Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Dịch vụ ClassFlow.com sẽ ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản classflow của mình nữa. Nếu muốn giữ lại bất kỳ nội dung nào trong tài khoản ClassFlow của mình, bạn sẽ cần xuất nội dung đó trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. bài viết hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn cách xuất nội dung luồng lớp học của mình bằng một vài bước đơn giản.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn đăng ký tài khoản Giải thích Mọi thứ tại http://www.explaineverything.com , nơi bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn dịch vụ khác nhau. giải thích Mọi thứ cho phép bạn dễ dàng nhập các bài học, hình ảnh và video PDF trong quy trình lớp học của mình cũng như khám phá các tùy chọn để tạo các bài học tương tác, ghi lại video hướng dẫn và cộng tác trong thời gian thực với học sinh của bạn.

Các Điều khoản Dịch vụ của ClassFlow

Ngày Hiệu lực: Ngày 6 tháng 7 năm 2018

“ClassFlow” hay “Dịch vụ” được Công ty TNHH Promethean (“Promethean,” “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) cung cấp. Chúng tôi là một công ty TNHH đăng ký ở Anh và Wales theo mã số công ty 1308938 có văn phòng đăng ký tại Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Khi chúng tôi sử dụng từ “(các) Dịch vụ”, ý chúng tôi là (i) Dịch vụ ClassFlow tại www.classflow.com hoặc URL khác theo quy định của miền địa phương của Người dùng (chẳng hạn như classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Dịch vụ ClassFlow cho Trường học có sẵn qua đăng ký cho các trường học, học khu, hoặc các tổ chức khác như thế, và chỉ có thể truy cập thông qua việc thiết lập Tên miền phụ ClassFlow duy nhất với một URL riêng (chẳng hạn như www.tenhockhucuaban.classflow.com) để trường học hay học khu cụ thể sử dụng riêng; và (iii) tất cả các trang web, sản phẩm, dịch vụ liên quan khác và các ứng dụng liên quan đến ClassFlow được cung cấp bởi Promethean trên các cửa hàng iTunes và Google Play.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hoặc quan ngại gì về các Điều khoản Dịch vụ này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@ClassFlow.com.

Các Điều khoản Dịch vụ này, cùng với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, Chính sách Bảo mật của ClassFlow, và Chính sách Cookie của ClassFlow được đề cập trong các Điều khoản Dịch vụ này, tạo thành Hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý giữa quý vị và chúng tôi (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”). Vui lòng đọc kỹ chúng trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị cho biết quý vị chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, và các Chính sách Cookie và Bảo mật áp dụng của ClassFlow, và quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản của tất cả các chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

“Quý vị” hay “của quý vị” được định nghĩa là một Người dùng Dịch vụ. Một “Người dùng Cá nhân”như được sử dụng trong các Điều khoản này có nghĩa là một giáo viên (hoặc quản trị viên), học sinh, hoặc phụ huynh/người giám hộ sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí.  Nếu áp dụng, “quý vị” hoặc “của quý vị” còn có nghĩa là trường học hoặc học khu hoặc tổ chức giáo dục khác hay còn được gọi là “Người dùng Doanh nghiệp” sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học với Người dùng có liên quan hoặc là học sinh, giáo viên, hoặc phụ huynh/người giám hộ của một học sinh, và được Người dùng Doanh nghiệp ủy quyền cho sử dụng Dịch vụ (một “Người dùng được Ủy quyền”). Thuật ngữ “(Những) Người dùng” như được sử dụng ở đây sẽ có nghĩa là Người Dùng Cá nhân, Người dùng được Ủy quyền hoặc Người dùng Doanh nghiệp.

 1. MẬT KHẨU VÀ TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ

1.1       Để truy cập vào Dịch vụ, quý vị cần phải đăng ký một tài khoản với một tên đăng nhập và mật khẩu (“ID Người dùng ClassFlow” của quý vị).

1.2       Quý vị chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của ID Người dùng ClassFlow của mình và hạn chế quyền truy cập ID Người dùng ClassFlow và tài khoản ClassFlow của quý vị. Theo đó, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chúng tôi đối với các hoạt động được tài khoản của quý vị thực hiện. Quý vị đồng ý rằng thông tin quý vị nộp về bản thân mình luôn chính xác và được cập nhật. Quý vị đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu quý vị nghĩ rằng tài khoản của mình bị sử dụng trái phép.

1.3       Tất cả Người dùng (trừ học sinh) phải đăng ký tài khoản ClassFlow của mình bằng một địa chỉ email hợp lệ mà Người dùng thường xuyên truy cập. Nếu quý vị là một giáo viên/quản trị viên sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí như một Người dùng Cá nhân độc lập với tổ chức giáo dục có liên quan đến quý vị chứ không phải một Người dùng được Ủy quyền theo chỉ đạo của Người dùng Doanh nghiệp, quý vị phải hiểu và tuân thủ các chính sách và quy định của tổ chức giáo dục của mình về việc sử dụng địa chỉ email của tổ chức giáo dục của mình để thiết lập một tài khoản trên Dịch vụ.

Quý vị không thể chọn cho ID Người dùng ClassFlow của mình một cái tên mà quý vị không có quyền sử dụng hoặc tên một người khác với mục đích để mạo danh người đó. Các tài khoản được đăng ký bằng địa chỉ email của người khác hoặc bằng các địa chỉ email tạm thời có thể bị đóng mà không có thông báo. Chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng tái xác nhận tài khoản của họ nếu chúng tôi cho rằng họ đã và đang sử dụng một địa chỉ email không hợp lệ. Nếu vào một thời điểm nào đó quý vị biết một Người dùng Dịch vụ tuyên bố có liên kết với tổ chức giáo dục của mình nhưng trên thực tế không như vậy, quý vị cần phải thông báo cho Promethean ngay lập tức.

