hiểu thêm về các thực tiễn của chúng tôi và các cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh, vui lòng xem lại kỹ Chính sách Bảo mật này cũng như Chính sách Cookie, các Điều khoản Dịch vụ, và Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com khi có thắc mắc.

“ClassFlow” hay “Dịch vụ” được Công ty TNHH Promethean (“Promethean,” “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) cung cấp.  Chúng tôi là một công ty TNHH đăng ký ở Anh và Wales có văn phòng đăng ký tại Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Khi chúng tôi sử dụng từ “(các) Dịch vụ” trong Chính sách Bảo mật này, ý chúng tôi là (i) Dịch vụ công cộng ClassFlow sẵn có miễn phí tại www.ClassFlow.com hoặc URL như thế khác theo quy định của miền địa phương hoặc ngôn ngữ trình duyệt của Người dùng; (ii) Dịch vụ ClassFlow cho Trường học có sẵn qua đăng ký cho các trường học, học khu, hoặc các tổ chức khác như thế, và chỉ có thể truy cập thông qua việc thiết lập Tên miền phụ ClassFlow duy nhất với một URL riêng (chẳng hạn như www.yourschooldistrictname.classflow.com) để trường học hay học khu cụ thể sử dụng riêng; và (iii) tất cả các trang web, sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng có liên quan khác được Promethean làm cho có sẵn (bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào liên quan đến ClassFlow có thể có sẵn thông qua App Store (Cửa hàng Ứng dụng), cửa hàng Google Play, hoặc các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba khác).

Chính sách Bảo mật này, cùng với Chính sách Cookie của ClassFlow, Các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, và Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow được đề cập trong Chính sách Bảo mật này, tạo thành Hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý giữa quý vị và chúng tôi (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”).  Vui lòng đọc kỹ chúng trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị cho biết quý vị chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, Chính sách Cookie và Chính sách Bảo mật này, và quý vị đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các điều khoản của tất cả các chính sách này.  Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.  Bất kỳ thuật ngữ nào mà chúng tôi sử dụng ở đây mà không định nghĩa chúng sẽ có định nghĩa được cấp cho chúng trong các Điều khoản Dịch vụ.  Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào  giữa các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật, các Điều khoản Dịch vụ sẽ được ưu tiên.

“Quý vị” hay “của quý vị” có nghĩa là một Người dùng Dịch vụ.  Một “Người dùng Cá nhân”như được sử dụng trong các Điều khoản này có thể là một giáo viên (hoặc quản trị viên), học sinh, hoặc phụ huynh sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí. Nếu áp dụng, “quý vị” hoặc “của quý vị” còn có nghĩa là trường học hoặc học khu hoặc tổ chức giáo dục khác hay còn được gọi là “Người dùng Doanh nghiệp” sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học với Người dùng có liên quan hoặc là học sinh, giáo viên, hoặc phụ huynh của một học sinh, và được Người dùng Doanh nghiệp ủy quyền cho sử dụng Dịch vụ (một “Người dùng được Ủy quyền”).  Thuật ngữ “(Những) Người dùng” như được sử dụng ở đây sẽ có nghĩa là tất cả người dùng Dịch vụ:  Người dùng Cá nhân, Người dùng được Ủy quyền và Người dùng Doanh nghiệp.

Mục lục:

 1. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là gì?
 2. Chúng tôi Thu thập Thông tin Gì?
 3. Cách Promethean Chia sẻ Thông tin với những Người khác?
 4. Thông tin về Tôi có được An toàn không?
 5. Duy trì và Xóa Thông tin Cá nhân
 6. Tùy chọn Truyền thông
 7. Tôi Có thể Tiếp cận, Chỉnh sửa, hoặc Xóa Thông tin Cá nhân không?
 8. Dữ liệu của tôi Đi đâu?
 9. Quyền riêng tư của Trẻ em
 10. Promethean có Bao giờ Thay đổi Chính sách Bảo mật không?
 11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có Thắc mắc Về Chính sách Bảo mật này hoặc Phàn nàn?

1. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là gì?

Promethean tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và cam kết bảo vệ nó thông qua việc tuân thủ chính sách này của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của ClassFlow (cùng với Chính sách Cookie của ClassFlow, các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow, và Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến ở đây) giải thích cách Promethean thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ quý vị thông qua việc quý vị sử dụng Dịch vụ ClassFlow.

Thông tin Cá nhân” như được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng riêng một cá nhân cụ thể.

Chính sách này không áp dụng cho các trang web bên thứ ba hoặc các thực tiễn của các công ty mà Promethean không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp các liên kết từ Dịch vụ của mình. Quý vị cần luôn đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào trước khi sử dụng chúng.

2. Chúng tôi Thu thập Thông tin Gì?

2.1 Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập tùy thuộc vào việc liệu quý vị là một giáo viên, học sinh hay phụ huynh.