Nếu quý vị là một học sinh dưới 18 tuổi, quý vị không được phép sử dụng Dịch vụ trừ khi quý vị được cung cấp quyền truy cập Dịch vụ thông qua một mã lớp được cung cấp và dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của một giáo viên hoặc một tổ chức giáo dục. Khi được cung cấp quyền truy cập Dịch vụ, quý vị không được chia sẻ mã lớp hoặc ID Người dùng ClassFlow với bất kỳ ai khác.

Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học, quý vị sẽ được cung cấp một “Tên miền phụ ClassFlow” độc nhất cho trường hoặc học khu (hoặc “Người thuê”) trong ClassFlow (chẳng hạn như tenkhuhoccuaban.classflow.com) để những Người dùng được Ủy quyền của Người dùng Doanh nghiệp (trường học hoặc học khu) cụ thể sử dụng riêng.  Mỗi Người dùng Doanh nghiệp sẽ gán những ID Người dùng ClassFlow trong Tên miền phụ ClassFlow của mình cho những Người dùng được Ủy quyền.

Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp, sau khi chấm dứt tuyển dụng một giáo viên hay sau khi chấm dứt tuyển sinh một học sinh, quý vị phải yêu cầu những Người dùng được Ủy quyền đó hoàn trả và ngừng sử dụng tất cả các mã lớp quý vị đã cung cấp cho họ mà họ đang sở hữu. Nếu quý vị muốn chuyển một tài khoản của Người dùng được Ủy quyền thành một Người dùng Cá nhân (ví dụ một giáo viên chấm dứt lao động với quý vị và quý vị muốn gán tài khoản của giáo viên nghỉ việc đó cho giáo viên thay thế giáo viên đó), vui lòng liên hệ theo địa chỉ info@ClassFlow.com và một người đại diện sẽ giúp quý vị.  Quý vị không thể chuyển tài khoản của mình cho người khác mà không có sự cho phép của Promethean.

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ DỮ LIỆU HỌC SINH

2.1.      “Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng riêng một cá nhân cụ thể.  “Dữ liệu Học sinh” là Thông tin Cá Nhân liên quan trực tiếp đến một học sinh hiện tại hoặc trước đây có thể nhận biết được, được duy trì bởi một trường học, học khu hoặc chủ thể hoặc tổ chức có liên quan, hoặc bởi chúng tôi.  Trong phạm vi luật Hoa Kỳ áp dụng, Dữ liệu Học sinh có thể bao gồm “học bạ” theo định nghĩa của Đạo luật về Quyền Giáo dục Gia đình và Quyền Riêng tư (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g).

2.2       “Thông tin Cá nhân Nhạy cảm” có nghĩa là các loại Thông tin Cá nhân sau đây: các số an sinh xã hội (chỉ những Người dùng Hoa Kỳ), các ngày tháng năm sinh, chủng tộc hoặc dân tộc, các ý kiến chính trị, thành viên của các hiệp hội chính trị, sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu cá nhân liên quan đến sức khỏe, thành viên trong một chương trình chính phủ, các tín ngưỡng tôn giáo hoặc các tín ngưỡng khác có tính chất tương tự, tín ngưỡng triết học, thành viên trong một hiệp hội hoặc công đoàn nghề hoặc thương mại, khuynh hướng hoặc thực hành tình dục, hồ sơ tội phạm, thông tin gen và thông tin sinh trắc học. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY CẢM TỪ BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO CỦA CHÚNG TÔI. Vui lòng không tự nguyện cung cấp thông tin này cho Dịch vụ.

2.3.      Tính bảo mật. Promethean đồng ý giữ bí mật Thông tin Cá nhân và không chia sẻ với các bên thứ ba ngoại trừ như được mô tả trong các Điều khoản này và trong Chính sách Bảo mật của ClassFlow của chúng tôi.

2.4.      Truy cập Dữ liệu Học sinh như một Cán bộ Trường học theo FERPA. Trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể truy cập và thu thập Dữ liệu Học sinh theo nhiều cách khác nhau. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi truy cập, thu thập và xử lý Dữ liệu Học sinh như một Cán bộ Nhà trường với một sự quan tâm giáo dục hợp pháp theo FERPA 34 CFR Phần 99.31(a)(1).  Quý vị đồng ý rằng, như giữa các bên, trường học hoặc tổ chức giáo dục sở hữu và kiểm soát toàn bộ Dữ liệu Học sinh, dù được cung cấp bởi nhà trường, quản trị viên nhà trường, học sinh, phụ huynh/người giám hộ hay bất kỳ bên thứ ba nào khác.

(i)   Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học và quý vị chọn tích hợp Hệ thống Quản lý Thông tin Học sinh (“SIS”) của nhà trường hoặc học khu của mình với Dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý những thông tin từ SIS cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và tích hợp Dịch vụ với một SIS, Người dùng Doanh nghiệp đồng ý và ủy quyền việc thu thập dữ liệu này. Nếu quý vị không cung cấp quyền truy cập vào SIS của mình, quý vị phải tạo một phương pháp hợp lý để chúng tôi có được những thông tin này, ví dụ thông qua chuyển tập tin an toàn hoặc nhập dữ liệu thủ công. Quý vị đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về những Người dùng được Ủy quyền của mình mà không cần thiết để cung cấp Dịch vụ và quý vị đồng ý không bao giờ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân Nhạy cảm nào về những Người dùng được Ủy quyền của mình.

(ii)   Nếu quý vị là một Giáo viên Cá nhân sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí, quý vị có thể cung cấp Dữ liệu Học sinh bằng cách tạo một danh sách lớp cho mỗi lớp của mình bằng cách thủ công. Quý vị đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về những học sinh của mình mà không cần thiết để cung cấp Dịch vụ và quý vị đồng ý không bao giờ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân Nhạy cảm nào về những học sinh của mình. Quý vị đại diện và đảm bảo rằng quý vị có thẩm quyền cần thiết thay mặt trường hoặc tổ chức của mình để đồng ý với các Điều khoản này.