 1. Thông tin về Trường học, Giáo viên và Quản trị viên:Chúng tôi yêu cầu một số thông tin khi một Giáo viên hoặc Quản trị viên Nhà trường đăng ký một tài khoản ClassFlow hoặc trao đổi thư từ trực tuyến với chúng tôi, bao gồm họ tên, địa chỉ email, tên đăng nhập và mật khẩu, và bất kỳ thông tin bổ sung nào quý vị tự nguyện cung cấp trong hồ sơ ClassFlow của mình, mà có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở mối quan hệ chi nhánh và vị trí trường học của quý vị, trình độ lớp và môn quý vị dạy, vị trí của quý vị trong nhà trường và loại thiết bị mà học sinh của quý vị sử dụng (gọi chung là “Dữ liệu Nhà trường”).  Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Nhà trường nếu nhà trường gửi cho chúng tôi thông báo, một giáo viên đăng tải nội dung hoặc các Tài nguyên lên trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, hoặc trả lời email và khảo sát.   Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích và cải thiện việc cung cấp Dịch vụ và chức năng của mình, và để trao đổi thông tin với các Trường học và người dùng của mình.
 2. Thông tin về Học sinh:Promethean cung cấp Dịch vụ cho các trường học và giáo viên để cải thiện kết quả giảng dạy trong lớp và học tập của học sinh. Thông qua việc cung cấp Dịch vụ này cho một Trường học, chúng tôi có thể thu thập hoặc được tiếp cận Thông tin Cá nhân về học sinh (“Dữ liệu Học sinh”). Chỉ những học sinh đã được Nhà trường hoặc Giáo viên cung cấp một mã lớp học mới có thể đăng ký làm “Học sinh” có tài khoản ClassFlow và sử dụng Dịch vụ.  Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin Cá nhân từ học sinh. Loại thông tin chúng tôi thu thập được sẽ tùy thuộc vào cách giáo viên, nhà trường hoặc học khu sử dụng Dịch vụ, nhưng có thể bao gồm họ tên của học sinh, địa chỉ email, tên đăng nhập và mật khẩu, dữ liệu đánh giá, dữ liệu bài tập và nội dung lớp học khác. Chúng tôi coi Dữ liệu Học sinh có tính bảo mật cao và sử dụng dữ liệu này chỉ để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi cho Nhà trường hoặc thay mặt cho Nhà trường, và theo những cách hạn chế, vì các mục đích nội bộ phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow hoặc các thỏa thuận cụ thể với Nhà trường.  Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Học sinh chịu sự chi phối của các thỏa thuận của chúng tôi với Nhà trường, bởi các quy định của Ðạo luật về Quyền hạn Giáo dục và Bảo mật Riêng tư Gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act hay FERPA) và các luật tiểu bang áp dụng ở Hoa Kỳ, và bởi các luật của tiểu bang, liên bang và quốc tế khác nếu áp dụng.  Luật áp dụng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào với Trường học sẽ được ưu tiên và nắm quyền kiểm soát nếu và trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa bất kỳ luật áp dụng nào, hoặc điều khoản của bất kỳ điều khoản nào với Trường học, và Chính sách Bảo mật này.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Học sinh của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc xem xét, sửa đổi hoặc xóa Thông tin Cá nhân của một học sinh, vui lòng liên hệ trực tiếp với tổ chức giáo dục của quý vị.Xem “Cách Promethean Chia sẻ Thông tin với những Người khác” dưới đây để biết thêm thông tin về các cách hạn chế mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Nhà trường và Dữ liệu Học sinh. Xem “Quyền riêng tư của Trẻ em” dưới đây để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em.
 3. Thông tin về Phụ huynh và Người giám hộ:Chúng tôi yêu cầu một số thông tin khi một phụ huynh hoặc người giám hộ đăng ký một tài khoản ClassFlow hoặc đăng ký để sử dụng một ứng dụng có liên quan. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong họ tên, địa chỉ email, tên đăng nhập và mật khẩu, và bất kỳ thông tin bổ sung nào mà phụ huynh hoặc người giám hộ tự nguyện cung cấp, mà có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong tên và địa điểm trường học của con em quý vị và mối quan hệ của bạn với trẻ là gì (bố/mẹ, ông/bà, người giám hộ, vv…). Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích và cải thiện việc cung cấp Dịch vụ và chức năng của mình, và để trao đổi thông tin với quý vị.

2.2   Thông tin Thu thập được Thông qua Công nghệ:

Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin sử dụng khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi quý vị truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie (một thiết bị theo dõi) đến máy tính của quý vị chỉ để xác định trình duyệt của quý vị và cho phép chúng tôi giúp quý vị đăng nhập nhanh hơn và tăng cường chức năng và điều hướng của quý vị thông qua trang web.  Một cookie cũng có thể truyền tải thông tin cho chúng tôi về cách quý vị sử dụng Dịch vụ (chẳng hạn như các trang quý vị xem, các liên kết quý vị nhấp chuột, và các hành động khác mà quý vị chấp nhận Dịch vụ). Chúng tôi có thể thu thập thông tin log file từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của quý vị mỗi khi quý vị tiếp cận Dịch vụ.  Thông tin log file có thể bao gồm thông tin nặc danh như yêu cầu web, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt của quý vị, thông tin về thiết bị di động của quý vị, các trang và URL giới thiệu / thoát, số lần nhấp chuột và cách quý vị tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem, và các thông tin khác như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng các gif rõ ràng (còn được gọi là đèn hiệu web) mà được sử dụng để theo dõi các mô hình sử dụng trực tuyến của các Người dùng của chúng tôi dưới dạng ẩn danh. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng các gif rõ ràng trong các email dựa trên HTML được gửi cho những người dùng không phải học sinh của chúng tôi để theo dõi những email nào được mở và những liên kết nào được người nhận nhấp chuột vào.  Thông tin cho phép lập báo cáo chính xác hơn và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu phân tích, hoặc sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba, để giúp chúng tôi đo lường các xu hướng lượng truy cập và sử dụng Dịch vụ.  Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức mình để tôn trọng các tùy chọn bảo mật của khách truy cập, chúng tôi không thể trả lời các tín hiệu Không Theo dõi từ trình duyệt của quý vị vào lúc này. Để hiểu chính xác các cookie nào được sử dụng trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí của chúng tôi và các cookie nào được sử dụng trên cho Dịch vụ Trường học, quý vị có thể xem lại Chính sách Cookie của ClassFlow của chúng tôi.

Khi quý vị tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi bằng hoặc thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể nhận được hoặc thu thập và lưu trữ thông tin về thiết bị di động của quý vị như nhà mạng di động, loại thiết bị, kiểu và nhà sản xuất, thương hiệu và kiểu hệ điều hành của thiết bị di động, và, tùy thuộc vào cài đặt thiết bị di động của mình, dữ liệu vị trí địa lý của quý vị ở cấp thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia. Chúng tôi nhận được thông tin này theo cách tổng hợp để chúng tôi có thể theo dõi các xu hướng rộng rãi và thống kê sử dụng.

Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng dữ liệu thu thập được thông qua các cookie, log file, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và thông tin gif rõ ràng để:  (a) ghi nhớ thông tin để quý vị sẽ không phải nhập lại thông tin trong lần truy cập của mình hoặc vào lần tới khi quý vị truy cập trang web; (b) cung cấp nội dung và thông tin tùy chỉnh, được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung hướng mục tiêu liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; (c) cung cấp và theo dõi tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi; (d) theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số lượng khách truy cập, lưu lượng truy cập, mức sử dụng và mô hình nhân khẩu học trên trang web của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi; (e) chẩn đoán hoặc xử lý các vấn đề công nghệ; (f) điều tra gian lận hoặc sử dụng sai Dịch vụ và (g) nếu không thì lập kế hoạch và tăng cường Dịch vụ của chúng tôi.  Chúng tôi không cho phép các mạng lưới quảng cáo bên thứ ba thu thập thông tin về Học sinh, Giáo viên hoặc Phụ huynh đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách Promethean Chia sẻ Thông tin với những Người khác?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu trong Dịch vụ khi cần để thực hiện Dịch vụ.  Ví dụ, Dữ liệu Học sinh và Dữ liệu Trường học sẽ được chia sẻ với giáo viên, quản trị viên nhà trường, và phụ huynh được ủy quyền nhận Dữ liệu Học sinh vì mục đích giáo dục.  Việc chia sẻ trong Dịch vụ sẽ tùy thuộc vào các cài đặt và chức năng theo lựa chọn của nhà trường hoặc giáo viên. Promethean chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân với các bên thứ ba trong các trường hợp hạn chế, được mô tả dưới đây.  CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHIA SẺ HOẶC BÁN DỮ LIỆU HỌC SINH VỚI CÁC BÊN THỨ BA VÌ CÁC MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ HAY QUẢNG CÁO.  Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán Thông tin Cá nhân về các giáo viên, quản trị viên hoặc phụ huynh với các bên thứ ba vì các mục đích tiếp thị hay quảng cáo trừ khi quý vị đồng ý cho chúng tôi làm vậy.