(iii)  Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, từ những học sinh được ủy quyền sử dụng Dịch vụ, nhưng Promethean chỉ thu thập những thông tin này dưới sự chỉ đạo và thay mặt trường học hoặc giáo viên.

2.5       Thông tin Cá nhân và Sự đồng ý và Thẩm quyền đối với Dữ liệu Học sinh.  Quý vị phải có sự đồng ý và thẩm quyền cần thiết để cung cấp Dữ liệu Học sinh cho Promethean, hoặc để ủy quyền cho Promethean thu thập Dữ liệu Học sinh thông qua Dịch vụ.

(i) Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học hoặc nếu quý vị là một Giáo viên cá nhân, trường học hoặc học khu sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí, quý vị đại diện và đảm bảo rằng mình có thẩm quyền để cung cấp Thông tin Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Học sinh, cho Promethean để cung cấp Dịch vụ, và rằng quý vị đã cung cấp các tiết lộ phù hợp cho những Người dùng được Ủy quyền hoặc bất kỳ người dùng cuối nào khác về việc quý vị chia sẻ Thông tin Cá nhân đó với Promethean.  Promethean và nhà trường, học khu hoặc giáo viên đồng ý duy trì các trách nhiệm của mình theo Luật chi phối Thông tin Cá nhân và Dữ liệu Học sinh, bao gồm Đạo luật về Quyền Giáo dục Gia đình và Quyền Riêng tư (“FERPA”), Văn kiện Sửa đổi Việc Bảo vệ Quyền hạn của Học sinh (PPRA), và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em trên mạng (“COPPA”) của Hoa Kỳ.  Chúng tôi dựa vào mỗi trường hoặc giáo viên để thu thập và cung cấp sự đồng ý và các tiết lộ phù hợp, nếu cần thiết, để Prometheam thu thập bất kỳ Dữ liệu Học sinh nào, dưới sự cho phép của COPPA.  Chúng tôi khuyên quý vị nên cung cấp một bản sao Chính sách Bảo mật của ClassFlow cho các phụ huynh và người giám hộ.

(ii) Nếu quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, quý vị phải thực hiện theo những Điều khoản này và tất cả các quy định và luật chi phối quyền riêng tư của trẻ em và Thông tin Cá nhân của trẻ em trong lãnh thổ của mình. Quý vị đại diện và đảm bảo rằng quý vị tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành về bảo vệ Thông tin Cá nhân và chia sẻ học bạ của học sinh.

(iii) Nếu quý vị là một Giáo viên ở Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy hay Đức, trước khi sử dụng ClassFlow, quý vị phải làm rõ liệu trước tiên quý vị cần phải có sự cho phép của quản lý của tổ chức giáo dục quý vị đang làm việc hay không. ClassFlow lưu trữ dữ liệu trong đám mây chứ không phải trên bất kỳ thiết bị nào, tuy nhiên, nếu quý vị lưu trữ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về các học sinh trên các thiết bị của quý vị, quý vị cần phải lưu trữ an toàn (ví dụ: sao lưu có bảo vệ bằng mật khẩu trên đĩa cứng riêng biệt) để tránh việc sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, quý vị phải đảm bảo Thông tin Cá nhân của các Học sinh thu thập được, mà quý vị sử dụng hoặc lưu trữ trong Dịch vụ, được yêu cầu một cách hợp lệ để dạy các khóa học của mình. Trong trường hợp không chắc chắn, vui lòng hỏi quản lý của tổ chức giáo dục mà quý vị đang làm việc. Đối với tất cả các vấn đề thuộc phần này, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com nếu quý vị cần thêm thông tin.

(iv)  Nếu chúng tôi  xác định bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về một học sinh dưới 18 tuổi đã bị tiết lộ hoặc thu thập bởi ClassFlow mà không có sự đồng ý hoặc ủy quyền theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy thông tin đó một cách an toàn và nhanh nhất có thể và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản liên quan. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã nhận được Thông tin Cá nhân về một Học sinh hoặc các Học sinh vi phạm điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  privacy@ClassFlow.com.

2,6.      Sử dụng Dữ liệu Học sinh. Bằng việc nộp hoặc cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dữ liệu Học sinh, quý vị đồng ý rằng Promethean có thể sử dụng Dữ liệu Học sinh chỉ duy nhất cho mục đích (i) cung cấp Dịch vụ, (ii) cải thiện và phát triển Dịch vụ của chúng tôi, (iii) thực thi các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này và (iv) được cho phép với sự đồng ý của Người dùng được Ủy quyền hoặc Người dùng Cá nhân. Bất kể điều khoản nào trái ngược, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Học sinh để tham gia vào các quảng cáo có mục tiêu.

2,7.      Sử dụng Dữ liệu Học sinh Ẩn danh. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu có nguồn gốc từ Dữ liệu Học sinh, cả trong và sau thời hạn của Hợp đồng này, cho mục đích riêng của chúng tôi với điều kiện dữ liệu đó sẽ được xóa nhận dạng và/hoặc tổng hợp để tránh việc nhận dạng một Người dùng được Ủy quyền hoặc cá nhân cụ thể.

2.8       Sử dụng Thông tin Cá nhân để Tiếp thị. Quý vị đồng ý rằng Promethean có thể cung cấp nội dung tùy chỉnh và thông điệp liên quan tới Dịch vụ cho những người dùng quản trị của nhà trường hoặc học khu và cho giáo viên, với điều kiện nội dung và thông điệp đó không được dựa trên Dữ liệu Học sinh có liên quan đến những học sinh có thể nhận dạng cá nhân. Promethean cũng có thể cung cấp nội dung tùy chỉnh và thông điệp liên quan tới Dịch vụ đến phụ huynh hoặc người giám hộ đã đồng ý nhận những nội dung và thông điệp này, với điều kiện nội dung và thông điệp đó không được dựa trên Dữ liệu Học sinh trừ khi chúng tôi đã nhận được sự cho phép rõ ràng của phụ huynh, người giám hộ hoặc trường học để sử dụng Dữ liệu Học sinh cho mục đích đó và trong phạm vi việc sử dụng dữ liệu đó được pháp luật cho phép. Giáo viên, quản trị viên và phụ huynh nhận thông tin liên lạc từ Promethean sẽ luôn luôn có thể bỏ đăng ký nhận những thông tin liên lạc này. Promethean sẽ không trực tiếp quảng cáo hoặc tiếp thị các thông điệp đến những học sinh sử dụng Dịch vụ.