 1. Nếu quý vị là giáo viên hoặc quản trị viên và quý vị chọn tải các Tài nguyên lên ClassFlow Marketplace (Thị trường ClassFlow) (dù mất phí hay miễn phí), một hồ sơ sẽ được tự động tạo ra cho quý vị. Tất cả thông tin mà quý vị nhập vào hồ sơ của mình sẽ được đăng công khai cho các giáo viên khác là chủ tài khoản ClassFlow và bất kỳ ai tình cờ thấy Tài nguyên của quý vị khi đang tìm kiếm ngoại tuyến Thị trường hoặc khi tìm kiếm qua một công cụ tìm kiếm như Bing hoặc Google. Quý vị được yêu cầu điền vào các trường họ tên trong hồ sơ, nhưng quý vị có thể sử dụng biệt danh thay vì họ tên thật của mình nếu quý vị không muốn tên thật của mình công khai gắn liền với hồ sơ của mình.  Quý vị cũng có lựa chọn đưa vào các thông tin khác về bản thân bằng cách hoàn thành các trường tùy chọn khác trên trang hồ sơ.  Thông tin này cũng sẽ có sẵn công khai cùng với hồ sơ của quý vị. Vui lòng không nhập vào các trường tùy chọn nếu quý vị không muốn thông tin được công bố công khai.  Xem Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow.
 2. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị theo yêu cầu hoặc ủy quyền của pháp luật hoặc khi chúng tôi cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án, hoặc quy trình hợp pháp đối với hai bên; để thi hành hoặc áp dụng các Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, hoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi (bao gồm cả tiết lộ Thông tin Cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật, trường học của quý vị, hoặc người tuyển dụng quý vị); hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Promethean, nhân viên, Người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác.
 3. Nếu Promethean hoặc một số hoặc tất cả các tài sản của công ty đã được mua lại hoặc chuyển nhượng, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra khi Promethean phá sản, thông tin người dùng bao gồm cả Thông tin Cá nhân có thể được chuyển cho hoặc được mua lại bởi một bên thứ ba nhưng chỉ cho một bên thứ ba mà tuân thủ các cam kết tương tự đối với Thông tin Cá nhân thu thập trước đó như Promethean theo Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị và cho quý vị có cơ hội để không lựa chọn chuyển Dữ liệu Học sinh bằng cách chấm dứt tài khoản của quý vị.
 4. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với một số công ty và cá nhân bên thứ ba đáng tin cậy để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ, nhưng chỉ đúng với mục đích thực hiện công việc của họ thay chúng tôi, ví dụ như để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, tăng cường Dịch vụ, tăng chức năng và tính thân thiện với người dùng của Dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của quý vị khi sử dụng Dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Amazon Web Services để lưu trữ Dịch vụ trên máy chủ của họ; chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi theo dõi hành vi người dùng, lượng người dùng truy cập, lượng khách truy cập và cung cấp phân tích hệ thống; chúng tôi sử dụng Pardot làm dịch vụ tự động hóa tiếp thị để ghi lại các tương tác giữa người dùng với Dịch vụ; và chúng tôi sử dụng Intercom để tự động hóa tiếp thị, để có được thông tin phản hồi của người dùng, cung cấp hỗ trợ khách hàng, liên lạc với người dùng về các tính năng trong Dịch vụ và trò chuyện trực tiếp trong Dịch vụ.  Tuy nhiên, Dịch vụ Intercom không được kích hoạt (bật) cho các tài khoản Học sinh.  Để rõ ràng, Học sinh sẽ không thể liên lạc qua Intercom và sẽ không có chức năng trò chuyện trực tiếp cho Học sinh trong tài khoản của họ.Trừ khi chúng tôi nói với quý vị theo cách khác, các công ty bên thứ ba đáng tin cậy không có quyền sử dụng Thông tin Cá nhân của quý vị ngoài những thông tin cần thiết để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt nhất có thể.  Để tìm hiểu thêm về các công ty bên thứ ba này bao gồm các chính sách bảo mật của mỗi công ty, quý vị có thể truy cập trang web của họ:

Theo thời gian, chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung và chúng tôi sẽ làm tốt nhất để duy trì thông tin hiện tại về các đối tác bên thứ ba của mình trong Chính sách Bảo mật này.

e. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác dưới dạng tổng hợp và ẩn danh mà không trực tiếp nhận dạng quý vị như một cá nhân. Ví dụ, chúng tôi cung cấp các phân tích và thông tin sử dụng thông qua Dịch vụ ClassFlow cho Trường học của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp các báo cáo về các Trường học với mục đích xác định mức độ thường xuyên Người dùng sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ, các tính năng mà Người dùng sử dụng nhiều nhất hoặc ít sử dụng nhất và Tài nguyên nào mà Người dùng sử dụng, tất cả vì mục đích cải thiện Dịch vụ, tăng chức năng và tính thân thiện với người dùng của Dịch vụ và cải thiện trải nghiệm tổng thể của Nhà trường và Người dùng khi sử dụng Dịch vụ.

f. Cách Dữ liệu Học sinh được chia sẻ: Ngoài các hành động được mô tả ở trên, Promethean có thể tạo điều kiện chia sẻ Dữ liệu Học sinh với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ, mặc dù chỉ khi được hướng dẫn và được ủy quyền để làm như vậy thay mặt cho Nhà trường. Ví dụ, một số yếu tố trong Dịch vụ của chúng tôi cho phép các Trường học tương tác với phụ huynh, học sinh, quản trị viên và các giáo viên khác vì lợi ích của việc giáo dục học sinh. Promethean không tạo điều kiện chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Học sinh nào với các bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ trừ khi thay mặt cho Nhà trường sau khi Nhà trường đã cho phép chia sẻ dữ liệu đó.

4. Thông tin về Tôi có được An toàn không?

An ninh dữ liệu rất quan trọng đối với Promethean. Promethean duy trì các thủ tục hành chính, kỹ thuật và vật lý nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin được lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi. Việc tiếp cận thông tin bị hạn chế (thông qua thông tin người dùng/mật khẩu và quá trình xác thực hai yếu tố) đối với những nhân viên cần thông tin để thực hiện các chức năng công việc của họ. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (công nghệ lớp cổng bảo mật) theo tiêu chuẩn công nghiệp để chuyển Thông tin Cá nhân. Các biện pháp bảo vệ an ninh khác bao gồm nhưng không giới hạn trong mã hóa dữ liệu, tường lửa và kiểm soát truy cập vật lý vào các tòa nhà và các tập tin.  Quý vị có thể giúp bảo vệ chống truy cập trái phép vào tài khoản của mình và Thông tin Cá nhân bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của quý vị một cách thích hợp và hạn chế truy cập vào máy tính và trình duyệt của quý vị bằng cách đăng xuất sau khi quý vị đã hoàn thành việc truy cập vào tài khoản của mình.

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu quý vị nhấp chuột vào các liên kết đó, quý vị sẽ rời Dịch vụ ClassFlow và Chính sách Bảo mật này sẽ không còn chi phối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và/hoặc thực tiễn trên các trang web khác (nhưng quý vị nên đọc những chính sách bảo mật đó của các bên thứ ba để đảm bảo quý vị hiểu chúng trước khi quyết định duyệt các trang web khác). Chính sách Bảo mật này chỉ chi phối thông tin được Promethean thu thập thông qua Dịch Vụ.