2.9       Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba của Promethean. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Promethean có thể cung cấp quyền truy cập vào Dữ liệu Học sinh cho các nhân viên, các chi nhánh của chúng tôi và cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người có nhu cầu chính đáng để truy cập những thông tin này để cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi.  Chúng tôi và các nhân viên, chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý của chúng tôi tham gia vào việc nhận, truyền và xử lý Dữ liệu Học sinh sẽ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của dữ liệu này.  Quý vị cũng thừa nhận rằng, theo các Điều khoản này và trong phạm vi cho phép của Pháp luật, Thông tin Cá nhân bao gồm Dữ liệu Học sinh có thể được truy cập và xử lý bởi nhân viên của các chi nhánh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi ở nước ngoài, bao gồm cả các nước không phải nơi Thông tin Cá nhân được thu thập, và quý vị cho phép việc truy cập và xử lý đó. Để tìm hiểu nơi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của Quý vị, vui lòng liên hệ theo địa chỉ privacy@classflow.com.

2.10     Yêu cầu Lưu trữ và Xóa Dữ liệu Học sinh. Promethean sẽ nhanh chóng xóa hoặc xóa nhận dạng Dữ liệu Học sinh theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của  Nhà trường hoặc Giáo viên trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu hoặc hướng dẫn đó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ClassFlow.com để yêu cầu xóa tài khoản.  Chúng tôi sẽ giữ, xóa hoặc xóa nhận dạng Dữ liệu Học sinh theo Chính sách Bảo mật của ClassFlow của chúng tôi.

2.11     Bản địa hóa Dữ liệu.  Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Promethean sẽ lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân ở nhiều trung tâm dữ liệu trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, và rằng Thông tin Cá nhân của quý vị có thể không chỉ được lưu trữ hoặc xử lý trong nước nơi thông tin được thu thập, trừ khi trong chừng mực được pháp luật yêu cầu.  Quý vị đảm bảo và đồng ý rằng quý vị đã có tất cả những sự đồng ý cần thiết từ những Người dùng được Ủy quyền của mình để Promethean xử lý Thông tin Cá nhân này ở Hoa Kỳ và nơi khác trên thế giới. Xem Chính sách Bảo mật của ClassFlow để biết thêm thông tin về nơi dữ liệu của quý vị đang ở.

 1. AN NINH, VI PHẠM DỮ LIỆU, TRUY CẬP VÀ HỖ TRỢ

3.1       An ninh Dữ liệu.  Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại, các biện pháp này được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân, bao gồm cả Dữ liệu Học sinh, không bị truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép. Các biện pháp có thể bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa, kiểm soát truy cập vật lý vào các tòa nhà và tập tin và liên tục đào tạo và giáo dục nhân viên. Chúng tôi có những chính sách và thủ tục để hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống của chúng tôi chỉ cho những nhân viên và bên thứ ba đáng tin cậy, những người có nhu cầu cần phải biết dựa trên chức năng công việc và vai trò cụ thể.

3.2       Thông báo và Bồi thường Vi phạm Dữ liệu.  Trong trường hợp chúng tôi có niềm tin hợp lý và chắc chắn rằng một bên trái phép đã có được quyền truy cập hoặc được tiết lộ Thông tin Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Học sinh, mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được từ Dịch vụ (một “Sự kiện An ninh”), chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo đến quý vị  với tư cách là chủ sở hữu dữ liệu trường học và sẽ có những nỗ lực hợp lý để hợp tác trong việc điều tra Sự kiện An Ninh của quý vị.  Nếu Sự kiện An ninh đó là do các hành vi bất cẩn hoặc sự thiếu sót của Promethean hoặc các đại lý của công ty và sự kiện đó tạo ra bất kỳ yêu cầu thông báo nào cho bên thứ ba theo các luật bảo mật áp dụng, Promethean sẽ bồi thường cho trường học bất kỳ chi phí thực tế và hợp lý nào mà nhà trường phải gánh chịu liên quan đến việc thông báo để ứng phó với Sự kiện An ninh nếu việc thông báo được pháp luật yêu cầu.  Promethean sẽ bồi thường thêm cho nhà trường toàn bộ các chi phí thực tế và hợp lý mà nhà trường phải gánh chịu do việc lạm dụng Dữ liệu Học sinh do các hành vi cố ý hoặc do thiếu sót của Promethean và các đại lý của công ty. Promethean sẽ không chịu trách nhiệm nếu Sự kiện An ninh do các đại lý, nhà thầu, nhân viên hoặc đại diện của Nhà trường gây ra.

3.3       Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì một lý do nào đó Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) không dùng được tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.   Ngoài ra, việc truy cập vào Dịch vụ có thể bị tạm dừng và không cần thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, duy trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra, việc truy cập internet, nếu có, là trách nhiệm riêng của quý vị và trách nhiệm của (những) nhà cung cấp Internet mà quý vị lựa chọn. Promethean không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với lỗi của Dịch vụ do các tiện ích Internet, bao gồm viễn thông hoặc thiết bị liên quan.

3.4       Có hỗ trợ trực tuyến đối với Dịch vụ cho tất cả Người dùng thông qua Hỗ trợ ClassFlow. Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp, vui lòng tham khảo Thỏa thuận Đăng ký Sử dụng và các tài liệu đặt hàng để biết liệu quý vị có được hưởng bất kỳ quyền lợi hỗ trợ thêm nào không.