5. Duy trì và Xóa Thông tin Cá nhân:

 1. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin của quý vị miễn là tài khoản của quý vị đang hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho quý vị Dịch vụ, hay như mô tả dưới đây. Nếu quý vị muốn hủy bỏ tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ClassFlow.com.
 2. Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp, trong thời hạn đăng ký của Dịch vụ ClassFlow cho Trường học của quý vị, chúng tôi sẽ duy trì hoặc hủy bất kỳ Thông tin Cá nhân nào có trong tài khoản Dịch vụ ClassFlow cho Trường học theo chính sách cụ thể của Nhà trường hoặc các hướng dẫn liên quan đến việc duy trì và tiêu hủy Dữ liệu Trường học với trường hợp ngoại lệ là chúng tôi có thể duy trì và sử dụng một số Thông tin Cá nhân cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận giữa hai bên.
 3. Nếu quý vị đã đóng góp cho Thị trường ClassFlow thì tức là quý vị đã được yêu cầu tạo một hồ sơ. Khi quý vị đóng tài khoản ClassFlow của mình, hồ sơ của quý vị sẽ vẫn hiển thị công khai trên Thị trường ClassFlow trừ khi quý vị gỡ bỏ Tài nguyên của mình khỏi Thị trường trước khi đóng tài khoản.  Nếu quý vị không muốn thông tin cá nhân trong hồ sơ của mình vẫn được hiển thị, quý vị nên gỡ bỏ các thông tin tùy chọn trong hồ sơ của mình, và thay thế họ tên thật của quý vị bằng một bút danh trước khi đóng tài khoản.
 4. Dữ liệu Học sinh. Promethean sẽ nhanh chóng xóa hoặc xóa nhận dạng Dữ liệu Học sinh theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của  Nhà trường hoặc Giáo viên trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu hoặc hướng dẫn đó.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com để yêu cầu xóa tài khoản.  Chúng tôi sẽ lưu giữ, xóa hoặc xóa nhận dạng Dữ liệu Học sinh theo các chính sách của chúng tôi dưới đây:
  1. Các Tài khoản ClassFlow dành cho Trường học.  Khi đăng ký sử dụng ClassFlow cho Trường học của một Nhà trường hết hạn hoặc chấm dứt, tất cả dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu Học sinh, trong Tên miền phụ ClassFlow duy nhất của Nhà trường sẽ được Promethean duy trì trong vòng chín mươi (90) ngày, trong thời gian đó Nhà trường sẽ có quyền truy cập vào Tên miền phụ ClassFlow vì mục đích truy cập vào Dữ liệu Học sinh và Dữ liệu Trường học và/hoặc khôi phục lại tài khoản của Nhà trường.  Trừ khi tuân thủ các điều khoản cụ thể trong thỏa thuận của chúng tôi với một Trường học, tất cả các dữ liệu trong Tên miền phụ ClassFlow duy nhất của Trường học đó, bao gồm cả Dữ liệu Học sinh, sẽ được xóa nhận dạng mà không thể khôi phục hoặc bị hủy trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi chấm dứt hoặc hết thời hạn đăng ký sử dụng, hoặc sớm hơn theo yêu cầu của Nhà trường. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản của thỏa thuận của chúng tôi với một Trường học, đối với mọi tài khoản học sinh mà học sinh không đăng nhập trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng, tất cả Dữ liệu Học sinh trong mỗi tài khoản như vậy sẽ được xóa nhận dạng để Dữ liệu Học sinh trong mỗi tài khoản đó sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi được.   Chúng tôi có thể tiếp tục ẩn danh hoặc tổng hợp Dữ liệu Học sinh, bao gồm cả dữ liệu sử dụng, dưới hình thức không nhận dạng hợp lý một cá nhân cụ thể, cho các mục đích phân tích.
  2. Tài khoản ClassFlow Miễn phí.  Từng giáo viên lập các danh sách lớp học sử dụng tài khoản ClassFlow miễn phí có trách nhiệm xóa các lớp học này khỏi các tài khoản ClassFlow của mình khi lớp học kết thúc.  Khi lớp học bị xóa, mã lớp học sẽ bị vô hiệu hóa và Học sinh sẽ không thể sử dụng mã lớp học đó để đăng nhập vào Dịch vụ.  Nếu Học sinh không ở trong một danh sách lớp khác, tài khoản của Học sinh sẽ bị vô hiệu hóa.  Khi từng giáo viên chấm dứt tài khoản ClassFlow miễn phí của mình, tất cả các tài khoản Học sinh được thiết lập dưới sự chỉ đạo của giáo viên đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa, trừ khi Học sinh đang sử dụng cùng một tài khoản dưới sự chỉ đạo của một (hoặc nhiều) giáo viên, người hiện tại đang duy trì một tài khoản ClassFlow.  Promethean cũng sẽ vô hiệu hóa tài khoản Học sinh được thiết lập trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí nếu học sinh đó đã không đăng nhập tài khoản trong hơn mười hai (12) tháng. Tất cả Dữ liệu Học sinh trong mỗi tài khoản bị vô hiệu hóa sẽ bị xóa nhận dạng để Dữ liệu Học sinh trong mỗi tài khoản bị vô hiệu hóa đó sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi được.  Sau khi một tài khoản học sinh đã được xóa nhận dạng, một học sinh chỉ có thể tạo tài khoản mới trong tương lai nếu học sinh đó tạo tài khoản ClassFlow mới và nhập mã lớp hợp lệ mà giáo viên cung cấp.  Thông tin liên kết với tài khoản cũ của học sinh đã được xóa nhận dạng sẽ không thể phục hồi hoặc cung cấp cho học sinh qua bất kỳ tài khoản học sinh mới nào.  Chúng tôi có thể tiếp tục ẩn danh hoặc tổng hợp Dữ liệu Học sinh, bao gồm cả dữ liệu sử dụng, dưới hình thức không nhận dạng một cá nhân cụ thể, cho các mục đích phân tích.Nếu quý vị là một giáo viên sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí và quý vị muốn hủy tài khoản của mình, quý vị phải liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ClassFlow.com.  Khi một tài khoản bị đóng, Giáo viên sẽ không còn có thể truy cập vào bất kỳ tài liệu nào được lưu trong tài khoản.  Tuy nhiên, chúng tôi có thể duy trì và sử dụng Thông tin Cá nhân của quý vị nếu cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận giữa hai bên và để liên lạc với quý vị.  Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa nhận dạng hoặc hủy thông tin đó một cách an toàn khi thông tin đó không còn cần thiết cho những yêu cầu đó.

6. Tùy chọn Truyền thông.

Là một phần của Dịch vụ, nếu quý vị là một giáo viên/quản trị viên hoặc phụ huynh, quý vị có thể nhận được email từ Promethean hoặc các loại thông tin liên lạc khác liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ hoặc hồ sơ người dùng của quý vị.  Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng, khi sử dụng Dịch vụ, Promethean và các công ty bên thứ ba đáng tin cậy có thể thay mặt Promethean gửi email đến quý vị, liên lạc với quý vị, hoặc tham gia vào thông tin liên lạc khác mà chúng tôi xác định liên quan đến hồ sơ hoặc sử dụng Dịch vụ của quý vị.  Ví dụ, chúng tôi có thể gửi email cho quý vị để gửi thông tin cập nhật, bản tin hay tin tức khác liên quan đến Dịch vụ hoặc chỉ đơn giản là gửi thông báo cho quý vị.  Quý vị sẽ luôn luôn có tùy chọn để huỷ đăng ký nhận những email này bằng cách nhấp vào nút “hủy đăng ký” trong nội dung email.  Xin lưu ý rằng quý vị không được phép hủy đăng ký nhận các thông điệp không phải quảng cáo có liên quan đến tài khoản của quý vị, chẳng hạn như xác minh tài khoản, thay đổi hoặc cập nhật các tính năng của Dịch vụ hoặc các thông báo về kỹ thuật và an ninh.