 1. HÀNH VI CỦA QUÝ VỊ

Khi sử dụng Dịch vụ, quý vị phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng đối với quý vị.  Ngoài ra, việc quý vị sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ các quy định tại Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow trong đó nêu ra những gì quý vị có thể và không thể làm với và trên Dịch vụ. Quý vị nên xem lại Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow trước khi sử dụng Dịch vụ.  Vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow có thể là căn cứ để gỡ bỏ các Tài nguyên/bài viết và thậm chí chấm dứt quyền sử dụng hay truy cập Dịch vụ của quý vị.

 1. LIÊN KẾT ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Quý vị có thể liên kết đến trang chủ của Dịch vụ của chúng tôi, với điều kiện quý vị làm điều đó một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hay lợi dụng nó, nhưng quý vị không được thiết lập một liên kết để đề nghị bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc xác nhận nào thay mặt chúng tôi nếu không có. Chúng tôi bảo lưu quyền rút cho phép liên kết mà không cần thông báo trước.

 1. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB, TÀI NGUYÊN VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc kết nối đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà Promethean không sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát. Khi quý vị truy cập các trang web hay sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, quý vị chấp nhận rằng có những rủi ro khi làm như vậy và rằng Promethean không chịu trách nhiệm đối với những rủi ro đó. Hãy nhớ đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của mỗi trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà quý vị truy cập hoặc sử dụng. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý vị giải phóng và không gây phương hại cho Promethean, các cán bộ, nhân viên, đại lý và những người kế thừa của công ty đối với bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm phát sinh từ việc quý vị sử dụng bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào.

Các tương tác của quý vị với các tổ chức và/hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện liên quan đến những giao dịch đó, chỉ là riêng giữa quý vị và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó. Quý vị nên thực hiện bất kỳ điều tra nào mà quý vị cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bất kỳ bên thứ ba nào. Quý vị đồng ý rằng Promethean sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc họ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị.

 1. SỰ TIN TƯỞNG VÀO THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG

Các bình luận, trò chuyện, Bài học, PDF, Trang web và các tài liệu khác (“Tài nguyên”) được tải/đăng lên Thị trường ClassFlow không nhằm mục đích trở thành lời khuyên để đặt sự tin tưởng vào đó và chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được đăng lên là hoàn chỉnh, chính xác hay được cập nhật hay tác giả của những Tài nguyên đó đã đồng ý cho sử dụng tài liệu. Do đó chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ sự tin tưởng đối với những tài liệu hoặc thông tin của bất kỳ Người dùng Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc của bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của tài liệu.

 1. THAM GIA THỊ TRƯỜNG CLASSFLOW

8.1       Bất cứ khi nào quý vị sử dụng các tính năng trên Dịch vụ mà cho phép quý vị tham gia các thảo luận hoặc hội thoại với những Người dùng Dịch vụ khác, hoặc đăng câu hỏi hay bình luận trên Dịch vụ, quý vị phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Nội dung được đặt ra trong Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow. Quý vị nên đọc Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow trước khi đăng bất kỳ tài liệu hay thông tin nào trên Dịch vụ. Mọi nội dung quý vị đóng góp phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Nội dung được đặt ra trong Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, và quý vị đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các đối tác và chi nhánh của chúng tôi cho bất kỳ vi phạm nào đối với điều kiện đó. Những Người dùng được Ủy quyền đăng bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ thay mặt cho một Người dùng Doanh nghiệp đồng ý rằng họ làm vậy khi đã có sự cho phép và ủy quyền thích hợp từ Người dùng Doanh nghiệp đó.

8.2       Tính năng Thị trường ClassFlow trên Dịch vụ cho phép quý vị truy cập một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được, có chứa hoặc truy cập các tài liệu giáo dục kỹ thuật số được các giáo viên, các nhà xuất bản bên thứ ba và Promethean tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn trong các bài học, bộ câu hỏi, bài tập mẫu và các tài nguyên khác (“Tài nguyên”). Tùy thuộc vào sự chấp thuận Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow được kết hợp và tạo thành một phần của các Điều khoản Dịch vụ này bởi tham chiếu này, một Người dùng trên 18 tuổi có thể tải Tài nguyên lên Thị trường để chia sẻ với những Người dùng khác một cách miễn phí hoặc có tính phí.  Tương tự như vậy, những Người dùng ClassFlow trên 18 tuổi có thể tải xuống miễn phí hoặc mua những Tài nguyên đó từ Thị trường ClassFlow tùy thuộc vào Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow. Như một điều kiện để và trước khi tham gia Thị trường ClassFlow như một Người bán hoặc một Người mua (được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow) quý vị phải đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow bao gồm một bộ quy tắc ứng xử và tuân thủ Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow.

 1. THÔNG BÁO VÀ GỠ BỎ

9.1       Mặc dù có các yêu cầu tuân thủ với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, một số nội dung nhất định được đăng trong Dịch vụ có thể chứa, hoặc đưa quý vị đến những trang web có chứa, thông tin mà quý vị có thể thấy khó chịu hoặc không thích hợp và Promethean không thể kiểm soát điều đó.  Chúng tôi không kiểm sát toàn bộ nội dung đăng lên Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu như quý vị cho rằng bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc gửi lên Dịch vụ bôi nhọ và/hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, vui lòng trợ giúp bằng cách cung cấp cho chúng tôi một văn bản có dòng tiêu đề “Notice of Defamatory Content” (Thông báo về Nội dung Bôi nhọ).  Thông báo này phải có tên của quý vị, địa chỉ thư, tên công ty và chức danh của quý vị (nếu có). Quý vị nên ghi rõ trong thông báo chính xác những từ quý vị cho là bôi nhọ hoặc vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được và quý vị phải cắt và dán địa chỉ của trang web liên quan vào thông báo.  Vui lòng nêu những lý do tại sao quý vị cho rằng những từ đó vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được hay mang tính chất bội nhọ và giải thích tại sao lại như vậy, và nếu quý vị cho rằng những từ đó mang tính chất bôi nhọ, hãy giải thích tại sao những từ quý vị khiếu nại không đúng sự thật và sự thật là gì.  Vui lòng gửi thông báo qua email tới địa chỉ support@ClassFlow.com. Chúng tôi sẽ nỗ lực để gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là bôi nhọ hoặc vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được khỏi Dịch vụ của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý, và trong mọi trường hợp, phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào được quy định trong pháp luật hiện hành.