Trao đổi thông tin với Học sinh.  Promethean có thể gửi email thông báo hoặc liên lạc với học sinh thay mặt và dưới sự chỉ đạo của nhà trường, giáo viên, hoặc học khu.  Chúng tôi có thể, trong trường hợp hạn chế, cũng gửi một số thông điệp liên quan đến Dịch vụ cho học sinh, như xác minh tài khoản hoặc các thông báo về kỹ thuật và an ninh.

7. Tôi Có thể Tiếp cận, Cập nhật, Chỉnh sửa, hoặc Xóa Thông tin Cá nhân không?

Quý vị có thể truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, hoặc xóa Thông tin Cá nhân trong hồ sơ của mình bằng cách thay đổi trên trang hồ sơ tài khoản của quý vị hoặc liên hệ theo địa chỉ  privacy@ClassFlow.com.

Xin lưu ý rằng yêu cầu xoá hoặc không cung cấp thông tin nhất định có thể dẫn đến việc quý vị không nhận được thông báo cập nhật về Dịch vụ hoặc thông tin có giá trị khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị.  Nếu không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Promethean hoặc gỡ bỏ một số thông tin có thể dẫn đến quý vị không thể truy cập các tính năng liên quan của Dịch vụ và thậm chí có thể dẫn đến việc quý vị không thể sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý vị đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học được tích hợp với một SIS của nhà trường, bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc thay đổi hoặc xóa Thông tin Cá nhân nào bao gồm cả Dữ liệu Học sinh phải được thực hiện bởi Nhà trường ở trong SIS.  Một khi các thay đổi được thực hiện trong SIS, những thay đổi sẽ tự động xuất hiện trong Dịch vụ ClassFlow cho Trường học.

Nếu quý vị đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học và Nhà trường không tích hợp SIS với Dịch vụ, bất kỳ yêu cầu truy cập, thay đổi hoặc xóa Thông tin Cá nhân nào bao gồm cả Dữ liệu Học sinh phải được thực hiện bởi Quản trị viên Người dùng được chỉ định của Nhà trường.  Quản trị viên Người dùng sẽ được cung cấp quyền truy cập vào các trang hồ sơ của Người dùng được Ủy quyền của Nhà trường để cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin trong đó.

Nếu quý vị là từng giáo viên sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí, bất kỳ danh sách lớp học nào mà quý vị đã tạo ra có chứa Dữ liệu Học sinh phải được xóa khỏi tài khoản ClassFlow của quý vị khi những lớp học đó kết thúc.  Dữ liệu Học sinh kết hợp với tài khoản của Giáo viên trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí được giáo viên hoặc nhà trường kiểm soát.  Nếu quý vị có thắc mắc về việc xem xét, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu Học sinh khỏi tài khoản của một giáo viên, vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc nhà trường hoặc quý vị có thể liên hệ với Promethean theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com.

Người dùng EU:  Truy cập, Chỉnh sửa và Xóa Thông tin Cá nhân của quý vị:  Nếu quý vị là một cư dân EU, quý vị có một số quyền liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình:  (i) quyền được thông báo về cách Thông tin Cá nhân của quý vị đang được sử dụng; (ii) quyền truy cập Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có về quý vị; và (iii) quyền yêu cầu sửa đổi Thông tin Cá nhân không chính xác mà chúng tôi có về quý vị và yêu cầu ngăn chặn hoặc xóa Thông tin Cá nhân của quý vị khi việc xử lý không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của địa phương.  Để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết trong phần “Liên hệ với Chúng tôi” dưới đây.  Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về Thông tin Cá nhân mà quý vị đang yêu cầu.  Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày (hoặc ít hơn, nếu pháp luật yêu cầu).  Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sửa, cập nhật, xóa hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có về quý vị, chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chúng tôi hài lòng rằng điều này là cần thiết.  Nếu chúng tôi quyết định không thay đổi Thông tin Cá nhân của quý vị theo cách mà quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị về điều này bằng văn bản và cách quý vị có thể khiếu nại nếu quý vị không hài lòng với quyết định của chúng tôi.  Nếu quý vị yêu cầu thay đổi Thông tin Cá nhân của mình và chúng tôi không thực hiện thay đổi đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ghi chú trong hồ sơ của chúng tôi về việc quý vị đã yêu cầu thay đổi Thông tin Cá nhân của quý vị mà không được thực hiện và những lý do tại sao thay đổi đó đã không được thực hiện.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com nếu quý vị có thắc mắc về việc truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin Cá nhân của mình.

8. Dữ liệu của tôi Đi đâu?

 1. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Promethean sẽ lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân ở nhiều trung tâm dữ liệu trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, và rằng Thông tin Cá nhân của quý vị có thể không chỉ được lưu trữ hoặc xử lý trong nước, nơi mà thông tin được thu thập, trừ khi trong chừng mực được pháp luật yêu cầu. Nếu quý vị đang cư trú ở Liên minh châu Âu (“EU”) hoặc các vùng khác có luật chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật pháp Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân, đến một quốc gia và khu vực tài phán không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự như ở khu vực tài phán quý vị.  Theo đó, Promethean đã ký kết các điều khoản hợp đồng theo mô hình EU tiêu chuẩn với các công ty thuộc tập đoàn mà Promethean chia sẻ Thông tin Cá nhân để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân của các công dân EU ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu được bảo vệ theo đúng cách bảo vệ dữ liệu bắt buộc tại EU.  Quý vị đảm bảo và đồng ý rằng Promethean có thể chuyển và xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, nơi Promethean hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Promethean có cơ sở.  Nếu áp dụng, quý vị tiếp tục bảo đảm và đồng ý rằng quý vị đã có được tất cả đồng ý cần thiết từ các học sinh hoặc Người dùng được Ủy quyền của mình để Promethean xử lý Thông tin Cá nhân ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới.
 2. Quý vị chịu trách nhiệm cho sự hiểu biết và tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu ở địa phương nơi quý vị cư trú. Bằng cách sử dụng ClassFlow, quý vị đồng ý để Thông tin Cá nhân của mình được gửi đến và lưu trữ tại địa điểm được áp dụng như đã nêu trong tài liệu này.

9. Quyền riêng tư của Trẻ em

Promethean không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 18 tuổi trừ khi và cho đến khi một Trường học hoặc giáo viên đã đồng ý và ủy quyền cho một học sinh dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ và cho Promethean thu thập thông tin từ đó học sinh.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@classflow.com nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý thích hợp để làm điều đó, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó sớm nhất có thể.

10. Promethean có Bao giờ Thay đổi Chính sách Bảo mật không?

 1. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật theo thời gian, do đó quý vị nên xem lại trang này theo định kỳ. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi tài liệu nào về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân, quý vị sẽ được thông báo về những thay đổi đó khi quý vị đăng nhập vào ClassFlow.  Nếu quý vị không muốn đồng ý với (những) thay đổi, quý vị có thể hủy đăng ký bằng cách xóa tài khoản của mình
 2. Thay đổi Chính sách Bảo mật đối với Dữ liệu Học sinh. Nếu chúng tôi thay đổi bất kỳ điều gì trong chính sách làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, lưu giữ hoặc tiết lộ Dữ liệu Học sinh, quý vị sẽ được thông báo về những thay đổi đó khi quý vị đăng nhập vào ClassFlow.  Chúng tôi sẽ nỗ lực để thông báo trước ít nhất ba mươi (30) ngày về việc thay đổi Chính sách Bảo mật có thể liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc chia sẻ Dữ liệu Học sinh theo một cách khác như đã được tiết lộ trong Chính sách trước đây của chúng tôi, để quý vị có đủ thời gian để đánh giá thay đổi trong thực tế.  Nếu quý không chọn đồng ý với những thay đổi này, quý vị có thể hủy đăng ký bằng cách xóa tài khoản của mình trước khi thay đổi có hiệu lực. Các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này có thể có được bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com.

11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có Thắc mắc Về Chính sách Bảo mật này hoặc Khiếu nại?

Nếu bạn có khiếu nại, câu hỏi hoặc lo lắng về thông tin được nêu trong Chính sách Bảo mật hoặc về cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo chi tiết đến privacy@ClassFlow.com, viết cho chúng tôi tại Nhà Promethean, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Vương quốc Anh hoặc 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Hoa Kỳ hoặc gọi cho chúng tôi theo số +1(888)652-2848. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả các khiếu nại, câu hỏi và mối quan tâm trong một khoảng thời gian hợp lý.

 1. Nếu quý vị là một cư dân Úc và quý vị không hài lòng với cách chúng tôi đã giải quyết khiếu nại của mình, quý vị có thể liên hệ với Ủy ban về Quyền riêng tư Liên bang của Úc để nộp đơn khiếu nại. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.oaic.gov.au.
 2. Một bản sao của Chính sách Bảo mật này sẽ có sẵn miễn phí trên trang web của chúng tôi ClassFlow Privacy Policy hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Mọi Quyền được Bảo lưu.