9.2       Căn cứ vào các quy định về Thông báo Bản quyền và Gỡ bỏ trong Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow, nếu quý vị tin rằng bất kỳ Tài nguyên nào trong Thị trường ClassFlow vi phạm bản quyền của quý vị hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, quý vị nên thông báo cho Promethean về khiếu nại của mình theo các thủ tục chi tiết được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow.  Promethean sẽ xử lý các thông báo về vi phạm theo quy định của Luật bảo vệ bản quyền tác giả (”DMCA”) và các luật hiện hành khác về bản quyền.  DMCA yêu cầu các thông báo về vi phạm phải bằng văn bản và gửi cho Promethean bằng email đến địa chỉ copyright@prometheanworld.com.

 1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Promethean là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ bao gồm cả chủ sở hữu của một số nhãn hiệu có liên quan đến thương hiệu của chúng tôi tại một số nước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Không điều khoản gì trong các Điều khoản Dịch vụ cho quý vị quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền nào của chúng tôi và các tính năng thương hiệu đặc trưng nào khác mà không được sự cho phép bằng văn bản của Promethean.

Khi quý vị đăng bất kỳ “ý tưởng” hoặc “đề xuất” nào lên Dịch vụ hay bằng cách khác cung cấp những ý tưởng hoặc đề xuất như vậy cho Promethean, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chiến dịch quảng cáo mới, chương trình khuyến mãi mới, sản phẩm hoặc công nghệ mới hoặc cải tiến, các cải tiến sản phẩm, quy trình, tên sản phẩm hoặc sáng chế hay phát minh khác (tất cả được gọi ở đây là “Ý tưởng”), quý vị hiểu và đồng ý rằng các ý tưởng này là tài sản của Promethean và quý vị không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường, tiền bản quyền, sự thừa nhận hoặc ghi nhận nào liên quan đến việc sử dụng hoặc hành động của Promethean do những ý tưởng đó. Trong phạm vi yêu cầu của Promethean, quý vị đồng ý nhượng toàn bộ quyền, danh hiệu, và lợi ích của Ý tưởng đó cho Promethean và đồng ý thực hiện và cung cấp cho Promethean tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các hành vi hợp pháp mà Promethean xét thấy cần thiết hoặc khuyến khích cho việc chuẩn bị, truy tố, phát hành, mua sắm và duy trì các bản quyền hoặc sáng chế theo pháp luật hiện hành của Hoa Kỳ hoặc luật pháp nước ngoài.  Tất cả các tài liệu như yêu cầu dưới đây sẽ được chuẩn bị bằng chi phí của Promethean.

 1. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1     Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” (trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản của dịch vụ). Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, chúng tôi từ chối mọi đảm bảo, đại diện, điều kiện và điều khoản khác, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ ngụ ý bảo đảm, đại diện, điều kiện hoặc các điều khoản nào khác về tính thương mại, chất lượng đạt yêu cầu, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, hay là trong việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

11.2     Chúng tôi không đảm bảo hay đại diện rằng (i) Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị, (ii) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, an toàn, hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ được chính xác và đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác quý vị có được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của quý vị, hoặc (v) bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa.

11.3     Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro riêng của quý vị và rằng quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính của quý vị hoặc mất dữ liệu do việc tải về của tài liệu đó.

11.4     Theo điều 11.5, không có lý thuyết pháp lý nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất), hợp đồng, trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc thậm chí nếu chúng tôi đã được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại) mà theo đó Promethean sẽ chịu trách nhiệm cho quý vị hoặc bất kỳ người nào khác đối với:

 1. mất lợi nhuận;
 2. mất uy tín;
 3. mất dữ liệu;
 4. ngừng làm việc;
 5. độ chính xác của kết quả;
 6. lỗi hoặc trục trặc máy tính; hoặc
 7. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc dẫn chứng, phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện hoặc việc quý vị sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi.

11.5     Không điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với:

 1. trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi;
 2. gian lận hoặc trình bày sai lạc; hoặc
 3. bất kỳ vấn đề nào mà việc chúng tôi loại trừ, hoặc cố gắng để loại trừ, trách nhiệm của chúng tôi là bất hợp pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào.

11.6     Một số khu  vực tài  phán không cho phép loại trừ những đảm bảo nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ những trách nhiệm nhất định. Theo đó, một số các hạn chế đặt ra ở trên có thể không áp dụng đối với quý vị. Đặc biệt, khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi như một người tiêu dùng, không điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định của quý vị.

 1. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Trừ khi được quy định tại các Điều khoản Dịch vụ, đối với từng giáo viên sử dụng Dịch vụ, quý vị vẫn có thể sử dụng tài khoản ClassFlow của mình miễn là Dịch vụ sẵn sàng hoặc trừ khi quý vị yêu cầu xóa tài khoản của mình. Đối với Người dùng Doanh nghiệp, tài khoản ClassFlow của quý vị sẽ sử dụng được miễn là quý vị có đăng ký sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học hoặc cho đến khi nhà trường hoặc Học khu của quý vị yêu cầu chấm dứt Dịch vụ. Các quy định tại đây sẽ áp dụng đối với quý vị miễn là quý vị sử dụng Dịch vụ.  Các quy định, do bản chất của chúng, nên tồn tại và áp dụng ngay cả khi quý vị không còn sử dụng Dịch vụ và sẽ tồn tại và tiếp tục áp dụng.  Bằng ví dụ, tất cả những điều sau đây vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Dịch vụ: bất kỳ nghĩa vụ phải thanh toán hoặc bồi thường cho chúng tôi; bất kỳ giới hạn đối với trách nhiệm của chúng tôi; bất kỳ điều khoản nào liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các giấy phép được cấp trong Mục 10, và các điều khoản liên quan đến tranh chấp giữa hai bên.

Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hay việc sử dụng Dịch vụ hay tài khoản của quý vị, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm việc quý vị vi phạm các Điều khoản Dịch vụ (bao gồm Điều khoản và Điều kiện của Thị trường ClassFlow), Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của ClassFlow, Chính sách Bảo mật của ClassFlow, hoặc trong trường hợp một Người dùng Doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm Thỏa thuận Đăng ký Sử dụng.  Chúng tôi có độc quyền quyết định liệu quý vị có vi phạm bất kỳ điều khoản nào hay không.

 1. THÔNG BÁO

Tất cả các thông báo quý vị gửi cho chúng tôi, trừ khi có hướng dẫn cụ thể ở đây, phải được gửi cho Công ty TNHH Promethean bằng thư bảo đảm đến địa chỉ ở trang đầu tiên của Điều khoản Dịch vụ này. Chúng tôi có thể thông báo cho quý vị theo địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng (nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp), hoặc theo địa chỉ mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký. Thông báo sẽ được coi là đã nhận được và đã được gửi 24 giờ sau khi email được gửi đi, hoặc năm ngày kể từ ngày gửi bất kỳ lá thư nào. Để chứng minh bất kỳ thông báo nào đã được gửi, chỉ cần chứng minh, trong trường hợp gửi thư, lá thư đó đã ghi đúng địa chỉ, đóng dấu và được đặt trong thùng thư và, trong trường hợp của một email thì email đó đã được gửi đến địa chỉ email cụ thể của người nhận.

 1. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

14.1     Quý vị không có quyền chuyển nhượng, chuyển giao, tính phí hoặc vứt bỏ Hợp đồng này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của quý vị phát sinh theo nó mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Promethean.

14.2     Promethean có thể chuyển nhượng, chuyển giao, tính phí, ký hợp đồng phụ hoặc vứt bỏ Hợp đồng này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo nó, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp đồng.

 1. THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG VĂN BẢN

Pháp luật hiện hành yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc chúng tôi gửi đến quý vị phải bằng văn bản. Khi sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý rằng liên lạc với chúng tôi sẽ chủ yếu bằng điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị qua email hoặc cung cấp cho quý vị thông tin bằng cách đăng thông báo trên Dịch Vụ. Đối với các mục đích hợp đồng, quý vị đồng ý với cách liên lạc bằng điện tử này và thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho quý vị bằng điện tử tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về thông tin liên lạc bằng văn bản.

 1. CÁC SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

16.1     Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện, bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (”Sự kiện Bất khả kháng“).

16.2     Một sự kiện bất khả kháng bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, việc không xảy ra, việc bỏ sót hoặc tai nạn nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm cụ thể (nhưng không giới hạn) như sau:

 1. Các cuộc đình công, bế xưởng hay hành động khác trong công nghiệp
 2. Bạo động dân sự, nổi loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hay đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hay chuẩn bị chiến tranh.
 3. Cháy, nổ, bão, lụt, động đất, lún đất, dịch bệnh hoặc các thiên tai khác.
 4. Không thể sử dụng phương tiện vận chuyển đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ hoặc các phương tiện vận chuyển công cộng hay tư nhân khác.
 5. Không thể sử dụng các hệ thống viễn thông công cộng hay tư nhân.
 6. Các đạo luật, nghị quyết, pháp chế, quy định hay hạn chế của bất kỳ chính phủ nào.
 7. Lỗi hoặc gián đoạn kết nối internet.

16.3     Việc chúng tôi thực hiện theo Hợp đồng này được coi như bị tạm dừng trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng tiếp diễn, và nếu chúng tôi có bất kỳ nghĩa vụ thực hiện nào trong thời gian xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, tất cả các nghĩa vụ thực hiện đó sẽ được kéo dài trong suốt thời gian diễn ra Sự kiện Bất khả kháng cộng với một khoảng thời gian hợp lý sau sự kiện đó để cho phép chúng tôi đáp ứng nghĩa vụ thực hiện đó một cách hợp lý. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chấm dứt Sự kiện Bất khả kháng hoặc tìm một giải pháp mà theo đó các nghĩa vụ của chúng tôi trong Hợp đồng có thể được thực hiện bất chấp Sự kiện Bất khả kháng đó. Nếu Sự kiện Bất khả kháng tiếp diễn trong hai tháng, chúng tôi có thể chấm dứt Hợp đồng này.

 1. LUẬT KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU

Quý vị thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ Quy Định của Cơ Quan Đặc Trách Xuất Khẩu Hoa Kỳ và các luật, hạn chế và quy định xuất khẩu khác (gọi chung là “Luật Xuất khẩu”) và rằng quý vị sẽ thực hiện theo Luật Xuất khẩu. Quý vị sẽ không cung cấp, chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Dịch vụ mà vi phạm bất kỳ luật xuất khẩu hiện hành nào. Ngoài ra, quý vị có trách nhiệm tuân theo bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương mà có thể hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc sử dụng Dịch vụ, phần mềm hoặc tài liệu. Tất cả các quyền sử dụng Dịch vụ được cấp với điều kiện các quyền đó bị hủy bỏ nếu quý vị không tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này. Nếu Promethean biết hoặc có nguyên nhân hợp lý để nghi ngờ rằng một vi phạm đã xảy ra, Promethean có thể dừng cung cấp bảo trì và hỗ trợ đối với Dịch vụ và hoặc Promethean có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của quý vị.

 1. ĐIỀU KHOẢN CHIA TÁCH

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được cho là không thể thực hiện hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ, đến mức tối thiểu cần thiết, để các Điều khoản Dịch vụ này vẫn còn hiệu lực thực thi và thi hành.

 1. TỪ CHỐI

19.1     Việc quý vị hoặc chúng tôi không thực hiện, theo bất kỳ cách nào, bất cứ quyền nào trong đây sẽ không được coi là từ chối bất kỳ quyền nào dưới đây và sẽ không giảm trách nhiệm của quý vị trong việc tuân thủ các nghĩa vụ đó.

19.2     Việc chúng tôi từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào không được coi là từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào sau đó.

19.3     Việc chúng tôi không từ chối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng là từ chối và được thông báo cho quý vị bằng văn bản theo đoạn 14 ở trên.

 1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

20.1     Chúng tôi đồng ý rằng các điều khoản của Hợp đồng này là tuyên bố đầy đủ và duy nhất về sự hiểu biết lẫn nhau giữa quý vị và Promethean, và nó thay thế và hủy bỏ tất cả các thoả thuận bằng văn bản và bằng miệng, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác trước đây liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, và rằng tất cả các sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng này phải bằng văn bản được cả hai bên ký kết (trừ khi có quy định khác).

20.2     Mỗi bên chúng ta đều thừa nhận rằng không bên nào dựa vào bất kỳ tuyên bố, thực hiện hoặc lời hứa nào được đưa ra bởi bên kia hay ngụ ý bất cứ điều gì được nói hoặc bằng văn bản trong các cuộc đàm phán giữa hai bên trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.

 1. THAY ĐỔI

21.1     Dịch vụ được cung cấp sẽ thay đổi thường xuyên để bắt kịp với nhu cầu và mong muốn của quý vị.  Do đó, chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Dịch vụ theo thời gian.  Khi có sự thay đổi quan trọng đối với Điều khoản Dịch vụ này, quý vị sẽ được thông báo về những thay đổi đó khi quý vị đăng nhập vào ClassFlow lần tiếp theo.  Nếu quý vị không chọn chấp nhận sự thay đổi, quý vị sẽ không thể tiếp tục sử dụng ClassFlow.

21.2     Nếu quý vị là một Người dùng Doanh nghiệp có đăng ký sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho Trường học, quý vị sẽ phải tuân theo các chính sách và các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm mà quý vị đăng ký với Dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bất kỳ sự thay đổi nào về những chính sách hoặc các điều khoản được yêu cầu phải được thực hiện theo pháp luật hoặc cơ quan chính phủ hoặc chúng tôi thông báo cho nhà trường hoặc học khu của quý vị bằng văn bản về những thay đổi đối với những chính sách hoặc điều khoản và điều kiện đó.

 1. LUẬT CHI PHỐI

Trừ khi theo điều khoản cụ thể trong thỏa thuận của hai bên với một trường học, nếu quý vị là một Người dùng cư trú tại Hoa Kỳ (và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ), Canada, hay vùng biển Caribe, Điều khoản Dịch vụ được chi phối bởi pháp luật của Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Bất kỳ tranh chấp hay sự khác biệt nào phát sinh từ Điều khoản Dịch vụ sẽ phải tuân thủ quyền tài phán của tòa án tiểu bang của Hạt Fulton, Georgia, Hoa Kỳ.  Trừ khi theo điều khoản cụ thể trong thỏa thuận của hai bên với một trường học, nếu quý vị là một Người dùng cư trú ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Điều khoản Dịch vụ này sẽ chịu sự chi phối của luật pháp Anh và Wales. Bất kỳ tranh chấp hay sự khác biệt nào phát sinh từ những điều khoản và điều kiện này sẽ phải tuân thủ quyền tài phán duy nhất của Tòa án Anh.

 1. CHỈ NGƯỜI DÙNG Ở ÚC

23.1     Ở Úc, nếu quý vị mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi với tư cách là một người tiêu dùng theo định nghĩa của Luật Người tiêu dùng Úc, quý vị có thể có một số quyền và biện pháp khắc phục nhất định (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền đảm bảo người tiêu dùng) mà không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bằng thỏa thuận.  Không điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này (bao gồm, nhưng không giới hạn, trong điều khoản 11) có hiệu lực để loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi việc áp dụng bất kỳ ngụ ý điều kiện hoặc bảo hành, cung cấp, thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào, hay áp đặt bất cứ trách nhiệm nào theo Luật Người tiêu dùng Úc hay bất kỳ đạo luật nào khác mà làm như vậy sẽ trái với đạo luật hoặc khiến bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này trở nên vô hiệu (”Nghĩa vụ Không thể loại trừ”).

23.2     Liên quan đến các Nghĩa vụ Không thể loại trừ (ngoài bảo đảm về quyền sở hữu, không có trở ngại hoặc yên tâm sở hữu của Luật Người tiêu dùng Úc), trừ hàng hoá hoặc dịch vụ thường được mua để sử dụng hoặc tiêu thụ cho cá nhân, trong nước hoặc trong hộ gia đình (mà trong đó trách nhiệm của chúng tôi không bị giới hạn theo Mục 23.2 này), trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị về việc không tuân thủ bất kỳ Nghĩa vụ Không thể loại trừ nào được giới hạn (tùy theo lựa chọn của chúng tôi) trong: (a) trong trường hợp dịch vụ, chi phí của việc cung cấp dịch vụ lần nữa hoặc thanh toán chi phí để được cung cấp lại dịch vụ; và (b) trong trường hợp hàng hóa, chi phí thay thế hàng hóa, cung cấp hàng hóa tương đương hoặc sửa chữa hàng hóa, hoặc thanh toán chi phí thay thế hàng hóa, cung cấp hàng hóa tương đương hoặc sửa chữa hàng hóa.

©2017 Promethean Limited. Mọi Quyền được Bảo lưu.